De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPORTBELEIDSPLAN 2008 - 2013 Gemeenteraadscommissie 11 december 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPORTBELEIDSPLAN 2008 - 2013 Gemeenteraadscommissie 11 december 2007."— Transcript van de presentatie:

1 SPORTBELEIDSPLAN 2008 - 2013 Gemeenteraadscommissie 11 december 2007

2 Inhoudstabel  Inleiding  Hoofdstuk 1:Missie en uitgangssituatie  Hoofdstuk 2: ondersteuning en stimulering van sportverenigingen  Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde sport  Hoofdstuk 4: ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport

3  Hoofdstuk 5: Beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking op de sportinfrastructuur op het gemeentelijk sportgebied  Hoofdstuk 6 : Interne werking sportdienst  Hoofdstuk 7: Impulssubsidie: de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider  Bijlagen

4 Inleiding  Plan kadert binnen nieuw decreet Lokaal Sport Voor Allen beleid én het Strategisch Plan van Ronse  Systematiek opmaak plan (regiegroep, stuurgroep, stuurgroep buurtsport, sportraad)

5 Hoofdstuk 1  Missie sportbeleid: Ronse, sportief genieten midden de groene heuvels. Ronse biedt clubs en individuele sporters een hedendaagse sportaccommodatie aan met bovenlokale uitstraling en zorgt voor een boeiend, aanvullend recreatief aanbod afgestemd op verschillende doelgroepen, in een mooie omgeving. Ronse nodigt inwoners en bezoekers uit om langdurig te sporten IN Ronse, zowel als recreant, geoefend sporter of topsporter.

6 Uitgangssituatie  Inventaris - Externe sportactoren (sportraad, sportverenigingen, scholen, buurtsport, AGB) - Huidige structuren (stadsbestuur, sportinfrastructuur, sportdienst)  Situatieschets relevante noden en behoeften (evolutie SD, SI, buurtsport en bevragingen)

7 Hoofdstuk 2: ondersteuning en stimulering sportverenigingen  SWOT-analyse: knelpunten: - financiële druk op sportclubs - gebrek aan erkenningsvoorwaarden voor clubs - onvoldoende informatiedoorstroming naar de clubs - volledige bezetting sporthal op piekmomenten/ slechts één sporthal - gebrek aan duidelijke sportagenda, activiteitenkalender - weinig zicht op niet aangesloten sportclubs aan de sportraad

8 Doelstellingen  Strategische doelstelling 1: Tegen het einde van de legislatuur zullen alle sportclubs, erkend door de gemeente, zowel financieel als logistiek ondersteund worden in hun werking.

9  4 operationele doelstellingen betreffende financiële en logistieke ondersteuning aan sportclubs  Maatregelen

10  Strategische doelstelling 2: De sportclubs worden op de hoogte gehouden over alle informatie die voor hun werking nuttig kan zijn.

11  2 operationele doelstellingen betreffende informatie- uitwisseling  Maatregelen

12  Strategische doelstelling 3: De bestuurders, trainers en leden van sportverenigingen worden aangemoedigd tot het volgen van vorming om te komen tot een kwaliteitsverbetering van de clubwerking.

13  1 operationele doelstelling betreffende vorming voor kwaliteitsverbetering van de clubwerking  Maatregelen

14  Strategische doelstelling 4: De inwoners van Ronse worden aangezet om aan sport te doen en worden geïnformeerd over de bestaande sportverenigingen, ze worden gestimuleerd om aan te sluiten.

15  1 operationele doelstelling betreffende sportpromotionele activiteiten georganiseerd in samenwerking met de sportclubs, die dienen tot promotie en bekendmaking van de sportverenigingen.  Maatregelen

16  Strategische doelstelling 5: De samenwerking met de scholen wordt opgedreven op het vlak van het naschools ter beschikking stellen van de schoolsportinfrastructuur.

17  1 operationele doelstelling betreffende het naschools ter beschikking stellen van schoolsportinfrastructuur  Maatregelen

18  Strategische doelstelling 6: De oprichting van nieuwe sportclubs of sportprojecten vanuit het sportieve middenveld wordt aangemoedigd en ondersteund.

19  1 operationele doelstelling betreffende het oprichten van nieuwe clubs of projecten  Maatregelen

20 Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering andersgeorganiseerde sport  SWOT-analyse: knelpunten: - Onvoldoende zicht op informele sportbeoefening - Moeilijk bereik 12-18-jarigen - Te weinig info over aanbod - Te weinig inspraak van bevolking - Bevolking heeft geen inzicht in werking sportdienst en sportraad

21 Doelstellingen  Strategische doelstelling 7: Tegen eind 2010 is het andersgeorganiseerde sportaanbod gestegen ten opzichte van het huidige aanbod.

22  4 operationele doelstellingen betreffende sportpromotionele activiteiten, schoolsport, 12- tot 18-jarigen en uitbreiding buurtsport  Maatregelen

23  Strategische doelstelling 8: De niet-georganiseerde sporter moet op de hoogte zijn van het sportaanbod van de stedelijke sportdienst en van de recreatieve sportmogelijkheden binnen de stad.

24  2 operationele doelstellingen betreffende informatieverstrekking en – verzameling  Maatregelen

25 Hoofdstuk 4: ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en diversiteit  SWOT-analyse: knelpunten: - Te weinig samenwerking met andere diensten - Onvoldoende kennis over wat leeft bij de andere doelgroepen - Onvoldoende kennis over omgaan met andere doelgroepen - Mindervaliden moeilijk te bereiken - Aanbod te weinig bekend bij bevolking - Bereikbaarheid sporthal - Veiligheid fietsers - Zwembad niet toegankelijk voor mindervaliden

26 Doelstellingen  Strategische doelstelling 9: Tegen 2010 zijn er meer maatschappelijk achtergestelde jongeren lid van een sportvereniging of nemen ze deel aan stedelijke sportorganisaties

27  2 operationele doelstellingen betreffende het aantal maatsch. achtergestelde jongeren dat lid is of deelneemt aan sportactiviteiten  Maatregelen

28  Strategische doelstelling 10: De moeilijk te bereiken doelgroepen actief betrekken bij het sportbeleid van de stad.

29  1 operationele doelstelling betreffende uitbouwen netwerk  Maatregelen

30  Strategische doelstelling 11: De toegankelijkheid en de veiligheid van de stedelijke sportinfrastructuur verbeteren.

31  2 operationele doelstellingen betreffende rolstoelgebruikers en fietsers en voetgangers.  Maatregelen

32 Hoofdstuk 5: beschrijving van een globaal meerjarenplan met betrekking op de sportinfrastructuur op het gemeentelijk grondgebied  SWOT-analyse: knelpunten: - Parking sporthal in slechte staat - Verouderd zwembad - Geen Finse piste

33 Doelstellingen  Strategische doelstelling 12: Tegen 2013 zijn een aantal stappen van de realisatie van het masterplan van de sportzone verder afgewerkt.

34  3 operationele doelstellingen betreffende het kunstgrasveld, de parking en de plannen voor een nieuwe zwembad.  Maatregelen

35  Strategische doelstelling 13: Optimaliseren van de bezetting en het beheer van de stedelijke infrastructuur.

36  2 operationele doelstellingen betreffende de bezetting van de sporthal en het voetbalstadion  Maatregelen

37  Strategische doelstelling 14: De sportief-recreatieve infrastructuur op het grondgebied van de stad dient te worden uitgebreid en onderhouden.

38  2 operationele doelstellingen betreffende de Finse piste en andere bijkomende sportief- recreatieve infrastructuur  Maatregelen

39  Strategische doelstelling 15: De samenwerking met de scholen wordt opgedreven op het vlak van het naschools ter beschikking stellen van de schoolsportinfrastructuur.

40  1 operationele doelstelling betreffende ter beschikking stellen van de eigen schoolsportinfrastructuur.  Maatregel

41 Hoofdstuk 6: Interne werking sportdienst  SWOT-analyse: knelpunten: - Te weinig sportmateriaal - Te weinig samenwerking met andere diensten - Onderhoud omgeving sportinfrastructuur - Gebrekkige interne en externe communicatie - Gebrek aan stedelijke promotie- mogelijkheden (infozuil, aanplakborden,…)

42  Strategische doelstelling 16: De sportdienst moet op de hoogte zijn van wat het sportaanbod is binnen de stad en moet zorgen voor informatiedoorstroming naar de inwoners.

43  2 operationele doelstellingen betreffende informatieverzameling en – verstrekking  Maatregelen

44  Strategische doelstelling 17: Er wordt een aanvullend sportaanbod gecreëerd waarbij verschillende doelgroepen op sportief vlak aan hun trekken komen, naast het bestaande aanbod van sportclubs en privé-instanties.

45  1 operationele doelstelling betreffende sportaanbod voor bevolking  Maatregelen

46  Strategische doelstelling 18: De dienstverlening van de sportdienst naar de klant toe gebeurt optimaal en efficiënt.

47  2 operationele doelstellingen betreffende onthaal op sportdienst en uitleendienst  Maatregelen

48  Strategische doelstelling 19: Het beheer van de sportinfrastructuur van de gemeente gebeurt op een professionele en doordachte manier, via een efficiënte samenwerking met de stedelijke technische dienst.

49  1 operationele doelstelling betreffende samenwerking met de technische dienst.  Maatregelen

50 Hoofdstuk 7: Impulssubsidie : kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider  Nu enkel intentieverklaring, uitwerking pas in 2009

51  Het volledige sportbeleidsplan ligt ter inzage op de sportdienst…  Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "SPORTBELEIDSPLAN 2008 - 2013 Gemeenteraadscommissie 11 december 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google