De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer? Proefinspecties zijn afgelopen, inspecties zijn gestart. Nieuwe vergunningen zullen binnen het jaar inspectie krijgen. Algemene inspectie om.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer? Proefinspecties zijn afgelopen, inspecties zijn gestart. Nieuwe vergunningen zullen binnen het jaar inspectie krijgen. Algemene inspectie om."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wanneer? Proefinspecties zijn afgelopen, inspecties zijn gestart. Nieuwe vergunningen zullen binnen het jaar inspectie krijgen. Algemene inspectie om de 5 jaar: Organisator : uitgebreide (aangekondigde) inspectie kinderbegeleiders : korte (onaangekondigde) inspectie

3 Hoe? Zorginspectie zal bij de kinderbegeleiders korte controles (+-1u) uitvoeren, telkens een selectie van aandachtspunten. Basis = referentiekader Kind en Gezin Niet alleen de theorie maar vooral de praktijk Gaan ook in op wat ze zien tijdens inspectie Maken verslag met aandachtspunten en tekortkomingen. Bepalen van verantwoordelijkheid Verslag

4 Inhoud inspectiebezoek Inhoud is voor iedereen verschillend, selectie van elementen uit het referentiekader. Globaal gesproken zijn er 4 zaken die ze kunnen inspecteren: Infrastructuur Administratie persoonlijk dossier, aanwezigheidsregister, inlichtingenfiches, risico-analyse Procedures Dagelijkse werking

5 Voorbeelden Welke maatregelen heb je genomen ivm veilig slapen / wiegendood?

6 Wiegendood Kinderen worden op de rug te slapen gelegd Er wordt in de rustruimtes niet gerookt Omgevingstemperatuur: ideaal 18°-20° Veilig bed/wiegbedje Gebruik geen kussens en dekbedden Hou toezicht (extra toezicht na huilbuien, bij start opvang, zieke kinderen, medicatie, …) Geen grote knuffels ed in bed

7 Voorbeelden Wat doe je als een kind in je opvang ziek wordt?

8 Ziek in de opvang Vooraf: Inlichtingenfiche met alle nodige informatie (gezondheid kind, contactgegevens, …) Kind wordt ziek: Ouders contacteren en afspraken maken over ophalen Kind verder opvolgen, voldoende toezicht Indien nodig huisarts of hulpdiensten contacteren

9 Voorbeelden Wat doe je als ouders je op de hoogte brengen dat hun kind een besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld hand-mond-voet-ziekte) heeft?

10 Besmettelijke ziekte Informeren over de ziekte: Contact opnemen met ons Opzoeken: www.kindengezin.be > gezondheid en vaccineren > Ziek?www.kindengezin.be Tips opvolgen Indien nodig andere ouders op de hoogte brengen

11 Voorbeelden Hoe ga je om met geneesmiddelen in je opvang?

12 Geneesmiddelen Koortswerend middel: Éénmalig koortswerend middel volgens stappenplan koorts toedienen Andere medicatie Enkel op voorschrift, bij voorkeur zo veel mogelijk thuis Registreren in heen- en weerboekjeboekje

13 Voorbeelden Wat doe je als een kind in je opvang zich in een levensbedreigende situatie bevindt?

14 Crisisprocedure: levensbedreigende situatie Vaststellen van de mogelijke levensbedreigende situatie. Controleer de vitale functies. Zorg voor de veiligheid van jezelf en de andere kinderen. Probeer vast te stellen wat er is gebeurt, en hoe het kind er aan toe is. Bied eerste hulp aan het slachtoffer. Eventueel starten met reanimatie. Roep gepaste gespecialiseerde hulp in (huisarts, ambulance, antigifcentrum..) Geef de hulpdiensten alle nodige informatie en doe altijd wat zij je opdragen. Z org dat je op de hoogte bent van wat er met het slachtoffer gebeurt (naar welke ziekenhuis/welke dienst hij/zij wordt gebracht). Verwittig zodra dit mogelijk is de persoon die je bijstaat in nood: je achterwacht Verwittig zodra dit mogelijk is de dienst. Maak samen afspraken over de communicatie.  Deze procedure zit in je crisismap!

15 Voorbeelden Wat doe je als je een vermoeden hebt dat er bij een kind in je opvang sprake is van grensoverschrijdend gedrag? Vb. je maakt je zorgen over een kind maar vindt het moeilijk om direct over verwaarlozing te spreken.

16 Grensoverschrijdend gedrag Preventief: Alert zijn voor signalen en risico-factoren Bezorgdheden delen en bespreken Open communicatie met ouders Stappenplan Signaal herkennen en vermoeden formuleren Aanpakken van vermoeden Aanpakken van een feit Evalueren

17 Voorbeelden Hoe is jou beleid rond wennen?

18 Wenbeleid Eigen invulling voor wennen: Hoe verloopt een kennismakingsgesprek? Laat je kinderen op voorhand wennen? Hoe doe je dit concreet? Wenbeleid van de dienst: zie HHR

19 Voorbeelden Wat doe je als ouders een opmerking of een klacht hebben?

20 Klachten HHR Bespreekt opmerking/klacht met ouders en probeer gezamenlijk tot een overeenkomst te komen. Lukt dit niet, dan kan je de ouders naar ons doorsturen. Opmerkingen worden opgenomen tijdens huisbezoeken Klachten worden volgens klachtenprocedure behandeld Ouders kunnen ook bij Kind en Gezin terecht.

21 Voorbeelden Hoe wordt de tevredenheid bij de ouders opgevolgd?

22 Tevredenheidsmeting ouders Door organisator (= de dienst) om de 2 jaar Ouders krijgen via e-mail vragenlijst Resultaten worden per opvanglocatie gebundeld Verantwoordelijke bespreekt resultaten met opvanglocatie tijdens een huisbezoek

23 Infomap Kinderopvang Gebruik de infomap Kinderopvang voor het bewaren van: Inlichtingenfiches kinderen en aanwezigheidsregister (kinderen) Huishoudelijk reglement (regelgeving) Crisisprocedures (procedures) Evacuatieplan (procedures) Risico-analyse (veiligheid) Eigen materiaal …. Groepsopvang: aparte map veiligheid

24 Pedagogisch beleid: 8 peilers wennen; een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings- en andere activiteiten, zowel voor binnen als buiten; regelmaat in de dagindeling; een methode om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen na te gaan; een taalbeleid dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleert; het bevorderen van een onderling respectvolle houding; de continuïteit in de begeleiding van de kinderen; een actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie; een permanente begeleiding van de kinderen.

25 Algemeen Je mag ons contacteren, inspectie loopt ondertussen wel verder. Vertel vanuit je praktijk. Gebruik de infomap ter ondersteuning om zaken aan te tonen. Je ontvangt nadien een verslag waarop opmerkingen geformuleerd mogen worden.


Download ppt "Wanneer? Proefinspecties zijn afgelopen, inspecties zijn gestart. Nieuwe vergunningen zullen binnen het jaar inspectie krijgen. Algemene inspectie om."

Verwante presentaties


Ads door Google