De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en Afkondigingen >. Zingen: 33:1,8 > Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk, dat leeft van 's Heren recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en Afkondigingen >. Zingen: 33:1,8 > Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk, dat leeft van 's Heren recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom en Afkondigingen >

2 Zingen: 33:1,8 >

3 Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk, dat leeft van 's Heren recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd. Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren 't feestlied ingezet! Meld de blijde mare bij de klank der snaren, steek de loftrompet.

4 Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilige naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd. Votum en groet >

5 Zingen: 195 (Staande) >

6 Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, als in de beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Drempel Gebed >

7 Zingen: 98:4 >

8 Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, en bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken wees verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid. Kyrie Gebed >

9 Zingen: 871:3,4 >

10 3. Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed 4. Laat loven al wat adem heeft de Koning die ons allen geeft. O aarde om dit nieuwe begin stem met het lied der engelen in. Gebed bij de opening van de Bijbel >

11 Zingen: 680:4 >

12 Hoor, Heilige Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het Woord; wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu. Schriftlezingen >

13 Schriftlezing: Filippenzen 2:5~11 > 4. Luister, Israel: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5. Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.

14 Schriftlezing: Filipenzen 2:5~11 > 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7. maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood-de dood aan het kruis.

15 Zingen: 413:2 > 9. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10. opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11. en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer, 'tot eer van God, de Vader.

16 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene, looft Uw liefde en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: 'Heilig, heilig, heilig' toe! Overdenking >

17

18

19

20 1. Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom want mijn leven is onder de macht gesteld van de Heer die mijn dagen en nachten telt en de Heer zegt 'kom' en ik kom. 2. O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga, Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen, wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, wees de adem waaruit ik ontsta.

21 Apostolische Geloofsbelijdenis (Staande) > 3. Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt, ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn en uw naam wordt een lied in mijn mond.

22 Ik geloof in God de vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en Begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden; Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; Van daar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vergeving van de zonden; Opstanding van het lichaam; En een eeuwig leven. Amen Dankgebed en Voorbeden >

23 Collecten >

24 Zingen: 425 > 1 e : Plaatselijke Diaconie 2 e : Kerk

25 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op Uw woord. Om daar in genade Uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. Zegen >

26 Na de dienst is er KOFFIE / THEE / FRISDRANK > Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

27 <>< U bent van harte welkom om een kopje koffie / thee of een glaasje fris te komen drinken.


Download ppt "Welkom en Afkondigingen >. Zingen: 33:1,8 > Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk, dat leeft van 's Heren recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen."

Verwante presentaties


Ads door Google