De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID
Luc Infosessie WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

2 Opzet infosessie SITUERING
Per provincie, West-Vlaanderen 24 en 29 september Vervolg : collectief of reeds deel individueel afhankelijk van beslissingen politiek Programma : Verwelkoming door Robert De Clercq, provinciale directeur AMD Situering staatshervorming door Peggy Vandersteen/Rebecca Baetens van het centrale projectteam Een praktijkgetuigenis door Veerle Cappelle (PWA-coördinator) Missie, doelstellingen en dienstverlening VDAB door Robert De Clercq, provinciale directeur AMD Werken binnen departement WSE Werken binnen VDAB door Rik Ranson, provinciaal verantw. HRM Deelnemers: RVA-personeelsleden die interesse hebben om een nieuwe uitdaging binnen VDAB op te nemen. Doel: Elkaar leren kennen: een eerste stap zetten in het integratieproces Voorstelling VDAB/WSE Antwoorden op vragen waar mogelijk Anticiperen op mogelijke spanningen en geruchten Input verzamelen: bezorgdheden, verwachtingen,… Luc

3 Situering staatshervorming
Luc Situering staatshervorming

4 Staatshervorming situering Beslist door vorige regering, maar moet nu uitgevoerd worden Nog veel onduidelijkheden, maar ook mogelijkheden Beleid VDAB kan verder geoptimaliseerd worden . Inhoudelijke zaken kunnen opnieuw bekeken worden  expertise en mankracht vanuit RVA /PWA is meer dan welkom ! Doelstelling : klant moet er beter van worden via : transparantere maatregelen bevoegdheden op 1 plek (= efficiënter en effectiever) sanctionering en mensgerichte begeleiding verzoenen  voordeel binnen activering Luc

5 De 6de staatshervorming …
SITUERING Binnen ons werkterrein ‘werk / activering’ omvat dit de overdracht van : activering en sanctionering Doelgroepenbeleid loopbaan- en competentiebeleid maatschappelijke integratie (art 60/61 en PWA) economische migratie sociale economie Luc

6 De 6de staatshervorming… enkele data
1 juli 2014 : Overdracht van de bevoegdheden naar de Gewesten 1 juli jan 2015 : overgangsperiode 1 januari 2015: allocatie van de budgetten naar de Gewesten én vroegste moment overdracht personeel Luc Overgangsperiode: de federale wetgeving/regelgeving blijft van kracht, uitgevoerd door de federale overheid in opdracht van de gewesten, al dan niet door personeel dat al onder de bevoegdheid van de gewesten valt

7 De 6de staatshervorming…waar staan we?
Wat staat vast? Data zoals hiervoor vermeld De over te dragen bevoegdheden Overheveling ambtshalve personeel Wat staat vast voor VDAB? Integratie van zowel statutair als contractueel personeel Locatie, team en verantwoordelijke zullen veranderen; taakinhoud kan veranderen Inschakeling van de facilitatoren in de bestaande VDAB werking Wat is nog niet beslist? De nieuwe Vlaamse regering moet nog een beslissing nemen over : Toewijzing van de bevoegdheden (Departement, VDAB, Syntra) Invulling van de over te dragen maatregelen Luc Keuze van Vlaanderen om geen beslissingen te nemen: geen voorafname op de nieuwe legislatuur Invulling van de over te dragen maatregelen : in eerste instantie worden de maatregelen behouden zoals ze zijn, maar VDAB streeft naar integratie in een omvattend activeringsbeleid

8 Het Vlaams regeerakkoord
Belangrijke punten We stippen aan : optrekken van de werkzaamheidsgraad tot 76% tegen 2020 afsluiten van een Banenpact met de sociale partners versterking van het activeringsbeleid door verhoogde inzet op maatwerk en competentiegerichte matching alle jongere werkzoekenden krijgen een aanbod op maat binnen de 4 maanden uitbreiding van de activering van oudere werkzoekenden tot 65 jaar opvolging en controle van de beschikbaarheid van de werklozen wordt aangescherpt beperking in het groot aantal doelgroepen ontwikkeling van 1 programma van tijdelijke werkervaring verbinden van verschillende instrumenten tot 1 stelsel combinatie van arbeids- en gezinstaken wordt gefaciliteerd ontwikkeling van 1 systeem van thematisch zorgverlof Luc

9 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - aantal Aantal vrijwilligers die naar Vlaanderen moeten overkomen

10 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - feiten De bevoegdheden en aantallen van medewerkers die zullen overkomen naar WSE of VDAB is nog niet volledig uitgeklaard. We zijn prioritair op zoek naar medewerkers die momenteel actief zijn in de materie of bevoegdheden die overgeheveld worden in het kader van de staatshervorming. Bij een onvoldoende of teveel aan geïnteresseerde kandidaten, worden er strikte afspraken opgevolgd . Statuut, anciënniteit en leeftijd bepalen de volgorde van wie voorrang krijgt of dient overgeheveld te worden.

11 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - mogelijkheden Welke mogelijkheden biedt VDAB ?  Momenteel is hierover nog geen 100% duidelijkheid. Na uitklaring beloven we wel duidelijke functiebeschrijvingen.

12 Wat betekent dit voor jou ?
Vrijwilliger - mogelijkheden Waar denken we zelf aan ? Jobs die gelinkt kunnen worden aan de operationele bevoegdheden die overkomen enerzijds en passen binnen de huidige VDAB-werking Jobs die de overheveling van medewerkers en bevoegdheden naar VDAB kan ondersteunen op de diverse niveaus. Meer concreet, medewerkers met : Juridische achtergrond Communicatie met klanten Financiële achtergrond IT-achtergrond (van databeheer tot app specialist) Technische (bouw) achtergrond

13 Wat betekent dit voor jou ?
vrijwilliger Gevolgen als vrijwilliger die kiest om een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen VDAB : Je bent bij ons van harte welkom ! Je gaat je plaats krijgen in operationele werking van de VDAB, ofwel in de reguliere business van VDAB ofwel in de ondersteunende werking ! Indien u zich opgeeft als vrijwilliger worden concrete cases ten gepaste tijde persoonlijk met jou besproken. Luc

14 2. Missie, doelstellingen en dienstverlening VDAB
Luc 2. Missie, doelstellingen en dienstverlening VDAB

15 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)
VDAB ? Vdab binnen Vlaamse overheid De Vlaamse Overheid bestaat sinds 2006 uit 13 beleidsdomeinen VDAB = Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)

16 Missie en opdracht VDAB bestaat sinds 1989
Staat onder toezicht van een Vlaamse minister. Loopbaanregisseur: meer en meer verschuift onze opdracht naar aansturen van het werkveld (regie) Dienstverlener: voor een aantal aspecten blijven we uitvoerder Dienstenpakket: arbeidsbemiddeling competentieontwikkeling loopbaandienstverlening faciliteren van de arbeidsmarktwerking

17 Beheersovereenkomst Prioriteiten voor komende jaren Overeenkomst tussen de Vlaamse regering en VDAB Voor een periode van vijf jaar Beleidsprioriteiten, in doelstellingen geformuleerd Kent middelen toe aan de VDAB en bepaalt welke prestaties daartegenover staan Beheersovereenkomst : vijf strategische doelstellingen

18 1. Werkzoekenden activeren

19 1. Werkzoekenden activeren
Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Mijn Loopbaan: tool waarmee administratie, opvolging, planning gebeurt Basisdienstverlening Maatwerk: individuele hulp Inschrijven – Documenten – Attesten – Informatie Eerstelijnshulp Doorverwijzen naar VDAB- of externe diensten

20 1. Werkzoekenden activeren
VDAB heeft extra aandacht voor Schoolverlaters – jongerenwerkloosheid – JWP Sluitend maatpak: iedereen na inschrijving bereiken en een individueel aangepast traject aanbieden 50+ Meer dan 1 jaar werkloos Armoede Personen met een arbeidshandicap (gespecialiseerde screening) = doelgroepwerking

21 1. Werkzoekenden activeren
Trajectwerking Op initiatief van een werkzoekende of VDAB- consulent Preferente begeleiding na een gevolgde opleiding Op initiatief van de RVA Via de knipperlichtenscreening: als een combinatie van parameters aangeeft dat extra hulp nodig is Via labeling/doelgroepenbepaling Sollicitatieondersteuning: e-coaching

22 2. Loopbaandienstverlening
Aanbod van VDAB-dienstverlening en verwijzing naar externe dienstverlening. Voor werkende burgers. Actor -> regisseur: geen aanbod van loopbaanbegeleiding Maar wel - aanbod van loopbaancheques - mandaattoekenning aan loopbaancentra (die loopbaanbegeleiding kunnen aanbieden via loopbaancheques - Late openingsuren van 4 werkwinkels

23 3. Werkgeverswerking

24 3. Werkgeverswerking Aanbod - Vacatures registreren en bekendmaken - Vacaturematching : oa via jobmarkten, speedmatchings… - Informatie over tewerkstellingsmaatregelen; - Werkgevers coachen bij de invulling van hun vacatures Accountwerking – sectorale aanpak Tegemoet komen aan KMO-noden Mastervac - competentiemanagement

25 Organisatie Werkwinkels
- Aanbod van diensten van organisaties die begaan zijn met werkgelegenheid – werkloosheid - Onder regisseursschap van VDAB en gemeente Vooral samenwerking tussen lokale actoren Een sfeerbeeld ? Opleidingscentra - Spreiding per sector Interregionale mobiliteit + Eures - Werken in Wallonië/Brussel of het Buitenland

26 4. Competenties

27 4. Competenties VDAB organiseert een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren. Arbeidsmarktgericht – wendbaar - toekomstgericht - Maatwerk - Intensieve begeleiding tijdens de opleiding Opleidingsvormen Groepsleren - Open leren – Afstandsleren - Webleren - Blended leren - Werkplekleren

28 5. Partnerschappen Partnerschappen bieden mogelijkheden die VDAB alleen niet heeft - VDAB = regisseur van de arbeidsmarkt - Samenwerkingen opzetten met privé-organisaties, onderwijs, bedrijven, … - VDAB-taken worden (deels) uitbesteed aan partners

29 ICT gedreven… 24/7 bereikbaar via web (1.500.000 hits per maand)
l ICT gedreven… 24/7 bereikbaar via web ( hits per maand) Getrapt systeem : , sms, brief, contact (kanalenmix) Online coaching, Video CV ,… (zie voorbeeld) Zelfsturing aanmoedigen via online applicaties Administratieve processen zoveel mogelijk door klant (wz/wg) zelf via online applicaties Apps voor solliciteren, beurzen,… Mobile web via smartphone

30 VDAB context LANDSCHAP VDAB evolueert mee ! Internet - global
Kanalenmix Internet - global Always connected inschrijvingen 24/7 maatschappij vacatures Mondige burger opleidingen 20,4 milj website bezoekers e-cursusten Sterke traditie in face tot face werking service lijn contacten VDAB evolueert mee !

31 Kanalenmix Social media, mobiel, …
Intussen leren we wz hoe deze media te gebruiken CV online facebook, blog, VDAB TV spotje,… Multimediale arbeidsmarkt Jobbeurzen app Handgeschreven brief vs mail + CV in pdf bijlage Via facebook, linkedIn

32 Strategische projecten 2014
Iedereen bemiddelaar Werken met competenties Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Mijn loopbaan Staatshervorming

33 Organigram VDAB West-Vlaanderen

34 Sfeerbeelden

35 Waar werken we ? Kaart werkwinkels

36 Waar werken we ? Kaart COMPETENTIECENTRA

37 Lieve 3. Werken bij WSE

38 Lieve 4. Werken bij VDAB

39 Wie werkt bij VDAB? Personeelsaantallen

40 Wie werkt bij VDAB? statuten Statuut Mannen Vrouwen Totaal Statutair
540 1.770 2.310 Contractueel 235 1.015 1.250 Instructiepersoneel 626 514 1.140 1.401 3.299 4.700

41 Wie werkt bij VDAB ? niveaus

42 Personeelsaspecten - Hospitalisatieverzekering (AG Insurance) Gratis
VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten - Hospitalisatieverzekering (AG Insurance) Gratis Tegen betaling voor gezinsleden - Maaltijdcheques: 7€ (1,09€ werknemersbijdrage) per gewerkte dag. - Tussenkomst vervoerskosten Woon-werk: gratis abonnement openbaar vervoer/fietsvergoeding Opdracht: verplaatsings-en parkeerkosten - Eindejaarspremie: % afhankelijk van niveau (van 59,51% tot 80,12%; niveau B1: 73,68%)

43 Personeelsaspecten Vakantiegeld: 92% Jaarlijks verlof
VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten Vakantiegeld: 92% Jaarlijks verlof 35 verlofdagen (+ leeftijdsverlof vanaf 55 jaar) mogelijkheid om 11 dagen jaarlijks verlof over te dragen collectieve sluiting tussen kerst & nieuwjaar +11 juli, 2 november en 15 november (brugdagen= verlof nemen of op centrale plaats in provincie komen werken)

44 Personeelsaspecten Flexibele werktijdregeling
VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten Flexibele werktijdregeling Dagprestatie: 7 uur 36 minuten (12 minuten vertraging openbaar vervoer) Stamtijden (verplichte aanwezigheid): van 9.15 uur tot uur en van uur tot uur Glijtijden (je kiest zelf, rekening houdend met de collega’s en de noden van de dienst, wanneer je aanwezig bent): tussen 7.30 uur en 9.15 uur tussen uur en uur tussen uur en uur Mogelijkheid tot opname 1,5 uur (2 maal per maand)

45 Personeelsaspecten Opname overuren
VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten Opname overuren Opbouw op eigen initiatief: op te nemen via flexibele werktijdregeling (max. overdracht einde maand: 12 uur) Opbouw op vraag van de dienst: opnamemogelijkheid vanaf 1 uur (ook in halve/volledige dagen). Recuperatie avond/weekendwerk 150% (200% voor zondag/feestdag) met uitzondering van niveau A (100%/150%)

46 Personeelsaspecten VDAB ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER – handig om weten Onbetaald verlof/vormingsverlof/verminderde prestaties/loopbaanonderbreking: ruime mogelijkheden, afhankelijk van statuut (contractueel/statutair), maar steeds rekening houden met dienstnoodwendigheden Personeelsfeest / attentie kinderen personeelsleden bij Sinterklaas

47 ‘Overdracht van personeel’
BELANGRIJKSTE PRINCIPES Je komt over in het statuut, de graad en het niveau dat je hebt op de datum van overheveling. Wie statutair is blijft statutair, wie contractueel is blijft contractueel Wie 80% werkt, maar een voltijds contract heeft, komt over met behoud van voltijds contract. Wie vb. niveau B is en een masterdiploma heeft, komt over als niveau B (en niet als niveau A). De overheveling kan niet ongedaan worden gemaakt. Er is geen proefperiode.

48 ‘Overdracht van personeel’
Belangrijkste principes Verminderde prestaties/loopbaanonderbreking: kan verdergezet worden tot de initieel voorziene einddatum. Daarna regels VPS (recht/gunst). Dag(en) inactiviteit = opnamemodaliteit (in overleg vast te leggen; cfr. dienstnoodwendigheden). Bezoldiging (incl. eindejaarstoelage, vakantiegeld en maaltijdscheques) zal niet lager liggen dan de bezoldiging op datum van overdracht Geldelijke anciënniteiten worden mee overgenomen. Er komen geen individuele simulaties Wijze van inschaling is nog in onderzoek

49 ‘Overdracht van personeel’
Belangrijkste principes Behoud van toelagen/vergoedingen die je federaal genoot? In onderzoek… Indien (nagenoeg) identieke pendant in VPS: regeling VPS (vb. compensatie voor overuren) Toelage heeft karakter van ‘vast weddencomponent’: dit maakt deel uit van de basis voor de inschaling. Geen (nagenoeg) identieke pendant in VPS: toelage/vergoeding vervalt (vb. taalpremie). Overdracht verlof vorige jaren? Nee! Enkel het niet opgenomen verlof van het lopende jaar dat overeenstemt met de periode van tewerkstelling bij de federale overheid mag worden overgedragen.

50 VRAGEN ? Zie onderstaande website FAQ

51 Starten bij VDAB Wat mag je verwachten ? Startersopleidingen, daarna competentieversterkende opleidingen Meter / peter Persoonlijk ontwikkelplan Mobiliteit binnen de organisatie via interne vacatures

52 HR-ondersteuning Wat mag je verwachten ?

53 IK WIL… Je welkom heten bij VDAB

54 Bedankt


Download ppt "WELKOM BIJ DE VLAAMSE OVERHEID"

Verwante presentaties


Ads door Google