De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startersformaliteiten Dr. Marc Moens Ondervoorzitter BVAS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startersformaliteiten Dr. Marc Moens Ondervoorzitter BVAS."— Transcript van de presentatie:

1 Startersformaliteiten Dr. Marc Moens Ondervoorzitter BVAS

2 Planning medisch aanbod 2007 - 2012BelgiëVlaanderen Huisartsen300180 Anesthesie-reanimatie4524 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische heelkunde4124 Neurochirurgie32 Neurologie107 Psychiatrie3927 Gynaecologie-verloskunde158 Oftalmologie138 Oto-rhino-laryngologie85 Stomatologie42 Dermatologie85 Inwendige geneeskunde, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pneumologie,7644 waarvan minstens (...) kandidaten inwendige geneeskunde(20)(12) Geriatrie106 Pediatrie2212 Physiotherapie63 Klinische biologie118 Röntgendiagnose2212 Radiotherapie53 Nucleaire geneeskunde42 Pathologische anatomie42 Acute geneeskunde106 Urgentiegeneeskunde53 Totaal Geneesheren-specialisten361213

3 Totaal aantal artsen met een ‘gepercipieerd tekort’ Aantal RIZIV actieven 01.02.0201.02.0301.02.0401.02.0501.02.0601.02.0701.02.08 Artsen 001-0023.8093.6933.6062.0002.3402.2172.290 Huisartsen 003-00413.64013.78113.95314.04014.16214.29514.205 Huisartsen 005-006753748718717671554526 Huisartsen 007-0093221.575976907878 TOTAAL18.20518.22418.27918.33218.14917.97317.899 Geneesheer-specialist in opleiding (GSO) 3.3833.4593.6983.5053.6353.6063.465 Geriatrie0000001 Neuropsychiatrie1.3781.3581.335562477460441 Neurologie168183208227256275293 Psychiatrie5275956561448156916281679 Fysische geneeskunde en fysiotherapie431434443452472483492 Pediatrie1.3201.3611.3741.4001.4431.4851.531 TOTAAL SPECIALISTEN18.56519.06919.46219.87220.37120.83821.455 TOTAAL SPECIALISTEN + GSO21.94822.52823.16023.37724.00624.44424.920 ALGEMEEN TOTAAL40.15340.75241.43941.71342.15542.41742.819

4 Diploma Geneeskunde Voorlopig visum (van FOD) én Bewijs van goed gedrag en zeden (cf. politie) Inschrijving bij Provinciale Orde van Geneesheren Ordenummer Riziv-nummer 4

5 Vraag schriftelijk aan bij Dienst Erkenning van Gezondheidsberoepen (FOD Volksgezondheid) met vermelding van: – discipline waarop aanvraag betrekking heeft – aanvangsdatum van stage – gegevens van stagedienst(en) – naam en akkoord van stagemeester(s) en/of stagemeester-coördinator – (indien buitenlandse stages: adres in België opgeven) Vergezeld van volgende documenten: – Attest van inschrijving in de lijst van de orde – Overeenkomst tussen kandidaat en stagemeester of verantwoordelijke instelling m.b.t. vergoeding en duur – Attest van aanvaarding voor de discipline door faculteit geneeskunde 5

6 Stageplan (1) Standaardformulier verkrijgbaar bij dienst Erkenning Gezondheidsberoepen Opgave van de te verrichten stages Binnen 3 maanden na aanvang opleiding Verzendt aangetekend naar minister van Volksgezondheid Uitspraak binnen 60 dagen door bevoegde kamer van erkenningscommissie – Advies wijkt af van stageplan: kandidaat verschijnt voor de kamer – Stopzetting van stage wordt doorgegeven aan Riziv voor intrekking van Riziv-nummer Mededeling advies aan kandidaat-arts binnen 30 dagen Stageboekje 6

7 Stageplan (2) Deel elke wijziging ter goedkeuring mee aan minister van Volksgezondheid GEEN eenzijdige wijzigingen Onderbreking van de stage mag duur van opleiding NIET verkorten Bij onderbreking van minstens 3 maanden : breng bevoegde kamer van erkenningscommissie op de hoogte MET redenen van onderbreking EN voorstel doen voor aanvullende stageperiode Advies van bevoegde kamer van erkenningscommissie binnen 30 dagen Voorstel ter goedkeuring aan minister 7

8 Meningsverschil tussen kandidaat en stagemeester 1.Contacteer eerst stagemeester-coördinator 2.Maak aanhangig bij bevoegde kamer van erkenningscommissie – Beide partijen worden gehoord – Erkenningscommissie bemiddelt – Geen resultaat: Aanstelling Onderzoekscommissie Verslag Advies van erkenningscommissie Hoge Raad 8

9 Voorschriften bestellen Getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen via SPEOS (www.medattest.be) Gecodeerde geneesmiddelenvoorschriften (model 702N met barcode) bestellen bij Riziv (éénmalig gratis geleverd bij aanvang) 9

10 Andere Schaf fiscaal dagboek aan (laat vóór gebruik nummeren en paraferen door hoofdcontroleur van directe belastingen) Gratis fiscaal dagboek voor VAS-leden Sluit binnen 90 dagen na aanvang van de zelfstandige beroepsactiviteit aan bij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (verplicht!) Sluit aan bij ziekenfonds Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Voordelig tarief voor VAS-leden Open Zichtrekening voor beroepsmatig gebruik 10

11 Hoe honoraria stagemeester/stagiair attesteren? (1) Huisartsen mogen aan 100 % aanrekenen als: 1.stagemeester en stagiair gelijktijdig in spreekkamer werken 2.stagiair een hem toevertrouwd bezoek aflegt of raadpleging houdt terwijl stagemeester op huisbezoek is:  Stagemeester moet op elk moment kunnen worden opgeroepen en onmiddellijk beschikbaar zijn  Stagiair ondertekent getuigschrift van stagemeester met vermelding van eigen naam en “in opdracht van naam stagemeester” 3.beiden over passende communicatiemiddelen beschikken Indien niet voldaan is aan deze 3 voorwaarden: Stagiair mag aan 75 % aanrekenen op eigen getuigschriften 11

12 Hoe honoraria stagemeester/stagiair attesteren? (2) Specialisten mogen aan 100 % aanrekenen als: 1.tijdens normale diensturen: stagemeester of gemandateerde specialist fysiek aanwezig is in de dienst 2.buiten normale uren: stagemeester of gemandateerde specialist is 24u/24u oproepbaar 3.weekends en feestdagen: stagemeester of gemandateerde specialist controleert ter plekke de stagiair 4.maandelijkse wachtlijsten moeten beschikbaar zijn voor controle Indien niet voldaan is aan deze 4 voorwaarden: Stagiair mag aan 75 % aanrekenen op eigen getuigschriften 12

13 Erkenning Standaardformulier verkrijgbaar bij dienst Erkenning Gezondheidsberoepen Ten vroegste 2 maanden vóór einde opleiding Verzend aangetekend naar FOD Volksgezondheid t.a.v. de minister van Volksgezondheid met vermelding van: Attesten van de stagemeesters Attest van inschrijving in de lijst van de orde (hoogstens 3 maanden oud) Laatste stageboekje Attest waarin voldaan is aan de wettelijke verplichtingen inzake wachtdiensten (HIBO) Bewijs van deelname aan seminaries en opleiding van ICHO (HIBO) Attest voor geslaagd in de specifieke universitaire opleiding tijdens de eerste 2 jaar van de opleiding (GSO) Definitief Riziv-nummer nog niet ontvangen? Gebruik het oud Riziv-nummer en reken aan 75 % 13

14 Bevoegde erkenningscommissie - deelt advies mee aan minister - deelt advies mee binnen 30 dagen aan kandidaat-specialist Positief advies: ondertekend MB overgemaakt aan Riziv voor toekenning van Rizivnummer van erkend geneesheer-specialist Negatief advies: beroepsprocedure mogelijk bij de Hoge Raad 14

15 Beroepsprocedure Bij de Hoge Raad – Gemotiveerd beroep – Binnen 30 dagen na kennisgeving van advies – Aangetekend aan minister van Volksgezondheid Kandidaat wordt voor de Hoge Raad gehoord Minstens 1 lid, erkend in de desbetreffende specialiteit, moet de beraadslaging bijwonen Uitspraak binnen 60 dagen bij meerderheid van de aanwezige leden Geen advies binnen vooropgestelde termijnen: minister van Volksgezondheid beslist 15

16 Voorlopige accreditering Schrijf in bij Lokale kwaliteitsevaluatiegroep (LOK) Dien aanvraag voorlopige accreditering in met gewone brief vanaf aanvraag erkenning tot drie maanden na erkenning bij Accrediteringsstuurgroep (AS) met vermelding LOK-nummer Duur: 1 jaar 16

17 Verlenging van accreditering Accrediteringsaanvraag via de door de AS goedgekeurde documenten Voorwaarden – Medisch dossiers houden – Continuïteit van de verzorging en hoofdactiviteit – Drempelactiviteit (NIET voor jonge artsen tijdens de eerste 4 praktijkjaren) – Geen herhaalde opmerkingen van DGEC – Meewerken aan kwaliteitsevaluatie door peers (min. 2 LOKs/jaar) Navorming : 20 CP behaald per referentieperiode van 12 maanden Duur: 3 jaar 17

18 Aantal actievenAantal geaccrediteerden% geaccrediteerden 01.02.2008 Huisartsen14.2059.99070,33 Geneesheer-specialist in opleiding (GSO)3.46530,09 Dermato-venerologie70456780,54 Ofthalmologie1.06484279,14 Gastro-enterologie52941778,83 Pneumologie42431975,24 Pathologische anatomie31823874,84 Radiologie1.5881.16373,24 Neurologie29321272,35 Fysische geneeskunde en fysiotherapie49235572,15 O.R.L.63845571,32 Urologie38426769,53 Radiotherapie18212468,13 Cardiologie99867567,64 Psychiatrie1.6791.12667,06 Reumatologie25417066,93 Nucleaire geneeskunde31921166,14 Gynaecologie-verloskunde1.42192965,38 Inwendige geneeskunde2.0861.30862,7 Orthopedie98761862,61 Anesthesie1.9901.23762,16 Pediatrie1.53193961,33 Klinische biologie70242560,54 Chirurgie1.54976049,06 Neuropsychiatrie44121047,62 Acute geneeskunde1587547,47 Neurochirurgie1867942,47 Stomatologie30512942,3 Plastische chirurgie2328837,93 TOTAAL SPECIALISTEN21.45413.93864,97

19 Akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2008 Conventioneren Gedeeltelijk conventioneren Deconventioneren NB: -HIBO moet geconventioneerd zijn -GSO heeft keuze -Tijdens wachtdienst: steeds conventietarieven 19

20 Belang van handtekening “Bezint, eer u ondertekent.” Verzamelgetuigschriften, voorschriften, associatieovereenkomsten,,… 20

21 Meer informatie: www.vlaamsartsensyndicaat.be of contacteer ons op info@vlaamsartsensyndicaat.be info@vlaamsartsensyndicaat.be

22


Download ppt "Startersformaliteiten Dr. Marc Moens Ondervoorzitter BVAS."

Verwante presentaties


Ads door Google