De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 1e Pinksterdag Ex.24:3 Mozes komt aan en vertelt de gemeente alle woorden van de Ene en alle rechtsregels; heel de gemeente antwoordt eenstemmig,- ze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 1e Pinksterdag Ex.24:3 Mozes komt aan en vertelt de gemeente alle woorden van de Ene en alle rechtsregels; heel de gemeente antwoordt eenstemmig,- ze."— Transcript van de presentatie:

1

2 De 1e Pinksterdag Ex.24:3 Mozes komt aan en vertelt de gemeente alle woorden van de Ene en alle rechtsregels; heel de gemeente antwoordt eenstemmig,- ze zeggen: al de woorden, die de Ene heeft gesproken zullen we doen! Hand.2:37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? De ‘1300e‘ Pinksterdag

3 Hand.2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Hand.2:39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Hand.2:37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? De 1300e Pinksterdag

4

5

6 Theologie “Wie is God? in drie hoofdstukken.” 1. God is één
HEMELS EXAMEN? 1. God is één Bijbelse argumenten als bewijs dat God één is. 2. God is twee Bijbelse argumenten als bewijs dat God twee is.(Dualiteit) 3. God is drie Bijbelse argumenten als bewijs dat God drie is. (triniteit)

7 Theologie “Wie is God? in drie hoofdstukken.” “We zijn geneigd om onze definitie van God te vereren in de gouden kooi van onze privé waarheid.”

8 lwf Theologie “Wie is God? in drie hoofdstukken.”
Hab.2:18 Wat heb je aan een godenbeeld,gebeeldhouwd door zijn maker?Aan een gegoten beeld dat leugens verkondigt?Wie vertrouwt zich nu toe aan wat hij zelf heeft gemaakt?Wat hij maakt zijn stomme afgoden! Theologie “Wie is God? in drie hoofdstukken.” Ex.20:3-5 (Tora van Buijs en Storm) “Er is niet voor jou een andere e’lohim op mijn aangezicht, je maakt niet voor je een gebeiteld beeld, enige gestalte van iets in de hemel boven van iets op het land onder van iets in het water onder het land je buigt niet voor hen, je dient hen niet.” lwf Fesel komt van pasal: Snijden, in vorm hakken

9 Laat ruimte voor vragen
1 Kor.13:12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

10 functioneel en gericht op doen Les 9
Hebreeuws denken is: ruim en breed aards en concreet dynamisch en cyclisch functioneel en gericht op doen Les 9 Nederlands Bijbels Hebreeuws Engels 80.000 8000

11 Wat betekent Roeach haKodesj? Septuagint
Jes.11:15 Dan zal de Here de zeeboezem van Egypte met de ban slaan en Hij zal zijn hand tegen de Rivier bewegen met de gloed van zijn adem, Septuagint

12 Roeach, roeach, roeach. Niet door kracht noch geweld, Maar door mijn Geest zegt Elohiem Zach.4:6

13 Wat betekent Roeach haKodesj?

14 De Roeach haKodesj onderscheidt zich en doet onderscheiden.
Wat betekent Roeach haKodesj? De Roeach haKodesj onderscheidt zich en doet onderscheiden.

15 Samenstellingen met Kodesj? Deze berg, deze stad, dit land en dit water onderscheiden zich van alle andere!

16 Er bestaat in de wereld een algemene tendens om het heilige
te ontheiligen en diegene die zich onderscheidt te verwijderen.

17 Wat betekent Roeach haKodesj? De heilige geest De heilige adem
In les 1 ‘het Sj’ma’ leerden we: De heilige geest De heilige adem De heilige wind Dit geldt ook voor de Roeach haKodesj. “Hij veroorzaakt te worden”

18

19 Deut.6:6 En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.
Jer.31:33 Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en Ik zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

20 Luc.9:47 Jezus kende de overlegging van hun hart,
Matth.13:15 Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

21 Deut.2:30 de Here, uw God, verhardde zijn geest (roeach) en verstokte zijn hart (levav),
Psalm 51:12 Schep mij een rein hart (lev), o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest (roeach) Ezech.11:19 Ik zal hun één hart (lev) geven en een nieuwe geest (roeach) in hun binnenste (18:31; 36:26,27)

22 Bijbels Hebreeuws kent geen woord voor bewustzijn of verstand.
Het woord roeach wordt duidelijker wanneer we het plaatsen in een aantal kringen van betekenis. Bijbels Hebreeuws kent geen woord voor bewustzijn of verstand. bewustzijn verstand

23 Accenten in andere namen van de Roeach haKodesj

24 Accent op de raad (etza), de wijsheid (chokma) en de kennis (da’at) van de Roeach haKodesj

25 De Brit Chadasja gaat van dezelfde gedachte uit.
Joh.14:26 de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. PARAKLETOS Znw: Pleitbezorger, helper ww: erbij roepen, te hulp roepen, Helper, raadsman,

26 Ps.139:7 “Waarheen zou ik gaan voor uw Geest (roechècha), waarheen vlieden voor uw aangezicht (panècha)?” Num.6:24 “De Here zegene u en behoede u; 25 de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;26 de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.” Ps.51:13 verwerp mij niet van uw aangezicht (panècha), en neem uw heilige Geest (roeach kadsjècha) niet van mij; bewustzijn verstand RxVr adem gezicht aanwezigheid Ezech.39:29 “En Ik zal mijn aangezicht (panai) niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest (roechi) over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here.”

27 bewustzijn verstand hand adem gezicht aanwezigheid RxVr

28 Ezech.37:1 De hand des Heren (jad JHWH) kwam op mij, en de Here voerde mij in de geest (roeach JHWH) naar buiten bewustzijn verstand hand adem gezicht aanwezigheid RxVr Ezech.1:3 “kwam het woord des Heren (davar JHWH) tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land der Chaldeeën, aan de rivier de Kebar; de hand des Heren (Jad JHWH) was daar op hem.

29 Ezra 7:28 “Ik nu vatte moed, daar de hand van de Here (jad JHWH), mijn God, over mij was,”
bewustzijn verstand hand adem gezicht aanwezigheid RxVr Ezra 8:22 “De hand van onze God (jad elohenoe) is ten goede over allen die Hem zoeken” Jes.8:11 (SV) “Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, met een sterke hand (jad), en Hij onderwees (jasar) mij”

30 Psalm 139:7 “Waarheen zou ik gaan voor uw Geest (roechècha), waarheen vlieden voor uw aangezicht (panècha)? […] ging ik wonen aan het uiterste der zee,10 ook daar zou uw hand (jadècha) mij geleiden, uw rechterhand (jeminècha) mij vastgrijpen. bewustzijn verstand hand adem gezicht aanwezigheid RxVr

31 RxVr Luc.11:20 Maar indien Ik door de vinger Gods
de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. bewustzijn verstand hand adem gezicht aanwezigheid RxVr Matth.12:28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

32 Is dit God zelf of de Roeach haKodesj?
Wat lezen we over de Roeach haKodesj? 1e maal Gen.1:2 “De Geest Gods zweefde op de wateren” Is dit God zelf of de Roeach haKodesj?

33 De Heilige Geest is God zelf
Wat lezen we over de Roeach haKodesj? Hand.5:3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? 4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. De Heilige Geest is God zelf

34 pneuma o qeos Wat lezen we over de Roeach haKodesj? 2 Kor.3:17
“De Here nu is de Geest” Joh.4:24 “God is geest” Ex.33:20 geen mens zal Mij zien en leven pneuma o qeos Pneuma ho theos Geest de God 1 Tim.1:17 De Koning der eeuwen ( Melech ha olam), de onvergankelijke, de onzienlijke, (Hebr.11:27) de enige God (echad), zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

35 Volgens de Midrasj hoorden de kinderen van Israël niet alleen de woorden van Adonai, maar ze zagen ze als vurige woorden. Ieder woord uit de mond Adonai daalde neer op iedere Israeliet individueel. Ex.20:18 HET KADO VAN TORAH Myar Meh-lkv We kol ha am roijim en al de mensen zagen Mdyplh-[av [lvqh-[a et ha qolot we et ha la pidim de stemmen en de vlammen rfsh lvq [av we et qol ha sjofar en de stem van de sjofar Nse rhh-[av we et ha har asjen en de berg rokend

36 Volgens de Midrasj splitsten de stemmen zich in 70 stemmen, 70 talen zodat alle volkeren ze zouden begrijpen. Ex.20:18 HET KADO VAN TORAH Myar Meh-lkv We kol ha am roijim en al de mensen zagen Mdyplh-[av [lvqh-[a et ha qolot we et ha la pidim de stemmen en de vlammen rfsh lvq [av we et qol ha sjofar en de stem van de sjofar Nse rhh-[av we et ha har asjen en de berg rokend

37 V u r i g e w o o r d e n talen talen De ‘1300e‘ Pinksterdag
Hand.2:1 HET KADO VAN DE ROEACH En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. V u r i g e w o o r d e n talen talen

38 Deut.5:5 bang voor het vuur Deut.5:22 vanuit het vuur
Deut.5:23 berg in vuur en vlam Deut.5:24 vanuit het vuur Deut.5:25 dit enorme vuur Deut.5:26 vanuit het vuur Deut. 33:1”Dit nu is de zegen, waarmee Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft, vóór zijn dood.2 Hij zeide dan: De Heere is van Sinaï gekomen, en is hun opgegaan van Seïr; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; aan Zijn rechterhand was voor hen een vurige wet. (ésj’dat) (SV’77)

39 Waar is de 1300e Pinksterdag een vervulling van?
Jer.31:33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (c.a.600 v.Chr.) Ezech.36:27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. (c.a.600 v.Chr.)

40 Wat zijn de vruchten van de Roeach haKodesj?
Luc.3:8 Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. Jac.3:17 Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

41 Wat zijn de vruchten van de Roeach haKodesj?
Spr.3:17 Haar (geboden)wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede. Psalm 19:8 De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel (samach); de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.9 De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen (samach-simcha) het hart; het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen.10 De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des Heren zijn waarheid (emet), altegader rechtvaardig. 11Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig,ja, dan honigzeem uit de raat. Gal.5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde (ahava), blijdschap (simcha), vrede (sjalom), lankmoedigheid (rachamim), vriendelijkheid (chesed), goedheid (emoenah), trouw (emet), zachtmoedigheid (anav), zelfbeheersing (me’etzar). 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.

42 de mens en de Roeach ha Kodesj
Hoe verhouden de mens en de Roeach ha Kodesj zich tot elkaar? Op Jozef:“in welken Gods Geest is” (Gen.41:38 ) Jesaja: Terecht heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, (Hand.28:25) Op Bileam: “De Geest van God was op Bileam” (Num.24:2 ) Op Elia & Elisa: De geest van Elia rust op Elisa (2 Kon.2:15) Over Saul: “Gods Geest werd vaardig over Saul” (1 Sam.11:6 ) Op Azarja: “De Geest Gods was op Azarja” (2 Kron.15:1 ) David: “Van die dag af greep de Geest des Heren David aan.” (1 Sam.16:13)

43 Wat betekent hechten aan de Here?
Hoe verhouden de mens en de Roeach ha Kodesj zich tot elkaar? Wat betekent hechten aan de Here? 1 Kor.6:17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem). Deut.13:4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen (dabaq). ‘Kollomenos’ Kollao lijmen, hechten, verbinden, kleven Hebr. qbd - dabaq

44 de mens en de Roeach ha Kodesj
Hoe verhouden de mens en de Roeach ha Kodesj zich tot elkaar? 1 Sam.11:6 “Gods Geest werd vaardig over Saul”

45 de mens en de Roeach ha Kodesj
Hoe verhouden de mens en de Roeach ha Kodesj zich tot elkaar? 1 Sam.10:6 (SV) “En de Geest des Heeren zal vaardig worden over u, en gij zult met hen profeteren; en gij zult in een andere man veranderd worden.” 1 Sam.10:10 (SV) “en de Geest des Heeren werd vaardig over hem, en hij profeteerde in het midden van hen.”

46 de mens en de Roeach ha Kodesj
Hoe verhouden de mens en de Roeach ha Kodesj zich tot elkaar? De Roeach haKodesj grijpt je aan en doet je opbloeien zoals je hoort te zijn. xlj Tzalach Haasten, ontplooien, floreren, wassen, opbloeien, vallen op, aangrijpen Hij blaast je a.h.w. aan en laat je floreren. De geest/adem (roeach) van JHWH laat je gelijkenis met JHWH groeien.

47 Nvedg-[a hsbl hvhy xVrv
Gideon werd bekleed met de Roeach Richt.6:34 “Toen vervulde de Geest des Heren Gideon” Nvedg-[a hsbl hvhy xVrv We roeach JHWH lavsjah et Gideon

48 sbl 1 Kron.12:18 “Toen vervulde de Geest Amasai” 2 Kron.24:20
Labasj kleden aankleden tooien met 1 Kron.12:18 “Toen vervulde de Geest Amasai” 2 Kron.24:20 “Toen vervulde de Geest Gods Zekarja”

49 1 Joh.3:24 “En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.” Openb.12: 17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben; Openb.14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

50


Download ppt "De 1e Pinksterdag Ex.24:3 Mozes komt aan en vertelt de gemeente alle woorden van de Ene en alle rechtsregels; heel de gemeente antwoordt eenstemmig,- ze."

Verwante presentaties


Ads door Google