De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 16 november 2014 middagdienst. Welkom in deze samenkomst. Deze samenkomst wordt geleid door broeder Cors Visser.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 16 november 2014 middagdienst. Welkom in deze samenkomst. Deze samenkomst wordt geleid door broeder Cors Visser."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 16 november 2014 middagdienst

2 Welkom in deze samenkomst. Deze samenkomst wordt geleid door broeder Cors Visser.

3 Gezang 1: 1 – 4 Opwekking 42 Psalm 136: 1 en 2 Psalm 78: 1 en 2 Johannes de Heer 827 Opwekking 404 Opwekking 334 Zegenlied: Opwekking 27 2 Timoteüs 1: 1 – 14

4 De werelddiaconaatcollecte is vandaag bestemd voor de werkvoorbereiding van straatjongeren in Castro, Brazilië. De jongeren worden getraind in diverse vaardigheden zodat ze de gelegenheid krijgen hun verlangen naar een beter leven te verwezenlijken.

5

6 Welkom en mededelingen

7 1. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. Gezang 1: 1 – 4

8 2. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

9 Gezang 1: 1 – 4 3. God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

10 Gezang 1: 1 – 4 4. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

11 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. Opwekking 42

12 Stil gebed Votum en groet

13 Psalm 136: 1 en 2 1. Looft den Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

14 Psalm 136: 1 en 2 2. Geeft den God der goden eer, jubelt voor der heren Heer. Hij doet wondren, Hij alleen trouw door alle tijden heen.

15 Gebed

16 We lezen nu uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2 Timoteüs 1: 1 – 14

17 2 Timoteüs 1: 1 – 14 1 1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. 2 Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!

18 2 Timoteüs 1: 1 – 14 Houd vast aan het geloof 3 Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. 4 Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen. 5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt.

19 2 Timoteüs 1: 1 – 14 6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8 Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.

20 2 Timoteüs 1: 1 – 14 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.

21 2 Timoteüs 1: 1 – 14 11 Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar; 12 daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. 13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn.

22 2 Timoteüs 1: 1 – 14 14 Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

23 Psalm 78: 1 en 2 1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. Verborgenheden wil ik openbaren, een van oudsher ons doorgegeven mare, roemrijke daden door de Heer volbracht, zijn grote wondren en zijn grote kracht.

24 Psalm 78: 1 en 2 2. Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kindren melden. 't Getuigenis aan Israël geschonken, het heil dat van de hemel heeft geklonken, het is een licht dat ons ten leven leidt, - ons en alwie door ons wordt ingewijd.

25 Meditatie

26

27 1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn'; gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn! Johannes de Heer 827

28 2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, of het helder licht geeft of ook bijna niet, Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!

29 Johannes de Heer 827 3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, overal op aarde zonde en droefenis; laat ons dan in 't duister 'n helder lichtje zijn; gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!

30 Opwekking 404 Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap. 't Lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag.

31 Opwekking 404 Tweeduizend jaar - en dag en nacht brandt deze vlam, verlicht ons land. Mensen wachten, harten smachten naar een liefde die verwarmt.

32 Opwekking 404 Laat de vlam weer branden, als een helder baken; als heraut van 't morgenuur. Laat het lied weer sprank'len, laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

33 Opwekking 404 De liefde roept, de waarheid spreekt; dat is de kracht waarmee wij gaan, om hen die vallen, hen die wank'len op te vangen in uw naam.

34 Gebeden

35 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor: Werelddiaconaat Emeritikas Straks bij de uitgang is er een extra deurcollecte voor Actie4Kids (actie schoenendoos).

36 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, …

37 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. …

38 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

39 Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Opwekking 334

40 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

41 Opwekking 334 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

42 Opwekking 334 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

43 Opwekking 334 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

44 Opwekking 334 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

45 Zegenlied: Opwekking 27 Leid mij, Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn gids in 't barre land. Gij mijn sterkte, Gij mijn leider, vul mij met uw Geest steeds meer. (2x)

46 Zegenlied: Opwekking 27 Laat mij zijn een godsgetuige, sprekend van U meer en meer. leid mij steeds door uwe liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer. Brood des levens, Brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U. (2x)

47 Zegenlied: Opwekking 27 Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. O, Heer Jezus, 't wordt steeds later dat uw Geest over allen koom'. Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in uw kracht. (2x)

48 Zegenlied: Opwekking 27 Gij mijn sterkte, Gij mijn leider, vul mij met uw Geest steeds meer, vul mij met uw Geest steeds meer.

49 Zegenlied: Opwekking 27 Brood des levens, Brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U, voed mij dat ik groei naar U.

50 Zegenlied: Opwekking 27 Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in uw kracht, kom, Heer Jezus, in uw kracht.

51 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 16 november 2014 middagdienst. Welkom in deze samenkomst. Deze samenkomst wordt geleid door broeder Cors Visser."

Verwante presentaties


Ads door Google