De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang"— Transcript van de presentatie:

1 Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang
Jaarverslag 2013

2 Inhoud Algemene gegevens VHB Jaaroverzicht Algemene gegevens HOOG
Algemene gegevens De Veste Jaaroverzicht vergaderingen De Veste

3 Algemene gegevens VHB Ledenaantal 31 december 2013: 734 Bestuur
Voorzitter – Henk Schrijver Penningmeester – Alie Doggen Secretaris – Marloes Koggel Meewerkend bestuurslid – Lies Sijtsma Bestuursvergaderingen 10 bestuursvergaderingen Incidentele vergaderingen

4 Januari

5 VHB Bij de geschillencommissie is een openstaande positie als vertegenwoordiger vanuit de huurdersvereniging. VHB heeft de heer Last voorgedragen als kandidaat. Jill Stam heeft om persoonlijke redenen besloten afscheid te nemen van het bestuur. Het bestuur bespreekt ook welke acties zij kunnen ondernemen naar aanleiding van de plannen van de overheid met betrekking tot de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurdersheffing. Januari

6 Februari

7 VHB Het bestuur heeft besloten dat iemand de fractievergadering van o
VHB Het bestuur heeft besloten dat iemand de fractievergadering van o.a. VVD en PVDA zal bijwonen. Op deze manier wil VHB de politiek in Ommen beter leren kennen en zien wat zij voor VHB kunnen beteken. Ook wordt de begroting van 2013 doorgenomen. Daarnaast wordt de beslissing genomen om de nieuwskrant niet langer 4x per jaar uit te geven maar deze nu 2x per jaar uit te brengen. Het is van belang dat er relevante informatie in de nieuwskrant wordt geplaatst. Februari

8 Maart

9 VHB Omdat VHB ook met de tijd mee wil gaan en in het digitale tijdperk via verschillende kanalen bereikbaar wil zijn, hebben wij een Facebook pagina aangemaakt. Ook wordt de wervingsflyer opnieuw onder de loep genomen en wordt deze qua look en feel aangepast. Daarnaast probeert VHB haar kennis te vergroten. Dankzij de hulp van de beleidsmedewerker van HOOG worden zij hierin met regelmaat voorzien. In maart is het onderwerp servicekosten aan de orde geweest. HOOG Een eerder overleg van HOOG is gecanceld maar op verzoek van VHB is deze vergadering toch ingelast in verband met de kabinetsbesluiten over de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurdersheffing. Er zal worden gekeken of er gezamenlijk opgetreden kan worden. HOOG stelt een conceptadvies samen. Ook wordt er een persbericht uitgebracht dat huurders zich en mei en juni kunnen melden als ze het vermoeden hebben dat de verhoging niet klopt en eventueel een bezwaar indienen. Maart

10 De Veste De Veste geeft te kennen dat de effecten van het nieuwe regeerakkoord niet zijn doorgedrongen in de politiek en de grootste problemen bij de huurder komen te liggen. Dit zal uitmonden in extra huurverhogingen. Een oplossing is de Econoom. Hierbij heeft men economisch eigendom van de woning. De grond blijft echter van De Veste. De 16%/23% regel van de Veste blijft bestaan. Het inkomen van een kandidaat voor een huurwoning dient te liggen tussen minimaal 16% en maximaal 23% van het maandinkomen. Maart 2

11 April

12 VHB In verband met de berichtgevingen rondom de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurdersheffing, hebben VHB, De Brandaris (Terschelling) en SHH (Hardenberg) besloten de krachten richting Woningstichting de Veste te bundelen en te overleggen wat zij hierin voor hun huurders kunnen betekenen. VHB heeft haar huurders al proberen te mobiliseren door te wijzen op het huuralarm van de Woonbond via een bericht in de krant, op Facebook en op haar internetsite. De tweede reden voor deze samenkomst, is de bekendmaking van de €100-maatregel en de 16% regel van De Veste. De Veste heeft besloten een huurverhoging van €100 euro per nieuw vrijkomende woning door te voeren. In de berichtgeving richting alle partijen wordt men uitgenodigd voor een overleg. Hier gaan VHB, De Brandaris en SHH graag op in. De veste Woningstichting de Veste kondigt een huurverhoging van € 100,- euro per nieuw vrijkomende woning aan. Dit naar aanleiding van de besluitvorming in de Tweede en Eerste kamer rond de inkomsensafhankelijke huurverhoging en de daarmee samenhangende invoering van de verhuurdershefing. De combinatie van maatregelen over de komende tien jaar gaat een groot verlies opleveren voor de woningstichting. Acties richting de politiek tegen deze maatregelen zijn op niets uitgelopen. Huurders worden hierover schriftelijk door de woningstichting geïnformeerd. April

13 Mei

14 Algemene Ledenvergadering VHB Er zijn dit jaar, naast het bestuur, 3 leden aanwezig. Marloes Koggel wordt als aspirant bestuurslid voorgesteld. Er wordt gestemd over het toetreden als lid en akkoord bevonden. Zowel het jaarverslag, financieel jaarverslag van 2012 en de begroting 2013 worden doorgenomen en akkoord bevonden. De veste Na uitvoerig overleg tussen VHB en Woningstichting de Veste, heeft de Veste om de €100-maatregel niet door te voeren. Mei

15 Juni

16 VHB Vanwege de toetreding van Marloes Koggel tot het bestuur, wordt er een nieuwe taakverdeling afgesproken. In juli en augustus is er sprake van een zomerreces en om deze reden staan er geen openstaande punten meer op de agenda voor komende weken. Juni

17 September

18 VHB Woningstichting de Veste heeft een beleidswijziging aangekondigd in het distributiesysteem. Samen met HOOG heeft VHB, conform de overlegwet, een advies uitgebracht richting Woningstichting de Veste. HOOG Er wordt bekeken welke huurdersorganisaties in de regio door de voorzitter van VHB en van TOEK kunnen worden benaderd. Door HOOG is een lijst opgemaakt met verenigingen en de contactpersonen. De website van HOOG komt ter sprake. HVS heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd en stelt voor dat de overige verenigingen dit ook op hun deel van de website kunnen doorvoeren. VHB wil weten wat het aantal bezoeken zijn op de site. Zij hebben het idee dat de site niet optimaal wordt gebruikt en bekeken. September

19 De Veste VHB geeft aan dat zij niet langer deelnemen aan het collectief tussen de huurdersverenigingen VHB, De Brandaris en SHH. Naar aanleiding van het doorvoeren van de (extra) huurverhoging, heeft de Veste 52 bezwaarschriften ontvangen, waarvan 16 gegrond, 8 ongegrond en 28 verzoeken staan nog open. Zij heeft nagenoeg alle gegevens van de belastingdienst ontvangen. Het nieuwe distributiemodel komt ook ter sprake. De wachtlijst bestaat uit zo’n woningzoekenden, waarvan de helft actief en de andere helft passief is. Bij het nieuwe model krijgt selectie een grotere rol. Voordat een woningzoekende reageert, dient hij alle gegevens paraat te hebben. Wanneer dit niet het geval is, kan er niet worden deelgenomen aan de loting. Op deze manier hoeven er niet veel kandidaten benaderd te worden en wordt de woning eerder toegewezen. September 2

20 Oktober

21 VHB VHB wordt door De Veste uitgenodigd voor een Visitatie door het bedrijf Cognitum. Deze zal uiteindelijk plaatsvinden in VHB probeert samen met collega voorzitter van Toek meer leden te werven om aan te sluiten bij HOOG. De Brandaris zal zich waarschijnlijk aansluiten. In oktober staat het overleg met Raad van Commissarissen gepland. Van De Veste wordt vernomen dat het, gezien de ruimte, mogelijk is om vanuit elke vereniging twee afgevaardigden te sturen. Raad van Commissarissen Een gesprek met de gehele RvC. Vanuit elke vereniging zijn twee afgevaardigden aanwezig. De RvC geeft aan tevreden te zijn met de samenwerking met De Veste. Besluiten binnen de coöperatie worden genomen door de directie maar in de statuten is vastgelegd wat aan het RvC voorgelegd dient te worden. Hieronder valt bijvoorbeeld de begroting. Het besluit van RvC is bindend. Er wordt aan de RvC gevraagd welke rol zij tegen de inkomsensafhankelijke huurverhoging kunnen spelen. Zij geeft aan dat zij in Den Haag geen goede naam hebben en daarom geen positieve rol kunnen vervullen. Directie van De Veste geeft aan dat zij haar armoedebeleid heeft voorgelegd aan 3 gemeenten en dat Ommen hier negatief over heeft gestemd maar met Hardenberg nog in gesprek zijn. Oktober

22 November

23 November VHB ontvangt klachten over de intercom installatie in Huize Riant. Dit wordt opgepakt en afgehandeld. Echter zal de communicatie en afhandeling hiervan nog doorlopen in Ook VHB krijgt te maken met de nieuwe wet- en regelgeving omtrent SEPA. De penningmeester zal zich hierin verdiepen en dit proces in gang zetten. Gemeente Ommen – VHB Gemeente Ommen – wethouder K. Scheele en de heer S. Jouwsma. Ontwikkeling armoedebeleid/huisuitzettingen. Uit het gesprek blijkt dat de gemeente zich niet bemoeid met de huurverhogingen die o.a. De Veste doorvoert. Ook is het aantal huisuitzettingen niet bekend omdat Woningstichting de Veste hiervoor zelf regelingen heeft getroffen met het Leger des Heils. In december wordt het nieuwe beleidsplan armoede besproken in de raadscommissie, waarna begin januari 2014 besluitvorming dor de raad volgt. Aandacht ligt dan op vroeg signalering. Er wordt ook gewerkt aan een meldpunt. November

24 De Veste VHB geeft bij de Veste aan dat zij zich zorgen maakt om de maatschappelijke ontwikkelingen. Met name rondom armoede en huisuitzettingen. Zij verwijst ook naar een eerder gesprek met de Gemeente. De Veste deelt deze zorgen en daarom zijn zij een procedure gestart samen met het Leger des Heils. Het LdH heeft inmiddels succesvol een aantal zaken opgepakt. De gemeenten hebben het plan van De Veste in eerste instantie afgewezen maar Gemeente Hardenberg heeft aangegeven samen met het LdH en De Veste de werkwijze te willen invoeren. VHB heeft eerder een advies uitgebracht over de wijziging van het distributiesysteem maar heeft het idee dat De Veste hier niets mee heeft gedaan. De Veste geeft aan dat het niet de bedoeling is geweest VHB dit gevoel te geven en neemt haar advies zeker mee. November 2

25 December

26 VHB Het jaarplan voor 2014 wordt vastgesteld en er wordt afgesproken dat de vergaderingen met Woningstichting eDe Veste in 2014 in de avond zullen plaatsvinden, zodat alle bestuursleden aanwezig kunnen zijn. Daarnaast wordt besloten om de indeling van de overlegstructuur van VHB te wijzigen en meer te werken met thema-avonden. Dit, om de kennis van het bestuur te vergroten. Tom zal vanuit HOOG VHB voorzien van informatie en presentaties over verschillende onderwerpen. Het eerst volgende onderwerp zal zijn , de overlegwet. Omdat de Econoom van De Veste voor de bestuursleden nog niet helemaal duidelijk is, zal de voorzitter een afspraak maken met de notaris om dit nader toe te lichten. De voorzitter geeft aan dat de functie van vice voorzitter nog niet vervuld is en hij een advertentie wil plaatsen op het vrijwilligerssteunpunt. Dit zal in 2014 verder worden opgepakt. De begroting van 2014 wordt doorgenomen en zal in 2014 worden afgerond. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering zal deze officieel worden vastgesteld. Huurdersvereniging Amsterdam heeft op internet in een oproep aangegeven dat zij een rechtszaak gaan aanspannen tegen de “gluur” verhoging. Zij roepen andere huurdersvereniging op een financiële bijdrage te doen en deze rechtszaak te steunen. VHB heeft besloten om zich hier bij aan te sluiten en zal hierover een stuk in de krant, op de site en op Facebook plaatsen. De huidige website wordt besproken en het wordt duidelijk dat de bezoekcijfers laag zijn. Dit zal in 2014 verder worden besproken. December

27 HOOG Wederom komt de website ter sprake
HOOG Wederom komt de website ter sprake. Er wordt gekeken of de bezoekersaantallen gesplitst kunnen worden. Het persbericht over de voorschotbeschikking wordt besproken en akkoord bevonden. Wel wordt besloten dat dit vanuit elke organisatie wordt verzonden en niet als algemeen bericht vanuit HOOG. Ook wordt besproken dat VHB het voorgestelde bedrag van €250 van Huurdersvereniging Amsterdam voor deelname aan de rechtszaak tegen “gluur” verhoging voor ons niet acceptabel is. Wij zullen een bedrag van €100 overmaken. TOEK en HVS hebben wel dit bedrag overgemaakt naar HVA. December 2

28 Algemene gegevens HOOG
Vereniging HuurdersOrganisaties in Overijssel en Gelderland is ontstaan omdat veel huurdersverenigingen meer werk willen verrichten dan zij aan menskracht of financiën beschikbaar hebben. Bestuur: Willy Lourenssen, voorzitter Lou van der Aa    Tom van der Holst, penningmeester a.i. Ria Hegteler Lies Sijtsma Wolter Weener Ad Woolthuis Pieter Brattinga Joop Koopman Bestuursvergaderingen: 4 kwartaalvergaderingen Incidentele vergaderingen

29 Algemene gegevens De Veste
De Veste in Ommen houdt zich bezig met het verhuren, verkopen, beheren en bouwen van woningen. Daarnaast ontwikkelt de Veste woonzorgcentra en nieuwe concepten als Wonen op bestelling. Medewerkers: 50 medewerkers Werkgebied: Ommen Zwolle Dalfsen Elburg Hardenberg Enschede De Wolden Terschelling Lelystad Campus Universiteit Twente Vergaderingen: 4 kwartaalvergaderingen Incidentele vergaderingen

30


Download ppt "Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang"

Verwante presentaties


Ads door Google