De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hellinckx, L. (1999). De lokale samenleving als integratiekader. Baert, H., De Bie, M., Desmet, A., Hellinckx, L., & Verbeke, L. (red.), handboek samenlevingsopbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hellinckx, L. (1999). De lokale samenleving als integratiekader. Baert, H., De Bie, M., Desmet, A., Hellinckx, L., & Verbeke, L. (red.), handboek samenlevingsopbouw."— Transcript van de presentatie:

1 Hellinckx, L. (1999). De lokale samenleving als integratiekader. Baert, H., De Bie, M., Desmet, A., Hellinckx, L., & Verbeke, L. (red.), handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen(pp.121-137). Brugge: die Keure.

2 1. Inleiding 2. Begripsverduidelijking 3. Benaderingswijzen 1. De chicagoschool 2. De persoonlijke netwerken als gemeenschap 1.Segregatie 2.Inkapseling 3.Isolatie 4.Integratie 3. Sociale plaatsbepaling 4. Verschuivingen op buurtniveau 1. Technologische vernieuwingen 2. Welvaart en welzijn 3. Ontzuiling en securalisering 4. Stadsontwikkeling 5. Beter een verre vriend…? 5. Consequenties voor de samenlevingsopbouw 6. literatuurlijst

3  De wijk wordt bekeken als: een schaal waarop mensen een brug kunnen slaan tussen het private en publieke… Een integratiekader Een alternatief voor de instanties die tot voor kort mensen hielpen zelfbeelden te produceren, hielpen om zichzelf te kunnen verplaatsen in verhouding tot anderen. Die plaatsen zijn nog aanwezig: maar er is een steeds groter wordende groep die andere bemiddelaars en socialiseerders nodig hebben.  de stad zelf ?

4 Lokale samenleving? optelsom netwerken of gemeenschappen in een bepaalde regio  ’lokale’= territorium, afgebakend gebied, een buurt, vaak bepaald door geografische kenmerken

5 Buurt o Infrastructurele kenmerken: o Bereikbaarheid openbaar vervoer o Bibliotheek o Buurthuis of een andere ontmoetingsruimte o Tuinen o Speelplein o Oppervlakte kan zeer verschillend zijn! o 2000 à 6000 inwoners o Samenlevingsopbouw: achtergestelde of kansarme buurten o Label heeft grote impact op zowel de bewoners binnen en buiten die buurt o Hortelanus Samenleving Gemeenschap, wederzijdse afhankelijkheid en verbondenheid tussen de bewoners

6 Integratiekader o Kesteloot, C., Meert, H., & Mistiaen, P o Markt is de belangrijkste economische integratievorm in de Westerse samenleving o Op wijkniveau moeilijk te beïnvloeden (hulp overheid) Herverdeling o Grote ongelijkheden worden afgevlakt o Overheid waarborgt dat elkeen in het herverdelingssysteem wordt opgenomen o Er blijft altijd een groep ‘ongemotiveerden’, ‘marginalen’ over die niet meewillen of meekunnen. o Burgers organiseren zicht om hun rechten af te dwingen Wederkerigheid o Helpt mensen aan de nodige bestaansmiddelen o Zonder tussenkomst van geld of de overheid o Door maatschappelijke verschuivingen niet voor elke mens evident! o Belangrijk voor mensen die weinig mogelijkheden kregen

7 3. Benaderingswijzen Blockland-Potter 3.1. De chicagoschool Wortels van de stadssociologie Homogene buurt is de voorwaarde voor de buurt als gemeenschap Ontstaat door Sifting en sorting Verscheiden buurt = zichtbaarheid van de categoriale verschillen Ecological fallacy Bewoners vervullen een veelheid aan rollen op verschillende domeinen Moeilijk om over buurtgebruik algemene uitspraken te doen. 3.2. De persoonlijke netwerken als de gemeenschap Gemeenschap is de mate waarin men effectief een netwerk heeft van significante en informele relaties,

8 3.2.1. Segregatie Clusters zijn sterk van elkaar gescheiden Aparte mensen voor aparte wensen 3.2.2. Inkapseling Aantal relaties is klein Religieus standvastigen Peergroupleden ontmoeten elkaar volgens vaste routine Collectiviteit van mensen die vergelijkbare waarden en normen koesteren, Weinig 1 op 1 relaties 3.2.3. Isolatie Klein netwerk met geringe dichtheid 3.2.4. Integratie Netwerken die niet echt zeer dicht zijn, maar waarin de clusters wel met elkaar in contact komen.

9 3.3. Sociale plaatsbepaling, sociale relaties en ‘imagined communities’ Blockland – Potter : in het alledaagse taalgebruik heeft de gemeenschap betrekking op ‘bij elkaar horen’ Sociale plaatsbepaling Sociale identificaties Bindingsvelden Volgens Potter is er sprake van 4 ideaaltypische relaties: Interpedendenties Transacties Verbindingen banden

10 4. Verschuivingen op buurtniveau Hebben een grote weerslag op de aard van relaties tussen burgers in wijken. 4.1. Technologische vernieuwingen De ruime verspreiding van telefoon, radio, televisie en auto hebben reeds vele jaren terug het buurtgebruik sterk verminderd. Hoe kapitaalkrachtiger men is, hoe meer men van deze ‘vooruitgang’ gebruik kan maken 4.2. Welvaart en welzijn Nu doen mensen voor diezelfde hulp van buurschap vroeger, beroep op proffesionals 4.3. Ontzuiling en securalisering Het sociale leven was lang parochiaal georganiseerd. Een belangrijk deel van het verenigingsleven was daarop geënt. Kunneman: gericht kiezen uit een aanbod van activiteiten.

11 4.4. Stadsontwikkeling Kleine en middelgrote ondernemingen, de winkeliers hebben de achteruitgang van hun straat meegemaakt. De mogelijkheid voor het uitwisselen van informatie verdwijnt hierdoor. Het iets weten over elkaar verdwijnt Raes: de stad en gebruik van openbare ruimte zijn ook sterk gewijzigd door het autoverkeer. 4.5. Beter een verre vriend? … Blokland-potter: privatisering en gemeenschap 5. Consequenties voor de samenlevingsopbouw Gezien het buurtgebruik sterke verschillen vertoont, blijft het nodig deze verschillen ook mee te nemen in de probleemformulering en de probleemoplossingen. Blondeel: hoe slagen die verschillende groepen erin de publieke ruimte te delen? De strategie voor het versterken en opbouwen van ‘imagined communities’ kan vele kanten uit,


Download ppt "Hellinckx, L. (1999). De lokale samenleving als integratiekader. Baert, H., De Bie, M., Desmet, A., Hellinckx, L., & Verbeke, L. (red.), handboek samenlevingsopbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google