De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

op deze eerste lijdenszondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "op deze eerste lijdenszondag."— Transcript van de presentatie:

1 op deze eerste lijdenszondag.
WELKOM op deze eerste lijdenszondag.

2 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Welkom en mededelingen Zingen ‘Alles wat over ons geschreven is’ Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 84 : 1 en 2 Gebed Zingen ‘Daar ligt een man op een matras’ Bijbellezing Johannes 5 : 14 – 47 De kinderen kunnen naar de bijbelklas

3 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Preek Zingen psalm 98 : 1 en 2 Gebeden Zingen ‘Wie zal voor God verschijnen’ Tien geboden De kinderen komen terug Collecten Zingen psalm 105 : 1 en 2 Zegen

4 Voor meer informatie: Het mededelingenblad; Anne Geurtsen; Margriet de Hoop; Aaldert van der Vegt; Cors Visser.

5 dat hij de juiste weg gaat,
Spreuk van de week Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad. (Uit: Spreuken van koning Salomo 12 : 15)

6 van Leusden naar Utrecht komt.
Wij feliciteren de leden van de Rehobothkerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Utrecht-Centrum) met het bericht dat ds. J. (Hans) van Benthem van Leusden naar Utrecht komt.

7 Welkom en mededelingen

8 ‘Alles wat over ons geschreven is’ : 1, 2, 3 en 4
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, de tien geboden en de veertig slagen, dit hele leven dat geen leven is.

9 ‘Alles wat over ons geschreven is’ : 1, 2, 3 en 4
De schepping die voor ons gesloten was ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. O Zoon van David, wees met ons bewogen, het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

10 ‘Alles wat over ons geschreven is’ : 1, 2, 3 en 4
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

11 ‘Alles wat over ons geschreven is’ : 1, 2, 3 en 4
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. Ons is een loflied in de mond gegeven, sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

12 Stil gebed Votum en groet

13 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer
Psalm 84 : 1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

14 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft.
Psalm 84 : 1 en 2 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.

15 Gebed

16 ‘Daar ligt een man op een matras’ in wisselzang
Vers 1 allen: Daar ligt een man op een matras al achtendertig jaar, want niemand van wie wel genas, stond later voor hem klaar.

17 ‘Daar ligt een man op een matras’ in wisselzang
Vers 2 mannen: Hij kan niet staan, hij kan niet gaan de lange gangen door. Een engel raakt het water aan, maar niemand laat hem voor.

18 ‘Daar ligt een man op een matras’ in wisselzang
Vers 3 vrouwen: En alle mensen komen thuis, maar hij is o zo bang dat hij daar in dat ziekenhuis moet liggen levenslang.

19 ‘Daar ligt een man op een matras’ in wisselzang
Vers 4 mannen: Maar hoor, een onbekende stem: Wil jij weer beter zijn? Wie is die man? Hoe kent Hij hem, zou dat een broeder zijn?

20 ‘Daar ligt een man op een matras’ in wisselzang
Vers 5 vrouwen: Hij zegt: Sta op en wandel weer! Al heb je dan geen mens, al duurt het lang, eens komt de Heer en Hij vervult je wens.

21 ‘Daar ligt een man op een matras’ in wisselzang
Vers 6 allen: Daar gaat de man die niet genas, niet langer blijft hij daar, hij gaat en draagt zelf zijn matras na achtendertig jaar.

22 De lezing uit de Bijbel is Johannes 5 : 14 – 47
volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

23 Johannes 5 14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden.

24 Johannes 5 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

25 Johannes 5 19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan!

26 Johannes 5 21 Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. 22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. 23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.

27 Johannes 5 24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.

28 Johannes 5 26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen

29 Johannes 5 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden. 30 Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.

30 Johannes 5 31 Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, 32 maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. 33 U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. 34 Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden.

31 Johannes 5 35 Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. 36 Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.

32 Johannes 5 37 De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, 38 en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. 39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,

33 40 maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.
Johannes 5 40 maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. 41 Niet dat de mensen mij moeten eren, 42 maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. 43 Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren.

34 Johannes 5 44 Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. 45 U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.

35 Johannes 5 46 Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven. 47 Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?’

36 ‘Daar ligt een man op een matras’ : 7
Al gaat het anders dan je denkt, al kun je niet naar huis, als Jezus komt en Hij je wenkt, dan kom je zeker thuis !

37 Preek n.a.v. Johannes 5: Jezus stelt zichzelf, als zijnde Gods Zoon, gelijk aan God doordat Hij zegt – net als God – eeuwig leven te kunnen geven. Jezus zegt dat Hij, als zijnde Gods Gezant, door God Zelf als echt wordt verklaard.

38 Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
Psalm 98 : 1 en 2 Zingt een nieuw lied voor God den HERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den HEER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

39 Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid,
Psalm 98 : 1 en 2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.

40 Gebeden

41 ‘Wie zal voor God verschijnen’ : 1 en 2
Wie gaat er voor ons uit? Wie raakt aan Gods geheimen in alle eenzaamheid? Het is de hogepriester die alles voor ons doet: ’t is onze Here Christus, Hij reinigt ons met bloed.

42 ‘Wie zal voor God verschijnen’ : 1 en 2
De Heer is voortgevaren de grote tempel door van buiten bij de schare tot binnen bij Gods oor. Daar brengt Hij de gebeden, daar plengt Hij onze schuld. Hij won voor ons de vrede, Hij heeft de wet vervuld.

43 Tien geboden

44 ‘Wie zal voor God verschijnen’ : 3
Hoe staat het voorgeschreven in ’t Oude Testament? Een dier boet met zijn leven, een dier dat God niet kent. Maar hem, het Lam, zij ere, dat eeuwig is geslacht! Wij moeten ons bekeren, ons offer is gebracht.

45 Als de kinderen terug zijn, wordt er gecollecteerd voor:
de emeritikas. de (Singel)kerk. De collecte voor de emeritikas betreft de oudedagsvoorziening voor predikanten. Ook predikantsweduwen en –wezen en langdurig zieke predikanten krijgen een uitkering uit de emeritikas.

46 Looft God den HEER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden.
Psalm 105 : 1 en 2 Looft God den HEER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den HEER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

47 Vraagt naar des HEREN grote daden; zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Psalm 105 : 1 en 2 Vraagt naar des HEREN grote daden; zoekt zijn nabijheid, zijn genade. Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, zijn wonderen ten teken stelt, volk dat op Abram u beroemt, met Jakobs nieuwe naam genoemd.

48 Zegen, te beantwoorden met:

49 Vanmiddag om 17.00 uur vanuit dit kerkgebouw opnieuw een kerkdienst.
Voorganger is ook dan ds. H. de Bruijne.


Download ppt "op deze eerste lijdenszondag."

Verwante presentaties


Ads door Google