De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Excelleren door het zelf te doen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Excelleren door het zelf te doen"— Transcript van de presentatie:

1 Excelleren door het zelf te doen
Etalageconferentie “Over rekenen gesproken” 25 september 2014 Kooske Franken Gerard Derksen samen

2 Gerard

3 Gerard

4 Gerard

5 Kenniscentrum Albeda College
Hoe dagen wij onze rekendocenten uit? De rekendocenten excelleren door het zelf te doen! Gerard

6 Kenniscentrum Albedacollege Rekentrainingen
Basisopleiding De Rekendocent in het mbo Masterclass De Rekenspecialist Kooske

7 1. Basisopleiding De Rekendocent in het mbo
Dit is een opleiding met basiskennis die een rekendocent nodig heeft De opleiding bestaat uit verschillende modules met theorie en opdrachten De opleiding bestaat uit de volgende modules: Gerard

8 Modules basisopleiding De Rekendocent in het mbo
Rekendomeinen en rekenniveaus (Meijerink) Rekendidactiek Centraal Ontwikkelde Examens Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie Drieslag Rekenen Ontwikkelen van een leerlijn/planning Gerard

9 2. Masterclasses De rekenspecialist
Welke advanced skills zijn nodig? Kooske

10 Advanced skills Wat betekenen advanced skills’ voor de competenties van docenten? Op welke wijze kunnen deze competenties het meest succesvol worden ontwikkeld? Kooske

11 Advanced skills en de competenties van leraar 3.0
1. Professionele identiteit: Authenticiteit, trots, passie en bewust van eigen talent Voorleven, rolmodel zijn, persoonlijk leiderschap, waarden gedreven Leven lang leren: habit of mind 2. Vakinhoudelijke vaardigheden: Goede vaklessen Zingeving en betekenisgeving Reflectieve cyclus Buitenwereld: er op uit, vakexperts binnen halen Nieuwe technologie integreren Kooske: een leraar 3.0 wordt (vrij vertaald) omschreven als iemand die zelf blijft leren, die gebruik maakt van moderne technologieën in de zoektocht naar nieuwe kennis, die nieuwsgierig is, het eigen netwerk uitbreidt en raadpleegt, die weet wat er in de huidige samenleving van mensen wordt verwacht en kijkt naar wat er in de toekomst verwacht zal worden.

12 Advanced skills en de competenties van leraar 3.0 - vervolg
3. Sociaalpedagogische vaardigheden: Samenwerken, ook met leerlingen, geen hiërarchie Verbonden zijn, dialoog zoeken Niet bang zijn voor fouten, durven en aanmoedigen 4. Didactische vaardigheden: Organiseren van een rijke leeromgeving (binnen en buiten de school, digitaal (blog, wiki)) Aandacht voor vorming Nieuwe ideeën, buiten bestaande kaders Onderzoeken Technologie integreren Kooske

13 De praktijk tot voor kort
Rekenen werd gegeven door de vakdocent met wat uurtjes over. Er bestaat geen lerarenopleiding Rekenen. Het is tijd voor de emancipatie van de rekendocent! Gerard

14 Dus…. De docent moet eigenaar worden van het vak rekenen.
De rekendocent heeft een professionele identiteit. De rekendocent neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. De rekendocent maakt een eigen leerlijn en is geen slaaf van de methode. De rekendocent weet waar hij naar toe moet met het onderwijs en houdt rekening met de verschillen in de klas. Gerard

15 Uitgangspunten nieuwe training
De rekendocent wordt vakinhoudelijk beter. De didactische vaardigheden komen op een hoger plan De docent ontwikkelt een eigen visie op rekenen De rekendocent kan zijn omgeving beïnvloeden. Gerard

16 Consequenties De opleiding Rekenspecialist geeft de tools om zelf eigenaar van het vak te worden Docenten worden trots op hun vak Experts zorgen voor input Leren door zelf te doen Docenten verwerken de input tot een eigen stijl Excelleren door sociale innovatie Kooske

17 Masterclass De Rekenspecialist
Masterclasses per onderwerp. In werkcolleges gaan de docenten aan de slag met de door henzelf gekozen invulling van het onderwerp. Het product moet altijd direct toepasbaar zijn in de praktijk. De docent houdt zijn ontwikkeling bij in een portfolio. Kooske

18 De Rekenspecialist Masterclasses:
Portfolio en praktijkgericht onderzoek Rekenleerlijnen vanuit het referentiekader Rekendidactiek Toetsing rekenen Rekenproblemen en dyscalculie Van rekenen naar beroepsgericht rekenen Talige rekenopgaven Iedere masterclass bestaat uit een hoorcollege en een aantal werkcolleges. Voor de hoorcolleges zijn externe deskundigen uitgenodigd o.a. van Freudenthalinstituut, APS, Cinop, CPS, OAB Dekkers. kooske

19 1. Portfolio en praktijkgericht onderzoek
Toenemende integratie van Persoon, Theorie en Praktijk ROH  Reflectief Onderzoekende Houding Het portfolio is de weerslag van de ontwikkeling en de reflectie. Gerard

20 2. Rekenleerlijnen vanuit het referentiekader
Ontwikkelen van een rekenleerlijn gebaseerd op het referentiekader. Kooske

21 3. Rekendidactiek Het ontwikkelen van lessenreeks n.a.v. van de ontworpen leerlijnen uit masterclass 2, middels activerende rekendidactiek. Gerard

22 4. Toetsing rekenen Opzetten van een formatieve toetsenreeks gebaseerd op de ontwikkelde leerlijn. Het kunnen interpreteren van toetsresultaten Kooske

23 5. Rekenproblemen en dyscalculie
Bestaat uit 3 onderdelen: Dyscalculie, zwakke rekenaars, rekenstress: wat is dat? Effectieve rekengesprekken voeren om onderliggende rekenproblemen te achterhalen Behandeling van rekenproblemen door een actieplan te maken en in te zetten Gerard

24 6. Van rekenen naar beroepsgericht rekenen
Hoe kun je generiek rekenen en beroepsgericht rekenen met elkaar verbinden Hoe kun je de beroepsgerichte rekenleerlijn integreren in de generieke rekenleerlijn? Kooske

25 7. Talige rekenopgaven Rekenles geven in taalzwakke klassen
Talige hobbels in contextrijke rekenopgaven Kansen voor taalontwikkeling in de rekenles/ rekentaal Ontwikkelen van taalgericht lesmateriaal voor de rekenles Gerard

26 Waarom registreren we onze opleiding?
Externen beoordelen de opleiding  kritische blik van deskundigen, dat houd je scherp. Docenten krijgen daardoor een waardevol getuigschrift. In het kader van de komende verplichte registratie in 2017 in registerleraar.nl. Kooske

27 Externe erkenning 1. CPION  SPEN 2. lerarenregister Kooske

28 Aanvraag voor registeropleiding
Wat is o.a. nodig om een erkenning te krijgen? Instellen van een Adviescommissie Beschrijving van: - doelgroep - inhoud - curriculum - docenten - interne kwaliteitszorg zoals een klachtenregeling Kooske

29 Registratie en diplomering
Als de opleiding is opgenomen in de Nederlandse Opleidingendatabank (NOD) als registeropleiding dan ontvangen deelnemers een getuigschrift als bewijs met een uniek registratienummer Diploma (opleiding met afsluitend examen) of certificaat (opleiding zonder afsluitend examen) Gerard

30 Vragen? Bedankt voor jullie aandacht!
Kooske Franken Gerard Derksen samen


Download ppt "Excelleren door het zelf te doen"

Verwante presentaties


Ads door Google