De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Greyn Johnny, INP Verkeerskundige Verkeerscoördinator PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst Docent PLOT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Greyn Johnny, INP Verkeerskundige Verkeerscoördinator PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst Docent PLOT."— Transcript van de presentatie:

1 Greyn Johnny, INP Verkeerskundige Verkeerscoördinator PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst Docent PLOT

2  Salduz-wet en verhoor binnen verkeerszaken  Algemene bemerkingen ◦ algemeenheden ◦ ongevallen ◦ andere  Recidive / veelpleger ◦ ANG verkeer  Vragen ?

3

4  Salduz-wet en het verhoor binnen verkeerszaken ◦ het inwinnen van inlichtingen (Wie is bestuurder? Wie komt van waar?...) bij een verkeersongeval, komt niet noodzakelijk tegemoet aan dit begrip, er is immers niet altijd een strafrechtelijke inbreuk aanwezig.  als gevolg hiervan is de Salduz-wet (op het eerste zicht) niet van toepassing  Het “verhoor” werd niet omschreven in de wet.  Een verhoor afnemen moet evenwel een gerechtelijke finaliteit hebben (COL 8/2011 p 18-21) ◦ d.w.z. het verzamelen van bewijselementen ◦ het moet de waarheidsvinding als doel hebben

5  Het inwinnen van inlichtingen bij aankomst aan het verkeersongeval om zich een beeld te vormen van de omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan, wordt niet beschouwd als verhoor !  Een verkeersongeval kan soms ook samenlopen met een ander misdrijf ◦ Het niet verstrekken van hulp kan als schuldig verzuim beschouwd worden (“schuldig verzuim”), waardoor de gewone “Salduz”-regeling van toepassing is. ◦ Een opzettelijke aanrijding wordt niet meer als verkeersmisdrijf beschouwd

6  In eender welke hoedanigheid zal aan de ondervraagde voorafgaandelijk meegedeeld worden : ◦ over welke feiten het verhoor handelt ◦ de kennisgeving dat men niet verplicht is zichzelf te beschuldigen. ◦ Indien de ondervraagde NIET VAN ZIJN VRIJHEID BEROOFD is en nadat de identiteit bekend is moet eveneens voorafgaande aan het verhoor kennis gegeven worden dat de ondervraagde:  een verklaring mag afleggen,  hij mag antwoorden op de gestelde vragen of zwijgen.

7  ondervraagde is NIET AANGEHOUDEN : ◦ Het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg is niet voorzien voor verkeersdelicten, zelfs niet voor verkeersdelicten waarvoor 1 jaar gevangenisstraf mogelijk is  ondervraagde is AANGEHOUDEN : ◦ In deze gevallen gelden de gewone regels zoals voor de andere misdrijven

8  m.b.t. aanhouding, arrestatie, vrijheidsbeneming, …  vingerafdrukken, 15’ wachttijd, meenemen naar bureel voor verdere afhandeling (opnieuw blazen, bloed trekken, …)  Col 8/2011 ◦ definitie van verhoor ◦ lijst met zaken die niet onder het verhoorbegrip vallen (en ook niet onder reglementering Salduz – wet)  zoals : buurtonderzoek, het rapporteren van terloopse gezegdes, het verzamelen van algemene inlichtingen, de toestemming tot huiszoeking en schriftelijk overgemaakte verklaringen.  ook het tijdelijk ophouden van personen om een opsporingshandeling te verrichten is geen verhoor en kan tevens niet worden gezien als een arrestatie of voorlopige hechtenis

9

10  De politie “stelt enkel vast” en moet er zich van onthouden een standpunt te laten blijken over de aansprakelijkheid ◦ bij het verhoren naar aanleiding van een verkeersongeval mag men dus in principe niet van uitgaan van wie “verdachte” dan wel “slachtoffer” is. ◦ Dit is een zaak voor de rechter (indien het zover komt)  Opletten met vragen van burgers (onmiddellijk) te beantwoorden ◦ zoek het eerst op ◦ doorverwijzen

11  geen verklaring afnemen (niet onmiddellijk) van mensen die men in staat van dronkenschap of soortgelijke staat gesteld heeft ◦ mogelijke procedurefouten  omschrijf ‘tekstueel’ wat er gebeurd is – vaststellingen uitgebreid genoeg ◦ niet enkel mogelijkheden aanvinken binnen ISLP module ◦ jullie uiteenzetting is hetgeen waar men (PDK, rechter, betrokken partijen) zich op moet baseren  al hetgeen in het PV staat is gebeurd – naderhand (als getuige voor de rechter) nog informatie toevoegen is te laat

12  Doel van het verhoor ◦ waarheidsbevinding  bepalen van de elementen van het ongeval  bepalen betrokkenheid van de betrokken partijen  verzwarende / verzachtende omstandigheden achterhalen  Belangrijk om manoeuvres goed te omschrijven (= elementen ongeval) ◦ links /rechts afslaan / richtingsverandering ◦ stoppen / stilstaan ◦ gebruik richtingaanwijzer, … ◦ … deelelementen die opgenomen zijn in wegcode  Tip : stel je in de plaats van de betrokken partij(en) – wat als je zelf in deze situatie zou zitten ? ◦ voorbeeld VKO gekwetsten van collega

13  Een logische volgorde van verhoren is: ◦ de getuige (een neutrale persoon), vervolgens ◦ de bestuurders, de passagiers en derden.  Het spreekt vanzelf dat deze volgorde niet altijd mogelijk is  Kan de getuige niet ter plaatse blijven, laat hem even een kort relaas van de feiten geven. Aan de hand van deze gegevens kan je je onderzoek verder zetten.

14  De meest voorkomende tekortkomingen in het verhoor: ◦ Tijdig kenbaar maken van een manoeuvre / gebruik van de richtingsaanwijzers ◦ Het tijdig voorsorteren om links af te slaan ◦ Tijdig vergewissen van de mogelijkheid om veilig naar links af te slaan zonder andere weggebruikers te hinderen ◦ Het vertragen en stoppen … ◦ Het uiterst rechts rijden op de rijbaan ◦ Op welke afstand werd de fietser, spelende kinderen,... opgemerkt ◦ Rijbaan oprijden zonder gebruik van de richtingsaanwijzers ◦ Hoe ver was de tegenpartij verwijderd op het ogenblik dat hij het manoeuvre begon ◦ Op welke afstand volgde hij de voorligger ◦ De kleinste wonde of het gewag maken van pijn, maken van uw VKO SS een VKOLL ◦ Op welke afstand van de stopstreep bevond de bestuurder zich toen het verkeerslicht van oranje naar rood overging ◦ Ik droeg de veiligheidsgordel + komt dit overeen met de vaststellingen ◦ …

15  Uw vaststellingen worden in twijfel getrokken ! ◦ tracht de vaststellingen ‘waterdicht’ te maken  vb. parkeerovertreding : meerdere tijdstippen van vaststellingen, geen activiteiten van laden en lossen opgemerkt, op wandelafstand voldoende parkeergelegenheid voorhanden, …  Inhoud van PV steviger maken door extra bijkomende inlichtingen ◦ mogelijkheid recidive of veelpleger - ANG verkeer  recidive is rechterlijke uitspraak  veelpleger (gekende klant)

16 Rechtspraak: Opsteller is geen vaststeller! De krant “De Standaard” van 18 juni meldde dat er een 44 jarige man uit Turnhout werd vrijgesproken ondanks het feit dat hij 232 km/h reed op een autosnelweg. Centrex kon het vonnis inkijken. De rechtbank van eerste aanleg te Brugge, 13 de kamer verklaarde op de zitting van 17 juni (2011) het feit niet bewezen en sprak de bestuurder vrij. De vaststellingen gebeurden tijdens een actie waarbij de snelheid gemeten werd door middel van een snelheidsmeter Multanova F6. Motorrijders onderschepten vervolgens de overtreders. Nadat de snelheid door de operator van de Multanova werd vastgesteld verwittigde hij een van de motorrijders van de 232 km/h rijdende bestuurder. Na onderschepping werd de parketmagistraat verwittigd die besliste om het rijbewijs in te trekken. De onderscheppende motorrijder stelde hiervan PV op. De operator van de Multanova, die feitelijk de snelheidsovertreding vaststelde, werd in het PV niet met naam vernoemd en tekende de akte ook niet mee. De rechtbank besloot dat de onderscheppende politiebeambte die het proces-verbaal opstelde de snelheidsovertreding niet zelf vaststelde en verklaarde feiten aldus niet bewezen.

17  Portal TEC - ANG verkeer ◦ Hierin kan men nagaan of personen reeds eerder een verkeersboete / veroordeling hebben gehad

18


Download ppt "Greyn Johnny, INP Verkeerskundige Verkeerscoördinator PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst Docent PLOT."

Verwante presentaties


Ads door Google