De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BOODSCHAP zondag 14 september 2014. Actief! - Interesse - Bezig zijn - Verdiepen - Inzet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BOODSCHAP zondag 14 september 2014. Actief! - Interesse - Bezig zijn - Verdiepen - Inzet."— Transcript van de presentatie:

1 BOODSCHAP zondag 14 september 2014

2 Actief! - Interesse - Bezig zijn - Verdiepen - Inzet

3 - Colossenzen 3:1-3 Interesse 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

4 Bezig zijn - Hebreeën 10:24-25 24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

5 Verdiepen - Mattheüs 11:29-30 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

6 - Jakobus 1:22-25 22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 23 Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; 24 want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Verdiepen

7 - Jakobus 1:22-25 25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Verdiepen

8 Inzet 14 maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. - Filippenzen 3:14

9 Inzet 11 Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, 12 opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven. - Hebreeën 6:11-12

10 God beloont 6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. - Hebreeën 11:6

11 God beloont 4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. 5 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. - Psalm 37:4-5

12 God beloont 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. - Jakobus 3:13

13 God beloont 5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. - Jakobus 1:5-8

14 God beloont 7 Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, 8 innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. - Jakobus 1:5-8

15 God beloont 5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. - Jakobus 1:5-8

16 God beloont 17 Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. - Jakobus 3:17

17

18 Gezellig Samen-Zijn Koffie


Download ppt "BOODSCHAP zondag 14 september 2014. Actief! - Interesse - Bezig zijn - Verdiepen - Inzet."

Verwante presentaties


Ads door Google