De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8/04/2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8/04/2017."— Transcript van de presentatie:

1 8/04/2017

2 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel
8/04/2017

3 Wie kan beroep doen op de sociale dienst?
personeelsleden van: de 13 beleidsdomeinen de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen de ministeriële kabinetten van de Vlaamse Regering zowel: personeelsleden / gepensioneerden statutaire / contractuele werknemers partners en kinderen ten laste meer info vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

4 Hoe kunt u ons contacteren?
in het Boudewijngebouw, toren 3C: Boudewijnlaan 30 – bus 51, 1000 BRUSSEL permanentieregeling voor algemene vragen : telefonische permanentie  Fax: website: vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

5 Wat kunnen wij voor u doen?
eerstelijnshulp op maat: individuele hulpverlening sociale dienstverlening eindeloopbaanwerking gepensioneerdenwerking vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

6 Individuele hulpverlening
vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

7 materiële hulpverlening:
tegemoetkoming in de medische kosten renteloze lening bijzondere bijstand algemeen niet - materiële hulpverlening: psychosociale hulpverlening begeleiding bij overlijden begeleiding langdurig zieke personeelsleden alcohol- en drugsbeleid vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

8 Tegemoetkoming in de remgelden
in te dienen medische kosten remgeldtellers bijgehouden door het ziekenfonds facturen voor optiekkosten, ICL- of laseroperaties aan de ogen, hoorapparaten, tandprothesen en tandimplantaten terugbetaling op basis van berekend belastbaar inkomen (= gezamenlijk belastbaar inkomen min kinderlast min personen met een handicap ten laste of medisch gepensioneerden) vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

9 Tegemoetkoming in de remgelden
remgelden en facturen: criteriatabel minimale kosten en terugbetalingspercentages 2014 Berekend belastbaar inkomen 2014 (aanslagjaar 2012, inkomen 2011) Minimum bedrag medische kosten (in euro) % Tegemoet-koming Actief Gepensioneerd 0 – ,92 euro 50 75 70% 50% 17.719,93 – ,07 euro 150 175 30% 27.241,08 – ,25 euro 200 225 20% 36.762,26 – ,69 euro 250 275 15% 45.886,70 – ,13 euro* 300 325 10% Onder voorbehoud: deze inkomenscategorieën worden enkel uitbetaald ingeval van voldoende budgettaire ruimte. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

10 Medische bijstand voor hoge medische kosten die buiten de tegemoetkoming in remgelden vallen en die zwaar op het gezinsbudget wegen enkel mogelijk na sociaal en financieel onderzoek door de maatschappelijk assistent van de regio die indien nodig een voorstel formuleert en voor beslissing voorlegt aan het beleid in te dienen medische uitgaven: supplementen en medische kosten zonder RIZIV tussenkomst vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

11 Renteloze leningen bij sociale acute noodsituaties
oplossen van tijdelijke situatie duidelijke verbetering van de levensomstandigheden begeleiding: nooit louter financiële hulp samen met cliënt zoeken naar structurele oplossingen op lange termijn voorstel op maat: huisbezoek maatschappelijk assistent(e) maximum ± € aflossingstermijn: 24 maanden (richttermijn) vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

12 Renteloze leningen enkel na een voorafgaand sociaal en financieel onderzoek de maatschappelijk assistent formuleert een voorstel: toekenning (ja dan neen), bedrag, aflossingstermijn de CIHV keurt het voorstel (al dan niet of in gewijzigde vorm) goed de gerechtigde ondertekent de leningsovereenkomst samenwonenden op hetzelfde domicilieadres ondertekenen beiden de leningsovereenkomst vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

13 Lening huurwaarborg enkel voor individuen of gezinnen in een sociale noodsituatie en na een voorafgaand sociaal onderzoek neem vooraf contact op met je maatschappelijk assistent van je regio om te weten wat je mogelijkheden zijn aanvraag kan online ingediend worden. De maatschappelijk assistent contacteert je dan binnen de twee werkdagen om een afspraak te maken vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

14 Bijzondere bijstand voor actieve en gepensioneerde gerechtigden
een acute noodsituatie: noodzakelijke of onvermijdelijke kosten die u niet meer kunt betalen, uitgaven waarvoor u geen banklening meer krijgt, … neem contact met de maatschappelijke assistent van uw regio. Na een voorafgaand sociaal en financieel onderzoek formuleert die een voorstel voor een commissie individuele hulpverlening (CIHV) de CIHV beslist in consensus vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

15 Extra ondersteuning schoolgaande kinderen
zit u in schuldbeheer, heeft u zware financiële problemen zodat het u met moeite de schoolkosten en inschrijvings-gelden van uw schoolgaande kinderen kunt betalen? neem dan contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio. na een financieel en sociaal onderzoek gaat die na of de sociale dienst u kan helpen vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

16 Hospitalisatieverzekering
voorwaarden: aangesloten bij de hospitalisatieverzekering 3 keer of meer franchise van 125 € moeten betalen binnen een periode van 1 jaar met bewijsstukken gestaafde aanvraag 3de en eventueel volgende franchise terugbetaald meer info op : vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

17 Hospitalisatieverzekering
Wat kost het? Voor actieve personeelsleden betaalt de werkgever (Vlaamse Overheid) Gepensioneerde personeelsleden en de nevenverzekerden betalen de jaarpremie zelf Hoofdverzekerde -65 jaar) Basispremie Aanvullende premie 47,81 euro (VO) 219,02 euro (zelf te betalen) vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

18 Hospitalisatieverzekering
De nevenverzekerden Basispremie Aanvullende premie Volwassenen tot 65 jaar 47,81 euro 219,02 euro Kinderen jonger dan 25 jaar 15,94 euro 73,00 euro Kinderen vanaf 25 jaar Volwassenen vanaf 65 jaar tot 70 jaar 143,43 euro 657,06 euro Volwassenen vanaf 70 jaar 191,24 euro 876,08 euro vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

19 Hospitalisatieverzekering
de sociale dienst geeft op drie tijdstippen een eenmalige tegemoetkoming in de premiekosten van een hospitalisatieverzekering nieuw gepensioneerden: 35,00 euro op 65 jaar: 100,00 euro op 70 jaar: 135,00 euro de gerechtigden ontvangen van de sociale dienst een aanvraagformulier door hen in te vullen en terug te sturen met een factuur en het betalingsbewijs van de premie vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

20 Loopbaanonderbreking
Palliatieve zorgverlening de sociale dienst betaalt per jaar /patiënt een bedrag van: 500,00 euro voor 1 maand voltijdse LBO 250,00 euro voor 1 maand halftijdse LBO (of 500,00 euro bij 2 maanden halftijdse LBO) het personeelslid moet deze tegemoetkoming niet zelf aanvragen de toekenning gebeurt automatisch op basis van de aangeleverde informatie door de MOD of de personeelsdienst van betrokkene vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

21 Loopbaanonderbreking
Bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek familielid wordt niet automatisch uitbetaald enkel op vraag van de cliënt indien die door het loonverlies deze bijstand of zorg niet kan verlenen wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze dienst-verlening? Contacteer de maatschappelijk assistent van uw regio. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

22 Overlijden Wanneer de sociale dienst op de hoogte gebracht wordt van een overlijden in de familiekring, maken wij ons rouwbeklag over aan de familie en informeren hen over de verschillende hulpverleningsmogelijkheden. Indien zij dit wensen, kunnen de nabestaanden contact opnemen met de maatschappelijk assistent van de regio. Naast ondersteunende gesprekken en begeleiding van het rouwproces biedt deze concrete en informatieve hulp bij de diverse sociale, administratieve en eventuele financiële problemen ingevolge het overlijden. 8/04/2017 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel

23 Pensioenvoorschot gepensioneerde personeelsleden die wachten op hun eerste pensioenuitkering, kunnen een voorschot krijgen van 1.000,00 euro/maand. neem hiervoor contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio. u ondertekent een leningsovereenkomst en een akte van loonafstand en afstand van andere inkomsten, uitkeringen of vorderingen, waarin u zich akkoord verklaart dat u de verschuldigde bedragen terugbetaalt volgens een overeengekomen afbetalingsplan. bij koppels die samenwonen op hetzelfde domicilieadres ondertekenen beide partners. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

24 Weddenvoorschot nieuwe personeelsleden die wachten op hun eerste wedde kunnen een voorschot van euro/maand krijgen. Voor deeltijdse prestaties wordt dit bedrag aangepast. zij moeten een attest van het diensthoofd voorleggen met vermelding van de datum van indiensttreding en de plaats van tewerkstelling. deze regeling geldt ook voor personeelsleden in actieve dienst, waarvan de betaling van de wedde om een of andere administratieve reden vertraging oploopt. neem contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

25 Niet-materiële hulpverlening
eerstelijnsdienst psychosociale hulpverlening: bemiddelen, geven van informatie en advies begeleidende doorverwijzing naar andere diensten behandeling van alle vragen: niet alleen van financiële aard of arbeidsgerelateerd vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

26 Psychosociale begeleiding
psychosociale begeleiding is de rode draad bij elke vraag die u stelt aan de maatschappelijk assistenten. praten over uw problemen is de eerste stap in de goede richting, uw probleem delen kan zeer verhelderend werken. door onder deskundige begeleiding alles op een rijtje te zetten, is de stap naar de oplossing dikwijls dichtbij. De sociale dienst biedt hier de gepaste begeleiding. voor een gesprek kan je altijd terecht bij de maatschappelijk assistenten vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

27 Psychosociale begeleiding
POBOS: traumazorg of psychologische hulp bij problemen op het werk wenst u persoonlijke professionele opvang na een traumatische gebeurtenis (psycho)therapeutische begeleiding voor personeelsleden die zware psychische belasting ervaren op of met een grote impact op hun werk. heeft u langdurige psychologische begeleiding nodig in de privésfeer die u zelf niet kunt betalen? Neem dan zeker contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

28 Hoe kunt u de maatschappelijk assistenten contacteren?
Postcodelijst op de website: in het Boudewijngebouw: dagelijks minimum één maatschappelijk assistent aanwezig in Brussel voor dringende vragen : telefonische permanentie  tijdens de zitdagen van de maatschappelijk assistenten in Brussel en in de Vlaamse provincies via een huisbezoek vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

29 Sociale dienstverlening
vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

30 Sociale dienstverlening PlusPas
met de PlusPas-kaart krijgt u korting in bepaalde winkelketens, pretparken, sportcentra ,... met uw persoonlijke code kan u zich registreren op de website op deze website komt u voor elke partner van PlusPas te weten hoe en welke korting u kunt krijgen abonneer u op de elektronische nieuwsbrief voor de kortingen die u interesseren. Zo blijft u op de hoogte van alle aanbiedingen. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

31 PlusPas de PlusPas-kaart biedt u tal van voordelen
voor meer informatie, neem een kijkje op en op de website sociale dienst vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

32 PlopsaLand De Panne – Plopsa Coo – Plopsa Indoor Hasselt
extra voordelige toegangs- tickets, enkel zolang de voorraad strekt (niet-gerechtigden betalen het groepstarief) tickets geldig van 5 april tot 2 november 2014 max. 5 kaarten per gezin (tenzij een grotere gezins-samenstelling) bestellen via PlusPas zie en website sociale dienst vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

33 Zomerhappening op zondag 24 augustus 2014 in Bobbejaanland
zeer voordelige tarieven (niet- gerechtigden betalen het groepstarief) vooraf inschrijven via E-Loket sociale dienst én betalen; dit kan tot 14 augustus 2014 en enkel zolang de voorraad strekt max. 5 tickets per gezin (tenzij een grotere samenstelling) Bobbiegeld voor gerechtigden + 1 gratis parkingticket verrassing voor alle kinderen tot 12 jaar vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

34 Juridisch advies gratis eerstelijns juridisch advies in Brussel:
om de 2 weken op donderdag van 9u tot 13u in het Boudewijngebouw raadpleging maximum 30 minuten de jurist mag niet in rechte optreden, pleiten noch tussenbeide komen u kan slechts eenmaal advies inwinnen voor hetzelfde probleem breng alle nuttige informatie mee geen raadplegingen in juli en augustus Maak vooraf een afspraak met de sociale dienst! vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

35 Juridisch advies gratis telefonisch eerstelijns juridisch advies:
om de 2 weken op donderdag van 14u tot 16u en van 18u tot 20u raadpleging maximum 30 minuten de jurist mag niet in rechte optreden, pleiten noch tussenbeide komen u kan slechts eenmaal advies inwinnen voor hetzelfde probleem hou alle nuttige informatie bij de hand ook in juli en augustus Maak vooraf een afspraak met de sociale dienst! vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

36 Sintgeschenken alle kinderen ten laste tot en met 12 jaar
1 geschenk per kind ouders ontvangen brochure per of via de post aanvraag of via inschrijvingsformulier informatie beschikbaar op de website sociale dienst vanaf eind mei 2014 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

37 Tegemoetkoming vakantiekosten
alleen voor kinderen ten laste tot 25 jaar maximaal 30 overnachtingen per kind per jaar inkomensgebonden tegemoetkoming maximaal 600 euro per kind per jaar (al dan niet in combinatie met vakantieopvang = kinderopvang) georganiseerd door de werkgever waarop geen RSZ-bijdrage verschuldigd is vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

38 Eindeloopbaanwerking
vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

39 Cursus pensioenvoorbereiding
3-daagse gratis cursus voor wie op pensioen wil gaan ook de partner van de cursist is welkom inschrijven via elektronisch formulier thema’s: relevante pensioentips, gezonde voeding, aanbod sociale dienst, veranderde sociale contacten, zinvolle tijdsbesteding, erfrecht, … vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

40 Infomomenten pensioenviering en pensioneringsgeschenk
gerechtigden die met pensioen gaan, kunnen met hun partner een infomoment pensioenviering bij te wonen. zij krijgen informatie over het activiteitenpakket van de sociale dienst en de werking van de vzw Gepensioneer-denvereniging. nadien ontvangen ze een pensioneringsgeschenk (waardebon 200,00 euro) en wordt hen een aperitief en een maaltijd aangeboden. de infomomenten pensioenviering gaan door op verschillende locaties in Vlaanderen. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

41 Gepensioneerdenwerking
vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

42 Seniorendagen elk jaar in mei is voor alle gepensioneerden met hun partner. een ideale gelegenheid om in een gezellige sfeer oude vriendschapsbanden aan te halen en contact te houden met de vroegere collega's. met een gevarieerd programma-aanbod wil de sociale dienst hun culturele interesse stimuleren meer informatie over de Seniorendagen 2014 vindt u hier vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

43 Terugkomdagen tijdens de cursus pensioenvoorbereiding spreken we af met de deelnemers om enkele jaren later opnieuw samen te komen. bedoeling is dat dezelfde mensen elkaar nog eens terugzien en de kans krijgen hun ervaringen uit te wisselen zodat iedereen er nog iets van kan leren. de terugkomdagen gaan door in Brussel: de deelnemers krijgen een VIP-maaltijd aangeboden in het H. Conscience-gebouw nadien volgt er nog een begeleide stadwandeling ('Van Manhattan tot Marrakech') in de stationsbuurt vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

44 E-loket het e-loket is een persoonlijke interactieve werkruimte waar de sociale dienst veel van zijn diensten online aanbiedt aan de gerechtigden de dienstverlening via het e-loket zal nog verder uitgebreid worden in de toekomst voor meer info over het e-loket, klik hier. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

45 Meer informatie? www.vlaanderen.be/socialedienst
Raadpleeg steeds onze website voor alle up to date informatie, contactpersonen, tegemoetkomingen, activiteiten van de sociale dienst, … vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 8/04/2017

46 Dank voor uw aandacht Nog vragen?


Download ppt "8/04/2017."

Verwante presentaties


Ads door Google