De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstige ouderenzorg in Vlaanderen Bernadette Van Den Heuvel CD&V senioren, dinsdag 10/02/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstige ouderenzorg in Vlaanderen Bernadette Van Den Heuvel CD&V senioren, dinsdag 10/02/2015."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstige ouderenzorg in Vlaanderen Bernadette Van Den Heuvel CD&V senioren, dinsdag 10/02/2015

2 P RIORITEITEN CONTEXT CIJFERS EVOLUTIES & TRENDS KERN- WAARDEN BOUWSTENEN Inhoud

3 1. De Context We leven in een kantelperiode

4 Drievoudige kanteling 1. hoe wij denken 2. hoe wij ons organiseren 3. hoe wij sturen

5 Beleidsnota WVG

6 Vergrijzing, verzilvering, vergroening, verdunning  In 2013 heeft een vrouw die geboren wordt in België een gemiddelde levensverwachting van 82,93 jaar. Voor een man is dit 77,94 jaar.  In 2060 wordt de geschatte levensverwachting voor mannen 86 jaar, en bijna 89 jaar voor vrouwen.  Dit betekent dat de levensverwachting op een 47 jaar tijd dus toeneemt met meer dan 8 jaar voor mannen en 6 jaar voor vrouwen.

7

8

9

10  De ontgroening (min 15-jarigen) stagneert in Vlaanderen (16 à 17%)  In de centrumsteden zoals Antwerpen en Gent en vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent men een nieuwe demografische groei en zal de leeftijdsgroep van de min-15- jarigen ook in de komende periode toenemen

11  Stijging van 1- en 2-persoonshuishoudens (de vergrijzing en een toenemende echtscheidingskans)  De groep alleenwonenden zal verder vervrouwelijken én verouderen. Tussen 2008 en 2028 komen er ongeveer 160.000 alleenwonenden bij, waarvan de helft 80 jaar of ouder is  Nieuw samengestelde gezinnen  Kinderen groeien in steeds meer diverse gezinsvormen op  Het tweeverdienersmodel zet een toenemend druk op gezinnen om het gezinsleven te verzoenen met arbeid

12 Toenemende vraag naar langdurige zorg  27,2% van de Belgische bevolking lijdt aan minstens één chronische ziekte  Het risico op een chronische aandoening stijgt met de leeftijd  Ook de prevalentie van multimorbiditeit, neemt toe met het ouder worden  10 tot 20% van de 40-jarigen lijdt aan minstens twee chronische aandoeningen, bij de personen van 70 jaar en ouder stijgt dat aantal tot 50 à 70%  Binnen de chronische ziektes vormen de psychiatrische aandoeningen een belangrijk en alsmaar groeiend aandeel

13 Het risico op een chronische aandoeningen stijgt met de leeftijd

14 Prevalentie dementie

15 Dementie

16  Expansie ---) toenemende levensverwachting ---) toenemend aantal ouderen met een slechte gezondheid = toenemende vraag naar zorg  Compressie ---) betere gezondheid die tot hogere levensverwachting leidt ---) brengt ook compressie met zich mee van het aantal ongezonde levensjaren  Ideaal ---) mensen blijven tot op hoge leeftijd actief en sterven dan een snelle dood zonder voorafgaande zorgafhankelijkheid

17 Toenemende diversiteit  Voor 2012 wordt geschat dat 17,5% van de bevolking in het Vlaams Gewest van vreemde herkomst is  In de jongste leeftijdsgroep van 0- tot 5- jarigen loopt dat op tot 31%  In Brussel liggen deze cijfers veel hoger: de bevolking met vreemde herkomst bedraagt naar schatting driekwart  Toenemende maatschappelijke diversiteit

18 Armoede en sociale uitsluiting  Afhankelijk van de gehanteerde definitie gaat het om 10% tot 15% van de bevolking. In het Brussels Gewest liggen deze cijfers veel hoger  Het armoederisico is beduidend groter bij: - ouderen - alleenstaanden - eenoudergezinnen - werklozen en niet-actieven - gezinnen waar niemand werkt of waar slechts beperkt wordt gewerkt - laagopgeleiden - huurders - vreemdelingen van buiten de EU

19 Individualisering & wijzigende relatie burger - overheid  Focus op autonomie en zelfbeschikking  Meer kennis, meer informatie en toenemende mondigheid  Toenemende vraag waarborgen voor kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening, naar een gevarieerd en aangepast aanbod, naar transparantie in de vaak complexe informatie  Toenemende juridisering van de verhouding tussen de hulpen zorgverleners en de cliënt en de cliënt en de overheid  Toegenomen aandacht voor cliëntenrechten, voor participatieve hulpverlening en zelfhulpgroepen sluit aan bij deze tendens

20 Digitale ict  ICT-toepassingen en sociale media spelen een groeiende rol in de zorg, zowel in de communicatie met de patiënt/cliënt, tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverstrekkers, zorgverzekeraars en de overheid  Nieuwe mogelijkheden zoals online-methodieken in hulp- verlening  Het belang van digitale vaardigheden voor de burger wordt steeds groter  Houdt tegelijkertijd een toenemend risico in op digitale uitsluiting die de bestaande uitsluiting op andere domeinen van het leven nog kan versterken

21 Internationalisering & multilevel-governance  Digitale communicatiemiddelen werken geografische drempels weg  Internationale organisaties zoals de Europese Unie, de Raad van Europa, de Unesco en de Verenigde Naties hebben de voorbije decennia steeds nadrukkelijker een rol opgenomen in de beleidsvorming, waarvan we de impact tot op het nationale, regionale en soms zelfs lokale niveau ervaren  Die internationalisering symboliseert de gelaagdheid van niveaus die mee een rol spelen als beleid wordt gevoerd  De 6e staatshervorming hertekent de relatie tussen de deelstaten en de federale overheden en de deelstaten onderling  Voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin blijft afstemming en samenwerking noodzakelijk

22 2. Cijfers

23 BevolkingsstructuurZorgverzekering ZorgaanbodBudget

24  Bevolkingsaantal België op 01/01/2014: 11.150.416 personen  Bevolkingsaantal Vlaams Gewest op 01/01/2014: 6.410.705 personen (57,5%)  1.222.353 personen 65 jaar en ouder (19%), waarvan 360.997 personen 80 jaar en ouder (29,53 %) (bron: FOD statistieken & APS-Vlaanderen) leeftijdscategorieAantal personen % 0-19 jaar1.390.04522 25-64 jaar3.798.30759 65 jaar-95 en ouder1.222.353 19 totaal6.410.705100

25 Zorgverzekering: Lopende dossiers per leeftijdscategorie uitgesplitst naar zorgvorm Aantal 2013Mantel-% Leeftijds- categorie Residientiële% Leeftijds- categorie Totaal% Leeftijds- categorie en thuiszorgt.o.v. totaal mantel zorgt.o.v. totaal en thuiszorg Residentiële zorg leeftijd: < 26 jaarleeftijd: 0 - 18 jaar4.2042,67%00,00%4.2041,82% leeftijd: 19 - 25 jaar2.8461,81%100,01%2.8561,23% Totaal leeftijd <26 jaar 7.0504,48%100,01% 7.0603,05% leeftijd: 26 - 44 jaar 9.7436,19%2850,38%10.0284,33% leeftijd: 45 - 64 jaar 24.69315,69%2.8093,79%27.50211,88% Totaal leeftijd 26 - 64 jaar 34.43621,88%3.0944,17% 37.53016,21% leeftijd: 65 - 79 jaarleeftijd: 65 - 69 jaar10.1426,44%2.2343,01%12.3765,35% leeftijd: 70 - 74 jaar13.0278,28%3.4254,62%16.4527,11% leeftijd: 75 - 79 jaar22.19214,10%7.3899,97%29.58112,78% Totaal leeftijd 65 - 79 jaar 45.36128,82%13.04817,60% 58.40925,23% leeftijd: >= 80 jaarleeftijd: 80 - 84 jaar30.75319,54%15.66321,13%46.41620,05% leeftijd: 85 - 89 jaar25.74016,35%21.88229,52%47.62220,57% leeftijd: 90 - 94 jaar12.0797,67%16.12521,76%28.20412,18% leeftijd: 95 - 99 jaar1.7241,10%3.5214,75%5.2452,27% leeftijd: >= 100 jaar2570,16%7741,04%1.0310,45% Totaal leeftijd >= 80 jaar 70.55344,82%57.96578,21% 128.51855,51% Totaal 157.400 100,00% 74.117 100,00% 231.517100,00%

26 WoonzorgcentraAantal WGH 1/01/201066.634 1/01/201167.479 1/01/201268.844 1/01/201370.152 1/01/201471.811 13/01/201574.586

27 Centra voor kortverblijf Aantal WGH 1/01/20101.054 1/01/20111.271 1/01/20121.450 1/01/20131.640 1/01/20141.815 15/01/20152.016

28 Groepen van assistentiewoningenAantal WE 1/01/201014.433 1/01/201114.990 1/01/201215.629 1/01/201316.696 1/01/201418.061 15/01/201519.211

29 Dagverzorgingscentra Aantal 1/01/2009 106 1/01/2010 112 1/01/2011 117 1/01/2012 131 1/01/2013 cado 19 gewoon 157 totaal 176 1/01/2014 cado 19 gewoon 170 totaal 189 15/01/2015 cado 35 gewoon 183 totaal 218

30 Jaar UC gezinszorg 201016.341.913 201116.638.242 201216.966.775 201317.323.914 201417.633.631

31 Begroting

32

33

34

35

36  Geen aangroei gezinszorg ---) wel taakuitzuivering  Aangroei woongelegenheden woonzorgcentrum en centra voor kortverblijf: 1.500  2,1 mio besparing in woonzorgcentra (op werkingskost --) net zoals op alle welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen) Begroting 2015

37 3. Evoluties & trends

38 Economische situatie StaatshervormingVermarkting DiversificatieDereguleringResponsabilisering

39 Evoluties & trends  Economische situatie + groei zorgkosten  Besparingen  Beperkte groeimogelijkheden  Druk om premies te verhogen  Solidariteit onder druk  Andere beleidsdomeinen onder druk?  Bereidheid om via solidariteitsprincipe zorg te blijven betalen?

40 Evoluties & trends  Staatshervorming  Programmatie, erkenning & financiering zorgkost ROB, RVT, DVC, PVT, BW, revalidatie  Tegemoetkoming hulp aan bejaarden  Prijzenbeleid woonzorgvoorzieningen  Overgangsprotocollen  In eerste fase: focus op continuïteit  Tweede fase: focus op harmonisering, bijsturing en innovatie

41 Evoluties & trends  Vermarkting  Toenemende competitie  Vraag ‘level playing field’ = ‘gelijke’ kansen op toetreding tot de ‘markt’  Diversificatie van het zorgaanbod  Toenemende vraag naar gepersonaliseerde zorg op maat  Toenemende keuzemogelijkheden voor de zorgvrager

42 Evoluties & trends  Deregulering  Toenemende kwetsbaarheid van de positie van de zorgvrager  Verjuridisering, cherry picking/cream-skimming, ….  Responsabilisering (sociaal ondernemerschap corporate governance – kwaliteitszorg)  Transparantie - resultaatgerichte indicatoren  Value for money  Kwaliteit van leven, functionele mogelijkheden & tevredenheid van de zorgvrager

43 4. Kernwaarden Autonomie CompetentiegerichtParticipatie Vermaatschappelijking van de zorg Gezond ouder worden Geïntegreerde zorg Waardigheid ondersteunend zorg

44 Kernwaarden  Autonomie  Eigen regie  Eigen verantwoordelijkheid  Goede vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid  Competentiegericht  Empowerment  Eigen kracht  Leren, ook op hoge leeftijd

45 Kernwaarden  Participatie  Van tel zijn – mee-tellen  Volwaardig meedoen (inkomen, huisvesting, mobiliteit, …)  Vermaatschappelijking van de zorg  Zorg voor elkaar in de gemeenschap  Ageing in place  Nabije zorg  Leeftijdsvriendelijke gemeenten

46 Kernwaarden  Gezond(-er) ouder worden  Preventie  Van ziekte naar gezondheid georiënteerd  Gezondheidsdoelstellingen  Triple aimmodel (Berwick et all. 2008)  Geïntegreerde zorg  Voorkomen en ontdoen van gefragmenteerde zorg  Coördinatie, co-creatie, casemanagement  Chronic care model (WHO)  Netwerkzorg (Zorgnetmodel)

47 Kernwaarden  Waardigheid ondersteunende zorg  Rechten en verantwoordelijkheden  Armmoedebestrijding  Aandacht voor diversiteit  Bejegening  Ethisch verantwoord zorgbeleid  Wonen, leven en zorg

48 Kernwaarden  Finale doelstellingen van het Vlaams ouderenzorgbeleid  Mensgericht  Economisch volhoudbaar  Maatschappelijk aanvaard én ingebed  Oriëntatie op kwaliteit van leven  Oriëntatie op zo lang als mogelijk zelfstandig

49 5. De bouwstenen

50 10 bouwstenen ouderen(-zorg) beleid Inclusief ouderenbeleid Staatshervorming Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerszorg Programmatie, vergunning & erkenning Zorginhoudelijke kader PersoneelsbeleidKwaliteitsbeleid Infrastructuur & inrichting Financierings- concept Zorgorganisatie- concept

51 10 bouwstenen 1.Inclusief Vlaams ouderen(zorg)beleid  Vlaams ouderenbeleidsplan  Inclusief waar mogelijk, exclusief waar nodig  Preventie 2. Staathervorming realiseren  Continuïteit  Inkanteling in Vlaamse Sociale Bescherming 3. Ondersteuning van mantelzorg- en vrijwilligerszorg  Respijtzorg  Informatie & ondersteuning  Waardering

52 10 bouwstenen 4.Programmatie, vergunnings- en erkenningsbeleid  Geïntegreerde programmatienorm  Geïntegreerde indicatiestelling  Erkenningskalender  Link VAPH/PVT/BW 5. Zorginhoudelijke kader met erkenningsnormen  RVT/DVC normen federaal inkantelen in WZ-decreet  Regelluwte  Elektronisch zorgdossier  E-health, e-care, zorg-op-afstand, ….

53 10 bouwstenen 6.Attractief personeelsbeleid  Aangepaste personeelsnormen  Aangepaste opleiding zorgberoepen  Taakuitzuivering  Integratie ICT – slimmer werken  KB 78 7.Kwaliteitsbeleid  Zelfregulering en certificering (versus controle en inspectie)  Transparantie - verantwoording  Link zorgdossier – objectieve kwaliteitscriteria

54 10 bouwstenen 8. Infrastructuur en inrichting  VIPA – pistes onderzoeken: - nieuwe financieringswijze (investeringsforfait)  Regelluwte  Versoepeling stedenbouwkundige voorschriften  Diverse doelgroepen onder een dak/site  Flexibele en meervoudige inzet van infrastructuur

55 10 bouwstenen 9. Innovatief financieringsconcept  Vlaamse Sociale Bescherming  Indicatiestelling  Zorgverzekering  THAB  Dagprijzenbeleid  Sociale correcties  Persoonsgericht financieringsmodel  Cash of in kind? Met of zonder verantwoording?  Inclusief thuiszorg?  Link VAPH/PVT en BW

56 10 bouwstenen 10. Innovatief zorgorganisatieconcept  Slimmer organiseren  Complexe, langdurige zorg en ondersteuning  Integratie eerstelijnszorg & woonzorg & PVT - BW  Geen monodisciplaire benadering  Samenwerking in netwerkconcept  Geen one size fits all  Eenvoudig, dichtbij en herkenbaar  Rol huisarts (together we change)  Rol ICT en gegevensdeling

57 2018

58 Gezond ouder worden en blijven Goed leven met een of meerdere langdurige aandoen- ingen Onder- steuning voor complexe co- morbiditeit/ fraility Toegankelijke effectieve onder- steuning igv crisis Kwaliteitsvolle persoons- gerichte acute zorg Goede ontslag- planning en onder- steuning Effectieve rehabilitatie & revalidatie Persoons- gerichte, waardig- heidsonder- steunende langdurige zorg Onder- steuning, zelfbeschik- king op het einde van het leven Bron: The King’s Fund 2014 Omslag naar preventie en pro-actieve zorg 10 componenten van een persoonsgerichte geïntegreerde zorg en ondersteuning voor ouderen

59 6. Prioritaire werkpunten  Uitvoering besparingsmaatregelen cfr Vlaamse begrotingsdoelstellingen  Vlaams dagprijzenbeleid (continuïteit en transparantie)  Erkenningskalender  Programmatie en beleid voorafgaande vergunningen  Middelen voor uitbreiding woonzorgaanbod  Middelen voor financiering zorgforfaits B, C, Cdem in ROB  Heroriëntering animatiemiddelen naar bewoners met zwaar zorgprofiel  Uitvoering resolutie Vlaams parlement VIPA  Integratie RVT-regelgeving in woonzorgdecreet  Realisatie Vlaams Sociale bescherming  Ontwikkeling nieuw zorgorganisatieconcept voor langdurige zorg (link eerste lijnzorg en woonzorgdecreet)

60 We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk Jan Rotmans, 2014


Download ppt "Toekomstige ouderenzorg in Vlaanderen Bernadette Van Den Heuvel CD&V senioren, dinsdag 10/02/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google