De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 1 Resultaatgerichte schoonmaak en aanverwante diensten S TAD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 1 Resultaatgerichte schoonmaak en aanverwante diensten S TAD."— Transcript van de presentatie:

1 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 1 Resultaatgerichte schoonmaak en aanverwante diensten S TAD ANTWERPEN 07 MEI 2015 AANBESTEDING (BESTEK NUMMER GAC/2014/2877)

2 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 2 Raamovereenkomst voor de schoonmaak van diverse stadslocaties en eventueel andere entiteiten tegen resultaatsverbintenis. Omvang 56 gebouwen +/- 185.173 m² Gebouwen met verschillende functies (9) SCOPE  Administratieve gebouwen  Culturele centra  Musea  Archief  Sportinfrastructuur  Technische gebouwen  Kinderdagverblijven  Politiegebouwen  Bibliotheken

3 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 3 Omvang - Locaties

4 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 4 Toelichting calculatiemodel

5 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 5 Toelichting calculatiemodel Voor elk type afzonderlijk uurtarief en productietabel Enkel gele cellen invullen Productietabel, uurtarieven Naam schoonmaakbedrijf en eenheidsprijzen supplementaire werken Uurtarief Afschrijving op basis van % totaal bedrag verrekend, toch detail in aantal en type machines bezorgen aub. Productie niveau standaard 100% Schoonmaakwerkprogramma’s mee inbegrepen Problemen bij invullen -> MCS Digitaal ingevuld doormailen bij indiening offerte

6 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 6 Beschikbare documenten Bestek: resultaat gerichte schoonmaak Bijlagen (in te vullen) Calculatiemodel Stad Antwerpen Projecttiming Toelichting: 07/05/2015 Verplichte rondgang: 07-08/05/2015 Mogelijkheid tot het stellen van eventuele vragen Opening offertes: 21/05/2015 om 09u45 Startdatum: +/- ¾ op 01/10/2015, overblijvende gebouwen op 28/02/2016 Projecttiming

7 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 7 Financiële en economische draagkracht van de inschrijver De omzet behaald voor de dagelijkse schoonmaak van gebouwen en kantoren bedraagt minimaal 5.000.000,00 € op nationaal niveau per boekjaar. Verklaring omzet/winst-verlies laatste 3 jaar op nationaal en regionaal niveau Verklaring aantal tewerkgestelde personeelsleden (arbeider/bedienden) op nationaal en regionaal niveau. Technische bekwaamheid van de inschrijver Attest lidmaatschap ABSU (indien in aanvraag, aanvraag dient te dateren van voor de publicatie datum van dit bestek) Certificaat ISO 9002 en ISO 14001 (of gelijkwaardig alternatief) 3 gelijkwaardige referenties (resultaatgericht / omvang /…) Vermelden van draagkracht/bekwaamheid van andere entiteiten indien deze bepalend zijn voor de selectie Selectiecriteria

8 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 8 Kwaliteit van de aangeboden dienstverlening (45%) Aangeboden schoonmaak- en toezichtsuren Wijze van kwaliteitsopvolging, communicatie en managementrapportering Organisatie van het klachtenbeheer, toezicht en account management Organisatie, Materialen & Middelen: kwaliteit, werkmethodieken en technieken, planning, taakkaarten, enz Personeel: opleiding, coaching, stabiliteit, vervangingen. Prijs (45%) Totaalprijs van de schoonmaakwerken. Aangeboden uurtarieven (standaard / afroep / enz). Tarieven voor supplementaire werken. Duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen (10%) Mileubesparende maatregelen Sociale maatregelen Concreet, controleerbaar. Gestaafd met concreet voorbeeld Gunningscriteria

9 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 9 Stad Antwerpen 4 Contractbeheerders Gebouwverantwoordelijken o Dagelijkse opvolging Schoonmaakbedrijf Weergeven voorgestelde opstartorganisatie Communicatiepatroon (intern, intern – leiding, extern) Bereikbaarheid bij calamiteiten Dagelijkse communicatie naar Stad Antwerpen (logboeken) Organisatie Stad Antwerpen / Schoonmaakbedrijf

10 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 10 Account manager SPOC (single point of contact) Strategisch, tactisch management van het schoonmaakcontract Toevoegen CV Positie binnen het schoonmaakbedrijf weergeven Site supervisor Voldoende toezicht voorzien Site specifiek of overkoepelend voor diverse gebouwen Niet structureel meewerkend Functieomschrijving toevoegen Organisatie Schoonmaakopdracht

11 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 11 Personeel algemeen: Jobstudenten 50/50 Interim: max 10% van de uren op jaarbasis Streven naar stabiele personeelsbezetting Communicatie bij vervangingen in geval van ziekte en verlof Specifieke identificatie/screening voor bepaalde locaties Lokalen principieel enkel toegankelijk tijdens normale uren Organisatie Schoonmaakopdracht

12 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 12 Verlof en sluitingsdagen Zie bestek en calculatiemodel (max uitvoeringsfrequentie per locatie) Afhankelijk van type locatie Geografische of specialistische schoonmaakindeling? Dagelijkse en wekelijkse activiteiten bij voorkeur geografisch georganiseerd Periodieke taken vrij te bepalen, organisatie van de uitvoering aan te geven in offerte Maximale permanentie door spreiding van de werken Aangeven op welke manier deze spreiding zal worden georganiseerd Gelijktijdige opdrachten Procedure bijkomende werken Organisatie Schoonmaakopdracht

13 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 13 Management informatie Aan te leveren informatie en frequentie: Zie bestek p.27 Voorbeeld van inhoudelijke presentatie van de informatie Klachtenbeheer Toelichten voorgesteld klachten systeem Waarborgen dat klachten niet structureel worden Organisatie Schoonmaakopdracht

14 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 14 Eigen controlesysteem Stad Antwerpen Dagelijks controle systeem Reguliere schoonmaakwerken o Zelfcontrole schoonmaakfirma o Minimale frequentie bepaald ( zie calculatiemodel) Schoonmaakwerken op afroep o Controlefrequentie zie bestek VSR-meeting Mogelijk tijdens de uitvoering van het contract Nul-meeting Onregelmatigheden door schoonmaakfirma te melden Binnen 2 weken na opstart, voortgangsrapportage na 1 week Eventueel extern Kwaliteitsopvolging

15 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 15 Resultaatgericht In functie van type gebouw aangepaste SWP mogelijk Voorbeeld van taakkaart bezorgen Afvalzorg: zie bestek Toiletartikelen sanitair: Enkel aanvullen In functie van type gebouw aangepaste of bijkomende uitvoeringsdagen Bepaalde musea in weekend Politie: douche, refter,… ook in weekend Zie bestek… (p.32) Schoonmaakprogramma en organisatie

16 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 16 Specifieke elementen: Politie o Schietstand (explosiegevaar) o Hondenkennel (hygiëne, in overleg met verantwoordelijke ter plaatse) o Cellencomplex (voornamelijk in namiddag, in overleg met verantwoordelijke ter plaatse) Musea o Tentoonstellingsruimte (waterarm reinigen van houten vloeren) Kinderdag verblijven o Aandacht voor HACCP Sportzalen o Sporttoestellen niet in het programma inbegrepen Schoonmaakprogramma en organisatie

17 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 17 Reeds gekende additionele taken waarvoor in het bestek reeds tijd is voor voorzien Politie: periodiek reinigen koffieautomaten Districtshuizen: periodiek reinigen koffieautomaten Kinderdagverblijven: meehelpen bij logistieke taken Vaatwas Maaltijdbedeling Was Afhankelijk van locatie en bezetting Geraamd aantal uren rees opgegeven in caculatie … Additionele taken

18 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 18 Geîntegreerd in lastenboek Op verschillende domeinen Personeel (schoonmaakster) Personeel (supervisie) Materiaal en middelen Planning Kwaliteit Veiligheid Klachten Service Level Agreements

19 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 19 Toelichting van autocontrole systeem van de schoonmaakfirma en manier van rapporteren. Procedure voor het inlichten van personeel i.v.m de huisregels van de Stad Antwerpen Voorstel van win-win formule Beschrijving van gebruikte middelen en materialen zoals beschreven in bestek Concrete voorstellen binnen het kader van MVO Noodhulp: aanwezigheid van EHBO opgeleide mensen op de site’s Nog aan te leveren informatie

20 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 20 geen enkele vorm van discriminatie duldt op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen. verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en bestraffen. leeft de wetten en reglementen die de toepassing van de A-waarden en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na. Integriteit: Het ter beschikking gesteld personeel dient zich te houden aan de geldende integriteitscode voor het stadspersoneel. verbindt er zich toe onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn onderaannemers en ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze opdracht van diensten. - Waarden

21 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 21 Periode van 4 jaar Werkelijke aanvangsdatum wordt opgenomen in gunningsbrief Onderaanneming Bekend maken in offerte Enkel na goedkeuring Stad Antwerpen Lijst van aan te leveren documenten p.10 Prijsherziening 1x per jaar, rond de vervaldag van het contract Contractbepalingen

22 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 22 Stad Antwerpen & MCS Wensen u veel succes toe en kijken uit naar uw offerte!

23 Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 23 Thank you


Download ppt "Software & Advisory for Integrated Real Estate, Facility & Workplace Management www.mcs.fm 1 Resultaatgerichte schoonmaak en aanverwante diensten S TAD."

Verwante presentaties


Ads door Google