De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingcontract inzake onderzoek en ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingcontract inzake onderzoek en ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingcontract inzake onderzoek en ontwikkeling
OKIDO ORGANISATIE van het KINESITHERAPEUTISCH DOSSIER

2 Contract De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de heer Rudy DEMOTTE, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de contractant : de WVVK vzw (Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten

3 Voorwerp van de overeenkomst: OKIDO
Implementatie en optimalisatie van het kinesitherapeutisch dossier (KTD) in softwarepakketten voor het beheer van patiëntendossiers in de kinesitherapie, met het oog op een efficiënte en gebruiksvriendelijke interoperabiliteit tussen de verschillende actoren van de gezondheidsrapportering.

4 VISIE WVVK een middel

5 Voordelen van het KTD voor de kinesitherapeut:
zijn kinesitherapeutisch handelen en redeneren optimaal in te vullen en bij te houden zijn interventie te onderbouwen en te verantwoorden zijn eigen handelen te bewaken, te evalueren en bij te sturen.

6 KTD Gelijkvormig transparant gebruiksvriendelijk

7 de overdracht van gegevens
Communicatie met: collega’s andere hulpverleners (o.a. de verwijzende arts) de patiënt de verzekeringsinstellingen.

8 KTD Het kinesitherapeutisch dossier is het middel bij uitstek om bij te dragen tot de kwaliteit van de zorgverlening. Het kinesitherapeutisch dossier is een neerslag van het kinesitherapeutisch handelen (klinisch redeneren).

9 De meerwaarden van de software-matige invulling kunnen zijn
de betere opvolging van het lineaire en cyclische proces dat doorheen de stappen van het dossier loopt. de facilitatie en de optimalisatie van de intra- en interprofessionele communicatie

10 Meerwaarden de integratie van de ICF als werkkader.
het op de achtergrond coderen van een aantal gegevens. de betere realisatie van de bewaking van zowel het wettelijke kader (de wettelijk inhoudelijke gegevens), als van de inhoudelijk relevante gegevens

11 Objectieven voor FOD Volksgezondheid
interoperabiliteit, codering efficiëntie gebruiksvriendelijkheid.

12 Interoperabiliteit Binnen de structuur van het medisch dossier (EMD) zal de kinesitherapeutische interventie, vertrekkend van het zorgelement (uitgaande van een patiënt-georiënteerde structuur) een mogelijke zorgaanpak zijn. Op die manier zal het kinesitherapeutisch dossier kaderen (interoperabel zijn) binnen het geheel van zorgrapportering.

13 Interoperabiliteit Informatie (data) doorgeven en uitwisselen met andere verstrekkers van zorginterventies is hierbij essentieel

14 Interoperabiliteit De benadering van de patiënt door de kinesitherapeut zal voor een groot deel kunnen weergegeven worden binnen het werkkader van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). De gebruikte terminologie (thesaurus) zal aansluiten bij de zorgaanpak van andere zorgverstrekkers

15 Interoperabiliteit Aangeleverde data moeten in die mate geïmplementeerd worden dat recuperatie van gegevens mogelijk is (back-up, andere software, continuïteit van zorg…) De interoperabiliteit zal dus zowel inhoudelijk als telematisch en op basis van “duurzaamheid” mogelijk moeten zijn.

16 Codering Aansluitend op de bestaande codificatiesystemen (o.a. ICD-10,
ICPC-2…) zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van de ICF. Het is de bedoeling dat op de achtergrond (verborgen) gecodeerd wordt.

17 Inventariseren, Analyseren en Optimaliseren:
De bestaande gegevens i.v.m. het KTD en de coderingen in de huidige gehomologeerde softwareproducten inventariseren en analyseren. De gegevens worden door de softwareproducenten op vrijwillige basis ter beschikking gesteld binnen de voorziene termijn.

18 Consensus Het is de bedoeling te komen tot een consensus die kan leiden tot een optimale implementatie van het kinesitherapeutisch dossier in de software

19 Samenwerking De WVVK wil deze objectieven helpen realiseren in samenwerking met partners op: - academisch niveau - praktijkniveau (zowel de zelfstandige praktijk, de ziekenhuis- als de rusthuispraktijk). Zij waarborgt onafhankelijk te zijn en als objectief voorop te stellen dat een optimaal (gedigitaliseerd) dossier de practicus en de patiënt ten goede komt.

20 Projectmanagement Intern: Kinesitherapeuten tot de WVVK behorend
Intern personeel ter logistieke ondersteuning

21 Werkgroep KTD Nederlands en Franstalig samengesteld Academici Practici
Leden WVVK

22 Samenwerking deskundigen informatici
Afstemming op het EMD (beheerd door de huisarts) en ev. andere zorgaanpak Expertise i.v.m. de ICF

23 Informatiemomenten 12 oktober 2006 – 10u tot 12u
Voorstelling van het project aan de leden van de FOD Volksgezondheid en de werkgroep“homologering software” van de Nationale Raad van Kinesitherapie (NRK):

24 Informatiemomenten 12 oktober 2006 – 13u tot 15u
Voorstelling van het project aan verschillende actoren binnen de kinesitherapie om zo doende een breder draag- en discussievlak te creëren.

25 Informatiemomenten Telematica-symposium 7 en 8 december
Voorstelling project aan de softwareproducenten en anderen

26 Huidig gehomologeerde softwarepakketten.
Een eerste voorstel van structuur voor het KTD - specificatie van de gegevens - beschrijving van verwerking van gegevens en relaties tussen gegevens Een minimale lijst van voorstellen van gegevens die nodig zijn om uitwisselbaarheid en recuperatie van dossiers te waarborgen. Realisatie : februari 2007

27 Voorbereiding voorstel
implementatie van het kinesitherapeutisch dossier in de software.

28 Implementatie KTD in software
Eerste voorstel van structuur voor het KTD (1) Voorstel om de stappen van het kinesitherapeutisch handelen te integreren in het KTD. (2) - op advies van de werkgroep “kinesitherapeutisch dossier” - met suggesties uit het werkveld en de academische centra Voorstel om het werkkader (ICF) van het KTD lineair te integreren in de software. (3)

29 KTD in software Voorstel van richtlijn i.v.m. het invullen
van de wettelijk verplichte gegevens (het wettelijke kader) in het KTD.(4)

30 aandachtspunten om een finale structuur te implementeren vanaf eind 2007 (5)
Opvolging van het verloop van de vooropgestelde objectieven. Verdere uitbouw werkkader KTD naar cyclisch verloop.

31 Toetsing van praktijktoepassing
Evaluatie van inhoud: Efficiëntie Codeerbaarheid Gebruiksvriendelijkheid Interoperabiliteit

32 Alle finale documenten over deze 5 etappes worden zowel in het Nederlands als het Frans opgesteld en zullen worden goedgekeurd door de werkgroep “kinesitherapeutisch dossier.

33 Duur Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van maximum 12 maanden, beginnend op 15 september 2006 en eindigend uiterlijk op 14 september 2007

34 Begeleidingscomité.. Een vertegenwoordiger van Kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Christiaan. Decoster, Directeur generaal bij het Bestuur van de Gezondheidszorg of zijn vertegenwoordiger. De heer Fons De Schutter, voorzitter en de heer Dré Vermoesen, penningmeester van WVVK en de door hen aangewezen medewerkers aan het project. Een vertegenwoordiger van de werkgroep “homologering software” van de NRK en desgevallend vertegenwoordigers van academische centra.

35 Begeleidingscomité Het begeleidingscomité mag tevens de Gemeenschappen verzoeken elk een waarnemend vertegenwoordiger af te vaardigen voor deelname aan de vergaderingen van het begeleidingscomité. Het begeleidingscomité zal de follow-up en de controle van de in deze overeenkomst vermelde opdracht waarnemen. Bij meningsverschillen, wordt de uiteindelijke beslissing op basis van een gedocumenteerde probleemstelling door het begeleidingscomité genomen.

36 Uitvoeringsregeling. Een eindverslag (met inbegrip van NL en FR vertaling, codes, en powerpoint presentatie) moet uiterlijk op 15 oktober 2007 bij Dr Marc Bangels, leidend ambtenaar (art.7.2.; bureau 1 D 01 F) worden ingediend.

37 Twee intermediaire verslagen
kunnen worden ingediend respectievelijk 4 maanden en 8 maanden na het begin van het contract en uiterlijk voor 15 januari en 15 mei 2007. Het eindverslag (met inbegrip van NL en FR vertaling, codes, en powerpoint presentatie) moet uiterlijk op 15 oktober 2007 bij Dr Marc Bangels, leidend ambtenaar (art.7.2.; bureau 1 D 01 F) worden ingediend. Deze studie valt onder de verantwoordelijkheid van de heer Fons De Schutter, voorzitter van WVVK.

38 Regeling voor de betaling
Overeenkomstig de uitgevoerde prestaties zal: maximum 50% van het in het contract voorziene bedrag betaald worden bij goedkeuring van het eerste intermediaire verslag Maximum 30% van het in het contract voorziene bedrag betaald worden bij goedkeuring van het tweede intermediaire verslag. Het saldo van 20% wordt betaald na goedkeuring van het eindverslag.

39 Eigendom en gebruik van de resultaten
De in het raam van deze overeenkomst opgestelde verslagen zijn eigendom van de Belgische Staat. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan er vrij gebruik van maken en ze onder meer bekendmaken op de manier die hij het meest geschikt acht.

40 Eigendom en gebruik van de resultaten
Alle betrokken partijen kunnen vrij, onbeperkt en zonder enige vergoeding gebruik maken van de resultaten van het project. Betrokken partijen wordt hierbij in de meest ruime zin geïnterpreteerd:contractant, betrokken werkgroepen, softwareleveranciers,…. die in de loop van het project bevraagd werden.


Download ppt "Samenwerkingcontract inzake onderzoek en ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google