De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen kindregelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen kindregelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen kindregelingen

2 Welke kindregelingen zijn er nu?
In 2013 en 2014 zijn er de volgende regelingen: Kinderbijslag Kindgebonden budget Inkomensafhankelijke combinatiekorting Kinderopvangtoeslag Gratis schoolboeken Ouderschapsverlofkorting Aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK) Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) Alleenstaande-ouderkorting Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders

3 Welke kindregelingen verdwijnen
In principe blijven alleen de eerste 5 regelingen bestaan na De rest verdwijnt of wordt opgenomen in andere regelingen met een vergelijkbaar doel: De ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft per 1 januari 2015 omdat die als financiële prikkel niet echt werkt. Ouders nemen zonder die korting ook wel ouderschapsverlof op, is de gedachte van het kabinet. De aftrek levensonderhoud voor kinderen wordt afgeschaft per 1 januari De regering vindt de 4 kindregelingen die overblijven voldoende. De tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen wordt afgeschaft om het stelsel te vereenvoudigen. In plaats hiervan krijgen ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen dubbele kinderbijslag (net als ouders met uitwonende gehandicapte kinderen). De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar. De alleenstaande-ouderkorting en de aanvulling op het inkomen voor alleenstaande ouders worden afgeschaft en gecompenseerd met een extra tegemoetkoming in het kindgebonden budget. Zo wil de regering alle alleenstaande ouders op dezelfde manier ondersteunen.

4 Kindregelingen die blijven bestaan kinderbijslag
Er blijven 5 kindregelingen bestaan die soms wat aangepast worden. Kinderbijslag blijft gelijk Oorspronkelijk wilde de regering de bedragen van kinderbijslag voor de hogere leeftijdsgroepen verlagen, en zo de bedragen voor alle leeftijden gelijktrekken. Dat is nu van de baan: voor oudere kinderen blijf je meer kinderbijslag ontvangen. De kinderbijslag blijft ook inkomensonafhankelijk: iedereen heeft er dus recht op, hoe veel of hoe weinig je ook verdient. Eenvoudigere regeling De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de prijsindex. De eerste aanpassing is per 1 januari 2016. Sinds 1 juli 2014 gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie. Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar vervalt de toets op hun inkomen. De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag. Ouders die in deze groep vallen krijgen 2x kinderbijslag

5 Kindgebonden budget Kindgebonden budget gaat omhoog
Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari € extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor een beperkte groep (alleenstaande ouders in de bijstand met toeslagpartner) komt een overgangsregeling tot 1 januari Op de website Kindregeling.nl kunt u een voorlopige berekening maken voor 2015. De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog.  Op 1 januari 2015 gaan de bedragen van het kindgebonden budget voor je eerste twee kinderen omhoog. Maar in de begrotingsafspraken van 11 oktober is die verhoging gehalveerd. Als je een gezin hebt met 2 kinderen tussen de 6 en 11 jaar, ga je er per saldo 60 euro per maand op vooruit. Inkomensgrens omlaag Tegelijk gaat de inkomensgrens voor het maximale bedrag omlaag. Dat betekent dat minder mensen recht hebben op de maximale toekenning. De inkomensgrens wordt gelijkgetrokken met die voor zorgtoeslag: €

6 schoolkostenregelingen
Compensatie voor afschaffen schoolkostenregelingen Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar gaat per 1 augustus 2015 op in het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog. Dit is ter compensatie van het verdwijnen van de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Gratis schoolboeken blijven bestaan In de begrotingsafspraken van 11 oktober 2013 heeft het kabinet besloten om de regeling voor gratis schoolboeken niet af te schaffen. In ruil daarvoor wordt de verhoging van het kindgebonden budget gehalveerd tot 60 euro

7 Alleenstaande ouder De alleenstaande-ouderkop
Ter compensatie van de afschaffing van twee regelingen voor alleenstaande ouders komt er een extraatje voor alleenstaande ouders bovenop het reguliere kindgebonden budget. Dit heet ook wel de ‘alleenstaande- ouderkop’. Vanaf 1 januari 2015 heb je als alleenstaande ouder recht op een extra bedrag van maximaal euro per jaar. Dit extraatje is inkomensafhankelijk. Verdien je per jaar meer dan euro? Dan krijg je dit bedrag niet. Verdien je minder dan euro, dan geldt: hoe lager je inkomen, hoe hoger het extra bedrag.

8 Inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag
Ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. Aan die regelingen verandert voorlopig niets. Bij de begrotingsafspraken van 11 oktober 2013 is zelfs 100 miljoen extra vrijgemaakt voor de kinderopvangtoeslag.

9 Waarom worden kindregelingen aangepast?
De 11 regelingen voor kinderen zijn volgens het kabinet te ingewikkeld, en werken elkaar soms zelfs tegen. Ook stimuleren zij ouders te weinig om te werken. Daarom wil het kabinet het stelsel van regelingen eenvoudiger maken. En ervoor zorgen dat werken weer loont. Verder bezuinigt het kabinet hiermee op haar uitgaven. Voorop staat dat ouders die steun nodig hebben, die ook krijgen.

10 Belastingregels Veranderingen belastingregels voor ouders
Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen.

11 Inkomen Hoe ziet het maandinkomen van alleenstaande ouders in de WWB, IOAW en IOAZ er na 1 januari uit? Alleenstaande ouders met een minimumuitkering hebben in januari minder inkomen. Het extra kindgebonden budget (alleenstaande ouderkop) compenseert het wegvallen van de aanvulling in de WWB, IOAW en IOAZ niet volledig. De nieuwe hoogte van het kindgebonden budget verschilt van geval tot geval en is afhankelijk van het aantal kinderen, het al dan niet hebben van een toeslagpartner, de leeftijd van de kinderen en het inkomen.

12 Gaan alleenstaande ouders die parttime gaan werken en financieel op achteruit?
Nu is de inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders in de bijstand aanzienlijk hoger dan voor werkende alleenstaande ouders. Dit is niet goed te rechtvaardigen en zorgt er ook voor dat het voor alleenstaande ouders in de bijstand vaak niet of nauwelijks loont om te gaan werken. Er is sprake van een armoedeval. Dit houdt mensen in de bijstand, Terwijl het kabinet juist wil stimuleren aan het werk te gaan. De hervorming kindregelingen haalt de aanvulling uit de bijstand en brengt deze onder in het kindgebonden budget. Dit is een generieke regeling die gericht is op alle ouders met een lager inkomen en die geen onderscheid maakt naar de bron van dat inkomen. Zo gaat het kabinet alle alleenstaande ouders rond het minimum gelijk tegemoetkomen in de kosten van kinderen. Dit is vanuit rechtvaardigheidsoogpunt verdedigbaar; de kosten van het kind zijn immers niet afhankelijk van het feit of je werkt of niet.

13 Wat als je een weinig gaat werken?
De visie van het kabinet is dat het accepteren van kleinere banen voor een inkomensvooruitgang – tot op zekere hoogte – moet zorgen bij mensen die vanuit een uitkering gaan werken. Het kabinet kan niet elke baan financieel aantrekkelijk maken, zoals een baan voor één of twee dagen in de week. Hier wordt namelijk een belangrijk principieel punt in de Wet werk en bijstand bereikt, namelijk dat het bijstandsniveau gekoppeld is aan het niveau van het wettelijk minimumloon. Als je die koppeling niet wil loslaten moet worden geaccepteerd dat je met één of twee dagen werken tegen wettelijk minimumloon nog niet het bijstandsniveau verdiend hebt. Wie weinig uren werkt, verdient relatief weinig. Als je minimaal 3,5 dag gaat werken ga je erop vooruit.

14 Moeten alleenstaande ouders iets doen om extra kindgebonden budget te krijgen?
Alleenstaande ouders die nu kindgebonden budget hebben, krijgen het extra kindgebonden budget in december als voorschot op de maand januari uitgekeerd door de Belastingdienst. Ouders die geen kindgebonden budget hebben, kunnen in december via nagaan of zij er in 2015 recht op hebben. Indien zij daar recht op hebben, moeten zij dit aanvragen De gemeente kan betrokkene (tijdig) erop attenderen dat geen alleenstaande- ouderkop wordt verstrekt zolang sprake is van een Awir-partnerschap. In een aantal gevallen is het mogelijk het Awir-partnerschap bij de Belastingdienst/Toeslagen ongedaan te maken. In de hierboven beschreven gevallen gaat het waarschijnlijk om alleenstaande ouders die een partner hebben omdat zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De toeslaggerechtigde komt alleen in aanmerking voor de alleenstaande ouderkop als er een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed is aangevraagd. De actie ligt bij de toeslaggerechtigde. Vervolgens moet er ook nog voor worden gezorgd dat de ex-partner niet woont op het zelfde adres en ook niet voorkomt in de BRP en dus (eventueel) wordt uitgeschreven van het adres van de alleenstaande ouder.

15 Welke alleenstaande ouders in de bijstand krijgen geen extra kindgebonden budget?
Dit zijn ouders die een zogeheten toeslagpartner (ook wel: Awir-partner) hebben. Wat een toeslagpartner is, kunt u nagaan met het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner? op

16 Alleenstaande ouders zonder extra KGB maar ook geen kostendelersnorm
Dit gaat om ouders die wel een toeslagpartner hebben, maar niet samenwonen met een andere volwassene. Veelal gaat dit om gehuwden/ geregistreerd partners die niet op hetzelfde adres wonen. Een voorbeeld: de alleenstaande ouder heeft een partner die in het buitenland woont of die is opgenomen in een ggz-instelling.

17 Nog Vragen? info@deventer-sociaal.nl


Download ppt "Veranderingen kindregelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google