De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 12 oktober 2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 12 oktober 2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 12 oktober 2014 middagdienst

2 Welkom in deze dienst, waarin ook het avondmaal wordt gevierd.
=========================== Voorganger: ds. J.H. Wessels uit Veenendaal Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Wim Brunsveld

3 Welkom en mededelingen Psalm 63: 1 en 2 (berijming 1773)
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 63: 1 en 2 (berijming 1773) Stil gebed, votum en groet Psalm 147: 1 en 4 Gebed Schriftlezing: Openbaring 1: 1-19 Opwekking 366 Preek over Openbaring 1: 5-6 Gezang 231: 1 en 2 Lezing formulier 4

4 Collectes: werelddiaconaat en kerk Gezang 456: 1 en 2
Orde van de dienst - 2 Geloofsbelijdenis Formulier (vervolg) Gebed – vredegroet Gezang 360: 1 Viering van het avondmaal Gezang 460: 1 Gebed Collectes: werelddiaconaat en kerk Gezang 456: 1 en 2 Zegen, beantwoord met gezang 456: 3

5 De Arabisch-christelijke organisatie House of Light in Israël deelt maandelijks voedselpakketten uit aan de armste inwoners van de regio. Het voedsel wordt deels geschonken, deels gekocht. De eerste collecte is voor dat werk.

6 Welkom en mededelingen

7 Psalm 63: 1 en 2 (berijming 1773) 1.O God, Gij zijt mijn toeverlaat; mijn God, U zoek ik met verlangen, zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, bij 't krieken van den dageraad. O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar U in een land, dat, dor en mat, van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen.

8 Psalm 63: 1 en 2 (berijming 1773) 2.'k Heb U voorwaar in 't heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; hoe zag ik daar Uw alvermogen; hoe blonk Uw Godd'lijk, eer alom. Want beter dan dit tijd'lijk leven, is Uwe goedertierenheid; och, wierd ik derwaarts weer geleid! Dan zou mijn mond U d' ere geven.

9 Stil gebed Votum en groet

10 Psalm 147: 1 en 4 1 Lof zij den Heer, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

11 Psalm 147: 1 en 4 4 Voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde. Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's Heren welbehagen. Zijn welbehagen zal slechts wezen met allen die Hem needrig vrezen, die met hun harten voor Hem open op zijn genaad’ en liefde hopen.

12 Gebed

13 Schriftlezing Openbaring 1: 1-19

14 Openbaring 1 1Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.

15 3Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

16 Aan de zeven gemeenten 4Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,

17 6die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.7Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.

18 8‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ 9Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd.

19 10Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering
10Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13en daartussen iemand die eruitzag als een mens.

20 Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.

21 17Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer
17Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.

22 Opwekking 366: 1, 2 en 3 1 Kroon Hem met gouden Kroon, het Lam op Zijne troon. Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing van Hem, die voor u stierf, en prijs Hem in all’ eeuwigheên, die ’t heil voor u verwierf.

23 Opwekking 366: 1, 2 en 3 2 Kroon Hem, der liefde Heer, aanschouw Hem, hoe Hij leed; zijn wonden tonen ’t gans heelal wat Hij voor ’t mensdom deed. De eng’len om Gods troon, all’ overheid en macht, zij buigen dienend zich terneer voor zulke wond’re pracht.

24 Opwekking 366: 1, 2 en 3 3 Kroon Hem, de Vredevorst, wiens macht eens heersen zal van pool tot pool, van zee tot zee; ’t Klink’ over berg en dal. Als alles voor Hem buigt, en vrede heerst alom, wordt d’ aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus! kom!

25 Preek over Openbaring 1: 5-6
….en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen

26 Jezus gedenken! Openbaring 1:5-6

27 Openbaring 1:5-6 5 en van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.

28 Komt een man bij de dokter …
Vergeten is menselijk Heilig Avondmaal als teken en zegel: Wie Jezus is Wat Hij gedaan heeft

29 Openbaring van Johannes
Laatste boek van de Bijbel Door: Apostel Johannes Op: Eiland Padmos Aan: Vervolgde kerk Geheimtaal

30 Groet Paulus Johannes Genade en vrede Van God onze Vader
En van de Here Jezus Christus Johannes Genade en vrede Van Hem die is en die was en die komen zal En van de zeven Geesten die voor Zijn troon zijn En van Jezus Christus ….

31 3 eretitels De getrouwe getuige De eerstgeborene uit de doden
Martelaar De eerstgeborene uit de doden Overwinnaar De overste van de koningen der aarde Alle macht

32 2 zegeningen Hij heeft ons lief en ons van onze zonden bevrijd door zijn bloed Hij heeft ons tot een koninkrijk van priesters gemaakt

33 1 reactie Hem grootmaken: In heel ons leven Hem centraal stellen
Door Zijn Geest

34 Gezang 231: 1 en 2 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met lied'ren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige!

35 Gezang 231: 1 en 2 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven, en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U de eerkroon opgedragen! Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

36 Lezing formulier 4

37 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

38 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

39 Ik geloof in den Heiligen Geest.
Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

40 Formulier (vervolg)

41 Gezang 360: 1 1 Heer, wij komen vol verlangen, op uw roepstem naar uw dis, want door schuld met schrik bevangen zoekt ons hart vergiffenis: slechts in U bestaat ons leven, die uw bloed voor ons woudt geven; laat ons dan in brood en wijn met Uzelf gespijzigd zijn.

42 Viering van het avondmaal De collecte in de kelken is voor Timon, een interkerkelijke diaconale stichting voor hulp aan jongeren en jonge volwassenen.

43 In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

44 Zo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

45 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. (Allen spreken mee:) Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

46 Gebed om de Heilige Geest Werk met uw Heilige Geest, 0 God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus, de Heer.

47 Maak ons door uw Geest één met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw Naam.

48 Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, - breng zó uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede.

49 (Allen spreken mee:) Want U alleen komt alle eer toe tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen

50

51 Gezang 460: 1 en 2 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

52 Gezang 460: 1 en 2 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

53 Dankgebed

54 Collecte Werelddiaconaat

55 De Arabisch-Christelijke organisatie House of Light in Israël deelt maandelijks voedselpakketten uit aan de armste inwoners van de regio. Het voedsel wordt deels geschonken, deels gekocht. De eerste collecte is voor dat werk.

56 Gezang 456: 1 en 2 1 Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

57 Gezang 456: 1 en 2 2 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

58 Zegen te beantwoorden met Amen, amen, amen
Zegen te beantwoorden met Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

59


Download ppt "Zondag 12 oktober 2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google