De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplanning Gemeente Willebroek 2007 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplanning Gemeente Willebroek 2007 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplanning Gemeente Willebroek

2 I. Uitgangspunten voor beleidsplanning
Continuïteit na kantelmoment 2004 o.a. belang “lopende dossiers” Doelstellingen: concreet, realistisch en haalbaar Binnen beperkte financiële middelen en operationele mogelijkheden Niet “van de hak op de tak” Absolute prioriteiten  wijzigbare doelstellingen Beleidsplanning gemeente met participatie OCMW Draagvlak voor realisatie! Feedback “adviesraden” mei 2007 Basis voor sectorale beleidsplannen

3 II. Tijdsplanning Fase 1: Sterkte-Zwakte-analyse / Financiële beleidsruimte – 19 februari tot 30 maart 2007 Fase 2: meer toekomstgerichte SWOT-analyse, Visieformulering en Discussie Kerntaken structurle bezuingingen - 19 maart tot eind april 2007 Fase 3: Beleidsplanning, met beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen - 15 april tot 8 juni 2007 Goedkeuring raadscommissie op 20 juni en gemeenteraad op 26 juni 2007

4 III. SWOT-analyse Sterkten – Zwakten – Kansen - Bedreigingen
STERKTEN (enkele algemene sterkten) Strategische ligging + Groen / Water / Leven Ruim aanbod aan dienstverlening Sportgemeente met veel sportinfrastructuur Uitgebreid verenigingsleven Uitgebreid dienstenaanbod voor senioren Hoge deskundigheid en inzet van groot deel personeel

5 III. SWOT-analyse (vervolg)
ZWAKTEN (enkele algemene zwakten) Complex: stedelijke + landelijke problemen Druk op gemeente door hoge behoeften en gemiddeld lage fiscale draagkracht inwoners Stijgende onderhoudslast van verouderende infrastructuur Onvoldoende klantvriendelijkheid / resultaatgerichtheid bij deel van het personeel Onvoldoende structurele ontvangsten / financiering in verhouding tot structurele uitgaven

6 SWOT-analyse (vervolg)
KANSEN (enkele voorbeelden) Vernieuwen (uitzicht) gemeente met site De Nayer en ander grote projecten => nieuw dynamiek Beschikbare ruimte en kans voor uitbreiding Digitaal loket / e-Government Optimale sociale mix door aantrekkelijke nieuwe woonzones en gedeeltelijke vernieuwing patrimonium sociale huisvesting Gedeelde verantwoordelijkheid: burgers die hun rol opnemen in wijkleven, zorg, milieu, enz. Diversiteit van de bevolking

7 SWOT-analyse (vervolg)
BEDREIGINGEN (enkele voorbeelden) Risico’s / Financiële lasten uit het verleden Onvoldoende financiële middelen voor structurele werking en nieuwe uitdagingen Gebrek aan “Willebroek gevoel” Verouderend patrimonium sociale huisvesting Toenemende (kans)armoede en leerachterstand bij een significant deel van de bevolking

8 IV. Toekomstvisie (methodologie)
Langere termijn Legislatuur overschrijdend Volgens invalshoeken beleid Enerzijds de gewenste situatie of het WAAROM van het beleid Anderzijds het HOE van het beleid; met identifcatie van projecten, dienstverlening, aanpak (= beleidsinstrumenten)

9 IV. Toekomstvisie (Uitgangspunten)
Willebroek moet en zal de komende jaren grondig van uitzicht veranderen. De troeven van Willebroek, groen, water en leven, worden maximaal uitgespeeld. We bouwen verder op de goede zaken uit het verleden, maar op heel wat beleidsdomeinen slaan wij ook nieuwe wegen in. Met deze toekomstvisie kijken wij wel verder dan de looptijd van deze legislatuur.

10 Willebroek is een groene, levendige, ondernemende en zorgzame gemeente aan het water

11 IV.1 Vernieuwd uitzicht en ruimtelijke ontwikkeling Willebroek
Kernvernieuwing in elke deelgemeente. Vlot bereikbaar en veilig voor (zwakke) weggebruikers. Duurzaam met omgeving en milieu. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling creëert bijkomende kansen voor wonen en werken Ideale mix van ruimte voor wonen, groen, landbouw en werk.

12 IV.2 Samenleving en zorg in Willebroek
Een optimale sociale mix. Degelijke, betaalbare, kwaliteitsvolle en levensloopbestendige huisvesting in een vertrouwde, aangename leefomgeving. Zorgzame gemeente met een laagdrempelige, tijdige hulpverlening, waar inwoners op maat terecht kunnen; met specifieke aandacht voor o.a. zorgbehoevende ouderen, (kans)armen en (alleenstaande) ouders. (Mede)Verantwoordelijkheid van inwoners op niveau van wijk en gemeente. Waar vergrijzing en diversiteit een troef is

13 IV.3 Vrije tijd en zelfontplooiing in Willebroek
Waar inwoners samen van hun vrije tijd te genieten en zo zelf iets van Willebroek maken. Letterlijk en figuurlijk de nodige ruimte om zich te ontplooien op het gebied van sport, cultuur, recreatie, opleiding en jeugdwerk. Optimale groeikansen voor kinderen en jongeren Waar vergrijzing een troef is met jonge, dynamische senioren als actor van een rijk verenigingsleven en als gebruiker van een aangepast aanbod.

14 IV.4 Werken en ondernemen in Willebroek
“Ruimte” en “kansen” voor werken en ondernemen Uitspelen van de ideale ligging in de Brabantse poort voor versterking van werkgelegenheid en commercieel centrum Met oog voor sociale economie. Werkzoekenden krijgen meer kansen dankzij stapsgewijs opgebouwde werkervaring en wegwerken persoonlijke jobobstakels Aantrekkelijk Willebroek benut optimaal haar toeristische troeven.

15 IV.5 Behoorlijk bestuur in Willebroek
Willebroekenaars worden op maat geïnformeerd worden en maximaal betrokken bij het gevoerde beleid. Mensen voelen zich veilig Financiële haalbaarheid als basis voor beleidsplanning en bestuur met een billijke verdeling van de financiële lasten over inwoners en bedrijven. Een modern bestuur, geholpen door een bereikbare, klantvriendelijke, professionele, vernieuwende, efficiënte en loyale administratie.

16 IV.6 Verbonden met Willebroek
Inwoners voelen zich goed door samen leuke dingen te doen en zetten Willebroek mee op de kaart. Inwoners hebben een ‘Willebroek-gevoel’ door kennis van het verleden, door betrokkenheid in het heden en door inspraak en inzet voor de toekomst.

17 V. Financiële beperkingen en noodzaak van kerntakendiscussie en structurele bezuinigingen.
Eerder genoemde zwakten => gemeente Willebroek heeft een stuctureel financieel tekort Enkele kerngegevens laatste financiële meerjarenplanning. Einde 2006 : wel (geraamd) gecumuleerd batig saldo vorige jaren (= reserve) : euro Maar geraamd resultaat gewone dienst 2007 (eigen dienstjaar): euro

18 V. Financiële beperkingen en noodzaak van kerntakendiscussie en structurele bezuinigingen. (2)
Zonder enige investeringen (geen nieuwe leningen) of (extra) uitgaven voor nieuw beleid en dankzij verwachte normale stijging inkomsten voorziet de meerjarenplanning de volgende daling van de tekorten op de Gewone Dienst (jaarlijkse exploiatie) 2008: ; 2009: ; 2010: ; 2011:

19 V. Financiële beperkingen en noodzaak van kerntakendiscussie en structurele bezuinigingen. (3)
Gemeentebestuur wil geen (significante netto) verhoging van de gemeentelijke fiscale druk Zonder structurele bezuinigingen op de bestaande werking / uitgavenpatronen: Is het financiële overschot vorige (dienst)jaren in enkele jaren volledig opgebruikt. Ontbreekt het aan financiële ruimte om nieuw beleid te voeren en kan niet geïnvesteerd worden in de realisatie van de beleidsvisie. Worden vervanginsinvesteringen beperkt en neemt de onderhoudskost voor het gemeentelijk patrimonium toe.

20 V. Financiële beperkingen en noodzaak van kerntakendiscussie en structurele bezuinigingen. (4)
In de loop van de komende jaren beoogt het gemeentebestuur een structurele financiële sanering van 1,5 miljoen euro per jaar. Een hele reeks heroverwegingen / structurele maatregelen worden bestudeerd. Financiële impact van deze structurele sanering zal gefaseerd opgebouwd worden => 2012 structureel 1,5 miljoen per jaar

21 V. Financiële beperkingen en noodzaak van kerntakendiscussie en structurele bezuinigingen. (5)
Gecombineerde aanpak en doelstellingen: Verhogen efficiëntie, kwaliteit en doeltreffendheid gemeentelijke werking. Bijsturen / schrappen waar inzet gemeentelijke middelen onvoldoende toegevoegde waarde levert Prioriteiten stellen of een alternatieve aanpak Middelen vrij maken om in de komende jaren volop te investeren in de realisatie van de beleidsvisie Tegen het einde van de legislatuur: een structureel gezonde financiële situatie ook een goed onderhouden gemeentelijk patrimonium.

22 VI. Vervolgtraject Advisering
Adviesvraag 1) Feedback (opmerkingen / aanvullingen) op resultaten fase 1 en 2: SWOT-analyse en Beleidsvisie - Zie meer gedetailleerd voorbereidend document per adviesorgaan 2) Voorstellen en suggesties voor Fase 3 (beleidsplanning met beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen Advies tegen vrijdagnamiddag 18 mei 2007 Voorzitters en secretarissen / diensthoofden / departementshoofden coördineren de planning van de vergadermomenten van hun adviesraden en zorgen dat het advies tegen 18 mei binnen is. Aandachtspunt : concentreer u op het optimaal gebruik van de voor uw beleidsdomein reeds beschikbare middelen.


Download ppt "Beleidsplanning Gemeente Willebroek 2007 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google