De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERASMUS+ KERNACTIE 2. ERASMUS+ SCHOOL ONDERWIJS BEROEPS OPLEIDING HOGER ONDERWIJS VOLWASSENEN ONDERWIJS JEUGDSPORT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERASMUS+ KERNACTIE 2. ERASMUS+ SCHOOL ONDERWIJS BEROEPS OPLEIDING HOGER ONDERWIJS VOLWASSENEN ONDERWIJS JEUGDSPORT."— Transcript van de presentatie:

1 ERASMUS+ KERNACTIE 2

2 ERASMUS+ SCHOOL ONDERWIJS BEROEPS OPLEIDING HOGER ONDERWIJS VOLWASSENEN ONDERWIJS JEUGDSPORT

3 ERASMUS+ KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT KERNACTIE 2 SAMENWERKING VOOR INNOVATIE EN DE VERSPREIDING VAN GOEDE PRAKTIJKEN KERNACTIE 3 ONDERSTEUNING VAN BELEIDSHERVORMINGEN

4 KERNACTIE 2 STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN KENNIS ALLIANTIES ALLIANTIES VOOR BEDRIJFSTAK- SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN CAPACITEITSOPBOUW OP HET GEBIED VAN HOGER ONDERWIJS CAPACITEITSOPBOUW OP HET GEBIED VAN JEUGDZAKEN

5 STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN SCHOOL ONDERWIJS BEROEPS OPLEIDING HOGER ONDERWIJS VOLWASSENEN ONDERWIJS SCHOOL TO SCHOOL REGIO CROSS SECTORAAL

6 STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN BEOGEN DE ONTWIKKELING, OVERDRACHT EN/OF TOEPASSING VAN INNOVATIEVE PRAKTIJKEN TE BEVORDEREN EVENALS DE TENUITVOERLEGGING VAN GEZAMENLIJKE INITIATIEVEN DIE SAMENWERKING, INTERCOLLEGIAAL LEREN (PEER LEARNING) EN UITWISSELING VAN ERVARING OP EUROPEES NIVEAU STIMULEREN.

7 STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN STAAN NIET ALLEEN OPEN VOOR ELKE ORGANISATIE DIE ACTIEF IS OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS, OPLEIDING EN JEUGDZAKEN OF IN ANDERE SOCIAALECONOMISCHE SECTOREN, MAAR OOK VOOR ORGANISATIES DIE OP VERSCHILLENDE GEBIEDEN TEGELIJK ACTIEF ZIJN (ZOALS LOKALE EN REGIONALE OVERHEDEN, CENTRA VOOR ERKENNING EN VALIDERING, KAMERS VAN KOOPHANDEL, HANDELSORGANISATIES, CENTRA VOOR BEGELEIDING, CULTURELE ORGANISATIES).

8 STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN PRIORITEIT, KOMT HET EROP AAN DE MEEST GESCHIKTE EN UITEENLOPENDE PARTNERS TE BETREKKEN BIJ STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN MET HET DOEL DE VERSCHILLENDE ERVARINGEN, PROFIELEN EN SPECIFIEKE DESKUNDIGHEID OPTIMAAL TE BENUTTEN EN RELEVANTE EN KWALITATIEF HOOGSTAANDE PROJECTRESULTATEN TE BOEKEN.

9 ACTIVITEITEN (TER ILLUSTRATIE) OPLEIDINGSPROGRAMMA’S, CURSUSSEN, GEZAMENLIJKE STUDIEPROGRAMMA’S, GEMEENSCHAPPELIJKE MODULES (MET INBEGRIP VAN E-MODULES), INTEGRATIE VAN EEN GROTERE VERSCHEIDENHEID AAN VORMEN VAN LEREN (AFSTANDS-, DEELTIJDS EN MODULAIR ONDERWIJS); MATERIAAL EN METHODEN VOOR LEREN, ONDERWIJS, OPLEIDING EN JEUGDWERK, DIDACTISCHE BENADERINGEN EN INSTRUMENTEN; PROJECTGEBASEERDE SAMENWERKING, INTERCOLLEGIAAL LEREN (PEER LEARNING), WORKSHOPS, VIRTUELE LABORATORIA, VIRTUELE SAMENWERKINGSRUIMTEN; ACTIVITEITEN MET HET OOG OP CAPACITEITSOPBOUW EN NETWERKVORMING; ONTWIKKELING EN UITVOERING VAN STRATEGISCHE SAMENWERKINGSPLANNEN; INFORMATIE-, BEGELEIDINGS- EN ADVISERINGSACTIVITEITEN; ENQUÊTES, VERGELIJKENDE ANALYSES, EMPIRISCHE ONDERBOUWING, BESTUDERING VAN REËLE LEVENSSITUATIES; DEFINITIE VAN KWALITEITSNORMEN EN COMPETENTIE-/BEROEPSPROFIELEN; VERBETERING VAN KWALIFICATIEKADERS, STUDIEPUNTENOVERDRACHT, KWALITEITSBORGING, ERKENNING EN VALIDERING; OPLEIDINGS-, ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN.

10 AANDACHTSGEBIEDEN CREATIVITEIT, INNOVATIE EN MODERNISERING; STRATEGISCH GEBRUIK VAN OP ICT GEBASEERDE METHODEN EN VIRTUELE SAMENWERKING; OPEN LEERMIDDELEN; KWALITEIT VAN ONDERWIJS, OPLEIDING EN JEUGDWERK; ONDERWIJS IN ONDERNEMERSCHAP (MET INBEGRIP VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN); RECHTVAARDIGHEID EN INCLUSIE; BASISVAARDIGHEDEN EN TRANSVERSALE VAARDIGHEDEN (TAALVAARDIGHEDEN, DIGITALE VAARDIGHEDEN EN ONDERNEMERSCHAP); ERKENNING EN VALIDERING VAN LEERRESULTATEN MET EEN VLOTTE OVERGANG TUSSEN FORMEEL, NIET-FORMEEL EN INFORMEEL LEREN; BEVORDERING VAN FLEXIBELE LEERTRAJECTEN; PROFESSIONALISERING EN BEROEPSONTWIKKELING IN ONDERWIJS, OPLEIDING EN JEUGDWERK; MANAGEMENT- EN LEIDERSCHAPSVAARDIGHEDEN; ACTIEVE PARTICIPATIE VAN JONGEREN IN DE SAMENLEVING; INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING; INTERREGIONALE SAMENWERKING; SYNERGIEËN TUSSEN BELEID EN PRAKTIJK.

11 HORIZONTALE PRIORITEITEN BASISVAARDIGHEDEN EN TRANSVERSALE VAARDIGHEDEN / EVALUATIE- EN CERTIFICERINGSMETHODEN / CLIL ONDERWIJS- EN OPLEIDINGSTRAJECTEN VAN TOEKOMSTIGE EN REEDS ACTIEVE LESGEVERS/JEUGDWERKERS DIGITALE INTEGRATIE IN HET KADER VAN LEREN, ONDERWIJS, OPLEIDING EN JEUGDWERK DE ONTWIKKELING VAN EEN EUROPESE RUIMTE VOOR VAARDIGHEDEN EN KWALIFICATIES / HET STIMULEREN VAN HET GEBRUIK VAN LEERRESULTATEN VERMINDEREN VAN ONGELIJKHEID OP HET GEBIED VAN LEERRESULTATEN VAN KANSARME LEERLINGEN – MET INBEGRIP VAN LERENDEN MET EEN HANDICAP INNOVATIEVE BENADERINGEN EN INSTRUMENTEN VOOR HET BEOORDELEN EN HET VERBETEREN VAN DE EFFICIËNTE BESTEDING VAN OVERHEIDSUITGAVEN EN -INVESTERINGEN

12 PRIORITEITEN HOGER ONDERWIJS HERVORMINGEN IN HET KADER VAN DE EU- MODERNISERINGSAGENDA 2011 AFSTEMMEN VAN CURRICULA OP DE BEHOEFTEN VAN DE HUIDIGE EN OPKOMENDE ARBEIDSMARKTEN MOBILITEIT STIMULEREN / BELEMMERINGEN VOOR MOBILITEIT OPHEFFEN / VIRTUELE MOBILITEIT BANDEN TUSSEN ONDERWIJS, ONDERZOEK EN DE ZAKENWERELD VERHOGEN VAN HET AANTAL AFGESTUDEERDEN, ONDERVERTEGENWOORDIGDE GROEPEN EN NIET- TRADITIONELE STUDENTEN HET STIMULEREN VAN DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE ONDERWIJSVORMEN

13 PRIORITEITEN BEROEPSOPLEIDING BEROEPSOPLEIDING VAN HOGE KWALITEIT MET EEN STERKE COMPONENT WERKPLEKLEREN VERHOGEN VAN DE RELEVANTIE VOOR DE ARBEIDSMARKT / VERMINDEREN VAN DE DISCREPANTIE TUSSEN VRAAG EN AANBOD / STABIELE PARTNERSCHAPPEN TUSSEN AANBIEDERS EN ECONOMISCHE ACTOREN TRANSPARANTIE EN HET WEDERZIJDS VERTROUWEN TUSSEN SYSTEMEN PROMOTIE VAN EENVOUDIG TOEGANKELIJKE EN LOOPBAANGERICHTE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDING VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES VAN LEERKRACHTEN EN OPLEIDERS

14 PRIORITEITEN SCHOOLONDERWIJS HET VERSTERKEN VAN HET PROFIEL VAN ONDERWIJSPERSONEEL / VERBETEREN VAN INITIËLE LERARENOPLEIDING / ONDERSTEUNEN VAN NIEUWE LEERKRACHTEN HET AANPAKKEN VAN GERINGE BASISVAARDIGHEDEN MIDDELS EFFECTIEVERE ONDERWIJSMETHODEN HET AANPAKKEN VAN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN EN ACHTERSTAND HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN OPVANG EN ONDERWIJS VOOR JONGE KINDEREN

15 PRIORITEITEN VOLWASSENENONDERWIJS EFFECTIEVE STRATEGIEËN VOOR HET VERBETEREN VAN BASISVAARDIGHEDEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN INFORMATIE OVER DE TOEGANG TOT DIENSTEN VOOR VOLWASSENENONDERWIJS HET VERBETEREN EN UITBREIDEN VAN HET AANBOD VAN HOOGWAARDIGE LEERMOGELIJKHEDEN HET ONTWIKKELEN VAN DE COMPETENTIES VAN LESGEVERS HET BEOORDELEN VAN DE EFFECTIVITEIT VAN HET BELEID INZAKE VOLWASSENENONDERWIJS

16 ORGANISATIES MINIMAAL 3 ORGANISATIES UIT 3 PROGRAMMALANDEN BEHALVE S2S: MINIMAAL 2 ORGANISATIES UIT 2 PROGRAMMALANDEN BEHALVE REGIO: MINIMAAL 2 PROGRAMMALANDEN + PER LAND: MINIMAAL 1 LOKALE OF REGIONALE ONDERWIJSINSTANTIE + 1 SCHOOL + 1 ORGANISATIE ACTIEF OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS, OPLEIDING, JEUGDZAKEN OF DE ARBEIDSMARKT ORGANISATIES UIT DE PARTNERLANDEN BEHALVE S2S: NIET MOGELIJK INDIEN ESSENTIËLE MEERWAARDE VOOR HET PROJECT

17 DUURTIJD DUURTIJD: 24 TOT 36 MAANDEN STARTDATUM: TUSSEN 1 SEPTEMBER EN 31 DECEMBER 2015 EINDDATUM: NIET LATER DAN 31 AUGUSTUS 2018

18 TRANSNATIONALE OPLEIDINGS-, ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN SOBOHOVO KORTE DUUR (5 – 60 dagen) EXCHANGES OF GROUPS OF PUPILS BLENDED MOBILITY OF PUPILS JOINT STAFF TRAINING EVENTS BLENDED MOBILITY OF LEARNERS JOINT STAFF TRAINING EVENTS BLENDED MOBILITY OF STUDENTS INTENSIVE STUDY PROGRAMMES JOINT STAFF TRAINING EVENTS BLENDED MOBILITY OF LEARNERS JOINT STAFF TRAINING EVENTS LANGE DUUR (60 – 360 dagen) STUDY MOBILITY OF PUPILS TEACHING OR TRAINING ASSIGNMENTS

19 PROJECTAANVRAAG BIJ HET NA VAN DE COÖRDINATOR EPOS VZW = BE02 31 MAART 2015 – 12:00:00 (middag) 5 AANVRAAGFORMULIEREN: KA201: schoolonderwijs (behalve S2S) KA202: beroepsopleiding KA203: hoger onderwijs KA204: volwassenenonderwijs KA219: school to school (schoolonderwijs)

20 PROCEDURES ONTVANKELIJKHEID KWALITEITSBEOORDELING VALIDERING VAN ORGANISATIES FINANCIËLE DRAAGKRACHT

21 KWALITEITSBEOORDELING RELEVANTIE VAN HET PROJECT (30 PUNTEN) KWALITEIT VAN PROJECTONTWERP EN –UITVOERING (20 PUNTEN) KWALITEIT VAN HET PROJECTTEAM EN DE SAMENWERKINGSREGELINGEN (20 PUNTEN) IMPACT EN VERSPREIDING (30 PUNTEN) MINIMAAL 60% GLOBAAL EN MINIMAAL 50% PER CRITERIUM ERASMUS+ GUIDE FOR EXPERTS ON QUALITY ASSESSMENT

22 PROJECTFINANCIERING 12.500 €/MAAND 24 MAAND: MAXIMUM 300.000 € 36 MAAND: MAXIMUM 450.000 € GROTENDEELS VIA UNIT CONTRIBUTION

23 PROJECTBEHEER EN -UITVOERING COÖRDINATOR: 500 € / MAAND PARTNER: 250 € / MAAND MAXIMAAL 2.750 € / MAAND INDIEN HOGER DAN 2.750 € / MAAND: 500 € VOOR DE COÖRDINATOR, REST VERDEELD OVER DE PARTNERS

24 TRANSNATIONALE PROJECTBIJEENKOMSTEN OP BASIS VAN REISAFSTAND: < 100 KM: 0 € / DEELNEMER / BIJEENKOMST 100 – 1999 KM: 575 € / DEELNEMER / BIJEENKOMST > 1999 KM: 760 € / DEELNEMER / BIJEENKOMST MAXIMAAL 23.000 € / JAAR EIGEN MEDEWERKERS EN/OF LEERDERS

25 INTELLECTUELE PRESTATIES TEGEMOETKOMING IN DE PERSONEELSKOSTEN EIGEN MEDEWERKER GEEN ‘SERVICE CONTRACT’ OP BASIS VAN AANTAL MANDAGEN UNIT CONTRIBUTION: 4 PERSONEELSCATEGORIEËN 4 LANDENCATEGORIEËN

26 EVENEMENTEN MET MULTIPLICATOREFFECT INDIEN BUDGET VOOR ‘INTELLECTUELE PRESTATIES’ OP BASIS VAN DEELNEMERS VAN ORGANISATIES DIE NIET AAN HET PROJECT MEEWERKEN PER LOKALE DEELNEMER: 100 € PER INTERNATIONALE DEELNEMER: 200 € MAXIMAAL: 30.000 € / PROJECT

27 TRANSNATIONALE OPLEIDINGS-, ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN REIS: < 100 KM: 0 € / DEELNEMER 100 – 1999 KM: 275 € / DEELNEMER > 1999 KM: 360 € / DEELNEMER VERBLIJF: KORTE DUUR: TOT EN MET DAG 14: 100 € / DAG / DEELNEMER DAG 15 – DAG 60: 70 € / DAG / DEELNEMER LANGE DUUR: LEERLINGEN: 60 € - 145 € / MAAND / DEELNEMER MEDEWERKERS: TOT EN MET DAG 14: 75 € - 120 € / DAG / DEELNEMER DAG 15 – DAG 60: 53 € - 84 € / DAG / DEELNEMER DAG 61 – DAG 360: 38 € - 60 € / DAG / DEELNEMER

28 BUITENGEWONE KOSTEN 75% VAN DE SUBSIDIABELE KOSTEN MAXIMAAL 50.000 € / PROJECT

29 STEUN VOOR PERSONEN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN TEGEMOETKOMING IN EXTRA KOSTEN DIE RECHTSTREEKS VERBAND HOUDEN MET DEELNEMERS MET EEN HANDICAP 100% VAN DE SUBSIDIABELE KOSTEN

30 Marc De Vlieger KA2 coördinator EPOS vzw marc.devlieger@epos-vlaanderen.be www.epos-vlaanderen.be


Download ppt "ERASMUS+ KERNACTIE 2. ERASMUS+ SCHOOL ONDERWIJS BEROEPS OPLEIDING HOGER ONDERWIJS VOLWASSENEN ONDERWIJS JEUGDSPORT."

Verwante presentaties


Ads door Google