De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NED.GR.LAT.HEBR. GodTheosDeusElohiem JezusIesousJesusJesjoea gezalfdechristouunxitmessias.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NED.GR.LAT.HEBR. GodTheosDeusElohiem JezusIesousJesusJesjoea gezalfdechristouunxitmessias."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5 NED.GR.LAT.HEBR. GodTheosDeusElohiem JezusIesousJesusJesjoea gezalfdechristouunxitmessias

6

7

8 Profeten: (Psalm 105:15) “Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.” Profeten: (Psalm 105:15) “Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.” Profeten: (Jesaja 61:1) “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft.” Profeten: (Jesaja 61:1) “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft.”

9

10 Alles wat ingewijd wordt met olie is een messias; zowel personen, als objecten. Alles wat ingewijd wordt met olie is een messias; zowel personen, als objecten.

11

12 Een messias DE MESSIAS 1. voorwerpen 2. koningen 3. profeten 4. priesters 1. Is de Tempel (Joh.2) 2. Is de Koning (Jer.53:5,6) 3. Is de Profeet (Deut.18:15) 4. Is de Hogepriester (Ps.110:4)

13 NED.GR.LAT.HEBR. GodTheosDeusElohiem JezusIesousJesusJesjoea gezalfdechristouunxitmasjiach Iesou Christou Jezus Gezalfde Jesjoea Masjiach Iesou Christou Jezus Gezalfde Jesjoea Masjiach

14 Maimonides – c.a 1200 Rambam Rabbi Mosjé ben Maimon “Ik geloof in volkomen vertrouwen aan de komst van de Masjiach en zal, al talmt hij ook, dagelijks zijn komst verwachten.” Maimonides – c.a 1200 Rambam Rabbi Mosjé ben Maimon “Ik geloof in volkomen vertrouwen aan de komst van de Masjiach en zal, al talmt hij ook, dagelijks zijn komst verwachten.” De Messias is één van de grondbeginselen van Jodendom & Christendom De Messias is één van de grondbeginselen van Jodendom & Christendom

15 MESSIAANSE VERWACHTING Matth.11:2 Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: 3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? MESSIAANSE VERWACHTING Matth.11:2 Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: 3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Maimonides – c.a 1200 Rambam Rabbi Mosjé ben Maimon “Ik geloof in volkomen vertrouwen aan de komst van de Masjiach en zal, al talmt hij ook, dagelijks zijn komst verwachten.”

16 Openb.3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Maimonides – c.a 1200 Rambam Rabbi Mosjé ben Maimon “Ik geloof in volkomen vertrouwen aan de komst van de Masjiach en zal, al talmt hij ook, dagelijks zijn komst verwachten.”

17 Is iedere Messias De Messias? Matth.24:24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

18 Is iedere Messias De Messias? Matth.7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. De valse messias wijst Gods Torah af De valse messias wijst Gods Torah af

19 Valse Messiassen Sabbataj Zwi (1626-1676) Hij voorspelde de verlossing in het jaar 1666. Hij kreeg veel aanhangers als gevolg van de pogroms van Chmielnicki (1649). Uiteindelijk werd hij door de Sultan gevangengenomen en bekeerde zich tot de Islam. De Sabbatiaanse beweging bleef desondanks nog tientallen jaren bestaan.

20 Valse Messiassen JOODSE MESSIASSEN Simon van Peraea (rond het jaar 0) Athronges (rond het jaar 0) Menachem ben Judah Sinmon bar Kochba Mozes van Kreta Jischak ben Jacov (700 na Chr) David Alroy (1160) Nissim ben Abraham (1295) Mozes Botarel (1413) Asher Lämmlein (1502) David Reubeni (1502) Solomon Molcho (c.a. 1500) Sabbatai Zwi (c.a.1650) Barukhia Russo Jacob Querido (1690) Miguel Cardoso (c.a. 1700) Mordechai Mokia (c.a. 1700)( Löbele Prossnitz (1750) Jacob Jozef Frank (eind 1700) Menachem Mendel Schneerson (eind 1900) JOODSE MESSIASSEN Simon van Peraea (rond het jaar 0) Athronges (rond het jaar 0) Menachem ben Judah Sinmon bar Kochba Mozes van Kreta Jischak ben Jacov (700 na Chr) David Alroy (1160) Nissim ben Abraham (1295) Mozes Botarel (1413) Asher Lämmlein (1502) David Reubeni (1502) Solomon Molcho (c.a. 1500) Sabbatai Zwi (c.a.1650) Barukhia Russo Jacob Querido (1690) Miguel Cardoso (c.a. 1700) Mordechai Mokia (c.a. 1700)( Löbele Prossnitz (1750) Jacob Jozef Frank (eind 1700) Menachem Mendel Schneerson (eind 1900) CHRISTELIJKE MESSIASSEN Simon Magus (1e eeuw) Dositheos de Samaritaan (eind 1e eeuw) Tanchelm van Antwerpen (c.a. 1110) Ann Lee (c.a. 1750) Berhard Müller (c.a. 1800) John Nichols Thom (c.a. 1800) Arnold Potter (c.a. 1850) Hong Xiuguan (c.a. 1850) Mirza Husayn Ali Nuri (c.a. 1850) Jacobina Mentz Maurer (c.a. 1850) William Davies (c.a. 1900) Mirza Ghulam Ahamad (c.a. 1900) Cyrus Reed Teed (c.a. 1900) George Baker (begin 1900) André Matsoqua (begin 1900) Samael Aun Weor (c.a. 1950) Ahn Sahng-hong (c.a. 1950) Suin Myung Moon (c.a. 2000) Yahweh ben Yahweh (c.a. 2000) Laszlo Toth (c.a. 2000) Wayne Bent (c.a. 2000) Iesu Matavoshi (eind 1900) Jung Myung Senk (eind 1900) Claude Vorilhon (eind 1900) José Luis de Jesús (c.a. 2000) Inri Cristo (c.a. 1950) Apollo Quiboloy (1985) David Icke (c.a. 2000) Brian David Mitchell (c.a. 1950) David Koresh (eind 1900) Maria Devi Christos (c.a. 2000) Sergey Torop (c.a. 2000) Alan John Miller (c.a. 2000) David Shayler (2007) CHRISTELIJKE MESSIASSEN Simon Magus (1e eeuw) Dositheos de Samaritaan (eind 1e eeuw) Tanchelm van Antwerpen (c.a. 1110) Ann Lee (c.a. 1750) Berhard Müller (c.a. 1800) John Nichols Thom (c.a. 1800) Arnold Potter (c.a. 1850) Hong Xiuguan (c.a. 1850) Mirza Husayn Ali Nuri (c.a. 1850) Jacobina Mentz Maurer (c.a. 1850) William Davies (c.a. 1900) Mirza Ghulam Ahamad (c.a. 1900) Cyrus Reed Teed (c.a. 1900) George Baker (begin 1900) André Matsoqua (begin 1900) Samael Aun Weor (c.a. 1950) Ahn Sahng-hong (c.a. 1950) Suin Myung Moon (c.a. 2000) Yahweh ben Yahweh (c.a. 2000) Laszlo Toth (c.a. 2000) Wayne Bent (c.a. 2000) Iesu Matavoshi (eind 1900) Jung Myung Senk (eind 1900) Claude Vorilhon (eind 1900) José Luis de Jesús (c.a. 2000) Inri Cristo (c.a. 1950) Apollo Quiboloy (1985) David Icke (c.a. 2000) Brian David Mitchell (c.a. 1950) David Koresh (eind 1900) Maria Devi Christos (c.a. 2000) Sergey Torop (c.a. 2000) Alan John Miller (c.a. 2000) David Shayler (2007) Marcus 13:22 “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.”

21 Gen.49:10 “De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.” Targoem Onkelos (1 e eeuw na Chr.) Aramese vertaling Torah Siloh + Messias Targoem Onkelos (1 e eeuw na Chr.) Aramese vertaling Torah Siloh + Messias Rambam (c.a. 1200 na Chr.) Siloh + Messias Rambam (c.a. 1200 na Chr.) Siloh + Messias Targoem Jonathan (1 e eeuw na Chr.) Siloh + Messias

22 Messias ben David De regerende Messias Messias ben David De regerende Messias Messias ben Jozef De lijdende Messias Messias ben Jozef De lijdende Messias Zach.9:9 “Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.” Jes.53:5 “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

23 Rabbijnen die Jesjoea liefhebben Rabbi Isaac Lichtenstein 1825-1908 - Orthodoxe Jood District Rabbi van Tápiószele (Hong.) Volgde Jesjoea vanaf zijn 60 ste. Lichtenstein zocht in het Nieuwe Testament naar doornen, maar vond rozen, hij ontdekte parels i.p.v. kiezels, hemelse schatten i.p.v. haat. Hij vond liefde i.p.v. wraak, vergeving i.p.v. gebondenheid, vrijheid i.pv. Trots, nederigheid i.p.v. vijandigheid, verzoening i.pv. Dood, leven, verlossing en opstanding. (pag.53) Rabbi Isaac Lichtenstein 1825-1908 - Orthodoxe Jood District Rabbi van Tápiószele (Hong.) Volgde Jesjoea vanaf zijn 60 ste. Lichtenstein zocht in het Nieuwe Testament naar doornen, maar vond rozen, hij ontdekte parels i.p.v. kiezels, hemelse schatten i.p.v. haat. Hij vond liefde i.p.v. wraak, vergeving i.p.v. gebondenheid, vrijheid i.pv. Trots, nederigheid i.p.v. vijandigheid, verzoening i.pv. Dood, leven, verlossing en opstanding. (pag.53)

24 Rabbijnen die Jesjoea liefhebben Rabbi Yitzhak Kaduri 14-10-2008 Één van Israël meest prominente rabbi’s schreef vlak voor zijn dood op een verzegeld briefje: Rabbi Yitzhak Kaduri 14-10-2008 Één van Israël meest prominente rabbi’s schreef vlak voor zijn dood op een verzegeld briefje:

25 Rabbijnen die Jesjoea liefhebben " ירים העם ויוכיח שדברו ותורתו עומדים " “Jarim Ha’Am Vejokhiakh Sjedvaro Vetorato Omdim.” “Hij zal zijn volk verhogen en bevestigen dat zijn woord en de wet betrouwbaar zijn.” “Dit heb ik ondertekend in de maand van genade, Yitzhak-Kaduri.” " ירים העם ויוכיח שדברו ותורתו עומדים " “Jarim Ha’Am Vejokhiakh Sjedvaro Vetorato Omdim.” “Hij zal zijn volk verhogen en bevestigen dat zijn woord en de wet betrouwbaar zijn.” “Dit heb ik ondertekend in de maand van genade, Yitzhak-Kaduri.” Als acroniem staat er Jehosjoea

26 Rabbijnen die Jesjoea liefhebben Chacham (Sefardische titel voor een groot rabbijn) Ephraim ben Joseph Eliakim Hij was, rond 1900 rabbijn in Tiberias. Hij bestudeerde de profeten en kwam daardoor tot de overtuiging dat Jesjoea de beloofde Messias is. Chacham (Sefardische titel voor een groot rabbijn) Ephraim ben Joseph Eliakim Hij was, rond 1900 rabbijn in Tiberias. Hij bestudeerde de profeten en kwam daardoor tot de overtuiging dat Jesjoea de beloofde Messias is.

27 Rabbijnen die Jesjoea liefhebben Rabbijn Alfonso de Zamora verklaarde in 1506 publiekelijk zijn geloof in de Jesjoea de Messias.

28 1506 - Alfonso de Zamora (Rabbijn ) 1530 - Immanuel Tremellius (Prof) 1546 - Johannes Isaac (Prof) 1621 - Malachi ben Samuel (Rabbijn) 1625 - Giovanni Jonas (Hebr.geleerde) 1656 - Esdras Edzard (Hebr.geleerde) 1709 - John Xeres (Talmoed geleerde) 1722 - Rabbi Judah Monis (Rabbijn) 1758 – Seelig Bunzlau (Rabbijn) 1781 - William Herschel (Wetenschap.) 1782 - Joseph von Sonnenfels (Jurist) 1809 - Joseph Samuel Frey (Cantor) 1810 - August Neander (David Mendel) (Prof) 1822 - Isaac da Costa (Auteur) 1825 – Mich. Solomon Alexander (Rabbi) 1826 - Felix Mendelssohn (Componist) 1844 - Joachim Raph. Biesenthal (Theol.) 1847 - Carl Paul Caspari (Prof.) 1859 - David Gustav Hertz (Rechter) 1863 - Daniel Landsmann (Talmoed gel.) 1506 - Alfonso de Zamora (Rabbijn ) 1530 - Immanuel Tremellius (Prof) 1546 - Johannes Isaac (Prof) 1621 - Malachi ben Samuel (Rabbijn) 1625 - Giovanni Jonas (Hebr.geleerde) 1656 - Esdras Edzard (Hebr.geleerde) 1709 - John Xeres (Talmoed geleerde) 1722 - Rabbi Judah Monis (Rabbijn) 1758 – Seelig Bunzlau (Rabbijn) 1781 - William Herschel (Wetenschap.) 1782 - Joseph von Sonnenfels (Jurist) 1809 - Joseph Samuel Frey (Cantor) 1810 - August Neander (David Mendel) (Prof) 1822 - Isaac da Costa (Auteur) 1825 – Mich. Solomon Alexander (Rabbi) 1826 - Felix Mendelssohn (Componist) 1844 - Joachim Raph. Biesenthal (Theol.) 1847 - Carl Paul Caspari (Prof.) 1859 - David Gustav Hertz (Rechter) 1863 - Daniel Landsmann (Talmoed gel.) Vooraanstaande Joden die Jesjoea volg(d)en 1868 - Benjamin Disraeli (Minister UK) 1870 - Isaac Salkinson (Hebr.geleerde) 1877 - Joseph Schereschewsky (geleerd.) 1883 - Alfred Edersheim (Bijbelgeleerde) 1885 - Joseph Rabinowitz (Talmoedgel.) 1892 - Leopold Cohn (Rabbijn) 1892 - Louis Meyer (Chirurg) 1894 - David Ginsburg (Hebr.geleerde) 1909 - Isaac Lichtenstein (Hoofdrabbijn) 1913 - Arthur Kuldell (Mess. Joods leider) 1921 - Max Reich (Prof. en Zionist) 1922 - Niels Bohr (Nobelprijswinnaar) 1927 - Henri Bergson (Nobelpr.winnaar) 1930 - Hans Herzl (zoon van Theodore) 1930 – Ephr. ben Joseph Eliakim (Rabbi) 1933 - Sir Leon Levison (M.Joods leider) 1938 - Morris Zeidman (M.Joods leider) 1951 - Karl Stern (Prof.Neuropsychiater) 1953 - Dr. Boris Kornfeld (Arts Gulag) 1968 - Ernest Cassutto (Stichter CJB) 1974 - Howard Phillips (Voorzit. USOEO) 1976 - Dr. David Bloc (Prof.wisk/astr.) 1982 - Andrew M. Barron (Ruimtev. Ing) 1986 - Mortimer Adler (Prof.) 1990 - Bernard Nathanson (Arts) 1993 - Jay Sekulow (Procureur) 1997 - Lawrence Kudlow (Econoom) 2001 - Richard Wurmbrand (Nazigev.) http://www.messianicassociation.org/profiles.htm 1868 - Benjamin Disraeli (Minister UK) 1870 - Isaac Salkinson (Hebr.geleerde) 1877 - Joseph Schereschewsky (geleerd.) 1883 - Alfred Edersheim (Bijbelgeleerde) 1885 - Joseph Rabinowitz (Talmoedgel.) 1892 - Leopold Cohn (Rabbijn) 1892 - Louis Meyer (Chirurg) 1894 - David Ginsburg (Hebr.geleerde) 1909 - Isaac Lichtenstein (Hoofdrabbijn) 1913 - Arthur Kuldell (Mess. Joods leider) 1921 - Max Reich (Prof. en Zionist) 1922 - Niels Bohr (Nobelprijswinnaar) 1927 - Henri Bergson (Nobelpr.winnaar) 1930 - Hans Herzl (zoon van Theodore) 1930 – Ephr. ben Joseph Eliakim (Rabbi) 1933 - Sir Leon Levison (M.Joods leider) 1938 - Morris Zeidman (M.Joods leider) 1951 - Karl Stern (Prof.Neuropsychiater) 1953 - Dr. Boris Kornfeld (Arts Gulag) 1968 - Ernest Cassutto (Stichter CJB) 1974 - Howard Phillips (Voorzit. USOEO) 1976 - Dr. David Bloc (Prof.wisk/astr.) 1982 - Andrew M. Barron (Ruimtev. Ing) 1986 - Mortimer Adler (Prof.) 1990 - Bernard Nathanson (Arts) 1993 - Jay Sekulow (Procureur) 1997 - Lawrence Kudlow (Econoom) 2001 - Richard Wurmbrand (Nazigev.) http://www.messianicassociation.org/profiles.htm

29 Matth.10:5 “Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; 6 begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. 7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Messias kwam in eerste instantie voor Israël De Messias kwam vóór Israël en in Israël. De Messias kwam vóór Israël en in Israël.

30 Matth.15:24 “Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.” Matth.15:24 “Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.” De Messias kwam in eerste instantie voor Israël De Messias kwam In Israël en vóór Israël. De Messias kwam In Israël en vóór Israël. Jer.50:6 “Een kudde verloren schapen was mijn volk,” Jer.50:6 “Een kudde verloren schapen was mijn volk,”

31 Rom.1:16 “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De recht- vaardige zal uit geloof leven. De Messias kwam in eerste instantie voor Israël

32 Ezech.34:23 “Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. 24 Ik, de Here, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Here, heb het gesproken. Ezech.34:23 “Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. 24 Ik, de Here, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Here, heb het gesproken. De Messias kwam in eerste instantie voor Israël Marc.6:34 “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben, en Hij begon hun vele dingen te leren.” Joh.10:11-16; Hebr.13:20; 1 Petr.5:4; Openb.7:17 Marc.6:34 “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben, en Hij begon hun vele dingen te leren.” Joh.10:11-16; Hebr.13:20; 1 Petr.5:4; Openb.7:17

33 Het ID van de Messias Spr.30:4 “Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon? Gij weet het toch.” 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel

34 Het ID van de Messias 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel Gen.49:18 “Op uw heil wacht ik, o Here. Gen.49:18 “Op uw heil wacht ik, o Here.

35 Het ID van de Messias 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel 100 maal in Tenach In Tenach worden namen gegeven met daarin een speciale opdracht. Noah – rust in de chaos Peleg – verdeling Mozes – uittrekken Jesjoea - verlossing In Tenach worden namen gegeven met daarin een speciale opdracht. Noah – rust in de chaos Peleg – verdeling Mozes – uittrekken Jesjoea - verlossing

36 Het ID van de Messias 2. Gen.49:10 “De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.” 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel

37 Het ID van de Messias 3. Matth.1:1“Geslachtsregister van Jesjoea de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders,……………………………. 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel

38 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: wanneer de scepter van Juda is afgenomen. voor de vernietiging van de tempel Het ID van de Messias 4. Micha 5:1 “En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”

39 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: voor de vernietiging van de tempel 1. Naam: Jesjoea 2. Achternaam: ben Juda 3. Titel: Messias 4. Geboren te: Bethlehem 5. Geb.datum: voor de vernietiging van de tempel Het ID van de Messias Dan.9:26 “En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.”

40 Jes.59:20 “Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord des Heren.” Jes.66:23 “En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here.”

41


Download ppt "NED.GR.LAT.HEBR. GodTheosDeusElohiem JezusIesousJesusJesjoea gezalfdechristouunxitmessias."

Verwante presentaties


Ads door Google