De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Graag stilte in de kerkzaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Graag stilte in de kerkzaal"— Transcript van de presentatie:

1 Graag stilte in de kerkzaal
Stille week 2015 Welkom Graag stilte in de kerkzaal

2 Het proces – de terechtstelling Voorganger Reinier Kramer
Stille week 2015 Het proces – de terechtstelling Voorganger Reinier Kramer Viool: Sandra Straussa Piano: Hans Keesenberg

3 Welkom en mededelingen
Stille week 2015 Welkom en mededelingen

4 Stille week 2015 Stil gebed

5 Votum en zegen Zingen: Onze Hulp is in de naam van
de Here die hemel en aarde gemaakt heeft Groet Zingen: Amen Votum en zegen

6 Liedboek 183: 1, 2 en 3 O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon, o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag. 

7 Liedboek 183: 1, 2 en 3 O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad! Gij, eens in 't licht gedragen, door engelen omstuwd, wie heeft U zo geslagen gelasterd en gespuwd? 

8 Liedboek 183: 1, 2 en 3 O Heer uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt, om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld. O God ik ga verloren om wat ik heb gedaan, als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan. 

9 Stille week 2015 Gebed

10 Bijbellezing Marcus 15:16-39

11 De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan.

12 Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen
Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan.  Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen

13 Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af
te komen.’  Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet;  laat die messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere  gekruisigden beschimpten hem.

14 Het was in het derde uur na zonsopgang toen
ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De koning van de Joden’. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links.  De voorbijgangers keken hoofd- schuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de  tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen.’ 

15 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken,

16 terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit.  En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.  Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

17 Samenzang: Via Dolorosa (sela)
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  verdrongen zich de mensen in de straat.  Daar staarden ze Hem na:  de man die sterven moest op Golgotha.

18 met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa,
heel die lange lijdensweg,  ging de Christus, onze Koning als een lam.  Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

19 En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden:
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

20 Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

21 met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa,
heel die lange lijdensweg,  ging de Christus, onze Koning als een lam.  Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

22 Tekst Marcus 15:33-39

23 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken,

24 terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit.   En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.  Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

25 “Mijn God, Mijn God waarom
Luisterlied Gebed om hulpd “Mijn God, Mijn God waarom verlaat U mij?” (Sela)

26 Stille week 2015 Preek de terechtstelling

27 …drink allen daaruit...

28 …drink allen daaruit... De wijn en de pijn

29 Avondmaalsformulier 5 Instelling
We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neemt, eet, dit is mijn lichaam.’

30 Avondmaalsformulier 5 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’

31 …drink allen daaruit… De wijn en de pijn
Het Licht van de wereld en de vorst van de duisternis

32 Avondmaalsformulier 5 Christus gedenken
We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven, maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde.

33 …drink allen daaruit… De wijn en de pijn
Het Licht van de wereld en de vorst van de duisternis De spot en de belijdenis

34 Avondmaalsformulier 5 Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren.

35 …drink allen daaruit… De wijn en de pijn
Het Licht van de wereld en de vorst van de duisternis De spot en de belijdenis De verlatenheid en de gemeenschap

36 Avondmaalsformulier 5 Gemeenschap en verwachting
We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft.

37 Avondmaalsformulier 5 Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader.

38 Stille week 2015 Gebed

39 Samenzang: Getsémane (sela)
De Vader die de Zoon een beker reikt, tot aan de rand gevuld met bitterheid,  die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.  Het water dat Hem aan de lippen staat,  een zee van zonden die Hem angstig maakt. Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen 

40 Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?

41 De schaduw van de dood valt in de hof,  waar Jezus worstelt met de wil van God:  de beker gaat Hem niet voorbij.  De diepte van zijn lijden, angst en pijn, is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen.

42 Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?

43 De Zoon die ons het brood, de beker reikt;  ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,  gedenken wij in brood en wijn.  Wij drinken door zijn dood het leven in:  een zee van liefde schept een nieuw begin.  Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt.

44 Al wie dorst, wordt getroost in het brood,
de beker wijn.  Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn. De Vader die zijn kind een beker reikt,  die overstroomt van goedertierenheid: de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid.

45 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Stil gebed

46 Viering Heilig Avondmaal

47 Opwekking 737 U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

48 Opwekking 737 U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: in vertrouwen leg ik alles voor U neer

49 Opwekking 737 De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

50 Opwekking 737 U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!

51 Psalm 22: 1,7 en 8 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, waarom zijt Gij tot redding niet nabij? Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, mijn angstig vragen? Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. Hoort Gij dan niet? 

52 Psalm 22: 1,7 en 8 Mijn levenskracht is als een scherf verdroogd. Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd. In ‘t stof des doods, het levenslicht gedoofd, doet Gij mij bukken. Rondom mij zie ik honden samenrukken. Een bende dreigt en dringt met kracht naar voren. Zij willen wreed mijn hand en voet doorboren. Mijn kracht bezwijkt.

53 Psalm 22: 1,7 en 8 Mijn beendren kan ik tellen, één voor één. Vol leedvermaak schaart men zich om mij heen. Omtrent mijn kleding komt men overeen het lot te werpen. Merk op, o God, hoe zij hun wapens scherpen. Stoot hen terneer; haast U, kom mij bevrijden. Wees mij nabij en red mij uit mijn lijden. Ontferm U, HEER.

54 Psalm 69: 7 Ik werd gesmaad, die schande brak mijn hart. Vergeefs wacht ik een teken van ontferming. Ik ben verzwakt, vind bij geen mens bescherming, geen enkel spoor van troost in al mijn smart. Wel heeft men gif tot spijs mij aangereikt, smachtend van dorst kreeg ik azijn te drinken. Alleen op U is al mijn hoop gesteld, uw heil zal mij verhogen uit ellende.

55 Liedboek 183: 4 en 5 Houdt Gij mij in uw hoede, Gij die uw schapen telt, o bron van al het goede, waaruit mijn leven welt. Gij die mijn ziel wilt laven met liefelijke spijs, Gij overstelpt met gaven tot in het paradijs.

56 Liedboek 183: 4 en 5 Ik dank U o mijn vrede, mijn God die met mij gaat, voor wat Gij hebt geleden aan bitterheid en smaad. Geef dat ik trouw mag wezen, want Gij zijt trouw en goed. Ik volg U zonder vrezen wanneer ik sterven moet.

57 Stille week 2015 Dankzegging

58 Stille week 2015 Gebed

59 Liedboek 183: 7 Wees Gij om mij bewogen en troost mijn angstig hart. Voer mij uw beeld voor ogen, gekruisigde, uw smart. Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust, uw aangezicht aanschouwen. Wie zo sterft, sterft gerust.

60 Stille week 2015 Zegen

61 Graag in stilte direct de kerk verlaten Er zijn 2 deurcollectes
Stille week 2015 Graag in stilte direct de kerk verlaten Er zijn 2 deurcollectes Morgenvroeg staan wij stil op Stille Zaterdag van 10:00 tot 10:30 uur


Download ppt "Graag stilte in de kerkzaal"

Verwante presentaties


Ads door Google