De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rights of the Child Report to the Committee of the Rights of the Child. NGO perspective Netherlands Antilles prepared by : Angela Juliana-Dekker submitted.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rights of the Child Report to the Committee of the Rights of the Child. NGO perspective Netherlands Antilles prepared by : Angela Juliana-Dekker submitted."— Transcript van de presentatie:

1 Rights of the Child Report to the Committee of the Rights of the Child. NGO perspective Netherlands Antilles prepared by : Angela Juliana-Dekker submitted by Sifma in cooperation with FAJ

2 Clusters of Articles General measures of implementation
Definition of the Child General Principles Civil Rights and Freedom Family Environment and alternative care Basic Health and Welfare Education, leisure and cultural activities Special Protection measures

3 General measures The State must do all it can to implement the rights contained in the Convention It is the State’s obligation to make the rights contained in this Convention widely known to both adults and children State Parties are to make their reports widely available to the general public The Convention consists of 54 articles

4 Definition of a child A child is recognized as a person under 18, unless national laws recognize the age of majority earlier

5 General principles Non-discrimination: the rights apply to all children without exception Best interests of the child: The State shall provide the child with adequate care when parents or others fail to do so Survival and development: ensure the child’s survival and development

6 Continue The child’s opinion: The child has the right to express his or her opinion freely and to have that opinion taken into account.

7 Civil Rights and freedom
Name and nationality: The child has the right to a name at birth, a nationality and, as far as possible, to know his or her parents and be cared for by them. Preservation of identity: re-establish if necessary name, nationality and family ties. Freedom of expression

8 Continuation Freedom of thought, conscience and religion
Freedom of association: Children have the right to meet with others, and to join or form associations Protection of privacy Access to appropriate information: encourage mass media to disseminate information that is of benefit to the child

9 Continuation Protection from abuse and neglect: protect the child from all forms of maltreatment by parents or others and establish programs for prevention and of treatment of victims No child shall be subjected to torture , cruel treatment or punishment , unlawful arrest or deprivation of liberty

10 Family environment and alternative care
Parental guidance and the child’s evolving capacities: provide appropriate guidance to the child Separation from parents: the child has a right to live with his or her parents, except if necessary for the best interests of the child The child has the right to maintain contact with both parents if separated from them

11 Continuation Family reunification
The State has to prevent and remedy the kidnapping or retention of children abroad by a parent or third party Parental responsibilities: the State shall support parents in this and provide appropriate assistance in child-raising. Protection of a child without family

12 Continuation Adoption: it shall only be carried out in the best interests of the child, and with authorization of competent authorities Periodic review of placement: that placement has to be evaluated regularly Standard of living: this can include material assistance to parents and their children

13 Basic Health and Welfare
Disabled children: a disabled child has the right to special care, education and training to help him or her enjoy a full and decent life in dignity and achieve the greatest degree of self-reliance and social integration possible.

14 Continuation Health and health services: the child has a right to the highest standard of health and medical care attainable Special emphasis on primary and preventive health care and the reduction of infant mortality. Social security: including social insurance

15 Education, leisure and cultural activities
Education:The Child has a right to education, and the State’s duty is to ensure that primary education is free and compulsory. School discipline shall be consistent with the child’s rights and dignity

16 Continuation Aims of education: education shall aim at developing the child’s personality, talents and mental and physical abilities to the fullest extent Leisure, recreation and cultural activities: the child has the right to leisure, play and participation in cultural and artistic activities.

17 Special Protection measures
Refugee children: special protection shall be granted to a refugee child or to a child seeking refugee status. Children of minorities or indigenous populations: they have the right to enjoy their own culture and to practice their own religion and language.

18 Continuation Child labour: the child has the right to be protected from work that threatens his or her health., education or development. The state shall set minimum ages for employment and regulate working conditions.

19 Continuation Drug abuse: children have the right to protection from the use of drugs, and from being involved in their production or distribution. Sexual exploitation:the State shall protect children from sexual exploitation and abuse, including prostitution and involvement in pornography.

20 Continuation Sale, trafficking and abduction: it is the State’s obligation to make every effort to prevent the sale , trafficking and abduction of children. Armed conflicts: ensure that children under 15 years of age have no direct part in hostilities.

21 Continuation Rehabilitative care: ensure that child victims of armed conflicts, torture, neglect, maltreatment or exploitation receive appropriate treatment. Administration of juvenile justice: a child in conflict with the law has the right to treatment which promotes the child’s sense of dignity and worth, takes the child’s age into account and aims at re integration into society.

22 The Implementation of the Convention on The Rights Of The Child
Where are we at this point in time?

23 Derechinan di Mucha Verslag voor de Commissie van de Rechten van het Kind, vanuit NGO perspectief Nederlandse Antillen. Samengesteld door : Angela Juliana-Dekker Aangeboden door Sifma in samen werking met FAJ

24 Cluster van artikelen Algemene maatregelen voor de implementatie
Definitie van het Kind Algemene principes Burgerrechten en vrijheid Gezinsomstandigheden en alternatieve zorg Basis gezondheidszorg en welzijn

25 Vervolg klusters Opvoeding, vrije tijd en culturele activiteiten
Bijzondere beschermende maatregelen

26 Algemene maatregelen De Staat moet al het mogelijke doen voor het nakomen van de rechten zoals in de conventie Het is de plicht van de Staat om de rechten zoals in de conventie algemeen bekend te maken aan volwassenen en kinderen De conventie bestaat uit 54 artikelen

27 Definitie van het Kind Een Kind wordt beschouwd als een persoon onder de 18 , tenzij nationale wetgeving anders bepaald

28 Algemene principes Non-discriminatie:de rechten zijn van toepassing voor alle kinderen zonder uitzondering Het belang van het kind: de Staat moet voorzien in geschikte zorg voor het kind als de ouders of andere verzorgers hierin falen Overleven en ontwikkeling: waarborg overleving en ontwikkeling van het kind

29 Vervolg De mening van het kind: het kind heeft het recht om zijn of haar mening vrij te uiten en dat er met deze mening rekening wordt gehouden.

30 Burgerrechten en vrijheid
Naam en nationaliteit: het kind heeft bij de geboorte het recht op een naam, een nationaliteit en, voor zover mogelijk, het recht om zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd In stand houden van identiteit: het herstellen, zo nodig, van naam, nationaliteit en familiebanden Vrijheid van meningsuiting

31 Vervolg Vrijheid van denken, geweten en Godsdienst
Vrijheid van vereniging: kinderen hebben het recht om anderen te ontmoeten, en om zich aan te sluiten bij verenigingen of deze te vormen Bescherming van privacy

32 Vervolg Toegang tot geschikte informatie: stimuleren van de massa media om informatie te geven die goed is voor het kind Bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing: bescherm het kind tegen alle vormen van mishandeling door ouders of anderen en breng programma’s tot stand voor preventie en behandeling van slachtoffers

33 Vervolg Geen enkel kind mag onderworpen worden aan foltering, wrede behandeling of straf, arrestatie niet overeenkomstig de wet of ontneming van vrijheid.

34 Gezinsomstandigheden en alternatieve zorg
Ouderlijke begeleiding en de ontplooingsmogelijkheden van het kind: zorg dat het kind de geschikte begeleiding krijgt Scheiding van ouders: het kind heeft het recht om samen te wonen met zijn of haar ouders, behalve als anders nodig is voor het belang van het kind

35 Vervolg Het kind heeft het recht om kontakt te houden met beide ouders als het van ze gescheiden is Gezinshereniging De Staat moet kidnapping of het vasthouden van kinderen in het buitenland door ouders of anderen voorkomen en herstellen

36 Vervolg Ouderlijke verantwoordelijkheden: de Staat heeft de plicht ouders hierin te ondersteunen en dient geiegende bijstand te verlenen bij het opvoeden van kinderen. Kinderen zonder gezin dienen bijzondere bescherming te krijgen

37 Vervolg Adoptie: dit zal slechts gebeuren in belang van het kind en met autorisatie van bevoegd gezag Periodieke evaluatie van de plaatsing: dit moet regelmatig gebeuren Levensstandaard:dit kan materiele hulp inhouden aan ouders en hun kinderen

38 Basisgezondheid en welzijn
Gehandicapte kinderen: een gehandicapt kind heeft het recht op speciale zorg, onderwijs en training om hem of haar te helpen ten volle en op een waardige wijze van het leven te kunnen genieten en de hoogst mogelijke vorm van zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie te bereiken

39 Vervolg Gezondheid en gezondheidszorg: het kind heeft het recht op de hoogst mogelijke gezondheidsstandaard en medische zorg Speciale aandacht voor primaire en preventieve gezondheidszorg en de reductie van kindsterfte Sociale zekerheid : daarbij ook sociale verzekering

40 Onderwijs, vrije tijd en culturele activiteiten
Onderwijs: het kind heeft recht op onderwijs, en het is de plicht van de Staat om ervoor te zorgen dat basisonderwijs vrij is en verplicht Schooldiscipline dient consistent te zijn met de rechten van het kind en zijn waardigheid

41 Vervolg Doel van Onderwijs: het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van de persoonlijkheid van het kind, zijn talenten en geestelijke en lichamelijke mogelijkheden Vrije tijd, recreatie en culturele activiteiten: het kind heeft het recht op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten

42 Speciale beschermende maatregelen
Vluchtelingenkinderen: speciale bescherming dient te worden geboden aan een vluchtelingenkind of aan een kind dat de vluchtelingen status verzoekt Kinderen van minderheden of inheemse bevolkingsgroepen: ze hebben het recht om van hun eigen cultuur te genieten ,hun eigen godsdienst te beleiden en hun taal te gebruiken

43 Vervolg Kinderarbeid: het kind heeft het recht om beschermd te worden tegen werk dat bedreigend is voor zijn/ haar gezondheid, onderwijs of ontwikkeling De Staat dient minimumleeftijden vast te stellen voor in dienst neming en voor de reguliere werkomstandigheden

44 Vervolg Drugsgmisbruik: kinderen hebben recht op bescherming tegen drugsgebruik, en tegen het betrokken raken bij productie of distributie hiervan Sexuele exploitatie: de Staat heeft de plicht om kinderen te beschermen tegen sexuele uitbuiting en misbruik, waaronder prostitutie en het betrokken zijn bij pornografie

45 Vervolg Verkoop, transport en ontvoering : het is de plicht van de Staat om alles te doen om dit te voorkomen Gewapende conflicten:verzekeren dat kinderen onder 15 jaar geen direct deel uitmaken van vijandigheden

46 Vervolg Zorg voor rehabilitatie: garanderen dat kinderen die slachtoffer zijn van gewapende conflicten, marteling, verwaar;lozing, mishandeling of uitbuiting de geiegende behandeling ontvangen

47 Vervolg Administratie van kinderen in conflict met de wet: een kind dat in conflict is met de wet heeft het recht op een behandeling die het gevoel van waardigheid en waarde van het kind bevordert, de leeftijd van het kind in aanmerking neemt en streeft naar herintegratie in de samenleving

48 Het nakomen van de Conventie van de rechten van het Kind
Waar zijn we op dit moment?


Download ppt "Rights of the Child Report to the Committee of the Rights of the Child. NGO perspective Netherlands Antilles prepared by : Angela Juliana-Dekker submitted."

Verwante presentaties


Ads door Google