De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportbeleidsplan 2007-2013 Provinciale sportdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportbeleidsplan 2007-2013 Provinciale sportdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Sportbeleidsplan 2007-2013 Provinciale sportdienst

2 2 Provinciale Sportdienst bestuursakkoord opdrachten decreet sport voor allen 28.02.2007 grote betrokkenheid sportsector Planningsteam met leden sportraad Bevraging stakeholders 2005 (sportfederaties, gemeenten, lezers sportbrief en gebruikers accommodatie) Klankbordgroepen (sportfederaties, sportregio’s, gehandicaptensport, provinciale sportraad …) Zowel bij de planning, uitvoering als evaluatie Situering Sportbeleidsplan op basis van …

3 3 Provinciale Sportdienst Moderne planning Inventaris en situatieschets : oa evaluatie plan 2001- 2006, interne en omgevingsanalyse Bevraging stakeholders SWOT-analyse Doelstellingen Actieplannen (maatregelen, financieel plan en personeelsinzet) Opbouw

4 4 Provinciale Sportdienst Missie en doelstellingen Missie Missie :“De provincie gaat ervoor elke inwoner van de provincie aan te zetten om levenslang gezond te bewegen of te sporten. Kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop” Strategische doelstellingen SD 1 Versterken ontwikkeling sportbeleid ism sector SD 2 Verhogen sport- participatie doelgroepen SD 3 Versterken kwaliteit sport- aanbod SD 2 Verhogen sport- participatie doelgroepen

5 5 Provinciale Sportdienst Finaliteits-perspectief Klantenperspectief Interne Processen perspectief Leren en groei SD 13.11.: Het versterken van de ontwikkeling en evaluatie van het sportbeleid in samenwerking met de sector. OD 13.11.06: Verbeteren intergemeentelijke samenwerking. OD 13.11.08: Afstemmen provinciale sportaccommodaties en diensten OD 13.11.02: Ontwikkeling kwaliteitsmodel sportdiensten. OD 13.11.07: Verhogen betrokkenheid sportsector via sportraad. OD 13.11.05: Centraliseren werking sportdienst. 13.11.03: Verhogen topsportevenementen OD 13.11.04: Verhogen gebruik Huis van de Sport. OD13.11.01: Verhogen en heroriënteren subsidiemiddelen. OD 13.11.09: Verhogen personeelstevredenheid Resultaten: -Sociaal -Politiek -Fiancieel -Klanten -Belanghebbenden -Partners -Innovatie -Leren & groei -HRM

6 6 Provinciale Sportdienst Finaliteits-perspectief Klantenperspectief Interne Processen perspectief Leren en groei SD 13.12: Het verhogen van de sportparticipatie rekening houdende met de doelgroepen OD 13.12.05: verhogen uitleendossiers sportmaterialen. OD 13.12.03: verhogen bezetting Sportcentrum Peerdsbos OD 13.12.06: verhogen sportparticipatie dmv ondersteuning projecten OD 13.12.01: verbeteren informatieverstrekking OD 13.12.04. verhogen bezetting wielerpiste OD 13.12.02: verhogen deelnemers sportpromotie. Resultaten: -Sociaal -Politiek -Fiancieel -Klanten -Belanghebbenden -Partners -Innovatie -Leren & groei -HRM

7 7 Provinciale Sportdienst Finaliteits-perspectief Klantenperspectief Interne Processen perspectief Leren en groei SD 13.13: Het versterken van de kwaliteit van het aanbod aan sportinfrastructuur en de sportbegeleiding OD 13.13.05: verhogen klantentevredenheid 0D 13.13.02: verhogen aanbod en kwaliteit externe bovenlokale infrastructuur OD13.13.01: verhogen kwaliteit aanbod eigen infrastructuur OD 13.13.04: verhogen sportbegeleidingsuren Vlabus OD 13.13.03: verhogen deelnemers opleidingen Resultaten: -Sociaal -Politiek -Fiancieel -Klanten -Belanghebbenden -Partners -Innovatie -Leren & groei -HRM

8 8 Provinciale Sportdienst Maatregelen Acties in 12 hoofdstukken –Subsidiëring bovenlokale sportverenigingen –Gehandicaptensport –Intergemeentelijke samenwerking –Organiseren pool lesgevers (Vlabus) –Bovenlokaal infrastructuurplan Sportcentrum Peerdsbos Huis van de Sport –Sportpromotie –Organiseren van vorming –Uitlenen sportmateriaal –(Horeca) –Overhead Acties Hoofdstukken decreet

9 9 Provinciale Sportdienst Subsidiëring van bovenlokale verenigingen Bovenlokale jeugd- en gehandicaptensportprojecten (Jeugdsportfonds Camille Paulus) Topsportevenementen (bevolking actief betrekken)  ondersteuning kandidatuur Antwerpen, Europese Hoofdstad voor de Sport 2012 Sportfederaties ifv vorming, communicatie en algemene samenwerking sportdienst en sportregio’s Provinciale wielerschool ifv opleiding jongeren wielersport Stichting Vlaamse Schoolsport ifv naschoolssportaanbod en algemene samenwerking met provinciale sportdienst Ook subsidies in andere hoofdstukken Duurzame gehandicaptensportwerking (clubs met een G- afdeling, instellingen) ILV’s Sportregio’s Vzw Vlabus Vzw Mens en Beweging Bovenlokale sportaccommodaties? Hoofdstuk 1

10 10 Provinciale Sportdienst Gehandicaptensport Gehandicaptensportcommissie (in provinciale sportraad): Uitbouwen informatiepunt en sportwijzer Campagne : opstarten G-afdeling in de sportclub G-voetbal, G sport x-y-z Zelf organiseren van sportdagen (ism sportregio’s), een groot evenement, vorming, uitleendienst Subsidiëring duurzame gehandicaptensportwerking (clubs met een G-afdeling, instellingen) Subsidiëren van gehandicaptensportprojecten (via Jeugdsportfonds) Toegankelijkheidsonderzoek sportaccommodatie (2008- 2009) 1 sportaccommodatie per gemeente :70 in totaliteit (gratis) subsidiëring aanpassingen vanaf 2009-2010? Bij eventuele ondersteuning bovenlokale sportaccommodaties : toegankelijkheid absolute voorwaarde Hoofdstuk 2

11 11 Provinciale Sportdienst Intergemeentelijke samenwerking Sportregiowerking uitwisselen van informatie en ervaring, stimuleren van een regionaal infrastructuurbeleid, organiseren van gezamenlijke sportvormingsactiviteiten, stimuleren van deelname regionale, provinciale en landelijke sportpromotiecampagnes Behoud ondersteuning, extra incentives via Jeugdsportfonds, (+ ev bovenlokale infrastructuur) Hoofdstuk 3

12 12 Provinciale Sportdienst Intergemeentelijke samenwerking (2) Schepentreffen Kwaliteitsmodel voor sportdiensten 2007 : ontwikkeling 2008 : audit provinciale sportdiensten 2009 : aanbod gratis audit gemeentelijke sportdiensten Sportdatabank website met sportclubs en sportinfrastructuur (cfr. SPINdatabank) –2008 : ontwikkeling –2009 : operationeel Interbestuurlijke samenwerking (Bloso, provincies, gemeenten, ISB, …) Hoofdstuk 3

13 13 Provinciale Sportdienst Organiseren pool sportbegeleiders Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (VLABUS) team gekwalificeerde sportlesgevers om sportactiviteiten, lessenreeksen, sportkampen en sportdagen professioneel te begeleiden. twee mogelijkheden : ofwel brengt u zelf de lesgever aan ofwel zoeken wij zelf een lesgever Uitbreiding dienstverlening naar sportclubs tarief per uur : loon, arbeidsverzekering, verplaatsingen en administratie inbegrepen Pilootproject naar sportclubs : najaar 2007 : 13 euro per uur all in Aanbod Vlabus voor gemeenten ifv elke hoofdstuk Hoofdstuk 4

14 14 Provinciale Sportdienst Bovenlokaal sportinfrastructuurplan Opmaken bovenlokaal sportinfrastructuurplan  inventariseren behoefte via federaties  inventariseren zwembaden en multifunctionele complexen via gemeenten Witte vlekken ook inkleuren?  subsidiëren bovenlokale infrastructuur ? Specifieke infrastructuur (bijv gymhal)? Investering in milieubeperkende maatregelen natuurgebonden sporten? Tegemoetkoming bovenlokale projecten gemeenten (zwembaden en multifunctionele complexen Vlaams Sportinfrastructuurfonds) –Twee fasen: »Inventariseren ifv plan »Terugkoppeling naar deputatie  haalbaarheid ondersteuning + prioriteiten Middelen vanaf 2009? Hoofdstuk 5

15 15 Provinciale Sportdienst Bovenlokaal sportinfrastructuurplan Werkgroep sport en natuur Verankering motorcross Looppadenproject verderzetting Mountainbike –Permanente routes : Bloso –Eénmalige routes en netwerken : provincie  Aanvragen Werkgroep sport en natuur Ook andere natuurgebonden sporten Hoofdstuk 5

16 16 Provinciale Sportdienst Bovenlokaal sportinfrastructuurplan Eigen infrastructuur Coördinerend initiatief promotie en beheer alle provinciale sportaccommodatie Sportaccommodatie provinciale scholen : toegankelijk in de naschoolse uren? Provinciaal Wielercentrum : opvolgen Lotto Arena : opvolgen Hoofdstuk 5

17 17 Provinciale Sportdienst Bovenlokaal sportinfrastructuurplan Kwaliteitsvolle uitbouw eigen infrastructuur via Vlaams Sportinfrastructuurfonds? –Idem twee fasen: »Inventariseren ifv plan »Terugkoppeling naar deputatie  + indienen dossiers ifv prioriteiten en haalbaarheid Hoofdstuk 5

18 18 Provinciale Sportdienst Sportcentrum Peerdsbos Investeren in parking en inkomzone (toegankelijkheid) Promotie naar nieuwe doelgroepen (senioren en bedrijven) en vernieuwing aanbod Hoofdstuk 6

19 19 Provinciale Sportdienst Huis van de Sport Investeren in parking en inkomzone (toegankelijkheid) Uitbreiding kantoorruimte naar 2de verdieping voorbouw (vroegere finale) Congresaccommodatie : promotie naar nieuwe doelgroepen Hoofdstuk 7

20 20 Provinciale Sportdienst Sportpromotie Activiteiten sport – en recreatiecentra: sportcentrum peerdsbos  nieuwe doelgroepen senioren en bedrijven Hoofdstuk 8

21 21 Provinciale Sportdienst Sportpromotie Evenementen (ism Bloso) Zapavontuur: heroriëntering richting gehandicapten Seniorensportdag Doe-aan-sportbeurs Antwerpen Sport of alternatief (bijv fortengordel) Hoofdstuk 8

22 22 Provinciale Sportdienst Sportpromotie Sportfiguur van de provincie Antwerpen Sporttak in de kijker (2007 : wielrennen) Hoofdstuk 8

23 23 Provinciale Sportdienst Sportpromotie Brede campagnes (oa 2007-2010 : FITbus) Mobiel testcentrum 3 jaar : 5000 pers per jaar Test, programma en retest Communicatie : uitbouw digitale communicatie + samenwerking met massamedia Hoofdstuk 8

24 24 Provinciale Sportdienst Vorming Incentives aan federaties (subsidies): meer cursussen Organisatie van vormingscursussen ism sportregio’s  Kant en klare vormingspakketten Sportmedisch Sportbestuurlijk Sporttechnisch (bijscholing) Sportraden Gehandicaptensport Promotie via brochure Accommodatie Huis van de Sport en Sportcentrum Peerdsbos aan voordelig tarief? Hoofdstuk 9

25 25 Provinciale Sportdienst Uitlenen van sportmateriaal Sportcentrum Peerdsbos Gefocust op nieuwe trends en sporttakken Aangepaste sportmaterialen Hoofdstuk 10

26 26 Provinciale Sportdienst Horeca en overhead Horeca: kwaliteitsvolle service in eigen beheer: break-even Werking provinciale sportdienst gecentraliseerd in 1 structuur Provinciale sportraad Nieuwe samenstelling –Gemeentelijke sportraden –Provinciale sportfederaties –Provinciale sportorganisaties –Scholen –Gehandicaptensportorganisaties –Deskundigen Betrokkenheid beleidsplan + afsprakennota Hoofdstuk 11-12

27 27 Provinciale Sportdienst Financieel plan en personeelsinzet Begrotingsvoorstel voorgelegd aan provinciebestuur (circa 5 miljoen euro) Onder voorbehoud! Personeel: behoud huidig personeelsaantal (wel upgrading daar waar mogelijk) Financiën

28 28 Provinciale Sportdienst Vragen Opmerkingen, suggesties te bezorgen uiterlijk op 4 juni tav Tom Van Look Provinciale sportdienst P.a. Huis van de Sport Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Antwerpen Berchem E-mail : Tom.vanlook@sportdienst.provant.beTom.vanlook@sportdienst.provant.be In functie van hoorzittingen, verfijning plan Juni advies provinciale sportraad Oktober goedkeuring provincieraad Info?

29 Bedankt voor jullie aandacht! Provinciale sportdienst


Download ppt "Sportbeleidsplan 2007-2013 Provinciale sportdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google