De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startersformaliteiten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startersformaliteiten"— Transcript van de presentatie:

1 Startersformaliteiten
Dr. Marc Moens Ondervoorzitter BVAS

2 Planning medisch aanbod
België Vlaanderen Huisartsen 300 180 Anesthesie-reanimatie 45 24 Chirurgie, orthopedie, urologie, plastische heelkunde 41 Neurochirurgie 3 2 Neurologie 10 7 Psychiatrie 39 27 Gynaecologie-verloskunde 15 8 Oftalmologie 13 Oto-rhino-laryngologie 5 Stomatologie 4 Dermatologie Inwendige geneeskunde, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, pneumologie, 76 44 waarvan minstens (...) kandidaten inwendige geneeskunde (20) (12) Geriatrie 6 Pediatrie 22 12 Physiotherapie Klinische biologie 11 Röntgendiagnose Radiotherapie Nucleaire geneeskunde Pathologische anatomie Acute geneeskunde Urgentiegeneeskunde Totaal Geneesheren-specialisten 361 213

3 Totaal aantal artsen met een ‘gepercipieerd tekort’
Aantal RIZIV actieven Artsen 3.809 3.693 3.606 2.000 2.340 2.217 2.290 Huisartsen 13.640 13.781 13.953 14.040 14.162 14.295 14.205 Huisartsen 753 748 718 717 671 554 526 Huisartsen 3 2 1.575 976 907 878 TOTAAL 18.205 18.224 18.279 18.332 18.149 17.973 17.899 Geneesheer-specialist in opleiding (GSO) 3.383 3.459 3.698 3.505 3.635 3.465 Geriatrie 1 Neuropsychiatrie 1.378 1.358 1.335 562 477 460 441 Neurologie 168 183 208 227 256 275 293 Psychiatrie 527 595 656 1448 1569 1628 1679 Fysische geneeskunde en fysiotherapie 431 434 443 452 472 483 492 Pediatrie 1.320 1.361 1.374 1.400 1.443 1.485 1.531 TOTAAL SPECIALISTEN 18.565 19.069 19.462 19.872 20.371 20.838 21.455 TOTAAL SPECIALISTEN + GSO 21.948 22.528 23.160 23.377 24.006 24.444 24.920 ALGEMEEN TOTAAL 40.153 40.752 41.439 41.713 42.155 42.417 42.819

4 Diploma Geneeskunde Voorlopig visum (van FOD) én Bewijs van goed gedrag en zeden (cf. politie) Inschrijving bij Provinciale Orde van Geneesheren Ordenummer Riziv-nummer

5 Riziv-nummer Vraag schriftelijk aan bij Dienst Erkenning van Gezondheidsberoepen (FOD Volksgezondheid) met vermelding van: discipline waarop aanvraag betrekking heeft aanvangsdatum van stage gegevens van stagedienst(en) naam en akkoord van stagemeester(s) en/of stagemeester-coördinator (indien buitenlandse stages: adres in België opgeven) Vergezeld van volgende documenten: Attest van inschrijving in de lijst van de orde Overeenkomst tussen kandidaat en stagemeester of verantwoordelijke instelling m.b.t. vergoeding en duur Attest van aanvaarding voor de discipline door faculteit geneeskunde

6 Stageplan (1) Standaardformulier verkrijgbaar bij dienst Erkenning Gezondheidsberoepen Opgave van de te verrichten stages Binnen 3 maanden na aanvang opleiding Verzendt aangetekend naar minister van Volksgezondheid Uitspraak binnen 60 dagen door bevoegde kamer van erkenningscommissie Advies wijkt af van stageplan: kandidaat verschijnt voor de kamer Stopzetting van stage wordt doorgegeven aan Riziv voor intrekking van Riziv-nummer Mededeling advies aan kandidaat-arts binnen 30 dagen Stageboekje

7 Stageplan (2) Deel elke wijziging ter goedkeuring mee aan minister van Volksgezondheid GEEN eenzijdige wijzigingen Onderbreking van de stage mag duur van opleiding NIET verkorten Bij onderbreking van minstens 3 maanden : breng bevoegde kamer van erkenningscommissie op de hoogte MET redenen van onderbreking EN voorstel doen voor aanvullende stageperiode Advies van bevoegde kamer van erkenningscommissie binnen 30 dagen Voorstel ter goedkeuring aan minister

8 Meningsverschil tussen kandidaat en stagemeester
Contacteer eerst stagemeester-coördinator Maak aanhangig bij bevoegde kamer van erkenningscommissie Beide partijen worden gehoord Erkenningscommissie bemiddelt Geen resultaat: Aanstelling Onderzoekscommissie Verslag Advies van erkenningscommissie Hoge Raad

9 Voorschriften bestellen
Getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen via SPEOS (www.medattest.be) Gecodeerde geneesmiddelenvoorschriften (model 702N met barcode) bestellen bij Riziv (éénmalig gratis geleverd bij aanvang)

10 Andere Schaf fiscaal dagboek aan (laat vóór gebruik nummeren en paraferen door hoofdcontroleur van directe belastingen) Gratis fiscaal dagboek voor VAS-leden Sluit binnen 90 dagen na aanvang van de zelfstandige beroepsactiviteit aan bij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (verplicht!) Sluit aan bij ziekenfonds Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Voordelig tarief voor VAS-leden Open Zichtrekening voor beroepsmatig gebruik

11 Hoe honoraria stagemeester/stagiair attesteren? (1)
Huisartsen mogen aan 100 % aanrekenen als: stagemeester en stagiair gelijktijdig in spreekkamer werken stagiair een hem toevertrouwd bezoek aflegt of raadpleging houdt terwijl stagemeester op huisbezoek is: Stagemeester moet op elk moment kunnen worden opgeroepen en onmiddellijk beschikbaar zijn Stagiair ondertekent getuigschrift van stagemeester met vermelding van eigen naam en “in opdracht van naam stagemeester” beiden over passende communicatiemiddelen beschikken Indien niet voldaan is aan deze 3 voorwaarden: Stagiair mag aan 75 % aanrekenen op eigen getuigschriften

12 Hoe honoraria stagemeester/stagiair attesteren? (2)
Specialisten mogen aan 100 % aanrekenen als: tijdens normale diensturen: stagemeester of gemandateerde specialist fysiek aanwezig is in de dienst buiten normale uren: stagemeester of gemandateerde specialist is 24u/24u oproepbaar weekends en feestdagen: stagemeester of gemandateerde specialist controleert ter plekke de stagiair maandelijkse wachtlijsten moeten beschikbaar zijn voor controle Indien niet voldaan is aan deze 4 voorwaarden: Stagiair mag aan 75 % aanrekenen op eigen getuigschriften

13 Erkenning Standaardformulier verkrijgbaar bij dienst Erkenning Gezondheidsberoepen Ten vroegste 2 maanden vóór einde opleiding Verzend aangetekend naar FOD Volksgezondheid t.a.v. de minister van Volksgezondheid met vermelding van: Attesten van de stagemeesters Attest van inschrijving in de lijst van de orde (hoogstens 3 maanden oud) Laatste stageboekje Attest waarin voldaan is aan de wettelijke verplichtingen inzake wachtdiensten (HIBO) Bewijs van deelname aan seminaries en opleiding van ICHO (HIBO) Attest voor geslaagd in de specifieke universitaire opleiding tijdens de eerste 2 jaar van de opleiding (GSO) Definitief Riziv-nummer nog niet ontvangen? Gebruik het oud Riziv-nummer en reken aan 75 %

14 Bevoegde erkenningscommissie
- deelt advies mee aan minister - deelt advies mee binnen 30 dagen aan kandidaat-specialist Positief advies: ondertekend MB overgemaakt aan Riziv voor toekenning van Rizivnummer van erkend geneesheer-specialist Negatief advies: beroepsprocedure mogelijk bij de Hoge Raad

15 Beroepsprocedure Bij de Hoge Raad
Gemotiveerd beroep Binnen 30 dagen na kennisgeving van advies Aangetekend aan minister van Volksgezondheid Kandidaat wordt voor de Hoge Raad gehoord Minstens 1 lid, erkend in de desbetreffende specialiteit, moet de beraadslaging bijwonen Uitspraak binnen 60 dagen bij meerderheid van de aanwezige leden Geen advies binnen vooropgestelde termijnen: minister van Volksgezondheid beslist

16 Voorlopige accreditering
Schrijf in bij Lokale kwaliteitsevaluatiegroep (LOK) Dien aanvraag voorlopige accreditering in met gewone brief vanaf aanvraag erkenning tot drie maanden na erkenning bij Accrediteringsstuurgroep (AS) met vermelding LOK-nummer Duur: 1 jaar

17 Verlenging van accreditering
Accrediteringsaanvraag via de door de AS goedgekeurde documenten Voorwaarden Medisch dossiers houden Continuïteit van de verzorging en hoofdactiviteit Drempelactiviteit (NIET voor jonge artsen tijdens de eerste 4 praktijkjaren) Geen herhaalde opmerkingen van DGEC Meewerken aan kwaliteitsevaluatie door peers (min. 2 LOKs/jaar) Navorming : 20 CP behaald per referentieperiode van 12 maanden Duur: 3 jaar

18 Aantal geaccrediteerden
Aantal actieven Aantal geaccrediteerden % geaccrediteerden Huisartsen 14.205 9.990 70,33 Geneesheer-specialist in opleiding (GSO) 3.465 3 0,09 Dermato-venerologie 704 567 80,54 Ofthalmologie 1.064 842 79,14 Gastro-enterologie 529 417 78,83 Pneumologie 424 319 75,24 Pathologische anatomie 318 238 74,84 Radiologie 1.588 1.163 73,24 Neurologie 293 212 72,35 Fysische geneeskunde en fysiotherapie 492 355 72,15 O.R.L. 638 455 71,32 Urologie 384 267 69,53 Radiotherapie 182 124 68,13 Cardiologie 998 675 67,64 Psychiatrie 1.679 1.126 67,06 Reumatologie 254 170 66,93 Nucleaire geneeskunde 211 66,14 Gynaecologie-verloskunde 1.421 929 65,38 Inwendige geneeskunde 2.086 1.308 62,7 Orthopedie 987 618 62,61 Anesthesie 1.990 1.237 62,16 Pediatrie 1.531 939 61,33 Klinische biologie 702 425 60,54 Chirurgie 1.549 760 49,06 Neuropsychiatrie 441 210 47,62 Acute geneeskunde 158 75 47,47 Neurochirurgie 186 79 42,47 Stomatologie 305 129 42,3 Plastische chirurgie 232 88 37,93 TOTAAL SPECIALISTEN 21.454 13.938 64,97

19 Akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2008
Conventioneren Gedeeltelijk conventioneren Deconventioneren NB: HIBO moet geconventioneerd zijn GSO heeft keuze Tijdens wachtdienst: steeds conventietarieven

20 Belang van handtekening
“Bezint, eer u ondertekent.” Verzamelgetuigschriften, voorschriften, associatieovereenkomsten, ,…

21 Meer informatie: www.vlaamsartsensyndicaat.be
of contacteer ons op

22


Download ppt "Startersformaliteiten"

Verwante presentaties


Ads door Google