De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaatgerichte schoonmaak en aanverwante diensten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaatgerichte schoonmaak en aanverwante diensten"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaatgerichte schoonmaak en aanverwante diensten
Aanbesteding (Bestek nummer GAC/2014/2877) Resultaatgerichte schoonmaak en aanverwante diensten Stad antwerpen 07 mei 2015

2 SCOPE Raamovereenkomst voor de schoonmaak van diverse stadslocaties en eventueel andere entiteiten tegen resultaatsverbintenis. Omvang 56 gebouwen +/ m² Gebouwen met verschillende functies (9) Administratieve gebouwen Archief Politiegebouwen Sportinfrastructuur Bibliotheken Culturele centra Technische gebouwen Musea Kinderdagverblijven MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

3 Omvang - Locaties MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

4 Toelichting calculatiemodel
MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

5 Toelichting calculatiemodel
Voor elk type afzonderlijk uurtarief en productietabel Enkel gele cellen invullen Productietabel, uurtarieven Naam schoonmaakbedrijf en eenheidsprijzen supplementaire werken Uurtarief Afschrijving op basis van % totaal bedrag verrekend, toch detail in aantal en type machines bezorgen aub. Productie niveau standaard 100% Schoonmaakwerkprogramma’s mee inbegrepen Problemen bij invullen -> MCS Digitaal ingevuld doormailen bij indiening offerte MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

6 Projecttiming Beschikbare documenten Projecttiming
Bestek: resultaat gerichte schoonmaak Bijlagen (in te vullen) Calculatiemodel Stad Antwerpen Projecttiming Toelichting: 07/05/2015 Verplichte rondgang: 07-08/05/2015 Mogelijkheid tot het stellen van eventuele vragen Opening offertes: 21/05/2015 om 09u45 Startdatum: +/- ¾ op 01/10/2015, overblijvende gebouwen op 28/02/2016 MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

7 Selectiecriteria Financiële en economische draagkracht van de inschrijver De omzet behaald voor de dagelijkse schoonmaak van gebouwen en kantoren bedraagt minimaal ,00 € op nationaal niveau per boekjaar. Verklaring omzet/winst-verlies laatste 3 jaar op nationaal en regionaal niveau Verklaring aantal tewerkgestelde personeelsleden (arbeider/bedienden) op nationaal en regionaal niveau. Technische bekwaamheid van de inschrijver Attest lidmaatschap ABSU (indien in aanvraag, aanvraag dient te dateren van voor de publicatie datum van dit bestek) Certificaat ISO 9002 en ISO (of gelijkwaardig alternatief) 3 gelijkwaardige referenties (resultaatgericht / omvang /…) Vermelden van draagkracht/bekwaamheid van andere entiteiten indien deze bepalend zijn voor de selectie MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

8 Gunningscriteria Kwaliteit van de aangeboden dienstverlening (45%)
Aangeboden schoonmaak- en toezichtsuren Wijze van kwaliteitsopvolging, communicatie en managementrapportering Organisatie van het klachtenbeheer, toezicht en account management Organisatie, Materialen & Middelen: kwaliteit, werkmethodieken en technieken, planning, taakkaarten, enz Personeel: opleiding, coaching, stabiliteit, vervangingen . Prijs (45%) Totaalprijs van de schoonmaakwerken . Aangeboden uurtarieven (standaard / afroep / enz). Tarieven voor supplementaire werken . Duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen (10%) Mileubesparende maatregelen Sociale maatregelen Concreet, controleerbaar. Gestaafd met concreet voorbeeld MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

9 Organisatie Stad Antwerpen / Schoonmaakbedrijf
4 Contractbeheerders Gebouwverantwoordelijken Dagelijkse opvolging Schoonmaakbedrijf Weergeven voorgestelde opstartorganisatie Communicatiepatroon (intern, intern – leiding, extern) Bereikbaarheid bij calamiteiten Dagelijkse communicatie naar Stad Antwerpen (logboeken) MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

10 Organisatie Schoonmaakopdracht
Account manager SPOC (single point of contact) Strategisch, tactisch management van het schoonmaakcontract Toevoegen CV Positie binnen het schoonmaakbedrijf weergeven Site supervisor Voldoende toezicht voorzien Site specifiek of overkoepelend voor diverse gebouwen Niet structureel meewerkend Functieomschrijving toevoegen MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

11 Organisatie Schoonmaakopdracht
Personeel algemeen: Jobstudenten 50/50 Interim: max 10% van de uren op jaarbasis Streven naar stabiele personeelsbezetting Communicatie bij vervangingen in geval van ziekte en verlof Specifieke identificatie/screening voor bepaalde locaties Lokalen principieel enkel toegankelijk tijdens normale uren MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

12 Organisatie Schoonmaakopdracht
Verlof en sluitingsdagen Zie bestek en calculatiemodel (max uitvoeringsfrequentie per locatie) Afhankelijk van type locatie Geografische of specialistische schoonmaakindeling? Dagelijkse en wekelijkse activiteiten bij voorkeur geografisch georganiseerd Periodieke taken vrij te bepalen, organisatie van de uitvoering aan te geven in offerte Maximale permanentie door spreiding van de werken Aangeven op welke manier deze spreiding zal worden georganiseerd Gelijktijdige opdrachten Procedure bijkomende werken MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

13 Organisatie Schoonmaakopdracht
Management informatie Aan te leveren informatie en frequentie: Zie bestek p.27 Voorbeeld van inhoudelijke presentatie van de informatie Klachtenbeheer Toelichten voorgesteld klachten systeem Waarborgen dat klachten niet structureel worden MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

14 Kwaliteitsopvolging Eigen controlesysteem Stad Antwerpen
Dagelijks controle systeem Reguliere schoonmaakwerken Zelfcontrole schoonmaakfirma Minimale frequentie bepaald ( zie calculatiemodel) Schoonmaakwerken op afroep Controlefrequentie zie bestek VSR-meeting Mogelijk tijdens de uitvoering van het contract Nul-meeting Onregelmatigheden door schoonmaakfirma te melden Binnen 2 weken na opstart, voortgangsrapportage na 1 week Eventueel extern MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

15 Schoonmaakprogramma en organisatie
Resultaatgericht In functie van type gebouw aangepaste SWP mogelijk Voorbeeld van taakkaart bezorgen Afvalzorg: zie bestek Toiletartikelen sanitair: Enkel aanvullen In functie van type gebouw aangepaste of bijkomende uitvoeringsdagen Bepaalde musea in weekend Politie: douche, refter,… ook in weekend Zie bestek… (p.32) MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

16 Schoonmaakprogramma en organisatie
Specifieke elementen: Politie Schietstand (explosiegevaar) Hondenkennel (hygiëne, in overleg met verantwoordelijke ter plaatse) Cellencomplex (voornamelijk in namiddag, in overleg met verantwoordelijke ter plaatse) Musea Tentoonstellingsruimte (waterarm reinigen van houten vloeren) Kinderdag verblijven Aandacht voor HACCP Sportzalen Sporttoestellen niet in het programma inbegrepen MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

17 Additionele taken Reeds gekende additionele taken waarvoor in het bestek reeds tijd is voor voorzien Politie: periodiek reinigen koffieautomaten Districtshuizen: periodiek reinigen koffieautomaten Kinderdagverblijven: meehelpen bij logistieke taken Vaatwas Maaltijdbedeling Was Afhankelijk van locatie en bezetting Geraamd aantal uren rees opgegeven in caculatie… MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

18 Service Level Agreements
Geîntegreerd in lastenboek Op verschillende domeinen Personeel (schoonmaakster) Personeel (supervisie) Materiaal en middelen Planning Kwaliteit Veiligheid Klachten MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

19 Nog aan te leveren informatie
Toelichting van autocontrole systeem van de schoonmaakfirma en manier van rapporteren. Procedure voor het inlichten van personeel i.v.m de huisregels van de Stad Antwerpen Voorstel van win-win formule Beschrijving van gebruikte middelen en materialen zoals beschreven in bestek Concrete voorstellen binnen het kader van MVO Noodhulp: aanwezigheid van EHBO opgeleide mensen op de site’s MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

20 - Waarden geen enkele vorm van discriminatie duldt op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen. verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en bestraffen. leeft de wetten en reglementen die de toepassing van de A-waarden en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na. Integriteit: Het ter beschikking gesteld personeel dient zich te houden aan de geldende integriteitscode voor het stadspersoneel. verbindt er zich toe onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn onderaannemers en ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze opdracht van diensten. MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

21 Contractbepalingen Periode van 4 jaar
Werkelijke aanvangsdatum wordt opgenomen in gunningsbrief Onderaanneming Bekend maken in offerte Enkel na goedkeuring Stad Antwerpen Lijst van aan te leveren documenten p.10 Prijsherziening 1x per jaar, rond de vervaldag van het contract MCS is a company providing customers with software and advisory solutions in relation to their secondary process(es) as to increase insight, agility, flexibility and efficiency. We do this through an integrated approach ensuring the highest Return On Investment.

22 Wensen u veel succes toe en kijken uit naar uw offerte!
Stad Antwerpen & MCS Wensen u veel succes toe en kijken uit naar uw offerte!

23 Thank you


Download ppt "Resultaatgerichte schoonmaak en aanverwante diensten"

Verwante presentaties


Ads door Google