De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meest vastgestelde tekortkomingen bij inspecties op luchtwassers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meest vastgestelde tekortkomingen bij inspecties op luchtwassers"— Transcript van de presentatie:

1 Meest vastgestelde tekortkomingen bij inspecties op luchtwassers
Mezelf voorstellen Geen technisch expert, wel kennis van de wettelijke vereisten Vragen wie hier in de zaal een luchtwasser heeft Aandachtspunten voor de exploitant en leverancier Marian Renkens Afdeling Milieu-inspectie

2 Inhoud End-of-pipe ammoniakreductie Installatie van een luchtwasser
Aankoop Dimensionering Constructie Technische fiche Onderhoudscontract Wekelijkse controle Halfjaarlijkse analyse van het waswater Jaarlijkse controle en onderhoud (Dreigende) calamiteiten Plaatsbezoek milieu-inspectie Conclusie Beginnen met een korte schets van de techniek installatie van een luchtwasser Nazorg en opvolging Wat met dreigende calamiteiten. Wat kan je verwachten als Milieu-inspectie op controle komt Enkele afsluitende woorden

3 1. End-of-pipe ammoniakreductie

4 End-of-pipe ammoniakreductie
End-of-pipe: uitstoot van schadelijke stoffen (ammoniak) verminderen nadat ze reeds zijn gevormd M.B. Ammoniakemissiearme stalsystemen Hoofdstuk 5 – S-lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren S-1: Biologische luchtwassystemen S-2: Chemische luchtwassystemen S-3: Bio-bed luchtbehandelingsysteem Eis: te allen tijde 70% of hogere ammoniak emissiereductie End-of-pipe of nageschakelde techniek: geen positief effect op het stalklimaat. In dit geval als filter tussen stal en buitenlucht. Wint aan populariteit, aangezien het kan geplaatst worden aan een stal- - Enkelvoudige systemen <-> gecombineerde systemen

5 End-of-pipe ammoniakreductie
Deze afbeelding is een vereenvoudigde schets van een luchtwasser Ammoniak gaat van de gasfase naar de waterfase. Ventilator Afzuigkanaal Filterpakket met pakkingsmateriaal Waswater Sproeiers  waswater homogeen verspreid over het filterpakket Accumulatie van vervuilende stoffen  spuien (geleidbaarheid, pH) Spuiwater Bron: Nederlands Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Brochure Schone lucht voor iedereen, 2011

6 Rendementsmetingen Milieu-inspectie 2009-2012
40 natchemische ammoniakrendementsmetingen (uitgevoerd door VITO, ) Randvoorwaarden Aangekondigde metingen Puntmetingen Selectie op basis van voorgeschiedenis Fluctuaties: aantal dieren, weersomstandigheden Doel: compendiummethode op punt stellen. - Metingen zijn niet allemaal gelijk uitgevoerd. - Leverancier stond er vaak zelf bij om bij te sturen

7 Rendementsmetingen Milieu-inspectie 2009-2012
Knelpunten Onvoldoende monitoring en onderhoud door exploitant Afwezigheid van essentiële technische documentatie Ondeskundig handelen van sommige leveranciers Dimensionering Laattijdige dienstverlening Kwaliteit van het onderhoud Anekdotes: - Exploitant heeft na aankondiging van controle heel zijn wasser gereinigd waardoor biologie dood was. Geen rendement… Pakkingsmateriaal inelkaargezakt  bypasses Sproeibeeld niet OK

8 2. Installatie van een luchtwasser
Je hebt beslist dat je een luchtwasser wilt installeren, waar heb je dan allemaal mee te maken?

9 2.1 Aankoop “Verkopen begint pas als de klant ‘nee’ zegt”
Wees een kritische consument! Milieu-inspectie controleert de exploitant op de naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden Als je kritisch genoeg bent, wordt de leverancier uitgedaagd de kwaliteit van installatie en dienstverlening op te krikken Er is geen erkenning voor de leverancier, dus je kan niet rekenen op extern controleorgaan

10 2.2 Dimensionering Dimensioneringsplan Maatwerk op stalniveau
Moet bij de milieuvergunningsaanvraag zitten Gedimensioneerde type = vergunde type Essentiële elementen De afdelingen van de stal waarvan lucht wordt gezuiverd Aantal dieren per dierencategorie Totale ventilatiebehoefte (m³/u) Hoe groot is de stal? Hoeveel dieren zitten erin? Een goede werking van de luchtwasser, begint bij een correcte dimensionering. Ook van belang bij dimensionering: Soort pakkingsmateriaal

11 2.3 Constructie Constructievoorwaarden zie Ministerieel Besluit AEA-stalsystemen Geïnstalleerde type = vergunde type Veilige toegankelijkheid voor visuele controle, registratie van controleparameters en metingen van ingaande en uitgaande lucht Collectieve beveiligingselementen Trap met leuning of stevige ladder met antislipbeveiliging Voldoende breed meetplatform Ononderbroken randbeveiliging rondom het meetplatform Risico op uitglijden voorkomen Veilig betreedbare drukkamer Licht toevoegen in de drukkamer Veiligheid ook cruciaal voor boer zelf Risico op vallen voorkomen Er wordt momenteel aan gewerkt om bijkomende Vlaremvoorschriften hiervoor te maken

12 2.4 Technische fiche Aangeleverd door de leverancier
Bevat de technische specificaties om de luchtwasser te beschrijven: Parameters Draaiuren circulatiepomp Spuiwaterdebiet Sproeibeeld Drukval Zuurverbruik Toetsing resultaten wekelijkse controle Grenswaarden voor de samenstelling van het waswater pH, (geleidbaarheid) Als sturende parameter: regelmatig meters ijken Ammonium, nitriet, nitraat Toetsing resultaten van analyse van het waswater Technische fiche bevat de essentiële informatie om calamiteiten te identificeren

13 2.5 Onderhoudscontract Contractuele overeenkomst tussen exploitant en leverancier of een andere deskundige partij Essentiële elementen Jaarlijks onderhoud en controle van de goede werking Voorschriften voor het incidenteel reinigen Calamiteiten worden direct gemeld aan de leverancier Als onderhoudscontract wordt afgesloten met leverancier: in geval er een rendementsmeting wordt verplicht, is de leverancier verantwoordelijk voor de uitvoering en kosten Hou zeker alle communicatie met de leverancier bij Incidenteel reinigen: energiekost binnen de perken houden Kosten bij exploitant voor rendementsmeting: - dat die bepaling is opgenomen in het onderhoudscontract - én dat exploitant kan aantonen dat hij de leverancier heeft gevraagd om die door de bevoegde overheid opgelegde rendementsmeting uit te voeren.  (hij moet eigenlijk op papier kunnen aantonen dat de verantwoordelijkheid heel duidelijk bij de leverancier ligt ipv bij hem)

14 3.Wekelijkse controle

15 Wekelijkse controle Bedieningshandleiding
Aangeleverd door de leverancier Bevat de voorschriften over hoe de wekelijkse controle goed uit te voeren Exploitant controleert wekelijks de goede werking Visuele controle Registratie van controleparameters Logboek Registratie van de wekelijkse controle door de exploitant Vergelijk resultaten met grenswaarden technische fiche om (dreigende) calamiteiten te identificeren Zie voorbeeldlogboeken website MI inspectie/actueel/standaardlogboeken- luchtwassystemen-veeteelt Logboek zure wasser: tijdstip en hoeveelheid van zuurtoevoeging Je kan grenswaarden best ergens toevoegen aan het logboek, zo dat de vergelijking gemakkelijk gemaakt is.

16

17 4. Halfjaarlijkse controle van het waswater

18 4. Halfjaarlijkse controle van het waswater
Monstername door erkend laboratorium Monsternameprotocol Aangeleverd door de leverancier Aftapkraantje in de leiding van de circulatiepomp van het waswater naar de sproeiers die het filterpakket bevochtigen Onafhankelijke registratie in het logboek door de exploitant Actuele dierbezetting Urenteller circulatiepomp Spuiwaterdebiet Analyse door erkend laboratorium Exploitant voegt analyseresultaten toe in het logboek Toetsing met technische fiche door exploitant Exploitant moet ook aanwezig zijn

19 5. Jaarlijkse controle en onderhoud

20 5. Jaarlijkse controle en onderhoud
Uitgevoerd door de leverancier of andere deskundige partij Bepaald in onderhoudscontract Teneinde de optimale werking te verzekeren Plaatsbezoek Fysisch onderhoud Technisch nazicht Beoordeling resultaten halfjaarlijkse controle van het waswater en wekelijkse controle Onderhoudsverslag en ondernomen acties ter herstelling voegt de exploitant toe in het logboek Vergelijkbaar met de keuring van uw wagen

21 6. (dreigende) calamiteiten

22 (dreigende) calamiteiten
Storingen, afwijkingen, verdachte waarnemingen (dreigende) calamiteiten, incidentele reinigingen en andere ondernomen acties noteert de exploitant in het logboek Onmiddellijk melden aan leverancier of onderhoudsdeskundige Vastgelegd in onderhoudscontract Als je zelf niet veel kennis hebt van de techniek, best niet blind bijsturen. Kan lelijke gevolgen hebben.

23 (dreigende) calamiteiten
Onmiddellijk melden aan Toezichthoudende overheid Informatieplicht (Vlarem II Art ) “Als de zuiveringstechnische voorzieningen van een inrichting wegens storing of enige andere oorzaak uitvallen, of als om enige andere reden de emissie- of immissienormen worden overschreden, brengt de exploitant de toezichthouder daarvan onverwijld op de hoogte.” Storing: de leverancier is in staat de toestand te verhelpen, door instellingen aan de wasser te wijzigen <-> voorval = ongecontroleerde ontwikkelingen Bij storing: Eerst tijd steken om de toestand te verhelpen. Melden: mailen bij tolereerbare hinder, bij grote hinder bellen. Reden: om milieuprestaties te kunnen meten, voor klachten in de omgeving te kaderen, of te verhinderen dat het nog eens gebeurt. NIET voor advies of herstelling. Meldingsformulier bij een voorval is een inspiratiebron, is geen verplichting

24 (dreigende) calamiteiten
Risicobeheersing (Vlarem II Art §2.) De exploitant doet in het geval van een inrichting die onder het toepassingsgebied valt van de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies, onmiddellijk, en in het ander geval, zo spoedig mogelijk, en met gebruikmaking van de meest passende middelen, melding van het voorval en van de genomen en geplande maatregelen bij de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving. (Vlarem II Art ) Met behoud van de toepassing van artikel , § 2, verstrekt de exploitant bij een voorval zo spoedig mogelijk de volgende informatie aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving : […] De exploitant gebruikt daarvoor het formulier, vermeld in bijlage , of een andere informatiedrager die dezelfde informatie bevat. Link: ulieren « voorval » : gebeurtenis zoals brand, explosie of accidentele emissie, die wordt veroorzaakt door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een inrichting, die hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd gevolgen kan hebben voor de mens of voor het leefmilieu; - bijvoorbeeld: een lekkende zwavelzuurtank bij chemische wassers

25 Contactgegevens milieu-inspectie
24/7 Permanentie Provinciale buitendiensten Antwerpen tel.: (03) Limburg tel.: (011) Vlaams-Brabant tel.: (016) 66 60 70 Oost-Vlaanderen tel.: (09) 276 22 00 West-Vlaanderen tel.: 050 

26 7. Plaatsbezoek Milieu-inspectie

27 Plaatsbezoek Milieu-inspectie
Aangekondigd of onaangekondigd Administratieve controle Documenten worden ter inzage gehouden Milieuvergunning Logboek Dimensioneringsplan Onderhoudscontract Technische fiche Bedieningshandleiding Monsternameprotocol Controle van de goede werking Veilige toegang tot de luchtwasser Logboek nakijken Visuele controle Registratie en toetsing controleparameters Rendementsmeting: indicatief of natchemisch

28 8. Conclusie

29 Conclusie Een goede werking van een luchtwasser is gebaseerd op een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden Exploitant Eindverantwoordelijke Wekelijkse controle uitvoeren Halfjaarlijkse analyse laten uitvoeren Actie ondernemen bij (dreigende) calamiteiten Incidenteel reinigen Registratie van resultaten en gekoppelde acties in het logboek m.b.t. wekelijkse controle halfjaarlijkse controle Jaarlijkse controle en onderhoud incidentele reinigingen (dreigende) calamiteiten Leverancier installatie documentatie: technische fiche monsternameprotocol bedieningshandleidin g kosten voor rendementsmeting als deze wordt verplicht Leverancier of onderhoudsdeskundige jaarlijks onderhoud en controle reparaties bij (dreigende) calamiteiten Veranwoordelijkheden vastleggen in het onderhoudscontract! Ook in het logboek: eventuele rendementsmetingen

30 Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Meest vastgestelde tekortkomingen bij inspecties op luchtwassers"

Verwante presentaties


Ads door Google