De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in SPH VTO 2 Aandachtspunten Korte jaar introductie VTO 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in SPH VTO 2 Aandachtspunten Korte jaar introductie VTO 2."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in SPH VTO 2 Aandachtspunten Korte jaar introductie VTO 2.
Betrokken docenten VTO 2. Groepsindeling. Introductie semester VTO 2.1. Toelichting KO 5 : Pieter Pols Toelichting KO 6 : Josefine Boertjens Toelichting keuzevakken. Info examencommissie. Toelichting KO 7 : Petra van Harten (week 47)

2 1. Kort overzicht VTO 2 (1) JAAR 2: Werken aan complexiteit.
Semester 2.1: Werken met individuen, groepen en systemen. Semester 2.2: Werken in een team, een organisatie en in de maatschappij. Trainingsweek: kalenderweek Stage (= KO 10): iedereen, 14 weken, start kalenderweek Verdiepingsminor in de 2e helft semester 2.2.

3 1. Kort overzicht VTO 2 (2) Belangrijke studiehandleidingen:
Opleidingsgids Major SPH VTO 2 t/m 4(15-16) en de OER (digitaal op entree) Ook op entree: Nota studentgestuurd onderwijs (keuzevak sem 2.2.) Printing on demand. Studiehandleiding sem 2.1. met daarin de KO 5, 6 en 7. Ondersteunende studiehandleidingen voor de kernopgaven 5, 6 en 7. Stagenota VTO 2 SPH (= kernopgave 10) Studiehandeling stage voorbereiding jaar 3 Studiehandleiding trainingsweek Studiehandleiding SLO

4 2. Betrokken docenten VTO 2.
Jaarteam Major SPH Teamleider: Adriaan Oosterloo Jaarlaag coördinator : Hedzer van der Kooi Aanspreekpunt studenten, overleg gr-vert, onderwijszaken NB. Let op mededelingen Entree Examinatoren Pieter, Josefine en Petra. Praktijk Vele enthousiaste en competente docenten!

5 3. Groepsindeling/rooster
Er zijn 6 VTO 2 SPH groepen (S2A t/m S2F) Instromers zijn verdeeld over alle lesgroepen

6 4. Introductie semester 2.1. (1)
Bespreking a.d.h.v. studiehandleiding semester 2.1. (vragen? Stel ze aan je slb-er!) Inleiding: door/instromers, overzicht. Doelstellingen: “De creatieve professional: met afstand het meest nabij” -> semesterdoelen -> programmadoelen -> toetsing. Toetsing: Drie kernopgaven. Casustoetsen QMP. (halverwege en eind semester. Let op de belangrijke opmerkingen) Studie loopbaan ontwikkeling. Toetsing stage is in semester 2.2. Diagnostische toets Engels

7 SEMESTER 2.1: Werken met individuen, groepen en systemen.
S_2S5_13 : KO 5 : Methodische interventies ontwerpen 5 EC S_2S6_13 : KO 6 : Groepsleider zijn 6 EC S_2S7_13 : KO 7 : Creatief hanteren van dilemma’s 4 EC S-2S10_14 toets 1 : Stagevoorbereidingsmodule 1 EC S_2S10-14 toets 2 : KO 10 : Werken in de praktijk (stage 13) 3 EC S_2SF_13 kennistoetsen: Toets 1A : Casustoets/QMP (meth, ped) 2 EC Toets 1B : Casustoets/QMP (medk, recht, psy) 2,5 EC Toets 2A : Casustoets/QMP (filo, MAM BVO en MAM SenS) 1,5 EC Toets 2B : Casustoets/QMP (grw, psy, recht) 2 EC Toets 2C : Casustoets/QMP ( thema’s I&S, TCH, G&H, soc) 2 EC S_ 2SP_13 Toets 1: ontwikkelingsgedeelte/dossier(portfolio) 1 EC

8 4. Introductie semester 2.1. (2)
d. Coaching bij kernopgaven: Coaching op inhoud: KO 5. Methodische interventies ontwerpen -> docent methodiek. KO 6. Groepsleider zijn -> docent groepswerk KO 7. Creatief hanteren van dilemma’s -> docent ethiek Coaching op proces: studieloopbaanbegeleider

9 4. Introductie semester 2.1. (3)
e. SBU verantwoording. f. Overzicht binnenschools curriculum. g. Stage VTO 2. - taak praktijkbureau en GV-er. h. Evaluatie. Verbeterslag n.a.v Overleg JLC en GV-ers. i. Semesteroverzicht.

10 KO 5: Methodische interventies ontwerpen
Ontwerpen van hulpverlening binnen gezin en netwerk. Verantwoordelijke docent: Pieter Pols

11 KO 5: Wat gaan jullie doen?
Een analyse maken van de (gezins-) problematiek van een gezin uit de tv serie ‘Family Matters’. Een netwerkanalyse maken van dit gezin. Aan de hand van deze analyses en de theorie ontwerpen van hulpverlening voor dit gezin. Analyse van de gezinsproblematiek Netwerkanalyse Adequaat hulpverleningsplan

12 Hoe werkt dat? Je maakt in deze KO gebruik van de kennis die je vanuit de verschillende disciplines wordt aangeboden. Het gaat dus om het bestuderen, analyseren en combineren van verschillende inzichten. Het geheel wordt vanuit het vak methodiek aangestuurd.

13 KO 5: de toetsing 1 eindopdracht met 9 bijlages: Eindopdracht: Hulpverleningsplan. Bijlages: Uitwerking Psychologie Uitwerking Pedagogiek Uitwerking Medische kennis Uitwerking Methodiek (Het gewone leven) Analyse Methodiek Netwerkanalyse Interventie BVO Interventie S&S Verantwoordingsdocument Voor de rood gemarkeerde bijlages is een voldoende beoordeling een voorwaarde. Verdere werkwijze en toetsingscriteria staan in het semesterboek.

14 Inleveren en becijfering
Alle opdrachten worden ingeleverd via de digitale inleverbibliotheek van Entree. Je maakt deze hele opdracht in je PF groep Inlevermoment voor de eerste ronde: 6 november 2015 om 12:00 Lever het document 1 maal in per PF groep, zet je klas en PF groep in de titel van het bestand en al jullie namen op het voorblad Je beoordelingen vind je terug op Entree

15 Jamaarmeneerikkanhetnietvinden!

16 KO 6 Groepsleider zijn

17 KO 6 Groepsleider zijn Deelnemende disciplines:
Groepswerk (incl. training groepswerk) Methodiek, competentiegericht werken Conflict- en agressiehantering MAM Drama MAM Sport en Spel (Psychologie)

18 KO 6 Groepsleider zijn Uitgangspunten: Je profileren als groepsleider
Leiderschap tonen, regie behouden Samenwerken met medegroepsleider Professioneel (dreigend) conflict hanteren: Competentiegerichte benadering (Dreigend) conflict zo muzisch mogelijk aangaan in de gehele groep Bij separatie achter scherm. Instructie bij groepswerk en CenA.

19 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: Startdocument
Leerwinstdocument Competentietoets Reflectieverslag op competentietoets

20 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: Startdocument
= verslag (1A4) dat student meeneemt bij start competentietoets, waarin = samenvatting leerwinst vanuit lessen methodiek, groepswerk, C en A, S en S, drama en trainingsweek n.a.v. de gemaakte reflecties leerwinst, kwaliteiten en valkuilen = competenties die getoond gaan worden in CT

21 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: Reflectiedocument, bestaat uit
vijf leerwinstverslagen: - Verslag groepswerkweek - Groepswerk - Drama - Conflict- en Agressiehantering - Sport en spel nakijken door betreffende docenten o-v-g op Entree voorwaarde om cijfer KO6 in te voeren

22 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: Competentietoets
= Toets waarin student zich positioneert als groepsleider = Twee studenten worden getoetst (koppel) = Acteurs spelen groepssituatie uit SPH-werkveld = Twee docenten beoordelen

23 KO 6 Groepsleider zijn Vier onderdelen: 4. Reflectie op = getoonde competenties = getoonde kwaliteiten en valkuilen ingezette interventies De twee toetsdocenten beoordelen.

24 KO6 Toets op 15, 16 en 17 december 2015 Data vrijhouden! Succes!

25 7. Toelichting keuzevakken
Keuzeprogramma’s vto-2 SPH semester 2 Jullie krijgen uiterlijk 05 september 2015 een mailbericht van Manon de Gier. Informatie over: a. Inhoud keuzeprogramma’s. b. Wijze van inschrijven keuzeprogramma’s. c. Toewijzing keuzeprogramma’s. d. Commissiewerk.

26 Onderwijs- examenregeling

27 Spelers Student Lesgevend(e) docent(en) Examinator Examencommissie
Ingeschreven Cijfers tot max. 6 jaar geldig Lesgevend(e) docent(en) Volgt programma volgens EC-tabel Examinator Stelt toetsinhoud én uitslag vast Examencommissie Verzorgt en controleert uitvoering OER Borging eindniveau COBEX / CBE

28 Regelingen OER: Onderwijs en Examenregeling EC-tabellen
Alle regels mbt studeren CHE Hoofdstuk 1: Algemeen deel Hoofdstuk 5: Sociale Studies EC-tabellen Aard en omvang lesprogramma’s én toetsen Leidend voor Iris https://extranet.che.nl/socstud/Commissies/Examencommissie/default.aspx

29 Toetsen 2 toetsmomenten per jaar, ieder jaar weer Overgangsnormen:
50 punten vorig studiejaar Alle daarvoor gaande jaren volledig Extra herkansingen of alternatieve studieroutes zijn uitzonderlijk en alleen toegestaan na toestemming Excie op advies SLB-er

30 Iris Leidend voor je studie
Zelf je studievoortgang bijhouden via SV-overzicht (pdf) Aanvraag diploma via Iris Toekomst: inschrijven voor toetsen via Iris

31 Taalsticker (nieuw!) Bij meer dan 3 fouten per pagina
Werkstuk / product wordt óók inhoudelijk nagekeken en verzorgd van feedback Student kan binnen 5 werkdagen taal herstellen en docent kijkt na binnen 15 werkdagen na inlevering Bij een onvoldoende op inhoud naar het eerstvolgende herkansingsmoment en dus GEEN hersteltermijn van 5 werkdagen Zie verder OER hoofdstuk 5 laatste bijlage

32 Digitaal inleveren Zoveel mogelijk digitaal bewaren (en nakijken)
Via inleverbibliotheek Examendossier Verzoek: wees als docenten binnen 1 toets eenduidig

33 Voor jaar 2: instromers Naast de gewone regelingen uit de EC-tabellen ook het instroomprogramma: zie “studiehandleiding instroomprogramma” Het instroomprogramma heeft ANDERE termijnen Student zelf verantwoordelijk studievoortgang, ondersteund door slb-er

34 Tenslotte Een in alle opzichten goed studiejaar gewenst!


Download ppt "Welkom in SPH VTO 2 Aandachtspunten Korte jaar introductie VTO 2."

Verwante presentaties


Ads door Google