De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsdossiers - stand van zaken. Actuele beleidsdossiers Loopbaandebat Levensbeschouwelijke kentekens HBO5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsdossiers - stand van zaken. Actuele beleidsdossiers Loopbaandebat Levensbeschouwelijke kentekens HBO5."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsdossiers - stand van zaken

2 Actuele beleidsdossiers Loopbaandebat Levensbeschouwelijke kentekens HBO5

3 Loopbaandebat / Loopbaanpact

4 Loopbaandebat - Waarom nóg eens een debat? groeiend tekort aan leerkrachten (vergrijzing van het korps en vergroening van de bevolking) wijzigende maatschappelijke verwachtingen (Hoe ziet de school van de toekomst er uit? Welke competenties hebben we nodig om ze waar te maken?) wat verwacht de leerkracht zelf? (één op vier leerkrachten verlaat binnen de vijf jaar het onderwijs, in Brussel is dat zelfs één op twee)

5 Loopbaandebat – chronologisch overzicht zomer 2010: aankondiging debat Voorgestelde thema’s en agenda: beginnende leraar (september - december 2010) zij-instromers (januari - maart 2011) inzetbaarheid (april - juni 2011) aantrekkelijker maken van de loopbaan (september - december 2011) loopbaaneinde (januari - april 2012) competentieontwikkeling (mei – december 2012)

6 Loopbaandebat – chronologisch overzicht Late voorjaar 2011: opstart debat Mét nieuw inhoudelijk kader: −Besturen en directeurs zijn professionele werkgevers −Leraren zijn excellent opgeleid (besproken) −Overheid, scholen en leraren investeren continu in competentie-ontwikkeling (besproken) −Leraren maken deel uit van een multidisciplinair team −De overheid creëert een kader met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (vergelijkbaar met dat van andere hooggeschoolde professionals)

7 Loopbaandebat (?) – chronologisch overzicht maart 2012: aankondiging loopbaanpact Conclaaf overheid / onderwijsnetten / onderwijsvakbonden: in het vooruitzicht gesteld

8 Loopbaandebat (oorspronkelijke) thema’s door de Raad van het GO! behandeld op: 28 januari 2011 8 april 2011 1 juli 2011

9 Loopbaandebat wat heeft geresulteerd in: http://www.g-o.be/sites/Dagkrant/Pages/Deloopbaaninhetonderwijseenvooruitbliknaar2020.aspx DE LOOPBAAN IN HET ONDERWIJS: een vooruitblik naar 2020

10 Levensbeschouwelijke kentekens

11 LBK – het (juridisch) traject Beslissing Raad 11.09.2009 : Verbod voor leerlingen en leerkrachten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen in elke instelling van het GO! 1.Raad van State : de beslissing werd door een aantal leerlingen en leerkrachten aangevochten op grond van schending van o.m. Grondwet en godsdienstvrijheid. 2.Grondwettelijk Hof : de Raad van State stelt een vraag aan het GWH vooraleer zelf uitspraak ten gronde te doen. Vraag : wordt de Grondwet (art. 24) geschonden door het feit dat het GO! bij monde van de Raad een verbod oplegt voor het geheel van het gemeenschapsonderwijs - m.a.w. is de Raad bevoegd om deze beslissing te nemen. Uitspraak : Raad is bevoegd (15 maart 2011) 3. Raad van State : arresten 10 juli 2012 - einduitspraken De beroepen die tegen de beslissing zijn ingesteld worden verworpen wegens gebrek aan belang van de indieners - geen uitspraak over schending godsdienstvrijheid

12 LBK – het (onderwijs) traject De beslissing van de Raad van 11.09.2009 voorzag dat “… de scholen tot 31 augustus 2010 de tijd kregen om zich hiermee (met het verbod) in orde te stellen.” 1.De datum van 31.08.2010 is – gelet op de lopende procedures bij Raad van State en GW Hof – enkele malen uitgesteld in afwachting van de einduitspraak (juli 2012). 2.Situatie in de scholen tot aan einduitspraak : * instellingen die een verbod hadden ingesteld (reeds in 2009) : verbod blijft van kracht. * instellingen geen verbod : bepalingen schoolreglement van toepassing

13 LBK – uitvoering beslissing Raad 11.09.2009 Na einduitspraken Raad van State 10 juli 2012 : De beslissing van de Raad van 11 september 2009 blijft staande – het algemeen verbod geldt. Uitzondering is toegestaan voor leerkrachten levensbeschouwelijke vakken en hun leerlingen tijdens het levensbeschouwelijk vak. Raadswerkgroep september – december 2012: - uitvoering en implementatie van de beslissing, - verduidelijking in een omzendbrief zodat geen misverstanden ontstaan over de lezing van de beslissing - gericht aan de Raad van Bestuur van elke scholengroep tot aanpassing schoolreglementen Ingangsdatum om zich in regel te stellen : schooljaar 2013-2014 Aanpassen schoolreglementen : januari 2013

14 Hoger beroepsonderwijs (HBO5)

15 Hoger beroepsonderwijs Aanleiding & historiek Motie van aanbeveling hervorming hoger onderwijs in Vlaanderen aangenomen door Vlaams parlement op 8 juli 2010  situeert de eindverantwoordelijkheid voor HBO5 aan de hogescholen; inkanteling? Vrijwel onmiddellijk reactie Vlaamse Regering dd. 16 juli 2010  debat niet uitgekristalliseerd Toespraak minister Pascal Smet dd. 31 mei 2011  meer duidelijkheid over positie HBO5 binnen VO; verankering in VO blijft mits meer structurele en intensieve samenwerking tussen de verschillende aanbieders

16 Hoger beroepsonderwijs GO! & Vlaamse Autonome Hogescholen (VAH) Gemeenschappelijke standpuntbepaling voorjaar 2012 Toekomstige wijze van samenwerking tussen de verschillende aanbieders van HBO5-opleidingen −gezamenlijke organisatie; gezamenlijke verantwoordelijkheid −uitbouw samenwerkingsverband met gelijkwaardig partnerschap Noodzaak aan schaalvergroting en optimalisatie van het huidig opleidingsaanbod HBO5 binnen Centra voor Volwassenenonderwijs

17 Hoger beroepsonderwijs Voorontwerp van decreet 20 juli 2012: Toekomstige samenwerking tussen de verschillende aanbieders verplichte samenwerking vanaf 1 september 2014 via afsluiten samenwerkingsakkoord instelling participeert aan één samenwerkingsverband daarnaast: samenwerkingsakkoorden voor specifieke opleidingen GO! maximaal afsluiten van samenwerkingsakkoorden met de VAH

18 Hoger beroepsonderwijs Voorontwerp van decreet 20 juli 2012: Herstructurering & schaalvergroting Fase 1 op 1/9/2014: HBO 5 + SLO: 120.000 LUC of 60.000 LUC in Brussel & de rand Fase 2 op 1/9/2016: CVO: 360.000 LUC of 60.000 LUC in Brussel & de rand op instellingsniveau GO! herstructurering als geheel benaderen onderschrijft evolutie naar een beperkter aantal gespecialiseerde aanbieders hoger beroepsonderwijs -met fijnmazig en laagdrempelig aanbod via vestigingsplaatsen -voor de organisatie van de vestigingsplaatsen: nood aan goede afspraken tussen de overhevelende en ontvangende CVO-centra schaalvergroting CVO’s (cf. 360.000 LUC) koppelen aan debat inzake omkadering en financiering; nood aan aangepast decretaal kader


Download ppt "Beleidsdossiers - stand van zaken. Actuele beleidsdossiers Loopbaandebat Levensbeschouwelijke kentekens HBO5."

Verwante presentaties


Ads door Google