De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 11 Renterisicobeheer. Renterisico Risico dat het resultaat of de waarde van een organisatie daalt als gevolg van een renteverandering 1.Rentekosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 11 Renterisicobeheer. Renterisico Risico dat het resultaat of de waarde van een organisatie daalt als gevolg van een renteverandering 1.Rentekosten."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 11 Renterisicobeheer

2 Renterisico Risico dat het resultaat of de waarde van een organisatie daalt als gevolg van een renteverandering 1.Rentekosten stijgen bij een stijgende rente en dalen bij een dalende rente 2.Waarde van rentedragende balansposten verandert bij een renteverandering Rentestijging: waarde activa en passiva daalt (bestaande schulden worden minder waard) Rentedaling: waarde van activa en passiva stijgt (bestaande schulden worden meer waard)

3 Inzichtelijk maken van renterisico: gapanalyse Jaar 12345 Lening I 100 mln (4%) Lening II 50 mln ( 6%) Zowel in jaar 1 als in jaar 2 is een renteherzieningsmoment: de organisatie loopt zowel in jaar 1 als in jaar 2 een renterisico

4 Onderneming Bank Vaste rente EURIBOR De rentestromen van een renteswap Hoofdsom 100 miljoen Vaste rente 3% Looptijd drie jaar

5 De rentestromen van een renteswap TijdstipEURIBOR fixingOnderneming betaaltOnderneming ontvangt 6 maanden2,5%1.250.000* 1 jaar2,75%3.000.0001.375.000 1,5 jaar3%1.500.000 2 jaar3,25%3.000.0001.625.000 2,5 jaar3,5%1.750.000 3 jaar3,8%3.000.0001.900.000 * Uitgaande van renteconditie 30/360: 3.000.000 x 180/360 x 0.025 = 1.250.000

6 Onderneming Bank 3% EURIBOR Onderneming Bank EURIBOR + 1,50% De combinatie van een lening met een variabele rente en een renteswap Rentekosten zijn gefixeerd op 3% + 1,50% = 4,50%

7 Aanpassen van een vervalkalender Onderneming heeft een lening met een vaste rente en een looptijd van 8 jaar Uit haar gaprapportage blijkt dat de onderneming teveel renterisico heeft in jaar 8 en ‘te weinig’ in jaar 4 De rentelooptijd van de lening moet daarom van 8 jaar naar 4 jaar De onderneming gebruikt hiervoor twee renteswaps –Receiver’s swap met een looptijd van 8 jaar (onderneming ontvangt vast en betaalt variabel) –Payer’s swap met een looptijd vna 4 jaar (onderneming betaalt vast en ontvangt variabel)

8 Onderneming Bank 3% EURIBOR Onderneming Bank EURIBOR 4% Renteswap looptijd 4 jaar Contractomvang € 40 miljoen Renteswap looptijd 8 jaar Contractomvang € 40 miljoen Onderneming Bank 4% Lening looptijd 8 jaar Verkorten van de rentelooptijd door middel van renteswaps

9 Forward start renteswap Onderneming heeft na een jaar een nieuwe lening nodig met een looptijd van 7 jaar Banken sluiten geen leningen af die niet direct ingaan (dat betekent immers een jaar kredietrisico zonder dat daar iets tegenover staat) Als een onderneming het risico wil afdekken moet zij een forward start swap afsluiten Na een jaar gebeurt dan het volgende –De onderneming neemt een lening op met een variabele rente –De forward start swap wordt effectief

10 Onderneming Bank 5% EURIBOR Onderneming Bank EURIBOR 7 jaar Lening en forward start renteswap

11 Cap Een cap is een renteoptie waarbij de koper op verschillende momenten gedurende de looptijd het verschil tussen EURIBOR en de uitoefenprijs ontvangt als de EURIBOR hoger is dan de uitoefenprijs Een cap is dus een serie opties met de volgende kenmerken –dezelfde contractomvang –dezelfde uitoefenprijs –dezelfde rentereferentie (EURIBOR) –aansluitende onderliggende perioden Voorbeeld –Een onderneming heeft een lening met een variabele rente: EURIBOR + 1,2% –Zij koopt een cap met een uitoefenprijs van 3,5% –Gedurende de looptijd van de cap betaalt zij een premie van 0,50% over de hoofdsom van de lening

12 Effectieve rentekosten bij verschillende EURIBOR-fixings EURIBORRentekosten lening (EURIBOR + 1,20%) CappremieUitkering Cap (%) ‘All-in’ rentekosten 3,00%4,20%0,50%04,7% 3,40%4,60%0,50%05,1% 3,80%5%0,50%0,30%5,2% 4,10%5,30%0,50%0,60%5,2% 4,30%5,50%0,50%0,80%5,2% 4,4%5,60%0,50%0,90%5,2%

13 3,5% EURIBOR op expiratiemoment ‘Effectieve’ rentekosten 5,2% uitoefenprijs cap = 3,5% Cappremie 0,50% + kredietopslag 1,20% = 1,70% 3,5% 4,4% 3,0% 4,70% Maximale effectieve rentekosten Effectieve rentekosten bij kopen van cap met uitoefenprijs van 3,50%

14 Collar Nadeel van een cap: betalen van premie Alternatief: deel van winstmogelijkheden opgeven Verkopen van de ‘omgekeerde’ optie = floor Combinatie van gekochte cap en verkochte floor = collar (te vergelijken met cilinder bij vreemde valuta) Resultaat: bandbreedte tussen twee rentenivaus

15 4% = uitoefenprijs floor 8% = uitoefenprijs cap EURIBOR op expiratiemoment ‘Effectieve’ rentekosten 4% 8% UOP cap UOP floor Collar

16 Uitoefenprijs CAP Uitoefenprijs FLOOR CAP keert uit; onderneming ontvangt Onderneming moet cash settlementbedrag aan bank betalen Ontwikkeling EURIBOR gedurende looptijd cap

17 Modified duration Als de rente verandert, verandert de marktwaarde van een lening Elke lening reageert anders op een renteverandering: de waarde van de ene lening verandert meer bij een renteverandering dan de waarde van een andere lening De mate waarin een lening (of ander financieel instrument) verandert als gevolg van een renteverandering wordt weergeven door de modified duration De modified duration neemt toe als de looptijd van een lening toeneemt

18 Marktwaarde bond (effectief rendement: 5,9%) 1 2345 60 1060 ‘contante waarde’ (1/(1+n) N 56,65 53,50 50,52 47,71 795,84 1004,22 5,9%

19 Marktwaarde bond na rentedaling (effectief rendement 5,8%) 1 2345 60 1060 ‘contante waarde’ = 1/(1 + r) n x cashflow 56,71 53,60 50,66 47,89 799,61 1008,47 5,8%

20 Duration Rente omlaag -> koers omhoog Hoeveel? ->factor: duration % verandering koers = duration x renteverandering 0,421% = duration x 0,1% 4,21 Hoe bepaal je de duration?

21 Formule (modified) duration Duration =  contante waarden cashflows x looptijd  contante waarden 1 / (1+r) x Correctiefactor = 1/1,059 x 4,46 = 4,21

22 Marktwaarde van een renteswap Bij een renteswap staat het niveau van de vaste rente vast gedurende de looptijd Het algemene niveau van de rente verandert echter voortdurend Bij een daling van de rente, heeft de betaler van de vaste rente achteraf pech gehad; als hij de renteswap immers pas nu had afgesloten zou hij een lagere vaste rente moeten betalen We zeggen dat de renteswap in dat geval een negatieve waarde heeft voor de betaler van de vaste rente De omvang van deze negatieve waarde wordt berekend door de kasstromen van de afgesloten renteswap te vergelijken met de kasstromen van een renteswap die nu zou worden afgesloten tegen de huidige rentetarieven

23 Onderneming Bank 4% EURIBOR Renteswap met een vaste coupon van 4% Hoofdsom 2 miljoen Vaste rente 4% Looptijd vier jaar

24 Onderneming Bank 3,5% EURIBOR Offsetting renteswap met een marktconforme coupon van 3,5% De resterende looptijd van de renteswap op moment van waarderen is drie jaar Let op: in beide renteswaps ontvangt de onderneming EURIBOR. Hierin zit dus geen verschil. Daarom nemen we de variabele rentebetalingen niet mee in het berekenen van een indicatie van de waarde van de renteswap.

25 70.000 -80.000 1 2 3 Toekomstige kasstromen uit hoofde van de vaste coupons van de oorspronkelijke renteswap en van de fictieve offsetting renteswap bij een resterende looptijd van 3 jaar De waarde van de renteswap is negatief en bedraagt (de contante waarde) van 30.000 euro.


Download ppt "Hoofdstuk 11 Renterisicobeheer. Renterisico Risico dat het resultaat of de waarde van een organisatie daalt als gevolg van een renteverandering 1.Rentekosten."

Verwante presentaties


Ads door Google