De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over hart en gedrag … - VYA 10 augustus 2014 -.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over hart en gedrag … - VYA 10 augustus 2014 -."— Transcript van de presentatie:

1 Over hart en gedrag … - VYA 10 augustus

2 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Spreuken 4: 23 Twee uitersten …

3 Martha, Maria & Jezus Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zei: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zei: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Luc.10:38-42

4 Marta… Marta kiest voor dienen, zoals het hoort
Tegelijk is ze aan het verdienen Zuslief Maria onttrekt zich aan haar taak krijgt alle aandacht die Marta ook wil een ‘outcast’ ? (Joh. 11:2 / 12:3 / Lucas 7:38)

5 Het goede deel … Jezus bevestigt Maria en wijst Marta af
Hoe voelt dat voor Marta Waarom doet Marta wat ze doet Was plicht Maar ook geleerd gedrag (controle) Bekende valkuil, aandacht & liefde verdienen

6 Aäron Toen zei Mozes tot Aäron: Wat heeft dit volk u gedaan, dat gij zulk een zware schuld daarover gebracht hebt? Maar Aäron zei: De toorn van mijn heer ontbrande niet; gij weet zelf, dat dit volk in het boze ligt. Zij zeiden tot mij: Maak ons goden, die vóór ons uit gaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd - wij weten niet, wat er van hem geworden is. Toen zei ik tot hen: Wie heeft goud? Rukt het af! Zij gaven het mij en ik wierp het in het vuur, en dit kalf kwam eruit… Ex. 32:21-24

7 Aäron Aäron door God geroepen om Mozes te helpen
De eerste wonderen doet Aäron (Ex. 4:30) Dan de bouwer van het gouden kalf, waarom? Veiligheid door meebewegen Jij weet zelf toch hoe dit volk is M.a.w. Je zou zelf ook zo hebben gehandeld

8 Onderliggend Waar verlangen we naar … Waar zijn we bang voor …
Gezien en bemind worden Hartzeer bepaald vaak je gedrag Liefde & aanvaarding bleken niet vanzelfsprekend Gedrag aanpassen leverde veiligheid & controle

9 Jezus heeft hen lief Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. Maria was het, die de Here gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broer Lazarus was ziek. De zusters dan zonden Hem bericht: Here, ziedie Gij liefhebt, is ziek. Toen Jezus het hoorde, zei Hij: Deze , ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. Jezus nu had Marta en haar zuster en Lazarus lief. Joh.11:1-5

10 Geloofsheld Marta Marta dan zei tot Jezus: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat U van God begeert. Jezus zei tot haar: Uw broer zal opstaan. Marta zei tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? Zij zei tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Joh.10:21-27

11 Aäron hogepriester In de tent der samenkomst buiten het voorhangsel dat vóór de getuigenis is, zal Aäron met zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des HEREN:een altoosdurende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten. Ex. 27:21


Download ppt "Over hart en gedrag … - VYA 10 augustus 2014 -."

Verwante presentaties


Ads door Google