De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AGENDA 1. Opening en welkomstwoord

Verwante presentaties


Presentatie over: "AGENDA 1. Opening en welkomstwoord"— Transcript van de presentatie:

1 AGENDA 1. Opening en welkomstwoord
2. Mededelingen: Woonbestemming, Gesprek met directie Tergouw en kort geding Bart van Campen 3. Verslag Algemene ledenvergadering van 28 april 2014 4. Jaarverslag 2014 5. Financieel verslag 2014 6. Recht van opstal Overgangsrecht gas-elektriciteit naar openbaar net Arrest Schriever + vordering + toekomst 7. Rondvraag

2 Woonbestemming Terugblik Stand van zaken Beroep Raad van State
12 april 2015 treedt het besluit in werking

3 Kort geding Bart van Campen
Ontruiming van het perceel binnen 48 uur omdat: Houdt zich niet aan de voorwaarden Voldoet niet volledig en tijdig aan de betalingsverplichting Veroorzaakt overlast Bewoners zijn bang Tergouw heeft niet voldaan aan het verzoek om juistheid vordering te controleren Tergouw heeft geen spoedeisend belang bij ontruiming Tergouw heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van hinder en overlast Belang van Tergouw is minder zwaarwegend dan woonbelang van Bart

4 Verslagen Verslag Algemene ledenvergadering van 28 april 2014
Moet worden vastgesteld Jaarverslag 2014 Ter kennisname

5 Financieel verslag 2014 Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 2013
Uitgaven Saldo 2013 € ,02 Contributie € ,00 Advocaatkosten € ,45 Bijdrage advocaatkosten Zaalhuur etc € ,00 Diverse opbrengsten Internetsite € ,92 Rente Bankkosten € ,41 Inkomsten bouwbesluit KvK/Lidmaatschappen Overig € ,95 gerechtskosten Kosten bouwbesluit Tussenrekening € ,00 Saldo rekening € ,29 € ,02 Saldo spaarrekening € ,53

6 Décharge en voorstel Penningmeester wordt gedechargeerd
Contributie met ingang van 2015 verhogen naar € 55,-- Administratiekosten Er staan ons nog wat onderzoeken en wellicht zaken te wachten * recht van opstal * derdentoegang * vordering op Tergouw

7 Recht van opstal Geeft huurders meer zekerheid
Kan op twee manieren worden verkregen Bij notariële acte Door verjaring Proefproces verjaring door een van de leden

8 Overgangsrecht gas-elektriciteit naar openbare net
Per 12 juli 2015 loopt het overgangsrecht af Dan dient Tergouw een netbeheerder te hebben aangewezen Inmiddels een brief uit aan de directie met de vraag wat de status is Na overdracht energienetten gelden gereguleerde tarieven Daarna kan ook van energieleverancier worden gewisseld Reageert Tergouw niet of onvoldoende dan klacht ACM door alle leden

9 Arrest Schriever Arrest Schriever
Redelijke vergoeding voor daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en diensten door Tergouw (wijkt af van Calis/Dekkers) Geen carte blanche voor het in rekening brengen van kosten (hetzelfde) Verstrekken van overzicht en inzicht van in rekening gebrachte kosten en aan de daaraan ten grondslag liggende gegevens Vordering van Tergouw wordt afgewezen Geen betaling van voorschotten (staat nergens)!!!!!! Geen dubbele kosten van huisvuil Kennis en inzage in de stukken en inrichten van de administratie daarvoor door Tergouw Dwangsom van € ,-- indien niet binnen 30 dagen inzicht en inzage wordt gegeven CPI-berekening van de BBRT wordt door de rechter overgenomen en niet de procentuele verhoging door Tergouw Tergouw wordt veroordeeld tot betalen advocaatkosten, teveel betaalde huisvuilkosten en beheerder-/nutskosten.

10 Verschillen met arrest Calis/Dekkers
Geen uitspraak over voorschot of termijnen Redelijke vergoeding met een redelijke opslag. Arrest Schriever gaat verder Verwijzing door Tergouw naar RECRON-voorwaarden gaat niet op Niet alleen de kosten van gas en elektriciteit moeten inzichtelijk zijn, maar alle kosten Tergouw moet alles wat Calis en Dekkers aan Tergouw hebben betaald terugbetalen. DAT LAATSTE HOUDT FEITELIJK IN, DAT, INDIEN TERGOUW GEEN ACTIE ONDERNEEMT CALIS EN DEKKERS NIETS HOEVEN TE BETALEN.

11 Vordering Alle leden krijgen binnenkort bericht met een invulformulier
Van de leden die al mee hebben gedaan hebben wij de gegevens tot 2009 Het gaat dus om de gegevens van 2009 t/m 2014 Nieuwe (leden) die mee willen doen met de vordering hebben nog wel wat te doen: Stuitingsbrief Invullen vanaf 2009 € 500,-- betalen (niet leden € 750,--) Hoe gaan wij verder Wie kan helpen

12 Toekomst Wat willen wij als BBRT en waar hebben wij recht op
Een goed leefklimaat Een mooi park Vrije energiekeuze Eerlijke prijzen Transparantie Keuze aannemer Een vastgesteld serviceniveau Periodieke gesprekken met de directie Wat wil Tergouw Geen inzicht en dus geen transparantie Gesprekken met bewoners

13 Toekomst 2 Wat moeten wij bespreken met Tergouw? De arresten
De vordering Gedwongen winkelnering Bejegening Recht van opstal Derdentoegang watermeters

14 Toekomst 3 En dat allemaal gericht op de toekomst en wat is dat waard?
Wat heb jij per jaar over van het bedrag van de schikking om dat allemaal gerealiseerd te krijgen (plm € 1.500,--) Maar niet zonder het verleden een plaats te geven RONDVRAAG TELEFOONNR. CONSUWIJZER:


Download ppt "AGENDA 1. Opening en welkomstwoord"

Verwante presentaties


Ads door Google