De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Disclosure belangen sprekers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Disclosure belangen sprekers"— Transcript van de presentatie:

1 Disclosure belangen sprekers
(potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven NVT Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk …

2 Recept? voor een werkbaar opleidingsplan
Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Reinier Hoff Roel Bennink Karen Keijsers & Marieke Bolk Welkom Panel van 3 praktijkdeskundigen: voorstellen Zelf voorstellen

3 Wat gaan we doen? Doel: hoe en wat kunnen we van elkaar leren?
Door: een kijkje in elkaars keuken Inleiding: Is er een recept?? Door Marieke Bolk 7 minuten ‘pitches’ door panel over hun voorbeelden: Radiologie, door Roel Bennink Anesthesiologie, door Reinier Hoff Klinische geriatrie, door Karen Keijsers Vraag maar raak Door allen Afsluiting & toelichting handreiking EPA Workshop is vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen en elkaar te bevragen voor vertaling/gebruik naar de praktijk van het eigen opleidingsplan. Bedenk dus vooral: wat kan ik hiermee? Is dit iets voor mijn specialisme? Welke vragen heb ik hierbij? Eerst de 3 pitches achter elkaar. Ik nodig u uit tijdens de pitches vragen te bedenken voor de sprekers

4 Werkbaar opleidingsplan: hét recept?? (1)
Ingrediënten Een afgestreken eetlepel visie, uitgangspunten en verantwoording Circa 500 ml. actualiteit 300 gr. actuele maatschappelijke thema’s, incl. 100 gr. leerdoelen Ouderenzorg 20/30 brokken (naar smaak) voor dagelijkse praktijk herkenbare en toetsbare vakinhoud (gekoppeld aan selectie 7 CanMeds-competenties) 1 mespuntje (niet teveel!) vastgelegde aantallen/(stage)duren 2 flinke scheppen (hanteerbaar aantal) eenduidige beoordelingscriteria 1 eetlepel ruimte voor professioneel oordeel Een flinke dosis vereenvoudiging & praktische bruikbaarheid Een vleugje aantrekkelijke vormgeving De titel van workshop suggereert dat er een recept is voor een werkbaar opleidingsplan. Is dat zo? Is er een recept te geven?? Ik heb ondertussen geleerd dat medisch specialisten wars zijn van formats en het vooral zelf hun eigen soep willen koken. Dat is helemaal prima. Door RIO hebben we echter toch wel wat meer inzicht gekregen in wat werkt en wat niet werkt. Ik zal straks laten zien waar we dit vandaan hebben. Vanochtend heeft Fedde Scheele u 10 geboden gepresenteerd en ik wil u nu hier toch een aantal ingrediënten en een bereidingswijze presenteren waarmee u uw eigen plan kunt bekijken en herzien. Uiteraard verschillen de smaken en kunt u er naar eigen behoefte specialismespecifieke kruiden aan toevoegen of ingredienten weglaten. En uiteraard is het afhankelijk van het koksteam of het een smaakvol gerecht wordt. Het is goed aan te geven vanuit welke visie/uitgangspunten is gemaakt. Wat ligt er aan ten grondslag. Voorkom echter dat er tig pagina’s verantwoording in het document staan waardoor de lezer afhaakt. De opleiding leidt op voor de dokter van de toekomst, wat terug zal moeten komen in het profiel. Het plan moet inspelen op de actualiteit. Vanuit CanBetter zijn diverse actuele mij thema’s uitgewerkt mede om zo ook de algemene competenties beter te operationaliseren. Bepaal wat voor uw specialisme m.n. van belang is en welke andere thema’s moeten een plek krijgen in het plan? CGS zal zeker op integratie van ouderenzorg in het plan gaan controleren. Dus dat moet erin. Wat bij veel plannen de klacht is is dat de inhoud weinig herkenbaar is voor de dagelijkse praktijk. Een aios is niet even bezig met professionaliteit. Bedenk dus of de vakinhoud voldoende herkenbaar en praktisch toetsbaar is weergegeven en vertaal dit in hanteerbaar # brokken en koppel ze aan de meest relevante comps (EPA/Beroepsactiviteiten) Individualiseren/comp gericht opleiden = is sturen op bereikte inhoud en niet op doorgebrachte tijd. Deze levert nog wel eens wat discussie op. In hoeverre/tot welk detail moet je beoordelingscriteria in het landelijk plan benoemen? Het lijkt mij handig om deze toch iets meer te expliciteren. En uiteraard moet daarbij ruimte blijven voor het onderbuikgevoel/ prof. oordeel Veel verenigingen vragen zich af of het plan niet wat eenvoudiger kan en meer praktisch bruikbaar. Ik denk dat daar idd nog een slag te maken is. Tot slot heb ik in de instructietheorie geleerd dat duidelijk en aantrekkelijk vormgeven bijdraagt

5 Werkbaar opleidingsplan: hét recept?? (2)
Bereiding Zet alle ingrediënten klaar, inclusief een aantal enthousiaste opleiders en aios Analyseer het huidige plan op ‘wat echt werkt in de praktijk en wat echt moet’ Voeg eventueel wat goede voorbeelden andere specialismen toe Werk zo compact als (wettelijk) verantwoord en uitgebreid als nodig Voeg praktische handreikingen toe (in bijlagen) Mix tot een substantie met heldere structuur Bewaak samenhang (Opleidingsplan, Toetsen en Beoordelen en inrichting E-Portfolio) Laat het plan eerst proeven aan de gasten (voeg evt. nog wat zout/peper toe) Ondersteun regionale implementatie plan Laat het plan circa 5 jaar, onder af en toe roeren, zachtjes sudderen Onderhoud het plan Met deze ingrediënten en misschien nog wat vakspecifieke toevoegingen kan de bereiding beginnen. Herziening van een plan doe je samen. Je hebt de praktijk nodig om te bepalen wat werkt en niet werkt. Vooral ook aios kunnen hier een waardevolle bijdrage leveren. Als u wilt kunt u een onderwijskundige toevoegen, maar u kunt ook gewoon gebruik van de hulpmiddelen die er al zijn. Bekijk nu met zijn allen kritisch wat wel/niet werkt in de praktijk. We hebben toch niks aan een plan waar de praktijk niks mee kan en dat in de la beland. Wat heeft zich bewezen in de afgelopen jaren? En wat in nu echt nodig voor de beginnend specialist en wat ik voor later? Kijk ook eens naar plannen van andere specialismen. Wat werkt bij hun goed? RIO heeft daar ondertussen aardig zicht op gekregen. Misschien kun je er iets mee? Praktisch werkbaar betekent meestal ook: kort en krachtig. Screen het document eens op ‘balast’. Door zaken als bijvoorbeeld ‘verantwoording’ naar de bijlagen te verplaatsen los je misschien al veel op. Check wel de CGS-eisen. De volgende is er 1 waarover de meningen verschillen. Ik denk zelf dat het helpt om verschillende praktische handreikingen voor aios/opleiders op te nemen en zaken iets verder uit te werken dan nu het geval is. Stop dit dan wel in bijlagen. Zorg dat het document een heldere structuur en samenhang heeft: inhoud toetsing en beoordeling bv. gekoppeld aan te behalen inhoud etc.. Naar mijn idee moet het echt een soort handreiking zijn voor de praktijk. Een e-portfolio is een instrument/hulpmiddel en geen doel op zich. Het pf moet gekoppeld zijn aan de inhoud van het opleidingsplan en moet helpen bij het volgen, toetsen en beoordelen van het plan. Nu komt het nogal eens voor dat die koppeling er niet is. Als er een nieuw plan is is het belangrijk dit eerst te laten voorproeven, toetsen en/of pilotten door gebruikers. Zo kun je eventueel nog wat wijzigen en werk je aan draagvlak. Als het plan er is, is het nog niet gedaan. Dat begint het pas: de praktijk moet er mee aan de slag. Denk daarom al vroeg na over implementatie en ondersteun de regionale uitwerking en invoering. Ook hierbij kan RIO ondersteunen. Opleidingsplannen zijn dynamisch, ze moeten inspelen op actuele ontwikkelingen. Het is daarom slim een onderhoudscyclus in. Bijvoorbeeld om 5 jaar het plan grondig bekijken en zonodig revisie. Eet smakelijk!

6 Oorsprong recept (1): Analyse opleidingsplannen
Quickscan 27 opleidingsplannen Diverse ordeningspricipes: thema’s, EPA’s, kritische beroepssituaties, verrichtingen etc. Begrippen worden verschillend gebruikt Verschil in ruimte voor lokale invulling/uitwerking Niet alle plannen bieden aanknopingspunten voor (tussentijds) bekwaam verklaren Nodig: Herkenbare eenheden om op bekwaam te verklaren Hoe komen we nu aan dit recept?? Dit hebben we allemaal niet zelf verzonnen. We hebben 27 plannen onder de loep genomen en een quickscan gedaan. En van daaruit kunnen we een aantal constateringen doen. En waarom kijken we nu vanuit RIO naar de plannen: om te kunnen invidualiseren/versnellen heb je aanknopingspunten nodig in het opleidingsplan. Analyse opleidingsplannen door RIO: Niet alle plannen bieden aanknopingspunten individualisering Het gaat erom dat een plan de handvatten biedt voor bekwaamverklaren op het bekwaamheidsniveau dat je op een moment in de opleiding mag verwachten. Daarmee wordt verantwoorde individualiseren en dus ook versnellen mogelijk. Nodig: ‘toetsbare eenheden’ t.b.v. vrijstellen, en (tussentijds) bekwaam verklaren handvatten identificeren en beschrijven eenheden (EPA’s, thema’s, KBS’) en de koppeling aan competenties. Duidelijk moet zijn hoe ‘eenheden’ zijn gelinkt aan de vormgeving van de opleiding(curriculum) in de praktijk (stages, landelijk onderwijs etc.) Het moet helder zijn op welke onderdelen (eenheden, competenties) en waarmee (criteria/indicatoren, instrumenten) je de aios wilt volgen en beoordelen ten behoeve van borging van kwaliteit en afleggen van verantwoording.  Voorbeelden geven

7 Oorsprong recept (2): Analyse opleidingsplannen
Webenquête zomer 2014 Gesprekken bijna alle wetenschappelijke verenigingen Bijeenkomsten bureaumedewerkers Constateringen: Meer dan helft wv’n reviseert opleidingsplan 17 door RIO ondersteund -> landelijke kruisbestuiving 4 plannen met EPA’s, 10 werken aan EPA’s Opleidingsplannen: leren van en met elkaar! Daarnaast hebben we zomer 2014 alle wv’n bevraagd over oa.. Hun opleidingsplannen. In vervolg hebben we alle wv’n bezocht en bevraagt naar hun ideeen en plannen t.a.v. individualisering en gevraagd welke ondersteuningsbehoefte ze daarbij hebben. Ook hebben we tijdens overleggen met bureaumedewerkers het thema opleidingsplan besproken. Daaruit blijkt oa: - We zetten daarom vanuit RIO o.a. in op het komen tot voor de praktijk werkbare opleidingsplannen. We ondersteunen dat met een team van 4 onderwijskundigen waarin we actief informatie met elkaar uitwisselen zodat verenigingen leren van elkaar en gebruik kunnen maken van elkaars bevindingen. Er is nl. al heel goeds wat we prima kunnen gebruiken, we proberen het alleen nu op landelijk niveau voor iedereen te ontsluiten. Daarom kijken we vandaag ook in elkaars keuken, zodat iedereen kan meenemen wat ie wil.

8 Veel goede ingrediënten zijn er al! (1)
Visie: Gynaecologie Heldere Samenhang: Oogheelkunde CanBetter/Actualiteit: Interne In een aantal dia’s heb ik een aantal voorbeelden verzameld van onderdelen uit diverse opleidingsplannen waar anderen iets aan zouden kunnen hebben. Als je nog voorbeelden wilt: vanuit RIO kunnen we je misschien nog verder op weg helpen en aangeven waar nog meer te vinden is. Visie: gynaecologie Oogheelkunde geeft mooi weer hoe de inhoud van de opl is gestructureerd. Interne heeft in het nieuwe plan de actuele thema’s verwerkt.

9 Veel goede ingrediënten zijn er al! (2)
Reumatologie Uitgewerkte EPA’s: Anesthesiologie Fasering opleiding: Radiologie Reuma geeft in een overzicht aan hoe hun EPA’s zich verhouden tot de te bereiken competenties. Anesth. Heeft voorbeelden van hoe je EPA’s uitwerkt en beschrijft. Radiologie geeft in schema weer hoe de opl. is gefaseerd.

10 Veel goede ingrediënten zijn er al! (3)
Begeleiden en volgen: Gynaecologie Bekwaamverklaringen: Klinische geriatrie Specifatie bekwaamheidniveaus: Radiologie In BOEG van Gyn is helder en duidelijk beschreven hoe de begeleiding van de aios eruit zou moeten zien. Geriatrie heeft bepaald op welke gebieden zij de aios bekwaam willen verklaren. Radiologie beschrijft net als anderen bekwaamheidsniveaus voor hun EPA’s. Zo zitten er in alle plannen elementen die voor andere verenigingen bruikbaar zijn. Dit willen ze zometeen verder met jullie uitwisselen door de drie panelleden aan het woord te laten over hun opleiding en hun opleidingsplan. Ieder houdt een kort verhaal van 7 minuten en ik wil aan jullie vragen al jullie vragen voor de verschillende sprekers te noteren Zodat we daar straks na de 3 verhalen de sprekers mee kunnen bestoken. Bewaar dus je vragen voor na de 3 verhalen.

11 Een kijkje in de keuken van
Radiologie: 5+5 = 5 Roel Bennink We nemen eerst een kijkje in de keuken van Radiologie. In CORONA hebben de twee opleidingen Radiologie en Nucleaire geneeskunde hun opleidingen samengevoegd tot 1 opleiding. Een ontzettend knap en boeiend proces lijkt me. 5+5 = 5 hoor ik ze altijd zeggen. Roel Bennink neemt jullie nu even mee in zijn keuken.

12 Nieuwe gecombineerde opleiding Radiologie-Nucleaire Geneeskunde Ontwikkeling met EPA’s

13 Opleiding Radiologie-NG
Modernisering opleiding Radiologie 2010, NG 2011 Besluit tot samengaan 2013 Multimodality beeldvorming Kwalitatief goede topspecialist, efficiëntie Integrale opleiding, start 1/7/2015

14 Corona Common trunk 2,5 jaar Differentiatiefase 2,5 jaar
Cardiothoracale radiologie (18) Abdominale radiologie (18) Interventieradiologie (18) Nucleaire geneeskd. en mol. radiologie (nucleair radioloog) (18) Neuro en hoofd- halsradiologie (12) Musculoskeletale radiologie (12) Mammaradiologie (6) Kinderradiologie (6) En minimaal 12 maanden algemene radiologie

15 Nucleaire Geneeskunde
Radiologie Hora Common trunc 50% differentiatie, 50% algemeen Nucleaire Geneeskunde Interne Nucleaire Geneeskunde Radiologie Nucleaire Geneeskunde 1 2 3 4 5 18 mnd differentiatie, 12 mnd algemeen Radiologie Corona 2015 Cardiothoracale radiologie (4 mnd NG) Abdominale radiologie (4 mnd NG) Interventieradiologie Nucleaire geneeskunde &MR (18 mnd) Algemeen Common trunc (2 mnd NG) Mamma Kinder Neuro/hoofdhals MSK (3 mnd NG) Algemeen Kinder Mamma Algemeen Kinder Mamma Algemeen

16 EPA Entrustable Professional Activity
Is een wezenlijk onderdeel van het werk in de lokale context. Vereist een zekere mate van beroepsgerichte kennis, vaardigheid en/of attitude. Leidt tot een erkend en meetbaar werkresultaat. Behoort tot het werk van de erkende beroepsbeoefenaar. Is uitvoerbaar als afzonderlijke activiteit. Is uitvoerbaar binnen een beperkt tijdbestek. Is observeerbaar en beoordeelbaar naar proces en product. Weerspiegelt meerdere competenties uit het competentieprofiel van de radioloog.

17 Van EPA tot Specialisme
Thema 1: Cardiothoracale radiologie medisch handelen communicatie samenwerking kennis en wetenschap maatschappelijk handelen organisatie professionaliteit Jaar 1 Jaar 2,5 Jaar 5 algemeen Jaar 5 differentiatie Stage Cardiothoracale radiologie x Cardiovasculaire radiologie CT acuut (bijv. aortadissectie, aneurysma, PE, coronairstenose) 3 4 5 CTA en MRA vaten (ook bij IR) 2 CT cardio CTA specialistisch (EVAR, TAVI) 1 MR cardio Echografie vasculair (AAA, DVT) Myocardperfusiescintigrafie incl. inspanningstest en ejectiefractie (MUGA) Thoracale radiologie X-thorax CT algemeen (infectie, luchtwegen, COPD) CT oncologie (Hovon, Recist, longnodulen) CT specialistisch 1 (oncostadiëring long, tumoren overig) Puncties specialistisch (biopsie, drain) FDG-PET/CT pulmonaal Longperfusiescintigrafie Algemeen Radiologiebesprekingen Multidisciplinair overleg (MDO) Presentaties (heilig uur, CAT, referaten etc.)

18 Thema 1: Cardiothoracale radiologie
Jaar 1 Jaar 2,5 Jaar 5 algemeen Jaar 5 differentiatie Stage Cardiothoracale radiologie Cardiovasculaire radiologie CT acuut (bijv. aortadissectie, aneurysma, PE, coronairstenose) 3 4 5 CTA en MRA vaten (ook bij IR) 2 CT cardio CTA specialistisch (EVAR, TAVI) 1 MR cardio Echografie vasculair (AAA, DVT) Myocardperfusiescintigrafie incl. inspanningstest en ejectiefractie (MUGA)

19 Bekwaamheidsniveaus Bekwaamheidsniveau Specificatie
1. De aios heeft kennis van Het is de aios niet toegestaan zelfstandig verrichtingen uit te voeren of onderzoeken te verslaan. 2. De aios handelt onder strenge supervisie Alle onderzoeken die de aios doet worden gesuperviseerd en bij verrichtingen is de supervisor fysiek aanwezig (proactieve supervisie). 3. De aios handelt onder beperkte supervisie De aios kan onderzoeken/verrichtingen zelfstandig doen. De supervisie is laagdrempelig maar vindt in principe plaats op initiatief van de aios (reactieve supervisie). 4. De aios handelt zelfstandig De aios doet onderzoeken/verrichtingen zelfstandig. 5. De aios geeft zelf supervisie De aios geeft zelf supervisie en fungeert als docent.

20

21

22 EPA PET-CT oncologie/ontsteking

23 Zelfstandigheid Binnen EPA’s Afgeronde EPA’s Individualisering
Aios zelfstandig functioneren Geleidelijke groei naar zelfstandigheid Individualisering Schakeljaar EPA pallet behaald

24 Een kijkje in de keuken van:
Anesthesiologie: Herkenbare structuur door EPA’s Reinier Hoff We nemen vervolgens een kijkje in de keuken van Anesthesiologie. Zijn zijn druk doende met het opnieuw beschrijven van hun opleidingsinhoud in de vorm van EPA”s en doen dat met hun hele vereniging samen. Heel boeiend om van Reinier Hoff te horen hoe dit proces verloopt.

25 EPA’s in de opleiding anesthesiologie
Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht

26 Redenen voor verandering
Anesthesiologie niet in de volle breedte te leren in 5 jaar Verschuiving in werkterrein: perioperatieve zorg, sedatie Differentiatie in de vraag naar anesthesiologische deskundigheid Veranderende rol anesthesioloog: regisseur in multidisciplinair team Patiëntveiligheid vraagt veranderingen in de opleiding (simulatie) en helderheid voor de patiënten in verworven kwalificaties Opleidingsnetwerken Levenslang leren Individualisering van de opleidingsduur Verdere differentiatie in de vraag naar anesthesiologische deskundigheid Horizontaal: dedicated teams, ‘privileging & credentialing’ Verticaal: hoge versus lage mate specialisatie

27 Strategische verkenning de anesthesioloog van de toekomst
Strategische verkenning verschillende werkvelden Raadpleging diverse stakeholders binnen & buiten NVA o.a. secties (Cardio, neuro, obstetrie, IC, urgentie), AIOS-vereniging, NVSHA, Patiëntenfederatie NPCF, Stichting Kind & Ziekenhuis Instellen Projectgroep Herziening Opleidingseisen Concilium Anesthesiologicum & Raad van hoogleraren anesthesiologie

28 Uitgangspunten herziening
Common Trunk (CT) gevolgd door drie mogelijke uitstroomprofielen: Anesthesioloog - Perioperatief specialist Anesthesioloog - Pijnspecialist Anesthesioloog - Intensivist Competentiegericht opleiden: nog meer leidend Eerdere ervaring bepaalt mede de invulling van het individuele opleidingsplan Diversiteit tussen & binnen clusters is een kracht Clusters zorgen voor breed palet aanbod AIOS heeft de regie, samen met de eindverantwoordelijk opleider Operationaliseren van competentiegericht opleiden: -> de EPA als verbinding tussen competenties en klinische praktijk

29

30 Delphi-survey naar EPA’s in de anesthesie
Delphi: methode om groepscommunicatie te structureren, middels herhaalde vragenlijsten & feedback Individuele opinie -> groepsconsensus Competenties huidige curriculum vertaald naar 60 concept EPA’s Alle A- & B-opleiders anesthesiologie in Nederland, drie rondes, respons rate +/- 70% -> 20 EPA’s voor de Common Trunck

31 20 EPA’s in de Common Trunck
No. Titel EPA 1 Preoperatieve screening 2 Postoperatieve zorg in de recovery periode 3 Pre-, per-, postOK zorg bij laag tot middelhoog risico ingreep bij ASA I-II 4 Management van acute pijn 5 Pre-, per-, postOK zorg bij ingrepen in dagbehandeling 6 Neuraxiale & regionale anesthesietechnieken 7 Opvang van een multitrauma patiënt 8 Opvang van de acuut zieke patiënt 9 Pre-, per-, postOK zorg bij laag tot middelhoog risico ingreep bij ASA III 10 Pijnbestrijding rondom de partus 11 Opvang en initiële behandeling van een patiënt op de IC 12 Post-acute & langdurige IC zorg 13 Pre-, per-, postOK zorg bij laag tot middelhoog risico ingreep bij ASA IV 14 Pre-, per-, postOK zorg bij hoog risico ingreep bij ASA I-II 15 Pre-, per-, postOK zorg bij longchirurgie 16 Reanimatie 17 Wetenschappelijk actief 18 Actief in onderwijs 19 Management van chronische benigne pijn 20 Management van oncologische pijn & palliatieve zorg 20 EPA’s in de Common Trunck

32 Vervolgstappen en –planning
Maart Juni 2015 Uitwerking EPA’s door de diverse opleidingsclusters Uniformering EPA’s door projectgroep herziening opleidingseisen Juli 2015 – December 2015 Testfase, enkele EPA’s per cluster Formuleren EPA’s voor uitstroomprofielen Evaluatie en bijstellen EPA’s door projectgroep Herziening landelijk opleidingsplan door projectgroep Voorjaar 2016 Indienen opleidingsplan / voorstel wijziging besluit Anesthesiologie Voorjaar 2017 Inwerkingtreding herzien opleidingsplan (?)

33 EPA’s als bouwstenen, maar ook andere onderdelen !

34 Een kijkje in de keuken van:
Klinische geriatrie: Van Beginner naar Bekwaam Karen Keijsers Tot slot neemt Karen Keijsers ons mee in de keuken Klinische Geriatrie. Ik heb Karen gevraagd om te vertellen hoe bij hen met name het volgen, toetsen, beoordelen en bekwaam verklaren in de praktijk werkt. Ik hoor namelijk van aios dat ze vinden dat dit goed werkt. Ook opleiders zelf zijn er tevreden.

35 Van beginner naar bekwaam met een portfolio
Dr. Karen Keijsers Klinisch geriater en klinisch farmacoloog Voorzitter werkgroep portfolio NVKG

36 Van opleidingsplan naar portfolio

37 Verzamelen vs reflectief leren
NVMO werkgroep portfolio, 13 november 2008

38 Kolb

39 Formatief Beoordelen/summatief

40

41 WIE BEN JE ALS PERSOON WAT KAN JE ALS DOKTER
Competenties Bekwaamheden met kernleerdoelen (±Milestones en EPA) Thema’s met kritische problemen WAT WEET JE VAN INHOUDELIJKE THEMA’s

42 Hoe functioneert de AIOS als persoon Competenties (CanMEDS)
Omschrijving Inhoud Subonderdeel Voorbeeld Hoe functioneert de AIOS als persoon Competenties (CanMEDS) subcompetentie Professionaliteit: kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen Wat kan de AIOS Bekwaamheids Verklaring (“milestone”) Kernleerdoel (“EPA”) Comprehensive Geriatric Assessment: anamnese oudere patiënt Wat weet de AIOS Thema’s kritisch probleem Acute geriatrie: de gevallen patiënt Eindtermen opleiding

43 met het PORTFOLIO kan de AIOS zichzelf laten zien als medisch specialist

44

45 Toetsinstrument Meet Formatief/summatief Aantal/jr Portfolio
Alle onderstaanden F en S continu KPB Competenties, kritische problemen kernleerdoelen F (S) 10 CAT 4 360 graden competenties 1 Kennistoets Kritische problemen F Zelfbeoordeling competenties 2-4 Bekwaamheden kernleerdoelen S Nvt A/B, C formulier

46 INHOUD Aansluiten bij huidige portfolio CanMEDS: persoonskenmerken
Eindtermen: beroepsspecifieke situaties Extra’s Kennistoets verslag erin Bekwaamheidsverklaringen Uitgebreide overdrachtsdocumenten ….

47 Portfolio https://www.pe-online.org/login/?css=373%25langid=23

48 Van beginner naar bekwaam met een portfolio
Dr. Karen Keijsers Klinisch geriater en klinisch farmacoloog Voorzitter werkgroep portfolio NVKG

49 Vraag maar raak! Tijd voor al jullie nieuwsgierige vragen.
Brand maar los: wie heeft er een vraag aan het panel?

50 Tot slot: Welke ingrediënten ga je gebruiken?
Handreiking: Voorbeelden uitgewerkte EPA’s Voorbeelden uitwerking Algemene CanMeds/ CanBetter thema’s Goede voorbeelden wv’n specialistenopleidingopmaat.nl Tot slot. Het is aan jullie te bepalen welke ingredienten jullie aan gebruiken voor jullie opleidingsplan. Vanuit RIO maken we praktische handreikingen die jullie kunnen ondersteunen. Op jullie stoel ligt de EPA handreiking die we samen met Olle ten Cate en Fedde Scheele hebben samengesteld. Werk van de anesthesiologen is hier ook in mee genomen. De handreiking is mede gebaseerd op een Guideline die in augustus op de AMEE gepresenteerd gaat worden Competence based curriculum development using EPA’s. Naast deze willen we ook nog een handreiking gaan maken rondom toetsen, beoordelen en bekwaam verklaren. Een tipje van de sluier komt vandaag al in de workshop over Samen beter toetsen aan de orde. Daarnaast Zijn er genoeg mooie voorbeelden die goed te vertalen zijn naar andere specialismen. Doe er uw voordeel mee!


Download ppt "Disclosure belangen sprekers"

Verwante presentaties


Ads door Google