De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11/01/2015. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11/01/2015. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel."— Transcript van de presentatie:

1 11/01/2015

2 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel

3 Wie kan beroep doen op de sociale dienst?  personeelsleden van:  de 13 beleidsdomeinen  de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen  de ministeriële kabinetten van de Vlaamse Regering  zowel:  personeelsleden / gepensioneerden  statutaire / contractuele werknemers  partners en kinderen ten laste  meer info meer info 11/01/2015vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 3

4 Hoe kunt u ons contacteren?  in het Boudewijngebouw, toren 3C:  Boudewijnlaan 30 – bus 51, 1000 BRUSSEL  permanentieregeling  voor algemene vragen : telefonische permanentie  02 553 49 79  E-mail: socialedienst@vlaanderen.besocialedienst@vlaanderen.be  Fax: 02 553 48 96  website: www.vlaanderen.be/socialedienstwww.vlaanderen.be/socialedienst 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel4

5 Wat kunnen wij voor u doen?  eerstelijnshulp  op maat:  individuele hulpverlening  sociale dienstverlening  eindeloopbaanwerking  gepensioneerdenwerking 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel5

6 Individuele hulpverlening 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel6

7  materiële hulpverlening :  tegemoetkoming in de medische kosten  renteloze lening  bijzondere bijstand  algemeen  niet - materiële hulpverlening :  psychosociale hulpverlening  begeleiding bij overlijden  begeleiding langdurig zieke personeelsleden  alcohol- en drugsbeleid 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel7

8 Tegemoetkoming in de remgelden  in te dienen medische kosten  remgeldtellers bijgehouden door het ziekenfonds  facturen voor optiekkosten, ICL- of laseroperaties aan de ogen, hoorapparaten, tandprothesen en tandimplantaten  terugbetaling op basis van berekend belastbaar inkomen (= gezamenlijk belastbaar inkomen min kinderlast min personen met een handicap ten laste of medisch gepensioneerden) 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel8

9 Tegemoetkoming in de remgelden 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel9

10 Medische bijstand  voor hoge medische kosten die buiten de tegemoetkoming in remgelden vallen en die zwaar op het gezinsbudget wegen  enkel mogelijk na sociaal en financieel onderzoek door de maatschappelijk assistent van de regio die indien nodig een voorstel formuleert en voor beslissing voorlegt aan het beleid  in te dienen medische uitgaven: supplementen en medische kosten zonder RIZIV tussenkomst 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel10

11 Renteloze leningen  bij sociale acute noodsituaties  oplossen van tijdelijke situatie  duidelijke verbetering van de levensomstandigheden  begeleiding:  nooit louter financiële hulp  samen met cliënt zoeken naar structurele oplossingen op lange termijn  voorstel op maat:  huisbezoek maatschappelijk assistent(e)  maximum ± 5.000 €  aflossingstermijn: 24 maanden (richttermijn) 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel11

12 Renteloze leningen 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel12  enkel na een voorafgaand sociaal en financieel onderzoek  de maatschappelijk assistent formuleert een voorstel: toekenning (ja dan neen), bedrag, aflossingstermijn  de CIHV keurt het voorstel (al dan niet of in gewijzigde vorm) goed  de gerechtigde ondertekent de leningsovereenkomst  samenwonenden op hetzelfde domicilieadres ondertekenen beiden de leningsovereenkomst

13 Lening huurwaarborg  enkel voor individuen of gezinnen in een sociale noodsituatie en na een voorafgaand sociaal onderzoek  neem vooraf contact op met je maatschappelijk assistent van je regio om te weten wat je mogelijkheden zijn  aanvraag kan online ingediend worden. De maatschappelijk assistent contacteert je dan binnen de twee werkdagen om een afspraak te maken 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel13

14 Bijzondere bijstand 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel14  voor actieve en gepensioneerde gerechtigden  een acute noodsituatie: noodzakelijke of onvermijdelijke kosten die u niet meer kunt betalen, uitgaven waarvoor u geen banklening meer krijgt, …  neem contact met de maatschappelijke assistent van uw regio. Na een voorafgaand sociaal en financieel onderzoek formuleert die een voorstel voor een commissie individuele hulpverlening (CIHV)  de CIHV beslist in consensus

15 Extra ondersteuning schoolgaande kinderen 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel15  zit u in schuldbeheer, heeft u zware financiële problemen zodat het u met moeite de schoolkosten en inschrijvings- gelden van uw schoolgaande kinderen kunt betalen?  neem dan contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio.  na een financieel en sociaal onderzoek gaat die na of de sociale dienst u kan helpen

16 Hospitalisatieverzekering  voorwaarden:  aangesloten bij de hospitalisatieverzekering  3 keer of meer franchise van 125 € moeten betalen binnen een periode van 1 jaar  met bewijsstukken gestaafde aanvraag  3 de en eventueel volgende franchise terugbetaald  meer info op : http://www2.vlaanderen.be/personeel/hospitalisatie verzekering http://www2.vlaanderen.be/personeel/hospitalisatie verzekering 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel16

17 Hospitalisatieverzekering  Wat kost het?  Voor actieve personeelsleden betaalt de werkgever (Vlaamse Overheid)  Gepensioneerde personeelsleden en de nevenverzekerden betalen de jaarpremie zelf Hoofdverzekerde -65 jaar) BasispremieAanvullende premie 47,81 euro (VO) 219,02 euro (zelf te betalen) 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel17

18 Hospitalisatieverzekering De nevenverzekerdenBasispremieAanvullende premie Volwassenen tot 65 jaar 47,81 euro219,02 euro Kinderen jonger dan 25 jaar 15,94 euro 73,00 euro Kinderen vanaf 25 jaar 47,81 euro219,02 euro Volwassenen vanaf 65 jaar tot 70 jaar143,43 euro657,06 euro Volwassenen vanaf 70 jaar191,24 euro876,08 euro 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel18

19 Hospitalisatieverzekering  de sociale dienst geeft op drie tijdstippen een eenmalige tegemoetkoming in de premiekosten van een hospitalisatieverzekering  nieuw gepensioneerden: 35,00 euro  op 65 jaar: 100,00 euro  op 70 jaar: 135,00 euro  de gerechtigden ontvangen van de sociale dienst een aanvraagformulier door hen in te vullen en terug te sturen met een factuur en het betalingsbewijs van de premie 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel19

20 Loopbaanonderbreking 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel20 Palliatieve zorgverlening  de sociale dienst betaalt per jaar /patiënt een bedrag van: o 500,00 euro voor 1 maand voltijdse LBO o 250,00 euro voor 1 maand halftijdse LBO (of 500,00 euro bij 2 maanden halftijdse LBO)  het personeelslid moet deze tegemoetkoming niet zelf aanvragen  de toekenning gebeurt automatisch op basis van de aangeleverde informatie door de MOD of de personeelsdienst van betrokkene

21 Loopbaanonderbreking 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel21 Bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek familielid  wordt niet automatisch uitbetaald  enkel op vraag van de cliënt indien die door het loonverlies deze bijstand of zorg niet kan verlenen  wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze dienst- verlening? Contacteer de maatschappelijk assistent van uw regio.

22 Overlijden 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel 22  Wanneer de sociale dienst op de hoogte gebracht wordt van een overlijden in de familiekring, maken wij ons rouwbeklag over aan de familie en informeren hen over de verschillende hulpverleningsmogelijkheden.  Indien zij dit wensen, kunnen de nabestaanden contact opnemen met de maatschappelijk assistent van de regio.maatschappelijk assistent van de regio  Naast ondersteunende gesprekken en begeleiding van het rouwproces biedt deze concrete en informatieve hulp bij de diverse sociale, administratieve en eventuele financiële problemen ingevolge het overlijden.

23 Pensioenvoorschot 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel23  gepensioneerde personeelsleden die wachten op hun eerste pensioenuitkering, kunnen een voorschot krijgen van 1.000,00 euro/maand.  neem hiervoor contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio. neem hiervoor contact op met de maatschappelijk assistent  u ondertekent een leningsovereenkomst en een akte van loonafstand en afstand van andere inkomsten, uitkeringen of vorderingen, waarin u zich akkoord verklaart dat u de verschuldigde bedragen terugbetaalt volgens een overeengekomen afbetalingsplan.  bij koppels die samenwonen op hetzelfde domicilieadres ondertekenen beide partners.

24 Weddenvoorschot 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel24 nieuwe personeelsleden die wachten op hun eerste wedde kunnen een voorschot van 1.000 euro/maand krijgen. Voor deeltijdse prestaties wordt dit bedrag aangepast. zij moeten een attest van het diensthoofd voorleggen met vermelding van de datum van indiensttreding en de plaats van tewerkstelling. deze regeling geldt ook voor personeelsleden in actieve dienst, waarvan de betaling van de wedde om een of andere administratieve reden vertraging oploopt. neem contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio

25 Niet-materiële hulpverlening  eerstelijnsdienst  psychosociale hulpverlening:  bemiddelen, geven van informatie en advies  begeleidende doorverwijzing naar andere diensten  behandeling van alle vragen: niet alleen van financiële aard of arbeidsgerelateerd 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel25

26 Psychosociale begeleiding 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel26  psychosociale begeleiding is de rode draad bij elke vraag die u stelt aan de maatschappelijk assistenten.  praten over uw problemen is de eerste stap in de goede richting, uw probleem delen kan zeer verhelderend werken.  door onder deskundige begeleiding alles op een rijtje te zetten, is de stap naar de oplossing dikwijls dichtbij. De sociale dienst biedt hier de gepaste begeleiding.  voor een gesprek kan je altijd terecht bij de maatschappelijk assistentenmaatschappelijk assistenten

27 Psychosociale begeleiding 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel27 POBOS: traumazorg of psychologische hulp bij problemen op het werk  wenst u persoonlijke professionele opvang na een traumatische gebeurtenis  (psycho)therapeutische begeleiding voor personeelsleden die zware psychische belasting ervaren op of met een grote impact op hun werk.  heeft u langdurige psychologische begeleiding nodig in de privésfeer die u zelf niet kunt betalen? Neem dan zeker contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio.

28 Hoe kunt u de maatschappelijk assistenten contacteren? 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel28  Postcodelijst op de website: www.vlaanderen.be/socialedienst www.vlaanderen.be/socialedienst  in het Boudewijngebouw:  dagelijks minimum één maatschappelijk assistent aanwezig in Brussel  voor dringende vragen : telefonische permanentie  02 553 48 98  tijdens de zitdagen van de maatschappelijk assistenten in Brussel en in de Vlaamse provincieszitdagen  via een huisbezoek

29 Sociale dienstverlening 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel29

30 Sociale dienstverlening PlusPas  met de PlusPas-kaart krijgt u korting in bepaalde winkelketens, pretparken, sportcentra,...  met uw persoonlijke code kan u zich registreren op de website www.pluspas.bewww.pluspas.be  op deze website komt u voor elke partner van PlusPas te weten hoe en welke korting u kunt krijgen  abonneer u op de elektronische nieuwsbrief voor de kortingen die u interesseren. Zo blijft u op de hoogte van alle aanbiedingen. 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel30

31 PlusPas  de PlusPas-kaart biedt u tal van voordelen  voor meer informatie, neem een kijkje op www.pluspas.be en op de website sociale dienst www.pluspas.bewebsite 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel31

32 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel32 PlopsaLand De Panne – Plopsa Coo – Plopsa Indoor Hasselt  extra voordelige toegangs- tickets, enkel zolang de voorraad strekt (niet-gerechtigden betalen het groepstarief)  tickets geldig van 5 april tot 2 november 2014  max. 5 kaarten per gezin (tenzij een grotere gezins- samenstelling)  bestellen via PlusPas  zie www.pluspas.be en website sociale dienstwww.pluspas.bewebsite

33 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel33 Zomerhappening op zondag 24 augustus 2014 in Bobbejaanland  zeer voordelige tarieven (niet- gerechtigden betalen het groepstarief)  vooraf inschrijven via E-Loket sociale dienst én betalen; dit kan tot 14 augustus 2014 en enkel zolang de voorraad strekt  max. 5 tickets per gezin (tenzij een grotere samenstelling)  Bobbiegeld voor gerechtigden + 1 gratis parkingticket  verrassing voor alle kinderen tot 12 jaar

34 Juridisch advies  gratis eerstelijns juridisch advies in Brussel:  om de 2 weken op donderdag van 9u tot 13u in het Boudewijngebouw  raadpleging maximum 30 minuten  de jurist mag niet in rechte optreden, pleiten noch tussenbeide komen  u kan slechts eenmaal advies inwinnen voor hetzelfde probleem  breng alle nuttige informatie mee  geen raadplegingen in juli en augustus  Maak vooraf een afspraak met de sociale dienst! 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel34

35 Juridisch advies  gratis telefonisch eerstelijns juridisch advies:  om de 2 weken op donderdag van 14u tot 16u en van 18u tot 20u  raadpleging maximum 30 minuten  de jurist mag niet in rechte optreden, pleiten noch tussenbeide komen  u kan slechts eenmaal advies inwinnen voor hetzelfde probleem  hou alle nuttige informatie bij de hand  ook in juli en augustus  Maak vooraf een afspraak met de sociale dienst! 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel35

36 Sintgeschenken  alle kinderen ten laste tot en met 12 jaar  1 geschenk per kind  ouders ontvangen brochure per e-mail of via de post  aanvraag of via inschrijvingsformulier  informatie beschikbaar op de website sociale dienst vanaf eind mei 2014 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel36

37 Tegemoetkoming vakantiekosten  alleen voor kinderen ten laste tot 25 jaar  maximaal 30 overnachtingen per kind per jaar  inkomensgebonden tegemoetkoming  maximaal 600 euro per kind per jaar (al dan niet in combinatie met vakantieopvang = kinderopvang) georganiseerd door de werkgever waarop geen RSZ- bijdrage verschuldigd is 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel37

38 Eindeloopbaanwerking 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel38

39 Cursus pensioenvoorbereiding 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel39  3-daagse gratis cursus voor wie op pensioen wil gaan  ook de partner van de cursist is welkom  inschrijven via elektronisch formulierelektronisch formulier  thema’s: relevante pensioentips, gezonde voeding, aanbod sociale dienst, veranderde sociale contacten, zinvolle tijdsbesteding, erfrecht, …

40 Infomomenten pensioenviering en pensioneringsgeschenk 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel40 gerechtigden die met pensioen gaan, kunnen met hun partner een infomoment pensioenviering bij te wonen. zij krijgen informatie over het activiteitenpakket van de sociale dienst en de werking van de vzw Gepensioneer- denvereniging.Gepensioneer- denvereniging nadien ontvangen ze een pensioneringsgeschenk (waardebon 200,00 euro) en wordt hen een aperitief en een maaltijd aangeboden. de infomomenten pensioenviering gaan door op verschillende locaties in Vlaanderen. verschillende locaties

41 Gepensioneerdenwerking 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel41

42 Seniorendagen 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel42  elk jaar in mei is voor alle gepensioneerden met hun partner.  een ideale gelegenheid om in een gezellige sfeer oude vriendschapsbanden aan te halen en contact te houden met de vroegere collega's.  met een gevarieerd programma-aanbod wil de sociale dienst hun culturele interesse stimuleren  meer informatie over de Seniorendagen 2014 vindt u hierhier

43 Terugkomdagen 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel43  tijdens de cursus pensioenvoorbereiding spreken we af met de deelnemers om enkele jaren later opnieuw samen te komen.  bedoeling is dat dezelfde mensen elkaar nog eens terugzien en de kans krijgen hun ervaringen uit te wisselen zodat iedereen er nog iets van kan leren.  de terugkomdagen gaan door in Brussel: de deelnemers krijgen een VIP-maaltijd aangeboden in het H. Conscience- gebouw  nadien volgt er nog een begeleide stadwandeling ('Van Manhattan tot Marrakech') in de stationsbuurt

44 E-loket 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel44  het e-loket is een persoonlijke interactieve werkruimte waar de sociale dienst veel van zijn diensten online aanbiedt aan de gerechtigden  de dienstverlening via het e-loket zal nog verder uitgebreid worden in de toekomst  voor meer info over het e-loket, klik hier.hier

45 Meer informatie? 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel45  Raadpleeg steeds onze website voor alle up to date informatie, contactpersonen, tegemoetkomingen, activiteiten van de sociale dienst, … www.vlaanderen.be/socialedienst

46 Dank voor uw aandacht Nog vragen?


Download ppt "11/01/2015. vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 11/01/2015 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel."

Verwante presentaties


Ads door Google