De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REORGANISATIE POLITIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "REORGANISATIE POLITIE"— Transcript van de presentatie:

1 REORGANISATIE POLITIE
door Pauline de Casparis

2 Onderwerpen Regelingen en (beleids)documenten.
Belangrijke uitgangspunten. Verschillende fases. Werk-naar-Team. Functievergelijking. Herplaatsingskandidaat. Arbeidsongeschikte medewerkers. Persoonsgebonden formatie. Sleutelfuncties. Bepalen reistijd. Garanties. De procedure.

3 Regelingen en (beleids)documenten
Hoofdstuk VII.b Barp. Landelijk sociaal statuut (LSS). Hoofdlijnenakkoord d.d. 16 januari 2014. Document Functievergelijking reorganisatie Politiewet 2012 – Werkwijze WNT. Document Commissie Functievergelijking, opdracht. Werk naar teamtabellen. Reorganisatieplan/advies COR. Instellingsbesluit PAC juli 2013. Reglement van orde PAC.

4 Belangrijke uitgangspunten
Formatieplan (beschrijving teams in nieuwe organisatie, aantal fte, welke LFNP-functies en welke postcode) is leidend. Reorganisatiegebieden: uitvoering = eenheid; ondersteuning = landelijk. Afspraken: overbezetting wordt geaccepteerd; werkzekerheidsgarantie; schaalgarantie.

5 Verschillende fases Voorfase (gestart zomer 2014).
Reorganisatie (gestart november 2014). Organisatieontwikkeling (volgt in tijd op reorganisatie en duurt 5 jaar).

6 Voorfase Flankerende voorzieningen gericht op uitstroom (o.a. 18-maandenregeling, vertrekstimuleringsregeling). Beschikbaar voor: medewerkers met functie in domein Leiding; medewerkers met functie in domein Ondersteuning.

7 Einde voorfase Voor leidinggevenden benoemd in leidinggevende functie: datum benoemingsbesluit. Voor leidinggevenden niet in leidinggevende functie benoemd: datum besluit aanwijzing herplaatsingskandidaat (derde kwartaal 2015). Medewerkers Ondersteuning: datum besluit functievolger (tweede kwartaal 2015) of aanwijzing herplaatsingskandidaat (derde kwartaal 2015).

8 Reorganisatie Flankerende voorzieningen ook voor medewerkers met functie in domein Uitvoering. 18-maandenregeling (artikel 55aa Barp) ook voor functievolgers, mits plaats gemaakt wordt voor (pre-)herplaatsingskandidaat. Let op: informele afspraak dat 18-maandenregeling ook beschikbaar is als geen plaats gemaakt kan worden. Niet afdwingbaar. Iedereen blijft doen wat hij deed tot plaatsingsbesluit. Dubbel functiebegrip.

9 Uitgangspunten Werk-naar-Team
Medewerker volgt werk naar nieuwe organisatie. Iedereen herkenbare plek in nieuwe organisatie. Geldt voor medewerkers met vaste of proeftijdaanstelling.

10 Werk-naar Team proces (1)
Formele functie zoals vastgelegd in besluit + werk binnen formele functie (gebaseerd op korpsfunctiebeschrijving, toegekende taakaccenten en eventuele andere documenten gevalideerd door leidinggevende) is vertrekpunt. Tijdelijke plaatsing/werkzaamheden spelen geen rol. Eerst kijken binnen eigen eenheid, daarna landelijk.

11 Werk-naar-Team proces (2)
Werk keert niet terug in team: herplaatsingskandidaat. Werk komt op meerdere plekken voor: mogelijk herplaatsingskandidaat. Werk komt terug in team: LFNP-functie in team > functievolger + bepalen plaats tewerkstelling; LFNP-functie niet in team > Commissie Functievergelijking (CFV).

12 Functievergelijking Vergelijkbare of uitwisselbare functie naar: aard;
inhoud; functieniveau; beloning; omstandigheden. Salarisschaal + 1 of -1 mogelijk.

13 Globale getallen 7000 medewerkers naar CFV. 2150 alsnog functievolger.
3000 HPK. 237 – 1.

14 Herplaatsingskandidaat
Aanwijzing bevoegd gezag (functie vervalt, werk komt op meerdere plekken terug, niet geselecteerd als leidinggevende, functie keert niet terug in team). Aanvraag medewerker (meer dan 3 uur reistijd, lichamelijke, geestelijke of sociale redenen, functievolger - 1). Indienen aanvraag is mogelijk tot plaatsingsbesluit. In veel gevallen is het verstandig het z.s.m. te doen.

15 PAC 13 kamers. 11 decentrale kamers (eenheden).
1 kamer voor bedrijfsvoering/PDC en staf korpsleiding. 13e kamer: coördinatie landelijke vraagstukken + eenheid/dienst overschrijdende beslissingen. Coördinerende PAC-kamer: Ruud Vreeman (onafhankelijk voorzitter), Agnes Jongerius (namens vakorganisaties) en Aad Meijboom (namens werkgever).

16 Rol PAC Adviseren over plaatsing herplaatsingskandidaten in nieuwe organisatie. Houden belangstellingsregistratie en opstellen concept-personeelsplaatsingsplan. Adviseren over zienswijzen medewerkers over voorgenomen plaatsingsbesluit. Adviseren over personeelsplaatsingsplan n.a.v. zienswijzen medewerkers. Adviseren over mogelijkheden functievolger die andere functie of plaats van tewerkstelling wil.

17 Gesprek PAC Artikel 7 LSS.
Mogelijke herplaatsingskandidaten hebben recht op gesprek om belangstelling voor functie of plaats tewerkstelling toe te lichten. Medewerkers niet zijnde mogelijke herplaatsingskandidaten hebben geen recht op gesprek. Zij kunnen hier wel om vragen, maar PAC bepaalt. Gesprek is met PAC-kamer van functie waar belangstelling naar uitgaat. Indien gesprek: inhoud schriftelijk vastleggen en afschrift voor ambtenaar.

18 Herplaatsingskandidaat
Artikel 55n Barp: twee keer passende functie binnen 12 maanden na aanwijzing herplaatsingskandidaat. Passende functie (artikel 55o Barp): krachten en bekwaamheden; binnen twee jaar om-, her- of bijscholing; max. 2 schalen lager dan huidige functie; meer dan 3 uur reistijd, eventueel mogelijkheid telewerken. Tweede keer weigeren: ontslag dreigt.

19 Plaatsing door PAC (1) Horizontale plaatsingsmogelijkheden binnen team gaan voor horizontale plaatsingsmogelijkheden binnen andere teams. Horizontale plaatsing gaat voor verticale plaatsing (artikel 8 lid 3 LSS). Verticaal positieve plaatsing gaat voor verticaal negatieve plaatsing (artikel 8 lid 3 LSS). Geen horizontale plaatsingsmogelijkheden binnen team maar wel + 1 of – 1 mogelijk dan gaat dit voor horizontale plaatsingsmogelijkheden andere teams. Plaatsing – 1 alleen met instemming medewerker.

20 Plaatsing door PAC (2) Herplaatsingskandidaten gaan voor functievolgers. Horizontale plaatsing in team met overbezetting is mogelijk, maar bevoegd gezag beslist of overbezetting aanvaardbaar is (financiële redenen, bedrijfsvoering). Functievolgers: honorering verzoek andere functie uitzondering.

21 Persoonsgebonden formatie
Weergegeven als als fte. HRM-instrument. Bedoeld om personeelsvraagstuk op te lossen. Basis is artikel 55v Barp (hardheidsclausule). Bedoeld voor volgende situatie: taakgebied komt voor in team eigen eenheid; functie keert terug in team andere eenheid; toevoegen LFNP-functie medewerker als fte aan team eigen eenheid.

22 Gedeeltelijk arbeidsongeschikte politiemedewerkers
Veel medewerkers die wegens langdurige ziekte ander passend werk verrichten. Discrepantie tussen feitelijke werkzaamheden en korps- en/of LFNP-functie. Indien functievolger en geringe inzetbaarheidsbeperkingen: geen actie vereist. Indien functievolger en niet in staat kern van functie te verrichten: actie vereist. Eventueel aanvragen status herplaatsingskandidaat.

23 Sleutelfuncties Artikel 55jb Barp.
Openstelling als vacature in eerste en tweede kwartaal 2015. 150 sleutelfuncties. Diversiteit wordt nagestreefd. Circa 150 functies aangewezen als sleutelfunctie. Veelal functies in hogere schalen.

24 Bepalen reistijd Toelichting Barp. Routeplanner Andes of www.9292.ov.
Wijze van reizen wordt in redelijkheid door bevoegd bepaald, waarbij rekening gehouden wordt met bestaande gewoonte en aangegeven voorkeur medewerker. Afwijking voorkeur ambtenaar wordt door bevoegd gezag gemotiveerd.

25 Garanties HPK Artikelen 55oa (LFNP-functie met 24 of meer OVW-punten en plaatsing in lagere LFNP-functie) en 55ob Barp (overig). Artikel 55oa Barp: HPK geplaatst in lagere LFNP-functie dan LFNP-functie voor aanwijzing HPK > 2 keer aanbod functie op niveau LFNP-functie inclusief 24 of meer OVW-punten binnen 3 jaar. Bij 2e weigering salarisverlaging m.i.v. 1e dag 2e maand na aanbod (artikel 6 lid 13 Bbp). Artikel 55ob Barp: HPK geplaatst in lagere functie dan voor invoering LFNP > 2 keer aanbod passende functie op niveau oorspronkelijke functie vóór invoering LFNP zonder garantie 24 of meer OVW-punten en zonder termijnbepaling. Bij 2e weigering minimaal 5 jaar na weigering aanbod salarisverlaging (artikel 6 lid 7 Bbp).

26 Voorbeeld 1 Voor invoering LFNP: Expert B schaal 10.
Match: Operationeel Specialist B schaal 10. FV: Operationeel Expert schaal 9. Indien HPK en plaatsing als Operationeel Expert schaal 9: 2 keer passende functie in schaal 10 incl. 24 of meer OVW-punten.

27 Voorbeeld 2 Voor invoering LFNP: Teamchef schaal 11.
Match: Teamchef B schaal 10. Als HPK geplaatst in functie Operationeel Expert schaal 9: artikel 55oa van toepassing: 2 keer passende functie in schaal 10 incl. 24 of meer OVW-punten. Als HPK geplaatst in functie Operationeel Specialist schaal 10: artikel 55ob van toepassing: 2 keer passende functie in schaal 11 zonder garantie 24 of meer OVW.

28 Garanties functievolgers
Salarisgarantie zonder beperking in tijd (artikel 6 Bbp). OVW-uitloop gegarandeerd (artikel 9a Bbp). Geen recht op aanbod passende functie.

29 Overige garanties Individuele en persoonsgebonden rechten (artikel 55ra Barp): toegekend bij besluit; behoud executieve status bij plaatsing in ATH-functie. Behoud aangewezen status (artikel 19 LSS).

30 Procedure + tijdspad Informatieve brief (27 november 2014).
Voorgenomen besluit functievolger (tweede kwartaal 2015). Definitieve besluit functievolger (tweede kwartaal 2015). Voorgenomen besluit herplaatsingskandidaat (derde kwartaal). Definitieve besluit herplaatsingskandidaat (derde kwartaal).

31 Informatieve brief Geen voornemen, geen besluit.
Geen consequenties indien niet op informatieve brief gereageerd wordt. Reactie mogelijk: doorgeven voorkeur adres; feitelijke gegevens; aanvraag vrijwillig herplaatsingskandidaat; voorkeur werkplek (indien mogelijkheid wordt aangeboden); in gesprek over uitkomst Werk-naar-Team.

32 Meldpunt Vragen? Leden kunnen terecht bij meldpunt binnen eigen eenheid. Voor bonden centraal meldpunt.


Download ppt "REORGANISATIE POLITIE"

Verwante presentaties


Ads door Google