De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent"— Transcript van de presentatie:

1 Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent
Bouwt aan nog betere zorg

2 Wat is een wijkgezondheidscentrum?

3 23 Wijkgezondheidscentra in Vlaanderen
Eigenlijk 26: 3 onaangesloten antwerpse WGCa is niet gelijk aan forfaitaire betaling: ook huisartspraktijken in ff die geen wgc zijn. Bedoeling vwgc is iedereen informeren

4 WAT IS EEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM?
Een wijkgezondheidscentrum is: een ambulant, laagdrempelig multidisciplinair team onder 1 dak, op de eerste lijn dat wijkgericht gezondheidszorg biedt. Geen registered trademark – iedereen kan zich zo noemen. Geen expliciete noodzaak forfait België – RIZIV: ‘medisch huis’ Vlaanderen: ‘decreet eerstelijn’

5 Criteria WGCa continuiteit Iedereen uit de wijk
Interdisciplinair 1 dak Iedereen uit de wijk Structureel samenwerken Integraal Toegankelijk Kwaliteit Gemeenschapsgericht Preventie Onafhankelijk VZW continuiteit 11 criteria Aantal criteria: gemeenschappelijk met andere 1elijnspraktijken bv samenwerking (LOGO, wachtdienst, 2de lijn,…) toegankelijkheid (toepassing 3de betaler) gezondheidspreventie (GMD+) continuiteit integrale zorgverlening (samenwerking met andere disciplines) Aantal criteria: eigen aan wijkgezondheidscentra Gemeenschapsgericht: ziekmakende factoren identificeren en proberen te beinvloeden bv territoriale werking gezondheidspromotie

6 Enkele criteria toegelicht
1. Multidisciplinaire samenwerking onder 1 dak Basis: huisarts + verpleegkundige + kinesitherapie, maatschappelijk werk, gezondheidspromotor + tandarts, diëtist, psycholoog, podoloog, tabakoloog, vroedvrouw,… Hoe: Structureel multidisciplinair overleg: casusbesprekingen, organisatie van de zorg, visie-ontwikkeling Gedeeld elektronisch medisch dossier Ondersteuning door omkaderend personeel: onthaal, administratie, (zorg)coördinatie

7 Enkele criteria toegelicht
Voordelen: Werken met een gemeenschappelijke visie en beleid Vlotte doorverwijzing en samenwerking tussen de disciplines Grote draagkracht als team tav complexe zorgvragen Delegatie van taken naar meest efficiënte niveau Diverse expertise geeft meer een integrale aanpak Nadelen: Veel overleg nodig om vanuit verschillende achtergronden, opleidingen en ‘culturen’ tot een visie en 1 aanpak te komen Gemeenschappelijk beleid is zeer aangenaam en duidelijk voor de patiënt Veel overleg nodig

8 Enkele criteria toegelicht
2. Territoriale werking Duidelijk afgebakend geografisch werkgebied = als enig criterium voor inschrijving geldt verblijfplaats WGC richt zich tot alle inwoners van afgebakend gebied verbod op ‘risicoselectie’ WGC IS GEEN ARMENGEZONDHEIDSCENTRUM => geen categoriale zorg: niemand uitsluiten leefbaarheid WGC Nadelen: Niemand uitsluiten is mooi om te zeggen, maar niet eenvoudig om waar te maken: moeilijke patienten, zowel qua medische psychische sociale als administratieve situatie Leefbaarheid: zorgen voor een mix van meer en minder zorgbehoevenden maakt het aangenaam werken, en als 100% zware patiënten is de financiering ook suboptimaal. patiënt moet andere hulpverlener zoeken als hij verhuist

9 WGC Nieuw Gent

10

11 Enkele criteria toegelicht
3. Ziektepreventie en gezondheidsbevordering Alle hulpverleners: tijdens consultaties sterke nadruk op preventie en educatie. Extra: aanbod van individuele en groepsgerichte ziektepreventie gericht op ingeschreven patiënten: rookstop, griepvaccinatie,… gezondheidsbevordering bij lokale gemeenschap gemeenschapsgerichte aanpak (behoeftenanalyse) in samenwerking met andere lokale welzijns- en gezondheidspartners Een van de redenen om voor forfaitaire betaling te kiezen: mogelijkheid om preventie te doen Kunnen uitleggen wat mensen zelf kunnen doen, zonder medicatie, en hoe te voorkomen dat ziekte optreedt Projectfinanciering gaat vaak over het bereiken van de lokale gemeenschap Nadelen?

12 Gentse WGCa = REFERENTIEPUNT ‘GEZONDHEID’
Referentiepunt in de WIJK via GEZONDHEIDSPROMOTIE Gericht op alle inwoners uit de wijk. Gebaseerd op de 5 pijlers van het Ottowa Charter (WHO)

13 Gezondheidspromotie volgens Ottowa
Beïnvloeden van het lokaal, regionaal en lokaal overheidsbeleid met het oog op de ontwikkeling van een gezonder overheidsbeleid. In praktijk: participatie Stedelijke Gezondheidsraad, visietekst stedelijke gezondheidsraad, stedelijke werkgroepen (SOGA, LOGO, …) en sterke signaalfunctie (signalenbundel)

14 Gezondheidspromotie volgens Ottowa
2. Bouwen aan de gemeenschap, emancipatie en empowerment van de wijk en haar bewoners stimuleren, activeren van wijkactoren In praktijk: Stadsvernieuwingsprojecten, precaire puzzel, opstarten buurtwerk in de Watersportbaan, stem van buurtbewoners versterken bij het signaleren van schimmelproblematiek in sociale woningen

15 Gezondheidspromotie volgens Ottowa
3. Meewerken aan het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving In praktijk: oprichten van een wijkgezondheidscentrum in een gebied waar er een tekort aan huisartsen is: 40 % van de patiënten van WGC Rabot had geen huisarts, inzetten op signalen rond afval, tekort aan speelruimte, tekort aan beweegaanbod, …

16 Gezondheidspromotie volgens Ottowa
4. Het ontwikkelen van persoonlijke overtuigingen, waarden en vaardigheden In praktijk: kook-en beweeglessen, Project ‘Uitgerookt’, Maand van de Tand, Boefkick, gezonde vieruurtjes met Brede School, …

17 Gezondheidspromotie volgens Ottowa
5. Heroriënteren van gezondheidsvoorzieningen In praktijk: tandartsenpraktijk, actie rond medische kaart, omnio statuut, vorming aan studenten, symposium Nieuw Gent Gezond en Wel, …

18 Enkele criteria toegelicht
4. Toegankelijkheid voor iedereen = financieel: forfaitaire betaling of andere laagdrempelige betalingsregeling = fysiek = politiek, cultureel, sociaal = wegnemen van eventuele drempels = betrekken van patiënten bij de werking % patiënten met verhoogde tegemoetkoming Voor 1995 waren er ook al wgc, die pasten de regeling derde betaler systematisch toe Drempels: begrijpelijke taal, wachttijden, mensen met een beperking, mensen met kinderen etc

19 Hoe wordt een wgc gefinancierd?
Inkomsten wijkgezondheidscentra (zie staatsblad) Forfait: disciplines huisarts, verpleegkunde, kiné Prestaties (MZP, wacht, ..) 78% Infrastructuur: VIPA Projectsubsidies (gezondheidspromotie, opstart) Impulseo 1 & Impulseo 2 (huisartsen en onthaal) Loonsubsidies: sociale akkoorden (vnl verpleging) RIZIV-premies voor huisartsen Alle wgca zijn vzws, hun jaarrekeningen verschijnen in het staatsblad 2 specifieke financieringen: forfait en vipa Dan generische financieringen: impulseo en loonsubsidies Net zoals de prestatievergoedingen in ziekenhuizen en thuisverpleging de loonkost niet kunnen dekken, wordt een deel bijgepast

20 Het forfait RIZIV-akkoord sinds 1982
Principe: solidariteit tussen mensen met grote zorgnood en mensen met beperkte zorgvraag Voor 3 disciplines: huisarts, verpleging, kinesitherapie Via een overeenkomst patiënt – zorgverstrekker/WGC (via inschrijving in WGC) ontvangt WGC maandelijks forfait of vast bedrag per patiënt, onafhankelijk van aantal consultaties van die patiënt (bedragen berekend op gemiddelde zorgkost eerste lijn per Belg, vanaf 1 mei ‘13 implementatie nieuwe berekeningsmethode)

21 Het forfait Toetredingsvoorwaarden:
Wonen in werkingsgebied van het wgc In orde zijn met de ziekteverzekering

22 Uitbreiding aantal disciplines/omkaderend personeel:
Financiering Uitbreiding aantal disciplines/omkaderend personeel: Afhankelijk van financiële mogelijkheden via inkomsten forfait voor de 3 basisdisciplines Afhankelijk van de noden van de lokale populatie Geen afzonderlijke financiering vanuit RIZIV of Vlaanderen Dwz als wij een discipline zoals dieet of podologie in huis halen, wij deze aanbieden aan kostprijs of zonder prijs aan de ingeschreven populatie

23 VZW WGC totale werking LOONKOST 78% 85% 15% Financiering 22%
VERGOEDINGEN RIZIV SUBSIDIES: IMPULSEO 1+2 CAO, VIPA PROJECTEN 22% VZW WGC totale werking OPBRENGSTEN ‘PATIENTENWERKING’: FORFAIT 87% PRESTATIES 13% 78% 85% 15% Zie Belgisch staatsblad! ARTSEN 34% VERPLEGING 13% KINE 9% NIET-AVK 44% LOONKOST WERKINGSKOST 56%

24 WAAROM bouwen we? WAAR bouwen we? WAT bouwen we?

25 WAAROM? Plaatsgebrek Extra disciplines aanbieden
Laagdrempeligheid en toegankelijkheid verhogen Privacy verhogen, respectvolle benadering

26 WAAR? Nabij het Rerum - Novarumplein:
Bereikbaarheid voor patiënten en partners Herkenbaarheid Geworteld in de wijk

27

28 WAT? Waarden Voorbeeldfunctie Laag-energie gebouw
Ecologische en rechtvaardig geproduceerde materialen Kunsttraject met buurtbewoners Open huis: vergaderlokaal ook voor wijkpartners

29 WAT? 870 m² grondopp., ongeveer 1300 m² bebouwd opp., 3 lagen
35 werknemers, 4500 patiënten Artsen, verpleegkundigen, zorgkundige, mw, diëtiste, podoloog, rookstop, onthaal, (zorg)coördinatie, administratie Nieuwe disciplines: kinesisten, tandarts(3db)

30

31 Wanneer? juni '14 oktober '14 eerste steenlegging 2015 Werfevolutie
Aankondiging start nieuwbouwproject Aankondiging uitbreiding zorgaanbod oktober '14 rioleringswerken start ruwbouw december '14 eerste steenlegging 2015 Werfevolutie Kunsttraject met buurtbewoners Aanleg plein lente '16 Verhuis Opening

32 Kunstintegratie ism. An Langelet (Ambrosia’s Tafel) en Geert De Waegeneer (het Klein Verhaal)

33 Kunstintegratie

34 Een nieuw huis, nieuwe disciplines, nieuwe teamleden
maar, nog steeds vanuit dezelfde visie, missie, strategie & engagement: We blijven inzetten op: een kwaliteitsvolle samenwerking met partners uit de wijk voor een zo goed mogelijke gezondheid en optimaal gevoel van zelfwaarde bij alle bewoners van Nieuw Gent


Download ppt "Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google