De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitscharter schattingsverslagen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitscharter schattingsverslagen"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
De Vlaamse landmeters-experten kondigen aan….de geboorte van een nieuw kind: “Het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen” Koester het!

2 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
Historisch overzicht Vlinderakkoord Decreet Vlaamse vastgoedcodex Samenwerking Vlaamse landmeters-experten Zoektocht naar een kwalitatieve partner

3 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
1. Vlinderakkoord. Zesde staatshervorming Goedgekeurd najaar (19 dec 2013) Huur- en pachtwet worden geregionaliseerd Aankoopcomités worden gewestelijke bevoegdheid Onteigeningsprocedures worden gewestelijk Overheveling aantal fiscale bevoegdheden waaronder successierechten (financieringswet) Uitvoering: 1 januari 2015

4 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
2. Decreet Vlaamse vastgoedcodex Decreet van 19 december 2014 (BS ) Oprichting o.m. Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) en Vlaamse commissarissen Artikel 9: De Vlaamse Belastingdienst coördineert de aanwijzing van landmeters of experten bij de afhandeling van vastgoeddossiers in het algemeen, en de onteigeningen in het bijzonder, voor de entiteiten waarvoor hij met toepassing van artikel 3 tot en met 5 optreedt. Artikel 11§2 2de Al. De Vlaamse Regering kan verdere invulling geven aan de manier waarop die taken moeten worden uitgevoerd.

5 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
3. Samenwerking Vlaamse landmeters-experten Informele vergadering 24 sept 2013: wil om met en over de verenigingen te willen samenwerken over bepaalde onderwerpen en elkaar op de hoogte te houden (Bole vzw en KCLE) Begonnen dossiers in Vlaanderen: muurovername, kosten en erelonen, Vlaamse databank vergelijkingspunten Toekomstige dossiers: deontologische kwesties, hervorming Federale Raad, opleiding (met stages) Afgewerkt dossier: kwaliteitscharter schattingsverslagen

6 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
4. Zoektocht naar een kwalitatieve partner door Vlabel Decreet 19 december 2014 (BS ) Treedt in werking uiterlijk op 1 maart 2015 Vraag (06/01/2015) van Vlabel à beroepsverenigingen: Wie kan beschouwd worden als kwalitatieve partner? Welke normen voor schattingen? Hoe kan dit alles gecontroleerd worden? Hoe de burger inlichten? Eerste vergadering: 12/01/2015 Goedgekeurd en officiële aankondiging: 19/03/2015

7 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
Wie kan beschouwd worden als kwalitatieve partner? Eisen Vakbekwaamheid Onafhankelijkheid en onpartijdigheid Verantwoordelijkheid Controles en sancties

8 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
Wie kan beschouwd worden als kwalitatieve partner? De landmeter-expert voldoet aan deze eisen Opleiding en permanente vorming Opgelegde deontologie Verplichte verzekering Controle door de Federale Raad met unieke samenstelling (magistraat, ambtenaar economie, landmeters-experten)

9 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
Wie kan beschouwd worden als kwalitatieve partner? De landmeter-expert voldoet aan deze eisen ingevolge: de wettelijke bepalingen Wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. (BS ) Wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmeters-experten (BS ) Koninklijk besluit van 22 maart 2004 tot vaststelling van de procedure en de termijnen voor de Kamers van de Federale Raden en van de Federale Raden van beroep van de landmeters-experten (BS ) Koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter- expert (BS ) Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert (BS )

10 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
Wie kan beschouwd worden als kwalitatieve partner? Decreet van 10 december Decreet houdende aanstelling van erkende landmeters door provincies, gemeenten en O.C.M.W.'s voor het opmaken van schattingsverslagen in het kader van onroerende verrichtingen die worden gesteld door de provincies, gemeenten en O.C.M.W.'s (1) (BS ) Wet van 18 juli 2013 betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert (BS ) Koninklijk besluit van 24 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 18 juli 2013 betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert (BS ) Koninklijk besluit van 24 april 2014 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter- expert (BS )

11 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
Wie kan beschouwd worden als kwalitatieve partner? De landmeter-expert voldoet aan deze eisen ingevolge: de decretale bepalingen en rechtspraak Decreet van 19 december Decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex (1) (BS ) Decreet van 10 december Decreet houdende aanstelling van erkende landmeters door provincies, gemeenten en O.C.M.W.'s voor het opmaken van schattingsverslagen in het kader van onroerende verrichtingen die worden gesteld door de provincies, gemeenten en O.C.M.W.'s (1) (BS ) Arrest van het Grondwettelijk Hof: Arrest nr van 10 mei 2012 met nadruk op de onpartijdigheid en onafhankelijkheid en unieke samenstelling van de Federale Raad. De landmeter-expert voldoet aan deze eisen ingevolge: zijn voorgeschiedenis sinds mensenheugenis als schatter van onroerende goederen en beëdigd krachtens de wet (opgelegd in de grondwet art. 192)

12 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
Doelstelling Wettelijke bepalingen Kwalitatieve partner Kwalitatief schattingsverslag Procedure Controle Ontsluiting

13 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
1. Doelstelling Een definiëring te bieden voor een uniforme opbouw waaraan een deskundig rapport inzake schattingen van onroerende goederen minimum moet voldoen Garantie voor overheid en burger dat de schatting onafhankelijk en onpartijdig gebeurd is. Resultaten moeten op en afgewogen gefundeerde motivatie gesteund zijn Onder toezicht en controle Lijst van de experten, bijgehouden door de overheid

14 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
2. Wettelijke bepalingen Alle wettelijke bepalingen aangaande de titel, het beroep, deontologie, verplichte vorming en verzekering van de landmeter-expert Decreet Sauwens van 10 dec 2010

15 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
3. Kwalitatieve partner De landmeter-expert ingeschreven op het tableau Geen landmeter-expert in dienst van de Vlaamse overheid (reden van onafhankelijkheid en onpartijdigheid / alle onverenigbaarheden moeten uitgesloten zijn)

16 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
4. Kwalitatief schattingsverslag Opgebouwd als een wetenschappelijk rapport met: Inleidend gedeelte Beschrijving van het te schatten onroerend goed Beschrijving van de vergelijkingspunten Analyse van het te schatten goed en vergelijkingspunten Gemotiveerde besluitvorming

17 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
4.1. Schattingsverslag inleidend gedeelte Datum verslag Identificatie van de landmeter-expert Identificatie opdrachtgever Doel van de schatting Referentiedatum van de geschatte waarde Datum plaatsbezoek Identificatie van het te schatten onroerend goed

18 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
4.2. Schattingsverslag beschrijving te schatten goed Algemene beschrijving Liggingsplannen en schetsen Foto's Bijzondere beschrijving Openbare nutsvoorzieningen op de weg Afmetingen Bijzonderheden en algemene opmerkingen

19 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
4.2. Schattingsverslag beschrijving te schatten goed Stedenbouwkundige gegevens Onroerend erfgoed Voorkooprecht Watertoets Juridische gegevens

20 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
4.3. Schattingsverslag beschrijving vergelijkingspunten Let op: is de bedoeling van de loutere gegevens inzameling, nog niet de bespreking. Algemene gegevens van de vergelijkingspunten Bijzondere gegevens van de vergelijkingspunten

21 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
4.4. Schattingsverslag analyse Waardebepalende kenmerken Afweging van de vergelijkingspunten Wijze van waardering

22 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
4.5. Schattingsverslag gemotiveerd besluit Herneming van de hoofdkenmerken van de motivatie en datum waardebepaling Definitie normale venale waarde: hieronder wordt de prijs verstaan die men vermoedelijk kan bekomen bij een normale verkoop onder normale omstandigheden en rekening houdend met de objectieve factoren die de waarde van het goed kunnen beïnvloeden, op basis van de beschikbare vergelijkingspunten en van andere criteria zoals de gebruikte materialen en de staat van onderhoud. Afsluiting met volgende eedformule: “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten getrouw heb vervuld” (zoals bepaald door de wet). (deze is verschillend van deze uit het Ger.W)

23 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
5. Procedure Aanvraag Schriftelijke aanvraag Per kerende schriftelijke bevestiging, mededeling dag en uur en hoe de erelonen en kosten worden berekend Bij niet aanvaarding (wraking, onverenigbaarheden, minste schijn van partijdigheid of onafhankelijkheid) binnen redelijke termijn opdrachtgever verwittigen Termijnen Binnen een termijn van 3 maanden (na postdatum aangetekend schrijven of na aanvaarding via of gewone post) Verlenging termijn altijd aanvragen met redenen omkleed aan aanvrager (kan dan opdracht beëindigen)

24 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
6. Controle Federale Raad van landmeters-experten Licht bij inbreuken Vlabel in. Brengt de betrokken landmeter-expert schriftelijk op de hoogte Vlaamse belastingsdienst Houdt de lijst bij van landmeters-experten die het charter hebben ondertekend. Controleert of de voorschriften werden gevolgd Roept bij inbreuken de betrokken LE ter verantwoording Deelt inbreuken mee aan de Federale Raad en en vraagt advies Deelt genomen sancties mee aan de Federale Raad.

25 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
7. Ontsluiting Landmeters-experten die het charter hebben ondertekend worden gepubliceerd op de website van de overheid Ondertekening charter overmaken via Klik door naar formulieren, erfbelasting Download en onderteken het document Verzenden via: Contact, contactformulier, document bezorgen Lijst van de landmeters:

26 Kwaliteitscharter schattingsverslagen
8. Vragen


Download ppt "Kwaliteitscharter schattingsverslagen"

Verwante presentaties


Ads door Google