De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurvernieuwing KBO Gelderland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurvernieuwing KBO Gelderland"— Transcript van de presentatie:

1 Structuurvernieuwing KBO Gelderland
Jan Festen, voorzitter KBO Regio Rijk van Nijmegen

2 Opzet voordracht Opzet huidige organisatie KBO
Waarom een provinciale KBO? Waarom een SBOG? Waarom een Unie KBO? Waarom is verandering gewenst? Hoe wordt de nieuwe structuur? Welke voordelen heeft vernieuwing? Conclusies

3 Opzet huidige organisatie KBO
Afdelingen met eigen bestuur, verantwoordelijk voor alles: sociale contacten, informatie, belangenbehartiging etc. voor de leden. Regio's om samenwerking te bevorderen tussen afdelingen Provinciale KBO bond Unie KBO CSO: samenwerking diverse seniorenbonden (niet ANBO)

4 Organisatie KBO Gelderland
Algemene leden vergadering ( leden) Algemeen bestuur (12 leden) Dagelijks bestuur (6 leden) Regio’s (6) Afdelingen (99) Provinciale werkgroepen (4) Communicatie en PR (7 leden) Educatie en kadervorming (6 leden) Identiteit en zingeving (3 leden) Redactie Op de Hoogte (3 leden) Kantoor (procesmanager, beleidsmedewerker, secretariaat en financiële administratie)

5 KBO Gelderland (36.287 leden ALV) Dagelijks Bestuur (6 leden)
Huidige organisatie –bestuursstructuur Algemeen Bestuur (DB + regiovoorzitters) (12 leden) Dagelijks Bestuur (6 leden) Provinciale werkgroepen Kantoor Communicatie & PR (7 leden) 6 Regio’s Procesmanager Educatie & Kadervorming (6 leden) Secretariaat en financiële administratie Regio Oost Regio Noord West Veluwe Regio Rivierenland Regio Rijk van Nijmegen Regio Stedendriehoek/Veluwezoom Regio Zuid Oost Beleidsmedewerker Identiteit & Zingeving (3 leden) Redactie “Op de Hoogte” (3 leden) 99 Afdelingen 5

6 Waarom een provinciale KBO?
Vereniging van leden Samenwerking in SBOG Faciliteren en ondersteunen afdelingen Platform voor ontmoeten van afdelingen Organisatie van vrijwilligers Netwerken deskundigen Lid van KBO Gelderland zijn de lokale KBO afdelingen met haar leden. De afdelingen vormen de ALV, het hoogste besluitvormende orgaan van KBO Gelderland. KBO-G ondersteunt lokale afdelingen: vraaggerichte service en diensten aan besturen en leden. stimuleert en motiveert afdelingen om taken/activiteiten uit te voeren. biedt kaderopleidingen en kadercursussen voor bestuursleden en andere vrijwilligers ondersteuning bij ledenadministratie, websitebeheer en kader- en ledenwerving organiseren van thema en informatiedagen over actuele onderwerpen. Ontmoeten van afdelingen: bij collega-bonden, bij landelijk bureau, bij provinciale KBO’s en bij maatschappelijke organisaties

7 Waarom SBOG? Samenwerking bonden van ouderen in Gelderland: KBO, PCOB en ANBO Collectieve belangenbehartiging op provinciaal niveau op gebied van wonen, verkeer en vervoer, ouderenadvisering, maatschappelijke ondersteuning en zorg

8 Waarom een Unie KBO (1)? Streeft op basis van katholieke traditie naar een samenleving van gemeenschapszin, diversiteit, solidariteit en respect. Doel Unie KBO: optreden als overkoepelend nationaal verband van provinciale bonden van ouderen.

9 Waarom Unie KBO (2)? Behartigen belangen senioren in ruimste zin van het woord. Krachtige stem van senioren op alle niveaus samenleving voor: welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid Ondersteunen leden door gerichte dienstverlening, voorlichting en informatievoorziening.

10 Waarom verandering gewenst?
Transparante organisatie Zichtbaarheid belangenbehartigende rol Kortere communicatielijnen Adequate besluitvormingsprocessen Efficiënte ingerichte organisatie (bestuurlijk en beroepsmatig) Faciliterend en ondersteunend organisatie

11 Algemene Vergadering Vaststellen strategisch beleid
Vaststellen jaarverslag, jaarrekening, begroting Bepaling afdracht contributie per lid Benoeming leden van bestuur Wijzigen statuten en huishoudelijk reglement Evalueert beleid bestuur Strategische en meerjarenbeleid van het bestuur en de daarop gebaseerde activiteitenplannen: beoordelen, behadelen en vaststellen. Benoeming leden bestuur op basis van een bestuursprofiel Keurt de beslissingen van het bestuur over het beleid en de uitvoering goed of af en evalueert de resultaten.

12 Bestuur KBO Gelderland
Bestaat uit maximaal 7 personen Bestuurt op hoofdlijnen Creëert organisatie die beleidsplan uitvoert Bestuursleden met aandachtsgebieden Bereidt het beleid voor en zorgt na vaststelling dat de middelen er komen. Aandachtsgebieden bestuur zijn: coördinatie stuurgroep kerntaken; personeel en organisatie; communicatie; vertegenwoordiging SBOG bestuur en Afvaardiging Ledenraad Unie KBO Voorzitter is boegbeeld en spreekbuis. Onderhoudt contacten binnen en buiten de organisatie: op beleidsmatig niveau met maatschappelijke organisaties en ander odueren bonden

13 Samenwerking afdelingen
Per gemeente één vertegenwoordiger namens de afdelingen (wens) In ALV een gezamenlijk optreden (wens) Regiolaag niet meer relevant Vrijwillige samenwerking afdelingen wordt bevorderd (afhankelijk van kwesties) KBO-G ondersteunt samenwerking

14 Communicatie met leden
Algemene Vergaderingen (evt. extra) Bijeenkomsten van lokale afdelingen (onderling of met bestuur KBO-G) Gebruikmaking van nieuwe media Per mail en/of brief

15 Stuurgroep Kerntaken Maximaal 5 leden met ieder kerntaak:
Belangenbehartiging Imagoversterking Serviceverlening, ledenwerving en ondersteuning Deskundigheidsbevordering en opleiding Ontmoeting en zingeving Voorzitter stuurgroep is een bestuurslid. Leden gekozen op functieprofiel. Stuurgroep is adviserend aan bestuur over uitvoering van activiteiten voortvloeiend uit beleidsplan en activiteitenplan Legt verantwoording af aan bestuur Structuurgroep stelt werk- en projectgroepen samen om projecten uit te voeren op basis van activiteitenplan. Deze werkgroepen hebben een duidelijke taakomschrijving, een tijdspad, budget en een gewenste resultaatomschrijving. Beperkte duur.

16 Beroepsorganisatie Bureau belast met uitvoering taken
Kent volgende functies: Procesmanager Beleidsmedewerker Secretariaat Financiële- en ledenadministratie Valt onder verantwoordelijkheid bestuur

17 Organisatie KBO Gelderland 2013
Algemene leden vergadering ( leden) Bestuur (maximaal 7 leden) Afdelingen (99) Bestuurlijk: Stuurgroep kerntaken → projectgroepen Organisatorisch: Procesmanager/beleidsmedewerker Secretariaat en financiële administratie

18 KBO Gelderland (36.244 leden ALV)
Bestuur KBO Gelderland Bestuurlijk Organisatorisch Stuurgroep Kerntaken Procesmanager Beleidsmedewerker Projectgroepen Secretariaat en financiële administratie Projectgroepen Afdelingen 1 Projectgroepen 2 3 99 18

19 Welke voordelen Slankere organisatie Transparant
Kortere communicatielijnen Heldere besluitvorming Efficiëntere organisatie Betere steun aan afdelingen/leden

20 Conclusies Een organisatie die bij de tijd is.
Kans dat leden meer invloed kunnen uitoefenen. Geen onnodige of overbodige structuren. Maakt gebruik van de aanwezig expertise van leden. Mogelijk meer uitnodigend voor jongere senioren.

21 Veranderingen Unie KBO
Unie is er voor de leden!! Bestuur is beleidsvormend op basis beslissing in ledenraad Ledenraad uit 2 personen per provincie aangewezen door ALV provincie Uitvoering beleid door leden Belangenbehartiging en dienstverlening Provinciale bond bepaalt wat zij wil afnemen aan diensten

22 Conclusies Duidelijke organisatie Kortere lijnen
Heldere besluitvorming Waarborging inspraak Betere afstemming KBO-G en Unie-KBO Leden spelen duidelijker rol in de Unie Minder van boven af


Download ppt "Structuurvernieuwing KBO Gelderland"

Verwante presentaties


Ads door Google