De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie bewonersavond 4 februari 2015 1 Platform Overlast Rivierendriesprong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie bewonersavond 4 februari 2015 1 Platform Overlast Rivierendriesprong."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie bewonersavond 4 februari 2015 1 Platform Overlast Rivierendriesprong

2 Vervuilend bedrijf Ligging op minder dan 50 meter afstand van een woonwijk Krijgt nota bene een vergunning om uit te breiden !! 2 Dossier Rivieren Driesprong

3 Overlast van De Rivierendriesprong B.V., 30 – 52% verantwoordelijk voor stofemissie 3  Ernstige stof- en roetoverlast 264 duizend kilo stof per jaar, (exclusief in werking zijnde puinbreker, bandbreedte: 30-52%) Vrachtverkeer: ca.700 bewegingen per dag, na vergunningverlening ruim 900 per dag  Ernstige geluidsoverlast Storten van Grind en Puin Zeven van Puin Breken van Puin Vrachtverkeer: ca.700 bewegingen per dag, na vergunningverlening ruim 900 per dag  Mogelijke Asbest-emissie in de openlucht 10 mg/kg asbest in sloopafval wettelijk toegestaan In de praktijk zit er inderdaad ALTIJD asbest in puin, aldus testrapporten 0,0% asbest aangetroffen in monsters van R3S…………. R3S mag zelf monsters nemen! Omgevingsdienst controleert niet op asbest omdat dit niet nodig zou zijn!

4 Stof-overlast door Rivierendriesprong B.V. Wit washandje na stofafname binnenshuis Woningen gelegen binnen een straal van 300 m; de eerste huizen binnen 50 m 4

5 Roetuitstoot & geluidsoverlast door Rivierendriesprong B.V. Dagelijks drukke verkeersbewegingenvan en naar het bedrijf Ongeveer 700 vervoersbewegingen per dag over de dijk heen en weer. Na vergunningverlening ca.900 vervoersbewegingen per dag. 5

6 MOGELIJK ASBEST in SLOOPAFVAL: gevaar asbest in milieu Bouw- en sloopafval  R3S heeft vergunning om 100.000 ton puin te breken  R3S breekt nu onder een overkapping; na vergunningverlening in de buitenlucht  Uit de vergunning blijkt dat het gebroken puin 10 Mg asbest per kilo MAG bevatten  Uitslag tests altijd 0,0% asbest  Conclusie: rijmt dit met elkaar, m.a.w.:  Uit welk gebroken puin worden dan de monsters genomen?  Controle door Omgevingsdienst op asbest heeft tot op heden niet plaatsgevonden! Bouw- en sloopafval  R3S heeft vergunning om 100.000 ton puin te breken  R3S breekt nu onder een overkapping; na vergunningverlening in de buitenlucht  Uit de vergunning blijkt dat het gebroken puin 10 Mg asbest per kilo MAG bevatten  Uitslag tests altijd 0,0% asbest  Conclusie: rijmt dit met elkaar, m.a.w.:  Uit welk gebroken puin worden dan de monsters genomen?  Controle door Omgevingsdienst op asbest heeft tot op heden niet plaatsgevonden! 6

7 Onvakkundige asbestverwijdering en afvoer sloopafval (in het algemeen)  R3S MAG geen asbesthoudend afval aannemen, WANT  R3S MAG geen asbesthoudend afval VERWERKEN  DUS er hoeft hierop geen controle plaats te vinden !! 7 Diverse sloopactiviteiten in Papendrecht hebben bij ons de vraag opgeroepen: Waar blijven bijv. de asbestplaten van de daken? Voorbeeld: Sporthal de Laaght, waarvan het dak in elk geval asbest bevatte.

8 GEVAAR: Bij aanbod van bijv. gebroken asbestcementplaten, samen met bouwpuin, dan kan dat 'makkelijk en goedkoop' door de shredder / puin breker. Ook al zou de R3S te goeder trouw zijn, dan noch is deze aanname door OZHZ en/of andere instanties levensgevaarlijk te noemen. Als er geen controle is dan wordt de verleiding wel heel groot! Wat staat hierover in het negatieveBibob-advies? 8 Foto: Pieter van den Berg

9 9 De Wettelijk toegestane emissie van asbest in de OPEN LUCHT is “NUL” DUS: Afwijkingen hiervan zijn wettelijk niet toegestaan. Het bedrijf mag 100.000 ton puin breken per jaar Toegestaan: max 10 mg asbest per kg te breken puin VANAF 2004 tot afgelopen juli werd bij de R3S in de open lucht gebroken Bouwpuin dat asbest kan bevatten mag van de gemeente sinds december 2014 onder een overkapping gebroken worden Uitgaande van het bovenstaande: Emissie asbest / jaar: 10 duizend kilo op 100.000 ton puin Het asbest wordt mogelijk meegebroken, -vermalen en/of -geshredderd. De Wettelijk toegestane emissie van asbest in de OPEN LUCHT is “NUL” DUS: Afwijkingen hiervan zijn wettelijk niet toegestaan. Het bedrijf mag 100.000 ton puin breken per jaar Toegestaan: max 10 mg asbest per kg te breken puin VANAF 2004 tot afgelopen juli werd bij de R3S in de open lucht gebroken Bouwpuin dat asbest kan bevatten mag van de gemeente sinds december 2014 onder een overkapping gebroken worden Uitgaande van het bovenstaande: Emissie asbest / jaar: 10 duizend kilo op 100.000 ton puin Het asbest wordt mogelijk meegebroken, -vermalen en/of -geshredderd. Asbest-emissie mogelijk jaarlijks: 10 duizend kilo op 100.000 ton puin

10 HUIDIGE SITUATIE: Milieucategorie voor het hele terrein is 3.1. Er mag alleen gebroken worden in “Loods A” (= slechts een overkapping) 10 Weerlegging Standpunt College: Algemene toelaatbaarheid van maximaal milieucategorie 3.1 is van toepassing (Geldende bestemmingsplan d.d. 20 september 2007): Artikel 2.20 Wabo biedt mogelijkheid vergunning te weigeren December 2013: College was voornemes om de vergunning te weigeren Najaar 2014: College nam de beslissing om de vergunning toch te verlenen: Waar komt deze 180 graden draai vandaan? Op geen enkele wijze onderbouwd (behalve gepresenteerde claim van bedrijf ad € 790.500,-?) Eerst dient diepgaand onderzoek voor bewoners te worden gedaan naar veiligheids- en gezondheidsrisico’s naar effecten opschaling milieucategorie NB. Er ligt een negatief Bibob advies naar de betrouwbaarheid en integriteit van bedrijf: Het College laat dit evenwel buiten beschouwing! Voornemen College: Verhogen van de milieucategorie van 3.1 naar 4 en later naar 5 Het verlenen van een allesomvattende revisievergunning College stelt volgens de wet niet anders te kunnen

11 Waarheidsvinding De gemeenteraad nam op 7 november 2013 een motie aan welke het College opriep: “alle noodzakelijke onderzoeken uit te voeren die in het kader van waarheidsvinding nodig zijn”.  Men blijft volhouden dat uitplaatsing v.h. bedrijf onmogelijk is terwijl er nooit onderzoek gedaan is naar de mogelijkheden en de kosten 11

12 Het College heeft WEL het recht om een vergunning te weigeren  Voor het weigeren van een vergunning kan alleen gebruik gemaakt worden van een negatief Bibob advies als er geen andere gronden tot weigering zijn (bron: Landsadvocaat 7 januari 2015)  Het bedrijf heeft een Bibob onderzoek ondergaan waar een advies is uitgerold. De inhoud daarvan is geheim, behalve voor het College en voor de fracties die de belangen van de omwonenden van R3S niet wensen te behartigen  De overige fracties zijn niet in staat gesteld om hier zelf onderzoek naar in te stellen  Enige optie: vrede hebben met de bagatellisering van de uitkomst door de wethouder  Conclusie: Geen sprake van gelijkwaardig dualistisch overleg ! 12 Instrumenten

13 Hoe gaat het College om met de veiligheid van de inwoners als het de Rivierendriesprong betreft? 1.Negeren ernstige – en aanhoudende klachten van bewoners 2.Negeren – althans niet willen onderzoeken – van gezondheids- en veiligheidsrisico’s 13

14 Kosten voor de gemeente i.v.m. dit bedrijf, (periode 2013-2014) een tussenstand 14 Kosten Milieudienst (OZHZ)€83.000,-- Kosten Stofonderzoek, betaald door provincie Zuid-Holland€17.000,-- Advocaatkosten, (Pels Rijcken, Den Haag)€67.500,-- Gemeentelijke inzet: ambtenaren, excl. bestuurskosten€212.500,-- Kosten Bibob advies, gemeente€500,-- Subtotaal kosten Tussenstand 2013-2014€ 380.500,--€363,500,-- Bij: Claim bedrijf op gemeente€790,500,-- Totaal kosten + claim door bedrijf€1.154.000,--

15 Schatting totale kosten vanaf 2004 2,2 miljoen euro 15 Schatting totale kosten vanaf 2004 Periode 2004-2006 op basis van tussenstand berekening€360.000,-- Periode 2007-2009 op basis van tussenstand berekening€360.000,-- Periode 2010-2012 op basis van tussenstand berekening€360.000,-- Periode 2013-2014 tussenstand€363.500,-- Subtotaal van 2004-2014 (tien jaar)€1.443.500,-- Bij: tot nu toe bekende claims van het bedrijf€790.500,-- Schatting totale kosten vanaf 2004€2.234.000,--

16 Enkele redenen om de vergunning te weigeren, en in plaats daarvan de mogelijkheid tot uitplaatsing te beschouwen 1)Ernstige milieuvervuiling en overlast, grote hoeveelheden grofstof en fijnstof worden uitgestoten 2)Aanzienlijke toename van vervoersbewegingen over de dijk, van en naar het bedrijf, met alle gevolgen van dien 3)Activiteiten vinden plaats op veel te dichte afstand van woonwijk 4)Asbest-emissie: tot op dag van vandaag niet onderzocht 5)College dient eerst in kaart te brengen wat de veiligheidsrisico’s voor bewoners zijn en de mogelijke juridische consequenties die hieruit richting Gemeente kunnen volgen 6)Kosten lopen onverantwoord hoog op 7)Bedrijf verdient geen credit, hield zich eerder niet aan verbod rechter om puin te breken Het POR roept het College op zijn verantwoordelijkheid te nemen en de opschaling milieucategorie te weigeren. 16

17 Alternatief  Uitplaatsing naar een geschikte bedrijfslocatie BINNEN de regio (Drechtsteden) waar het bedrijf wél rustig verder kan groeien met behoud van werkgelegenheid goed gecontroleerd, géén asbestverwerking  Waarom dit niet eens serieus onderzoeken? 17

18 Uitplaatsing toch niet mogelijk? Er dient een duidelijk AKTIEPLAN te komen Met maatregelen voor de KORTE en de LANGE TERMIJN  Op basis van de wensen van bewoners en belanghebbenden door een externe voorzitter begeleid en uitmondend in een beheersplan met inachtneming van alle vergunnings- voorschriften 18


Download ppt "Presentatie bewonersavond 4 februari 2015 1 Platform Overlast Rivierendriesprong."

Verwante presentaties


Ads door Google