De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voetbal Technisch Beleidsplan TAVV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voetbal Technisch Beleidsplan TAVV"— Transcript van de presentatie:

1 Voetbal Technisch Beleidsplan TAVV

2 Inhoudsopgave VT Beleidsplan TAVV
1. Inleiding Voetbal Technisch Beleidsplan 2. Beschrijving TAVV 2.1 Technische Commissie 2.2 Organogram TAVV 3. Missie, Visie en Doelstellingen 3.1 Missie 3.2 Voetbaltechnische visie 3.3 Doelstellingen 4. Jeugd 4.1 Algemeen 4.1.1 Informatieboekje Jeugd 4.2 Teamfuncties en teamtaken 4.3 Oefenen in relatie tot de wedstrijd 4.4 Leerbaarheid vergroten 4.5 Keeperstraining 4.5.1 Fase 1 - E en F jeugd 4.5.2 Fase 2 - C en D jeugd 4.5.3 Fase 3 - A en B jeugd 4.6 Indelingsbeleid 4.6.1 Algemeen 4.6.2 Aantal spelers 4.6.3 Selecteren 4.6.4 Indelen Indelen voor wat betreft meisjes/dames 4.6.5 Terug- of overplaatsen speler 4.6.6 Vervroegde overgang tijdens competitie naar andere leeftijdscategorie 4.6.7 Indeling nieuwe leden 4.6.8 Overgang A jeugd 4.6.9 Overgang naar overige Seniorenteams Opleidingsteam <23 jaar) 4.7 Faciliteren van jeugdscheidsrechters 4.7.1 Scheidsrechters en spelleiders bij de jeugd 4.7.2 Jeugdspeler inzet bij wedstrijden als scheidsrechter: 5. Senioren 5.1 Algemeen 5.2 Seniorenteams 5.3 Technische staf 5.4 Training 5.5 Teamindeling 5.6 Overige zaken 6. Werving, beoordeling en opleiding 6.1 Werving 6.2 Beoordeling 6.3 Opleiding 7. Medische begeleiding van voetballers

3 1. Inleiding Voetbal Technisch Beleidsplan
Voor u ligt het Voetbal Technisch Beleidsplan (hierna te noemen VTB) van TAVV. In dit VTB (voor zowel senioren als jeugd) is beschreven hoe TAVV op voetbaltechnisch gebied is gestructureerd, wat de missie, visie en strategische doelstellingen zijn. Daarbij lopen de hiernavolgende kernwaarden als een rode draad door het verenigingsbeleid heen: “clubgevoel, plezier, respect (normen en waarden), sportiviteit, eenheid (acceptatie) en gezelligheid”.. Dit VTB beoogt inzicht te geven in de organisatie en de samenwerking tussen de afdelingen jeugd en senioren. Tevens wordt inhoud gegeven aan de wijze waarop de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het VTB is samengesteld door de Technische Commissie (hierna te noemen TC) van TAVV, waarin alle onderdelen en elementen, welke op het voetbaltechnisch beleid van toepassing zijn, beschreven staan. Het bestuur zal bij uitvoering van dit VTB, daar waar mogelijk, financiële ruimte/faciliteiten, conform gemaakte afspraken, beschikbaar stellen. Na goedkeuring van het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) zal dit beleidsplan geïmplementeerd worden in de senioren- en de jeugdafdeling per seizoen 2015/2016. De TC wordt geacht zorg te dragen voor een juiste uitvoering van het VTB en is als zodanig ook de medebewaker van het VTB binnen de vereniging. Het VTB zal jaarlijks geactualiseerd worden en tijdens de eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) voor het komende seizoen opnieuw bekrachtigd worden.

4 2. Beschrijving TAVV TAVV is een voetbalvereniging met een rijke historie en een sterke eigen identiteit. Met een ledental dat rond de 450 (december 2014) ligt weet de vereniging ook 65 jaar na de oprichting (1 juni 1949), het oorspronkelijke karakter van een echte dorpsclub te behouden. TAVV is met genoemd ledenaantal één van de grootste voetbalverenigingen in de gemeente Nieuwkoop. Ruim 300 jeugdleden maken deel uit van het ledenbestand, waarmee de vereniging ook een van de grootste jeugdafdelingen heeft van de gemeente. Het aantal teams dat in het seizoen 2015 / 2016 uitkomt in de KNVB competitie (of alleen in verenigingsverband) bedraagt in totaal meer dan 25 teams verdeeld over:  8 seniorenteams;  1 team 7 tegen 7;  16 jeugdteams waarvan 2 meisjesteams; Het eerste seniorenelftal komt uit in de 2e klasse KNVB West I zaterdagcompetitie. Het tweede elftal in de reserve 3e klasse. Er kan zowel prestatief als recreatief gevoetbald worden. Trainingen vinden plaats volgens een vast rooster, welke aan het begin van het seizoen wordt vastgesteld. De trainingen van de senioren-selectieteams worden geleid door een volgens de KNVB opgeleide trainersstaf. De medische taken binnen TAVV worden uitgevoerd door een gediplomeerde verzorger (NGS = Nederlands Genootschap Sportmassage) en/of een gediplomeerd fysiotherapeut. De accommodatie bestaat m.i.v. het seizoen uit 3 velden, waaronder een hoofdveld met verlichting, een kunstgrasveld (3/4 grootte) met verlichting, 1 voetbalveld zonder verlichting en een trainingsveld genaamd “De Punt” eveneens met verlichting 2.1 Technische Commissie De TC bewaakt de inhoud van het VTB. De TC bestaat uit de volgende personen:  Voorzitter/Bestuursafgevaardigde – Chiel Scholte  2 Coördinatoren senioren selectieteams 1,2 en O23 – Frank Aartman & Mark Setteur  2 Coördinatoren junioren selectieteams – René van Leeuwen & Ludo Pistorius

5 1 De TC komt minimaal een maal per maand samen. De Notulen met daarin eventuele besluitvormingen en overig besproken punten worden na elke vergadering bewaard en gedeeld met de leden van het DB/AB. Uiteindelijke besluiten en beslissingen zijn alleen van kracht na goedkeuring middels schriftelijke bevestiging van het AB.Tevens wordt van de leden van de TC geacht dat ze met integriteit dienen te handelen. Leden van de TC hebben bij voorkeur een achtergrond als oud selectiespeler en/of KNVB-trainer waarbij de totale samenstelling uit diverse geledingen van de vereniging komt. 2.2 Organogram TAVV

6 3. Missie, Visie en Doelstellingen
De missie van TAVV luidt als volgt: ‘het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de Ter Aarse gemeenschap, binnen een hechte verenigingsstructuur waar naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport, tevens een actief verenigingsleven centraal staat’. 3.2 Voetbaltechnische visie Bij TAVV is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau de voetbalsport te beoefenen, waarbij het plezier in het veld en bij activiteiten eromheen centraal staan. Ondanks het feit dat er naar wordt gestreefd de kwaliteiten van de spelende leden zodanig in te delen en te bundelen dat er binnen elke leeftijdscategorie een of meer teams de voetbalsport prestatief beoefenen, streeft TAVV er ook naar om de recreatieve teams een gelijkwaardige positie binnen de vereniging te geven. Uitgangspunten hierbij zijn:  Duidelijk opleidingstraject met daaraan gekoppelde trainingen per groepering;  Voor alle elftallen is het uitgangspunt dat er 2x per week getraind kan worden, met uitzondering van de jongste F pupillen en mini pupillen (1x per week)  Voor alle selectie keepers wordt minimaal 1x per week keeperstraining aangeboden  Er wordt gestreefd naar een herkenbare voetbalstijl, waarbij het uitgangspunt is;  Op een zo hoog mogelijk niveau spelen met zoveel mogelijk eigen jeugd;  Geen financiële vergoedingen aan spelers. 3.3 Doelstellingen De doelstellingen zijn:  Voor alle senioren selectie elftallen een volgens de KNVB academie opgeleide en gediplomeerde trainer of een door de KNVB goedgekeurde opleiding.  Voor alle jeugdteams proberen een zo goed mogelijk gekwalificeerde trainer aan te stellen  Het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers in selectie-elftallen (van jeugd tot senioren) om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen voetballen;  Niet-selectie spelers op een zo aangenaam mogelijke manier laten voetballen op recreatief niveau.

7 Bij selectieteams van de senioren wordt gestreefd naar de volgende niveaus:
 1e elftal 2e klasse KNVB;  2e elftal minimaal reserve 3e klasse KNVB; Bij (selectie)teams van de jeugd wordt gestreefd deze in te delen in het hoogst mogelijke niveau welke overeenkomt met de kwaliteit van de lichting. Het streven is om de jeugdselectie elftallen aan het begin van elk seizoen in te schrijven in de 2e klasse.  De inschrijving van de teams valt onder de TC in samenspraak met de TJC

8 4. Jeugd 4.1 Algemeen Voetballen is een ingewikkeld spel. Kenmerkend voor een spel is, dat -binnen de spelregels- mensen keuzes kunnen maken. Bij het voetballen is een aantal onderdelen van wezenlijk belang. 4.1.1 Informatieboekje Aan het begin van elk seizoen zal er door de TJC een informatieboekje worden verstrekt. Hierin staat buiten de voorlopige indelingen van de teams een uitgebreid verslag van onderstaande punten alsmede de normen en waarden die wij hanteren bij de jeugd. 4.2 Teamfuncties en teamtaken Aanvallen, verdedigen en omschakelen noemen we teamfuncties. Teamfuncties kunnen worden onderverdeeld in teamtaken (bij aanvallen is dat opbouwen en scoren; bij verdedigen is dat storen en doelpunten voorkomen). Een teamorganisatie en een onderlinge taakverdeling zijn noodzakelijk om de wedstrijd te kunnen winnen. Binnen de teamorganisatie krijgen de 11 spelers een individuele basistaak. Pas vanuit een bepaalde teamfunctie en teamtaak krijgen de voetbalhandelingen van spelers een betekenis. 4.3 Oefenen in relatie tot de wedstrijd Het (beter) leren voetballen van (jeugd)spelers gebeurt dicht bij het voetballen zelf en sluit aan bij de teamfuncties in een wedstrijd: aanvallen, verdedigen en omschakelen. Oefeningen in het passen, dribbelen, passeren, schieten, het maken van schijnbewegingen, het uitvoeren van een sliding, enz. moeten bij herhaling en in wisselende spelsituaties - waarin de relatie naar de echte wedstrijd kan worden gelegd - worden uitgevoerd. De spelers moeten maximaal in de gelegenheid worden gesteld om deze voetbalhandelingen te oefenen. 4.4 Leerbaarheid vergroten De leerbaarheid van het spel wordt vergroot door het voetbal (organisatie en regels) voor jonge spelers te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken: 4 tegen 4 en 7 tegen 7 en 9 tegen 9 in plaats van 11 tegen 11. De voetballer moet een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van de wedstrijd. Belangrijk hierin is hoe hij/zij functioneert bij: 1. het aanvallen (teamtaken: opbouwen/scoren); 2. de wisseling van aanvallen naar verdedigen; 3. het verdedigen (teamtaken: storen/doelpunten voorkomen); 4. de wisseling van verdedigen naar aanvallen; 5. positieve houding/gedrag richting medespelers, tegenstanders en leiding.

9 4.5 Keeperstraining  Alle keepers van de A, B, C en D jeugd wordt (minimaal 1 x per week) keeperstraining aangeboden;  Bij de E jeugd wordt dit beperkt tot de keepers van de E selectieteams;  Voor E en F spelers die al echt voor het keepen gekozen hebben worden er mogelijkheden geboden tot gerichte keeperstraining tijdens de reguliere training van het team waarin ze voetballen. Bij het leren voetballen worden grofweg drie fasen onderscheiden: 1. E en F jeugd; 2. C en D jeugd; 3. A en B jeugd. 4.5.1 Fase 1 – E en F jeugd Kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar zijn naast het doelpunten maken vooral gericht op het in het bezit houden van de bal, het pingelen, het spelen van de bal naar een medespeler en schieten op doel. In de trainingen ligt het accent op het leren omgaan met de bal in basisvormen, waarbij er veel met kleine aantallen wordt geoefend (bijv. 3 tegen 1, 3 tegen 2, 1 tegen 1, 5 tegen 2 en allerlei variaties daarvan). Het partijspel dat zich het meest leent om het voetballen te ontwikkelen is 4 tegen 4 zonder keeper, dat als de kleinste vorm van de echte wedstrijd kan worden gezien. In verschillende variaties van het 4 tegen 4 kunnen verschillende accenten worden gelegd, waarin de handelingen van spelers met de bal benadrukt worden (zoals dribbelen, passeren, passen en schieten). Samen doen Maar uiteraard leren kinderen ook om te verdedigen, want als je de bal niet hebt probeer je die zo snel mogelijk weer terug te krijgen. En zeker bij E jeugd leren ze dat ook steeds meer samen te doen. Ook komen voorkeuren voor posities meer tot uiting, de één vindt het prettiger om meer verdediger te zijn, de ander is meer een aanvallend type. Tevens proberen wij om zowel alle F- als E-teams tegelijk te laten trainen. 4

10 Wedstrijden Bij F en E jeugd wordt 7 tegen 7 gespeeld (met keeper); het verdelen van 6 spelers over het halve veld geeft de beste mogelijkheden om kinderen in deze leeftijd het aanvallen en verdedigen te laten ervaren. 4.5.2 Fase 2 - C en D jeugd Vanaf de D jeugd wordt 11 tegen 11 in de wedstrijden gespeeld. Kinderen beheersen hun eigen bewegingen en willen samen met hun teamgenoten wedijveren met anderen. Ze ontwikkelen inzicht in het spel 11 tegen 11, leren omgaan met een groot speelveld, spelregels en het spelen in een opstelling. Dit betekent voor de training dat er meer aandacht komt voor de veldbezetting, spelen met linies en de verschillende taken die er per linie en per positie zijn. Accenten Zeker bij de D jeugd kan het voetballen nog vaak geoefend worden met kleine aantallen, waarbij accenten kunnen worden gelegd op het aanvallen of het verdedigen. Als de spelers ouder en vaardiger zijn, zal vaker gekozen kunnen worden voor meer complexe vormen. Het partijspel 4 tegen 4 (zonder of met keepers) blijft een goed leermiddel, maar in 6 tegen 6, 7 tegen 7 of 8 tegen 8 in allerlei variaties (wel / geen keepers, overtal dan wel ondertal) kan meer aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen de linies. 4.5.3 Fase 3 - A en B jeugd In de derde fase wordt toegewerkt naar het spelen van wedstrijden als doel. De afgelopen en de eerstkomende wedstrijd worden belangrijker als uitgangspunt van de training. Spelers moeten leren het rendement van hun taakuitvoering te verbeteren, sneller te handelen en zich te specialiseren in de teamtaken waarin ze het best zijn. Daar hoort ook bij het ondergeschikt maken aan het teambelang en het leren omgaan met spanning en de druk van de wedstrijd. Voetbalconditie De trainingen zullen bij A en B jeugd nog meer wedstrijdgericht zijn, waarbij het team en de spelers individueel zich stap voor stap ontwikkelen in het verbeteren van het aanvallen, verdedigen en omschakelen. Door middel van het op een gestructureerde wijze opbouwen van de voetbaltraining (periodiseren) wordt enerzijds gewerkt aan het beter aanvallen, verdedigen en omschakelen en daarnaast door het spelen van voetbalvormen aan het verbeteren van de voetbalconditie van de spelers. Dit krijgt betekenis voor de spelers door vanuit hun teamtaak en individuele basistaak te spelen.

11 4.6 Indelingsbeleid 4.6.1 Algemeen Vooralsnog wordt vertrouwd op de eigen waarneming en visie van de (hoofd)trainers, TC en TJC. Dit moet de basis vormen voor het samenstellen van selecties en overige teams. Voor het creëren van draagvlak worden de (hoofd)leiders nauw betrokken bij de indeling van de teams. Selectieteams De volgende teams worden als selectieteams aangemerkt: A1, B1, C1, D1, E1, F1 4.6.2 Aantal spelers De A t/m D selecties bestaan uit maximaal 14 spelers per team. Bij de E en F selecties wordt gestreefd naar maximaal 9 spelers per team. De niet selectie-elftallen bestaan uit minimaal 14 en maximaal 16 spelers bij de A tot en met D, respectievelijk 8-11 spelers bij de E en F. Bij nieuwe aanmeldingen kan er een wachtlijst in werking treden indien het maximaal aantal leden of aantal spelers in een team of groepering wordt overschreden. Vervolgens wordt beoordeeld in overleg met de hoofdtrainer of alleen trainen tot de mogelijkheden behoort. Een nieuw team kan alleen worden ingeschreven als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:  Er zijn voldoende spelers beschikbaar;  Er zijn een trainer en leider beschikbaar t.b.v. de begeleiding;  Er is ruimte op de accommodatie (velden, kleedkamers). Vóór de start van het nieuwe seizoen wordt de uiteindelijke grootte en indeling van de diverse groepen bekend gemaakt en de daaraan gekoppelde trainers en begeleiding.

12 4.6.3 Selecteren De bedoeling van het selecteren van spelers voor selectieteams is om spelers in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Betere spelers spelen met en tegen elkaar. Wedstrijden met uitdaging voor alle spelers, zijn wedstrijden op het niveau dat de spelers net aankunnen. Ze worden dan geprikkeld door het leveren van betere prestaties. Op grond daarvan kan door alle geledingen heen geselecteerd worden. Essentieel is dat we bij het selecteren het individuele belang laten prevaleren. Bij het selecteren op een te jonge leeftijd is het gevaar dat zowel de geselecteerde als de niet-geselecteerde schade oploopt in relatie tot de voetbalbeleving van een speler. Door een gedegen voorbereiding moet dit tot een minimum beperkt worden. 4.6.4 Indelen Het uitgangspunt bij de jeugd is dat gedurende het seizoen een goed beeld ontstaat van de ontwikkeling van spelers. Aan de hand van deze informatie is het mogelijk al een voorlopige indeling te maken voor het nieuwe seizoen. Het streven is om de komende jaren tot een vastlegging te komen van de kwaliteiten/ ontwikkeling van alle (selectie)spelers. Bij een aantal groepen (selecties C/D/E/F) worden voorbereidende activiteiten aan het einde van het seizoen geïnitieerd. Bij deze groepen worden aan het einde van het seizoen wedstrijden of trainingen gehouden om extra informatie te krijgen voor het maken van een voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen. Specifiek is daarbij het organiseren van de zogenaamde overvliegwedstrijden voor spelers uit de E jeugd die naar de D jeugd overgaan. Om te wennen aan een heel speelveld en te spelen in drie linies is het uitgangspunt wedstrijden te organiseren van 7 v 7 naar 9 v 9 naar uiteindelijk 11 v 11. In de voorbereidingsfase (trainingen en oefenwedstrijden) wordt specifiek geselecteerd. De teams moeten op basis van de alle verkregen informatie en waarnemingen vóór de eerste competitiewedstrijd bekend zijn. De indelingen van de niet-selectieteams gebeurt op basis van leeftijd en op moment van aanmelding. Voorkeuren van spelers om in een specifiek team te spelen kunnen worden meegenomen mits dit geen problemen oplevert m.b.t. de samenstelling en de grootte van de teams.

13 4.6.4.1 Indelen voor wat betreft meisjes
De voorkeur is er om bij genoeg aantallen de meisjes bij elkaar in een team te plaatsen en ook zo in te schrijven. Mocht dat vanwege een te kort aan speelsters niet mogelijk zijn zullen er voor de meiden dezelfde criteria gelden als voor de jongens. Tevens bestaat er de mogelijkheid dat als er wel genoeg meiden zijn voor een eigen team er altijd uitzonderingen zijn en dat ze alsnog in een jongensteam worden geplaatst. 4.6.5 Terug- of overplaatsen speler Het uit de selectie plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal gebeurt (voor alle leeftijdsgroepen) alleen na goedkeuring van de TJC en de TC en slechts na goede onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen (speler, hoofdtrainer, (hoofd)leider, ouders). Bij arbitraire zaken zal het DB, na advies van de TC, uiteindelijk de beslissing nemen. 4.6.6 Vervroegde overgang tijdens competitie naar andere leeftijdscategorie Jeugdspelers slaan geen leeftijdscategorie over tenzij zij als talent aangemerkt worden. Deze gevallen worden altijd eerst besproken met de TC en TJC en vervolgens met speler, hoofdtrainer, (hoofd)leider, ouders. Belangrijke beoordelingscriteria zijn:  Heeft de speler de kwaliteiten om in het eerste team van een hogere leeftijdscategorie te spelen. Hierbij moet gedacht worden aan fysieke ontwikkeling, geestelijke ontwikkeling, voetbaltechnische ontwikkeling.  Wil de speler zelf deze stap maken (instemming van ouders kan hierbij ook een onderdeel vormen). Het gaat dus om het individuele belang en niet om het clubbelang, het belang van de trainer of het belang van de ouders.

14 4.6.7 Omgang overstap andere club
Mocht een jeugdspeler middels een overstap naar een andere club zich kunnen ontwikkelen op een hoger niveau dan bij TAVV zal dit altijd gestimuleerd worden mits de betreffende club zich aan de afspraken houdt die gepaard gaan bij een eventuele overstap. TAVV zal met zowel club als speler contact onderhouden. Andere clubs dienen zich bij interesse altijd eerst te melden bij de TC. Bij een eventuele overstap op sportieve gronden zal worden gemeld dat een terugkeer, in de toekomst, altijd mogelijk is. 4.6.8 Indeling nieuwe leden Nieuwe leden die aangeven dat ze in een selectie willen/kunnen spelen worden na een aantal proeftrainingen ingedeeld voor een bepaald elftal. Bij de E en F jeugd wordt met vaste instroommomenten gewerkt (aanvang nieuwe seizoen en na de winterstop). Nieuwe leden worden op die momenten opgevangen door de JC en/of de betreffende lettercoördinator. Deze informeren ouders over het hoe en wat op de club, vervolgens krijgen ze training om te bepalen in welk team ze het beste uit de voeten kunnen. 4.6.9 Overgang A jeugd Tijdens de hele competitie is incidenteel doorstroming mogelijk van 1e en 2e jaars uit de gehele selectiegroep naar de senioren, na de winterstop gaat dit systematischer waarbij spelers mee gaan trainen en ingezet worden bij het spelen van wedstrijden in de senioren, waarbij het aantal wedstrijden het maximum van 15 niet mag overschrijden. Dit met inachtneming dat de A groep een goede basis (aantal) heeft om te kunnen blijven trainen en rekening houdend met belasting en belastbaarheid van de speler. Hiertoe worden afspraken gemaakt tussen de TC, TJC en hoofdtrainers (A jeugd en senioren). De TC heeft hier een initiërende rol. Bij arbitraire zaken neemt het DB de uiteindelijke beslissing N.B. Ook voor andere groepen is een soortgelijke constructie mogelijk (bv van B naar A en C naar B).

15 De seniorenafdeling mag gebruik maken van jeugdspelers, geen misbruik
De seniorenafdeling mag gebruik maken van jeugdspelers, geen misbruik. Om irritaties en problemen te voorkomen is het zaak om alles in goed overleg en duidelijk te regelen. Hiervoor gelden de volgende afspraken:  Een jeugdspeler mag uitsluitend ingezet worden bij de seniorenafdeling na overleg. Eerste aanspreekpunt is de trainer van de A (junioren). De trainer(s) van de A informeert de jeugdspeler en zorgt dat de TJC op de hoogte is;  De trainer A (jeugd) informeert op verzoek de trainers van de A en B Selectie over beschikbare jeugdspelers;  Er wordt van de Hoofdtrainer A Selectie verwacht dat hij een jeugdspeler heeft zien spelen, voordat hij deze meevraagt;  Bij voorkeur komen tweedejaars A jeugdspelers in aanmerking om mee te doen bij de seniorenafdeling. Een uitzondering hierop is mogelijk, maar uitsluitend na overleg tussen trainer A (junioren), TC, TJC en hoofdtrainer A Selectie;  Tot de winterstop kan er in principe geen beroep worden gedaan op jeugdspelers door de seniorenafdeling. In bijzondere omstandigheden, wanneer binnen de seniorenafdeling geen andere oplossing mogelijk is, mag een beroep worden gedaan op jeugdspelers;  De eerste twee seniorenteams mogen gebruik maken van jeugdspelers uit de A1 en A2. De overige seniorenteams mogen gebruik maken van jeugdspelers uit de overige A teams  Een jeugdspeler gaat mee als wisselspeler. Indien door omstandigheden een jeugdspeler in de basis staat, dient dit tijdig (vóór zaterdag) te worden doorgegeven;  Het wordt op prijs gesteld als jeugdspelers ingezet worden in de wedstrijd, maar maak van te voren geen beloftes die niet nagekomen kunnen worden;  Voor vriendschappelijke wedstrijden gelden dezelfde principe afspraken als voor competitie wedstrijden;  Na een wedstrijd hebben trainers onderling contact om de speler(s) te bespreken, die mee hebben gedaan. Daarna volgt een terugkoppeling van de jeugdtrainer naar de jeugdspeler;  Eventuele problemen ten aanziende van bovenstaande worden teruggekoppeld naar de TC en worden door hen behandeld in overleg met de TJC. Indien verschil van inzicht blijft bestaan wordt DB om besluit gevraagd.

16 4.6.10 Overgang naar overige Seniorenteams
Voor jeugdspelers die niet in aanmerking komen voor de senioren selectieteams wordt na de winterstop een inventarisatie gemaakt om welke spelers het gaat en voor welke seniorenteams men in aanmerking kan komen. In overleg met TJC A/B, hoofdleider van A jeugd en seniorencommissie/TC zal hier invulling aan gegeven worden. Het streven is dat hier uiterlijk eind april definitieve keuzes in gemaakt worden. Opleidingsteam <23 jaar) De doelstelling van dit team is om A (en eventueel B) jeugdspelers met senioren spelers (extra) ervaring op te laten doen, om zodoende de overstap naar het seniorenvoetbal te vergemakkelijken. Op die manier wordt ook extra aandacht gegeven aan de ontwikkeling van jeugdspelers. Spelers vanaf 16 tot 23 jaar komen hiervoor in aanmerking. Per seizoen wordt door de TC bekeken hoe dit team invulling zal krijgen. Dit kan door deelname aan een specifieke competitie of door het spelen van gerichte oefenwedstrijden tijdens het seizoen. Voor dit opleidingsteam is een trainer/coach aangesteld. Het bewaken van de doelstellingen en invulling is de verantwoordelijkheid van de TC. 4.7 Faciliteren van jeugdscheidsrechters Gelet op de grootte van de vereniging is het van essentieel belang ook te beschikken over voldoende scheidsrechters. Het werven, begeleiden en opleiden van scheidsrechters is belegd bij de scheidsrechterscommissie. Verder worden zowel senioren- als jeugd spelers (vrijwillig) ingezet als scheidsrechter bij D, E en F jeugd en de dames teams. Enerzijds om de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten en anderzijds om te voorkomen dat steeds een beroep moet worden gedaan op dezelfde scheidsrechters binnen onze vereniging. Voor de begeleiding van (jeugd)scheidsrechters wordt gebruik gemaakt van ervaren KNVB- en clubscheidsrechters. Clubscheidsrechters mogen met toestemming van de scheidsrechterscommissie en na goedkeuring van het bestuur een (interne) opleiding volgen.

17  4.7.1 Scheidsrechters en spelleiders bij de jeugd
TAVV hecht veel waarde aan goed geleide wedstrijden bij de jeugd. De coördinator scheidsrechterszaken maakt daarom deel uit van de jeugdcommissie en draagt zorg voor: • Voldoende scheidsrechters op speeldagen voor de A t/m F; • De benodigde materialen voor verenigingsscheidsrechters; • Coördineren opleidingen verenigingscheidsrechters; • Begeleiding clubscheidsrechters; • Opleiding van verenigingsscheidsrechters. Behalve de mogelijkheid van het aanbieden van de basisopleiding scheidsrechter veldvoetbal, de BOS- cursus van de KNVB, worden er jaarlijks twee avonden voor verenigingsscheidsrechters georganiseerd, door de scheidsrechterscoördinator, in samenwerking met scheidsrechters die ook voor de KNVB fluiten. Op deze avonden komen (eventueel nieuwe) spelregels aan bod, worden er spelsituaties besproken, materialen uitgereikt (fluitjes, wedstrijdkaarten), en wordt er veel aandacht besteed aan de finesses van het scheidsrechtersvak. 4.7.2 Spelregelbewijs B junioren Sinds het seizoen 2014/2015 zijn alle 2e jaars B junioren verplicht om hun spelregelbewijs te halen. Vanaf komend seizoen, 2015/2016, willen we dit klassikaal aanbieden

18 5. Senioren 5.1 Algemeen Evenals bij de jeugd wordt er bij de senioren onderscheid gemaakt tussen prestatief en recreatief voetbal. De niet selectieteams (vanaf het 3e) krijgen een andere benadering dan de selectieteams (1e, 2e). De recreatieve teams wordt de mogelijkheid geboden 1x per week te trainen en daar waar mogelijk een tweede maal. TAVV ziet het als een maatschappelijk belang om beide groepen zo goed mogelijk te bedienen. Dat deze groep serieus genomen wordt, blijkt mede uit het feit dat voor de niet-selectieteams een seniorencommissie bestaat. Deze commissie zorgt ervoor dat alle specifieke zaken rondom de niet-selectieteams zoals teamindeling, scheidsrechters, overgang jeugdspelers etc. worden geregeld. Hieronder zal vooral worden ingegaan op het beleid m.b.t. de selectieteams. 5.2 Seniorenteams De volgende teams zijn actief: TAVV 1 (A selectie): Prestatief  verplicht 2x per week trainen, op dinsdag- en donderdagavond. TAVV 2 (B selectie): Prestatief TAVV 3 t/m 8 (Z selectie): Recreatief  vrijwillig 1x per week trainen op maandag- en woensdagavond. TAVV tegen 7: Recreatief  onderlinge competitie op vrijdagavond

19 Het doel van de A en B selectie is om op een zo hoog mogelijk competitieniveau uit te komen en daarbij een zo hoog mogelijke positie op de ranglijst. Er wordt daarbij gestreefd naar de volgende niveaus:  1e elftal 2e klasse KNVB;  2e elftal minimaal reserve 3e klasse KNVB; 5.3 Technische staf Voor de selectieteams is een betaalde technische staf (hierna te noemen TS) aangesteld die bestaat uit minimaal 4 personen: 1. Hoofdtrainer: (eind)verantwoordelijk voor het functioneren van de totale A-selectie (in het bijzonder de training en wedstrijden van het 1e) inclusief de coördinatie van de totale technische staf (inclusief leiders en grensrechters). 2. Trainer 2e Elftal: verantwoordelijk voor het functioneren van het 2e elftal (in het bijzonder de training en wedstrijden van het 2e) en ondersteunt waar mogelijk de hoofdtrainer bij de wedstrijden van het 1e elftal. 3. Keeperstrainer: verantwoordelijk voor het trainen van de selectiekeepers (1e t/m 3e) 4. Verzorger: verantwoordelijk voor de verzorging en medische begeleiding van de selectiespelers (1e en 2e). Eerste aanspreekpunt voor de TS is één van de coördinatoren senioren selectieteams 1,2 en O23 (Mark Setteur) Deze zal rechtstreeks rapporteren naar de TC. Door de TC wordt enkele malen per seizoen met deze technische staf geëvalueerd. Het doel hiervan is om ervaringen uit te wisselen en over en weer aan te geven wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. Op basis van de evaluatiegesprekken wordt uiterlijk half december de beslissing genomen of het contract voor het volgende seizoen wordt verlengd. Naast de betaalde krachten bestaat de technische staf van de A- en B-selectie uit de leiders (twee voor het 1e en één voor het 2e) en de grensrechters, bij voorkeur één per team. Periodiek (maandelijks) wordt er door de hoofdtrainer een overleg gehouden met de totale technische staf van de A-selectie waarin alle lopende zaken worden besproken. Ook is er een periodiek overleg tussen de seniorentrainers en jeugdtrainers A en B (bovenbouw/ onderbouw) waaraan ook de TC deelneemt.

20 5.4 Training Wekelijks zijn er twee trainingen voor de selectieteams op dinsdag- en donderdagavond. In principe wordt door de 2 selectieteams gelijktijdig getraind zodat er gemakkelijk met spelers geschoven kan worden. In de voorbereiding op de competitie en na de winterstop wordt gedurende een bepaalde periode extra getraind. 5.5 Teamindeling De TC is verantwoordelijk voor de teamindelingen van de A selectie die in nauw overleg met de selectietrainers worden voorbereid. De A selectie bestaat uit minimaal 16 spelers en (minimaal) 2 keepers en de B selectie uit 16 spelers en 1 keeper. Spelers van de B selectie dienen zich altijd beschikbaar te stellen voor de A selectie. TAVV streeft ernaar zoveel mogelijk spelers uit de jeugd te laten doorstromen naar de selectieteams en vooral het 1e team. Vanwege dit streven wordt kritisch gekeken naar spelers van buiten de club die zich aanmelden om in onze selectie te komen voetballen. 5.6 Overige zaken Voor de A en B selectie is een budget beschikbaar voor: 1. activiteiten die moeten bijdragen aan de sfeer en de teamgeest binnen de selectie. over allerlei actuele zaken/problemen en tevens het initiatief neemt m.b.t. (team)activiteiten. De spelersraad bestaat uit 6 personen  De 1e aanvoerder van de A selectie  De 1e aanvoerder van de B selectie  2 spelers van de A selectie welke aan het begin van het seizoen worden gekozen door de overige spelers van de A selectie middels een stemming  2 spelers van de B selectie welke aan het begin van het seizoen worden gekozen door de overige spelers van de B selectie middels een stemming

21 Op eigen initiatief kan door de spelersraad gesproken worden over zaken zoals:
 algemene gang van zaken binnen de selectie.  resultaten. 2. kleding voor de wedstrijden en trainingskleding. 3. trainingskamp (A selectie). - Organisatie trainingskamp is verantwoording van TS samen met TC - Voor deze organisatie kan men het draaiboek raadplegen Jaarlijks wordt het budget opgesteld door de TC en daarna besproken en vastgesteld met het AB. De begroting wordt uiteindelijk vastgesteld tijdens de ALV. De TC bewaakt het budget en zal bij overschrijding overleg plegen met het DB. Voor de A en B selectie is een spelersraad actief die periodiek bij elkaar komt om te praten  verbeterpunten voor selectie / trainers / organisatie rondom de selectie. De spelersraad wordt geacht contact op te nemen met de betreffende coördinator van de TC bij calamiteiten, vragen aangaande materialen, functioneren trainers, e.d. De TC zal indien nodig de spelersraad raadplegen als er vragen zijn omtrent:  het functioneren van de trainer(s);  conflicten tussen spelers onderling en/of trainer(s);  het aanstellen van nieuwe trainer(s).

22 6. Werving, Beoordeling en Opleiding
Binnen TAVV zijn veel teams zowel prestatief als recreatief actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste trainer/coach. De taken van een trainer/coach zijn onder te verdelen in: coachen tijdens wedstrijden, geven van trainingen en het begeleiden van teams. 6.1 Werving Bij de werving van trainers (lees ook keeperstrainer) van selectieteams is het uitgangspunt dat zij scholing hebben gevolgd bij de KNVB academie en gediplomeerd zijn. Bij de selectie van de senioren moet de hoofdtrainer voldoen aan de licentie-eis die past bij het niveau waarop het 1e team speelt. Bij de aanstelling van de hoofdtrainer en assistent trainer van de A-selectie senioren zal de TC advies vragen aan diverse spelers en zullen de overige stafleden geconsulteerd worden. Het uitgangspunt is dat alle trainers minimaal het diploma TCIII jeugd hebben behaald. 6.2 Beoordeling Gedurende het seizoen moet beoordeeld kunnen worden of een trainer naar behoren functioneert. De basis daarvoor is waarneming door TC, informatie van spelers en spelersraad en het houden van minimaal drie evaluatiegesprekken. De evaluatiegesprekken met de trainers van de senioren met betrekking tot het functioneren worden gehouden en voorbereid door minimaal twee personen uit de TC. Bij de jeugdafdeling is dit belegd bij de TC en de TJC. De functiebeschrijving van de (hoofd)trainer wordt als basisdocument gehanteerd bij het houden van de gesprekken. De TC zal daar waar mogelijk input leveren en mede beoordelen. Onderwerpen in het voortgangsgesprek:  planning en organisatie;  trainingsopbouw en uitvoering daarvan;  coachen;

23  begeleiding assistent-trainers;
 resultaten. De eerste twee gesprekken leggen de basis voor het eventueel verlengen van een contract naar een nieuw seizoen. Het derde voortgangsgesprek is een evaluatiegesprek. Per gesprek wordt een kort verslag gemaakt. Doelstelling is om eind januari duidelijkheid te hebben over contractverlenging van de jeugdtrainers. Voor de senioren trainers van de A- en B-selectie is dat uiterlijk eind december. De TC brengt vóór het beslissingsmoment per trainer een advies uit richting het DB. Het DB geeft gemotiveerd al dan niet akkoord. 6.3 Opleiding TAVV streeft er naar om het technisch kader (verder) te bekwamen voor de taken die moeten worden uitgevoerd. Ook jeugdtrainers kunnen door TAVV worden ondersteund in hun ontwikkeling. In de jeugdafdeling is over het algemeen sprake van een vrijwillig kader dat niet altijd specifiek geschoold is. Ook deze groep wordt in de gelegenheid gesteld bijgeschoold te worden. Bij voorkeur wordt deze scholing verzorgd door de JC i.s.m. de TJC. De ondersteuning door de vereniging kan gepaard gaan met het maken van afspraken met betrekking tot de duur van de aanstelling van de desbetreffende trainer. Indien we eigen talentvolle trainers opleiden dan kan ervoor gekozen worden om de KNVB trainerscursus vanuit TAVV geheel of gedeeltelijk te financieren. Dit onder de voorwaarde dat een trainer aan de vereniging blijft verboden, voor een nader te bepalen periode.

24 7. Medische Begeleiding van Voetballers
De medische taken voor de selectie elftallen binnen TAVV worden uitgevoerd door een gediplomeerde verzorger (NGS = Nederlands Genootschap Sportmassage) en/of een gediplomeerd fysiotherapeut. Een goede medische begeleiding wordt als onontbeerlijk beschouwd. TAVV draagt bij blessures zorg voor alle aan de vereniging verbonden spelers, waar bij alle seniorenselecties 1 en 2 en de jeugdselecties A1 en B1 (op afspraak, 24 uur van te voren) met blessure klachten terecht kunnen bij de verzorger. Deze begeleiding omvat o.a.: - deskundige blessureadvies. Niet structureel behandelen maar advies doorsturen. - blessurepreventie op basis van voorlichting: bijvoorbeeld over lichaamsverzorging, hygiëne en leefwijze (sportbeoefening in relatie tot eten en drinken, studeren en werken, rust en ontspanning, alcohol en drugs); - voorbereiding op een wedstrijd: vooral jeugdige senioren dienen er op gewezen te worden dat tijdens de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijddag op een verantwoorde wijze moet worden toegeleefd naar de wedstrijd en dat een goede nachtrust de prestaties positief kan beïnvloeden; - medisch verantwoorde hersteltraining. Indien een speler van de hierboven genoemde selecties geblesseerd raakt tijdens een wedstrijd of training dan bekijkt de verzorger de ernst van de kwetsuur. Indien noodzakelijk neemt de verzorger of speler zelf contact op met een fysiotherapeut (telefonisch of ) over de blessure. De eerste afspraak zal zo snel mogelijk plaatsvinden. De fysiotherapeut bepaalt dan het verdere revalidatie traject en de speler zelf koppelt dit terug ( ) naar de verzorger en de andere leden van de technische staf. Voor de eerstvolgende inspanning moet het voor de speler, verzorger en trainer duidelijk zijn of een speler aan deze inspanning kan deelnemen. Als de blessure zich uit de dag na de wedstrijd of training, zal de speler contact opnemen met de verzorger en geldt verder de dezelfde werkwijze als hierboven. De informatie overdracht vindt plaats via de of indien nodig telefonisch. In eerste instantie verloopt de communicatie via de verzorger en speler zelf om de lijnen zo kort mogelijk te houden. De verzorger overlegt met de trainer en de staf.

25 De volgende punten moeten tijdens een blessure analyse duidelijk worden:
1. Diagnose: speler, verzorger en trainer weten wat de blessure precies inhoudt. 2. Prognose: speler, verzorger en trainer weten in grote lijnen hoe lang de speler uit de omloop is. 3. Therapie: speler, verzorger en trainer weten hoe het revalidatie proces er uit komt te zien. Als een voetballer weer te snel wedstrijden wil spelen zonder over het vereiste conditionele niveau te beschikken, heeft hij/zij een verhoogd risico om tegen een (herhaling van) een blessure aan te lopen. Om het conditionele verval zoveel mogelijk te beperken en een verantwoorde terugkeer in wedstrijden te bespoedigen moet de voetballer in overleg met de verzorger en/of fysiotherapeut zoeken naar vervangende (conditionele) oefenvormen. Er zijn immers mogelijkheden genoeg om te oefenen zonder het gekwetste gebied te belasten en toch zaken als algemeen uithoudingsvermogen, kracht en balansbeheersing te trainen. Spelers kunnen 24 uur van te voren aangeven dat er een kwetsuur aanwezig is waarbij er op dinsdag- en donderdagavond de mogelijk is om er naar te kijken door de verzorger. Deze bepaalt de fysiotherapeutische diagnose en de ernst ervan. Er wordt niet structureel behandeld maar advies gegeven. Indien nodig kan de speler worden doorverwezen.


Download ppt "Voetbal Technisch Beleidsplan TAVV"

Verwante presentaties


Ads door Google