De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 21 oktober 2012 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:W.B. Roorda Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 21 oktober 2012 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:W.B. Roorda Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 21 oktober 2012 morgendienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:W.B. Roorda Organist: Wim Brunsveld

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 68: 1 Stil gebed, votum en groet Psalm 68: 2 Tien geboden Psalm 68: 3 Gebed Schriftlezing: Rechters 4 Psalm 80: 3, 4, 5, 6 en 7

4 4 Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 237: 4 en 5 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: Red een Kind en emeritikas Gezang 423 Zegen

5 VBF 2012 Met Matthijs Vlaardingerbroek

6 Een geslaagde ochtend!

7 7 Spreuk van de week “Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in.” Spreuken 11: 30

8 Welkom en mededelingen 8

9 Psalm 68: 1a God richt zich op, de vijand vlucht; zijn haters voor zijn aangezicht, als rook zijn zij verdreven. Zij zijn als was in deze vlam, zijn woede heeft hen, waar Hij kwam, ten dode opgeschreven. 9

10 Psalm 68: 1b Maar de getrouwen zijn verblijd, zij staan voor Hem in vrolijkheid, zij zijn verrukt van vreugde. Zingt God en speelt zijn naam ten prijs, zingt Hem op een verhoogde wijs om wat uw hart verheugde. 10

11 Stil gebed Votum en groet 11

12 Psalm 68: 2a Draagt op een lied, aan Hem gewijd die spoorslags op de wolken rijdt; hoog is de Naam verheven! Hij, vader van 't verweesde kind, bij wie een vrouw bescherming vindt in haar vereenzaamd leven. 12

13 Psalm 68: 2b Hij, H ERE in zijn heiligdom, doet wie verlaten was, weerom het samenzijn ervaren. Wie was gevangen wordt bevrijd, maar Hij verbant in eenzaamheid al wie weerspannig waren. 13

14 14 Tien geboden

15 Psalm 68: 3a O God, de wondren die Gij deedt, toen Gij daar voor ons henen schreedt! De aarde werd bewogen. Dit is de berg van uw verbond! Uw stromen drenken hier de grond, hier daalt Gij uit den hoge. 15

16 Psalm 68: 3b Een regen van vrijgevigheid hebt Gij uw erfdeel toebereid, uw erfdeel dat versmachtte. Uw schare heeft zich daar gezet; dit is uw woord, dit is uw wet: Gij geeft ons nieuwe krachten. 16

17 Gebed 17

18 18 Schriftlezing Rechters 4 uit de herziene statenvertaling

19 19 1 Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de H ERE. 2 Daarom leverde de H ERE hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaän, die te Hazor regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Haroseth- Haggojim.

20 20 3 Toen riepen de Israëlieten tot de H ERE, want hij had negenhonderd ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt, twintig jaar lang. 4 En Debora, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël.

21 21 5 Zij woonde onder de palmboom van Debora, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm, en de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe.

22 22 6 Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes-Naftali, roepen en zei tegen hem: Heeft de H ERE, de God van Israël, niet geboden: Ga, trek op naar de berg Tabor en neem tienduizend man met u mee, van de nakomelingen van Naftali en van de nakomelingen van Zebulon?

23 23 7 Dan zal Ik bij de beek Kison Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toe trekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht, en Ik zal hem in uw hand geven. 8 Toen zei Barak tegen haar: Als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet.

24 24 9 En zij zei: Ik zal wel met u meegaan. Maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn, want de H ERE zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Debora op en ging met Barak naar Kedes. 10 Barak riep vervolgens Zebulon en Naftali te Kedes bijeen en hij trok te voet op met tienduizend man. Ook Debora trok met hem op.

25 25 11 Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kaïn, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de eik in Zaänaïm, die bij Kedes staat. 12 Toen vertelde men Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken.

26 26 13 Daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, negenhonderd ijzeren strijdwagens, en al het volk dat bij hem was, vanuit Haroseth-Haggojim, bij de beek Kison.

27 27 14 En Debora zei tegen Barak: Sta op, want dit is de dag waarop de H ERE Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de H ERE niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met tienduizend man achter zich.

28 28 15 En de H ERE bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring vóór Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. 16 Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroseth- Haggojim. En heel het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard; zelfs niet één bleef er over.

29 29 17 En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van Heber, de Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber, de Keniet. 18 Jaël kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zei tegen hem: Wijk af van uw weg, mijn heer! Wijk af van uw weg en kom bij mij, wees niet bevreesd! En hij week naar haar af in de tent en zij dekte hem toe met een deken.

30 30 19 Daarna zei hij tegen haar: Geef mij toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. 20 Ook zei hij tegen haar: Ga bij de ingang van de tent staan, en als er iemand komt en u vraagt en zegt: Is hier iemand, dan moet u zeggen: Niemand.

31 31 21 Vervolgens nam Jaël, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vastzat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen, en uitgeput. En hij stierf.

32 32 22 En zie, Barak achtervolgde Sisera. Jaël kwam naar buiten, hem tegemoet, en zei tegen hem: Kom, en ik zal u de man laten zien die u zoekt. Zo ging hij bij haar naar binnen, en zie, daar lag Sisera dood, met de pin in zijn slaap.

33 33 23 Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaän, vóór de Israëlieten. 24 De hand van de Israëlieten drukte gaandeweg harder op Jabin, de koning van Kanaän, totdat zij Jabin, de koning van Kanaän, hadden uitgeroeid.

34 34 Psalm 80: 3, 4, 5, 6 en 7 God der heerscharen, Here H ERE ! Hoe lang zult Gij uw volk verteren? Gij spijzigt ons met tranenbrood, Gij drenkt ons hart met spot en nood; laat lichten ons uw aanschijn, Heer, doe ons opstaan en help ons weer.

35 35 Psalm 80: 3, 4, 5, 6 en7 Gij hebt een wijnstok uitgegraven, die, dank zij uw genadegaven, gegroeid stond in Egypteland, en hem naar Kanaän verplant. Daar kwam hij eerst tot volle groei, berg na berg dekkend met zijn bloei.

36 36 Psalm 80: 3, 4, 5, 6 en 7 Waarom hebt Gij gesloopt zijn wallen en wordt zijn vrucht geroofd door allen? Te gronde gaat uw heerlijk goed: het wordt door evers omgewroet en 't roofdier rukt de ranken neer. O God, machtige God, keer weer!

37 37 Psalm 80: 3, 4, 5, 6 en 7 Zie van uw hoge hemel neder, dat onze aanblik U verteder, geef op uw eigen planting acht, de zoon die Gij hebt grootgebracht, brand hem niet weg in uw gericht, as tot as voor uw aangezicht.

38 38 Psalm 80: 3, 4, 5, 6 en 7 Dan zullen wij niet van U wijken, uw naam zal op ons voorhoofd prijken, uw naam is ons als uw gelaat: een sterrebeeld, een dageraad. Laat lichten ons uw aanschijn, H EER, doe ons opstaan en help ons weer.

39 39 De kinderen gaan naar de bijbelklas. Het onderwerp is daar De rijken en Gods Koninkrijk.

40 Preek 40

41 Gezang 237: 4 en 5 Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft. 41

42 Gezang 237: 4 en 5 Verlos ons als de vijand woedt, geef, Heer, de vrede ons voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. 42

43 Gebeden 43

44 44 De kinderen komen terug. Collectes: 1.Red een Kind 2.Emeritikas

45 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij! 45

46 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 Licht Gij ons met uw stralen, o, licht der wereld, voor, opdat wij niet verdwalen of struik'len op ons spoor! 46

47 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 Vervul dan met uw zegen onze armoe, rijke Heer, en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer! 47

48 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held; beteugel satans woede en 's werelds boos geweld! 48

49 49 Zegen te beantwoorden met

50 50 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. H. de Bruijne


Download ppt "1 Zondag 21 oktober 2012 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:W.B. Roorda Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google