De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 jaar humanistisch erfgoed en meer….

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 jaar humanistisch erfgoed en meer…."— Transcript van de presentatie:

1 15 jaar humanistisch erfgoed en meer….
Rob Tielman 15 jaar humanistisch erfgoed en meer…. Zijn de letters van deze en van dia 2 niet te licht??

2 15 Jaar voorzitten, wat houdt dat in?
Dynamisch voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur (ca. 120 keer voorzitten). Klankbord voor de directeur Vertegenwoordiger en lobbyist binnen en buiten de humanistische beweging Acquisitie projecten Meelezen bij onderzoek en publicaties Dagvoorzitter bijeenkomsten Humanistisch Archief Deze presentatie belicht de bovengenoemde activiteiten van Rob Tielman voor het Humanistisch Archief (vanaf 2011 het Humanistisch Historisch Centrum) in de periode van 1996 tot en met heden. © Samenstelling: Jules Brabers en Bert Gasenbeek

3 Van Thoenes naar Tielman
De foto van Rob is niet echt scherp!! Prof. dr. P. Thoenes ( ) Socioloog, hoogleraar in de algemene en theoretische sociologie aan het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Bekend humanist en eerste voorzitter van het Humanistisch Archief en Documentatiecentrum (HADC) i.o.. Prof. dr. Rob Tielman. Socioloog. Voormalig studentassistent van Thoenes. Voorzitter van het Humanistisch Verbond van Co-president van de IHEU van Vanaf 1996 voorzitter van het Humanistisch Archief, later het Humanistisch Historisch Centrum van

4 Op 25 oktober 1996 tekenen Rob Tielman (r. ), Jacques van den Oort (m
Op 25 oktober 1996 tekenen Rob Tielman (r.), Jacques van den Oort (m.) en Bert Gasenbeek (l.) de oprichtingsstatuten van het Humanistisch Archief en Documentatie Centrum (HADC) bij notaris Grafhorts te Utrecht.

5 1997: het eerste opbouwjaar van het Humanistisch Archief
Een citaat van voorzitter Tielman uit het eerste jaarverslag van het Humanistisch Archief (1997). '1997 was het jaar waarin, na jaren van voorbereiding, de humanistische beweging zijn eigen archief kreeg. Het Humanistisch Archief startte in januari zijn activiteiten, en mede dankzij steun vanuit de humanistische beweging werd het een vliegende start. Er kwam huisvesting, er werden medewerkers aangetrokken, archieven geworven, congresdagen georganiseerd, onderzoeksprojecten gestart. Een teleurstelling was dat door gebrek aan fondsen de aanleg van een archiefdepot nog niet gerealiseerd kon worden. De verwachting is echter dat hiermee in 1998 zal kunnen worden begonnen. In deze pioniersfase is de actieve ondersteuning vanuit de humanistische beweging van groot gewicht geweest. Het is verheugend hoe positief telkens weer instellingen en personen reageerden wanneer om hun medewerking werd gevraagd. Hun inzet en inbreng bij de activiteiten van het Humanistisch Archief hebben bijzonder stimulerend gewerkt.' Bron: Het Humanistisch Archief nieuwsbrief, 3e jaargang nr. 1, juni 1998:

6 1997: Studiedag donateursvereniging ‘Piet Thoenes’, over J. P
1997: Studiedag donateursvereniging ‘Piet Thoenes’, over J.P. van Praag. Vijf (oud-) voorzitters van het Humanistisch Verbond bijeen. Vlnr: Rob Tielman, Jan Glastra van Loon, Max Rood, Paul Cliteur, Marian Verkerk.

7 2000: Tielman draagt zijn archieven over aan het Humanistisch Archief
Een overzicht van een deel van zijn breed palet aan activiteiten: Organisatie Periode omvang* HV (Human. Verbond) IHEU (Int. Hum. and Eth. Union) CBOO (Contcent.Bevord.Opb.O'wijs) SVO (Inst. O'zoek O'wijs) PROO (Progr.raad O'wijs O'zoek) NCGV (Ned Centr Geest Volksgez) HSN (Hum. Studiecentrum Ned.) Forum Human.Projecten PvdA NGC (Ned. Gesprek Centrum) 1964, Nat.Cie 4 en 5 mei HOI (Hum. Opleidings Inst.) UvH (Univ. voor Humanistiek) Pedag.Opdracht/Soc.Eth. Oriëntatie HVO (Hum. Vormingsonderwijs) ,' VhD *) aantal Archiefdozen, m.u.v. VhD = verhuisdoos

8 ‘Geheugen van de humanistische beweging’…
In memoriam: Max, Glastra, Rood Op 20 oktober 2001 overleed ingenieur Bep Max (93). Hij was als ‘vrijsocialist‘ al voor de oorlog actief in de vredesbeweging. Max was redactiesecretaris van Mens en Wereld van 1950 tot 1953, directeur van Socrates van tot 1956, en algemeen secretaris van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond van 1955 tot Hij was een grote steun bij de opbouw van de beginnende humanistische beweging. Op 22 oktober 2001 overleed de rechtsfilosoof Jan Glastra van Loon (81). Hij was hoogleraar aan de universiteiten van Leiden ( ) en Amsterdam ( ) en rector van het Institute of Social Studies te Den Haag ( ). Glastra was een van de oprichters van D66, was daarvan voorzitter, en was staatssecretaris van Justitie ( ) en lid van de Eerste Kamer ( ). In de humanistische beweging speelde hij een belangrijke rol als voorzitter van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond ( ) en als IHEU Commissioner for Human Rights ( ). Op 2 december 2001 overleed de jurist Max Rood (74). Hij was hoogleraar in het arbeidsrecht in Leiden sinds 1978 en was in het jaar 1982 minister van Binnenlandse Zaken voor D66. Rood was vaak als bemiddelaar betrokken bij arbeidsrechtelijke kwesties. In de humanistische beweging werd hij lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond in 1961 en was daarvan voorzitter van 1969 tot 1977. Zijn belangrijkste verdienste als voorzitter van het HV was dat hij de oneven redige macht van de christelijke politieke partijen bekritiseerde en als een der eersten in de totstandkoming bepleitte van wat later de paarse coalitie zou worden. ROB TIELMAN Rob Tielman was van 1977 tot voorzitter van het Humanistisch Verbond Bron: Nieuwsbrief Het Humanistisch Archief 7e jrg. Nr. 1, september 2002

9 Onverwachte acquisitie door de voorzitter
‘Museumcollectie Vianen Een andere wijze om onze basis te versterken is het inventarisatieproject van de kleine, maar interessante museumcollectie van de gemeente Vianen, waarmee we begin oktober gestart zijn. Naast een financiële versterking levert dit project ons belangrijke zaken op als expertisebevordering op museaal gebied en werkervaring buiten het Archief.’ Bron: Nieuwsbrief Het Humanistisch Archief, 7e jrg. Nr. 2, december 2002

10 Vijf jaar Humanistisch Archief; bestuursvoorzitter Tielman spreekt

11 Tijdens de jubileumbijeenkomst vijf jaar Humanistisch Archief (2003)
Tijdens de jubileumbijeenkomst vijf jaar Humanistisch Archief (2003). Presentatie van het project ‘Metamorfoze Vrijdenkers.’ Pagina’s aan vrijdenkers materiaal, vanaf 1856 tot 1956 gedigitaliseerd en online beschikbaar.

12 Lobbyist Rob Tielman in gesprek met Paul Kurtz, internationaal bekend humanist en oud voorzitter IHEU, tijdens de viering van 150 jaar vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam (2006)

13 Ipv meneer X, een luchtmachtofficier >>Erwin is met vakantie
Typisch Tielman, napraten en netwerken na een bijeenkomst. Naast Rob vlnr: voormalig humanistisch hoofdraadsman bij de krijgsmacht Joost de Vries, toenmalig directeur van de diensten geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, Geert Hoes, en toenmalig humanistisch hoofdkrijgsmachtsraadsman, Marias van Dorp.

14 Klankbord voor publicaties
2009: Presentatie van het boek Raadsman heeft u nog raad? te Soesterberg.

15 Bert Gasenbeek, destijds projectleider van dit onderzoek.
Colofon van het boek ‘Rob Tielman was bij deze publicatie in 2008 niet alleen voorzitter van de begeleidings-commissie, maar hij zorgde er ook persoonlijk voor dat deze publicatie ook een cdrom bevat! ‘ Bert Gasenbeek, destijds projectleider van dit onderzoek.

16 Succesvolle lobby voor humanistisch erfgoed
Adviescommissie Onderzoeksinstituut J.P. van Praag i.o. Notulen bijeenkomst de dato 21 augustus 2007 Aanwezig: Rob Tielman (voorzitter) RT Bert Gasenbeek (directeur humanistisch Archief, onderzoeker geschiedenis van het humanisme in Nederland) BG. Peter Derkx (hoogleraar Universiteit voor Humanistiek) PD Wijnand Mijnhardt (hoogleraar vergelijkende filosofie UU en wetenschappelijk directeur Descartes Centrum) WM Jules Brabers ( Humanistisch Archief, notulist) ‘Aan het ontstaan van het J.P. van Praag Instituut voor onderzoek naar de geschiedenis van het humanisme in Nederland in 2009 gaat een zeer lange weg vooraf met ondermeer lobbyen bij het ministerie van OC&W. Zelf werd ik wel eens moedeloos van de vertragingstactieken van het ministerie en het ongeloof op succes in eigen kring. Rob echter, wist altijd wel positieve kanten aan het proces te duiden; ‘tegen de wind in zeilen, dat is de kunst ‘ is zijn motto. Inmiddels is de eerste promotie gerealiseerd en zijn er vier promovendi bezig’. Bert Gasenbeek, directeur J.P. van Praag Instituut. Onderzoeksprogramma Geschiedenis van het Nederlands Humanisme ( ) Titel: De geschiedenis van het Nederlands georganiseerd humanisme ( ): betekenis en context. Hoofdaanvrager: Prof. Dr. P.H.J.M. Derkx, hoogleraar Humanisme en Levensbeschouwing., Universiteit voor Humanistiek. Adviescommissie: mevr. Prof dr. C.C. van Baalen (bijzonder hoogleraar parlementarie geschiedenis en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, RU Nijmegen); prof. dr, R.A.P. Tielman (emeritus; UU). Toegezegd: Prof. Dr. W.W. Mijnhardt (hoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen, in het bijzonder de cultuur- mentaliteits- en ideeëngeschiedenis UU); mevr. Prof. Dr. K. Hofmeester (hoogleraar moderne joodse (sociale) geschiedenis, IISG). Gevraagd: Prof. Dr. F. van Oostrom (universiteitshoogleraar Utrecht).

17 Archiefproject Voorzee 2007-2011
Doelstelling van dit meerjarenproject is dat de archieven van de humanistische organisaties die aan ons zijn toevertrouwd beter toegankelijk worden gemaakt en geconserveerd. Bij de uitvoering van dit project wordt samengewerkt met Archiefbureau Voorzee en het Utrechts Archief Stond in het teken van het inventariseren en categoriseren van alle archieven. In 2009 werden de archiefbestanden grondig opgeschoond en over gebracht naar Voorzee, voor verdere bewerking. In 2011 wordt het project afgerond. Alle bewerkte archieven gaan naar het Utrechts Archief resp. de regionale erfgoedinstellingen. ‘Samen met Rob Tielman wist ik het Prins Bernhard Cultuur fonds en het VSB fonds te bewegen om een belangrijk deel (25 %) van de kosten te financieren. Belangrijk om vervolgens de humanistische organisaties over de streep te trekken!! ‘ Bert Gasenbeek. Archivaris Wilma Koolen van Archiefburo Voorzee inventariseert de ruim 400 strekkende meters aan archieven, aan de Van Asch van Wijckskade (2008).

18 Voorzitten … maar liefst 120 keer
Algemene Bestuursvergadering 17 oktober 2008, in het UvH gebouw aan de Drift 6 te Utrecht. De voorzitter geflankeerd door Humanistisch Archief directeur Bert Gasenbeek (l.) en bestuurslid namens Humanitas Loes Meijer (r.).

19 Onder alle omstandigheden steun van Rob!
‘Vanaf het begin heb ik als directeur van het Humanistisch Archief op uitstekende en constructieve wijze met Rob samengewerkt. Hoewel, of wellicht dankzij dat onze stijlen van opereren nogal verschilden, en we het lang niet altijd met elkaar eens waren, konden we veel bereiken. Gemeenschappelijk voor ons waren zaken als gerichtheid op het belang van de geschiedenis van het humanisme, vasthoudendheid, (soms vileine) humor en vooral ook resultaten willen boeken.’ Rob, bedankt! Bert Gasenbeek, directeur Rob Tielman en Bert Gasenbeek, 14 oktober 2009 te Soesterberg

20 24 April 2009: 12 ½ jaar Humanistisch Archief
24 April 2009: 12 ½ jaar Humanistisch Archief. Rob Tielman als dagvoorzitter

21 7 mei 2010: Symposium ‘Humanisme, politiek en de publieke moraal.’
Link naar verslag bij eenkomst op de HV site symposium

22 Met de tijd mee Godsdienstvrijheid bestaat niet
De eerste blog van Rob Tielman op namens het Humanistisch Historisch Centrum Godsdienstvrijheid bestaat niet donderdag, 21 april 2011 De huidige discussie rondom godsdienstvrijheid in de Grondwet laat zien dat veel mensen niet weten dat een dergelijke vrijheid niet bestaat. Humanisten hebben een belangrijke rol gespeeld in de gelijkstelling van godsdienst en levensovertuiging. door Rob Tielman Als voorzitter van het Humanistisch Verbond van 1977 tot 1987 was ik nauw betrokken bij de totstandkoming van de huidige Grondwet van Ons doel was (en is nog steeds) om te komen tot een gelijke behandeling van godsdienstige en ongodsdienstige Nederlanders. Mede dankzij onze inzet is er daarom in de Grondwetsartikelen 1 en 6 nu sprake van een nevenschikking van godsdienst en levensovertuiging. In nauw overleg met de Tweede Kamerleden Annelien Kappeyne van de Coppello ( , VVD) en Hein Roethof ( , PvdA) is deze gelijke behandeling tot stand gekomen. Voor de volledige tekst: ‘Als redactielid van de Humanistische Canon wist ik Rob Tielman te strikken voor de lemma’s: ontzuiling , en levensbeschouwing & politiek.” Bert Gasenbeek, redactie Canon Voor een overzicht van alle artikelen op de Humanistisch Canon:

23 Erkenning voor Rob en het Humanistisch Archief
Amsterdam, 30 juli 2010  Geachte heer, geachte mevrouw, Sinds haar oprichting in 1996 zet het Humanistisch Archief zich Met hart en ziel in voor het archiveren van belangrijke documenten uit de geschiedenis van de humanistische beweging. Ook documenteert het Archief cruciale elementen uit het humanistisch gedachtegoed. Het Archief ontsluit deze kennis middels de publicatie van boeken, websites en (digitale) databanken. De afgelopen 14 jaar is het Archief uitgegroeid tot een professioneel kenniscentrum, dat unieke faciliteiten biedt voor eenieder die meer wil weten over de geschiedenis van het humanisme. Men kan een van de vele boekpublicaties die het Archief op haar naam heeft staan raadplegen, maar ook zèlf op onderzoek gaan. Het historische materiaal is vrij toegankelijk gemaakt in het Utrechts Archief en wordt daar in een gunstig klimaat bewaard. Voor de onderzoekers van het recentelijk Geopende onderzoeksinstituut Jaap Van Praag is het Archief een Onontbeerlijke bron van kennis. Zij verrichten de aankomende jaren onderzoek op gebied van ‘humanisme en homo- emancipatie’, ‘grondslagen van de humanistische geestelijke verzorging’ en ‘vrijdenken en onderwijs’. Maatschappelijk relevante onderwerpen, die het verdienen onderzocht te worden. Voor de afzonderlijke lidorganisaties van de Humanistische Alliantie is het Humanistisch Archief van groot belang. Zij kunnen niet alleen hun eigen geschiedenis laten bewaren of publiceren, maar ook gebruik maken van de kennisbronnen die door de werkzaamheden van het Archief ontsloten worden. En daarmee is het Archief ook belangrijk voor de humanistische beweging in haar geheel. De lidorganisaties van de Humanistische Alliantie brengen het humanisme immers op verschillende manieren in de praktijk, maar met elkaar delen zij het humanistisch gedachtegoed, een geschiedenis, waaraan zij hun identiteit en bestaansgrond ontlenen. Middels deze brief wil ik u daarom warm aanbevelen het Humanistisch Archief moreel en financieel te (blijven) ondersteunen. Met elkaar dragen wij de verantwoordelijkheid om de geschiedenis van het humanisme te waarborgen, om met kennis over het verleden het heden te kunnen duiden en onze richting te kunnen bepalen, voor onszelf en voor toekomstige generaties. Hoogachtend, Lodewijk de Waal Voorzitter van de Humanistische Alliantie

24 2011: Humanistisch Archief wordt Humanistisch Historisch Centrum
Onder leiding van de voorzitter Rob Tielman werd in 2011 het Meerjarenbeleidsplan van het Humanistisch Archief  2011 – 2014 geformuleerd. Op de valreep slaagde we er deze maand in om voor de komende tijd tot een sluitende begroting te komen. Missie: Het Humanistisch Historisch Centrum levert met haar drie kerntaken op het gebied van: archiveren documenteren publiceren een belangrijke bijdrage aan het behoud en de verspreiding van het humanistische culturele en levensbeschouwelijke erfgoed.   Het HHC verricht deze taken voor en met humanistische organisaties en zij doet dat met een minimale vaste professionele staf en infrastructuur en met een divers bestand van vrijwilligers. Bovendien werkt zij in hechte samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek (UvH), de Humanistische Alliantie, het Utrechts Archief, Beeld en Geluid en andere al dan niet tijdelijke partners.   Naamsverandering In juni hebben we de naam van onze organisatie, Humanistisch Archief, veranderd in Humanistisch Historisch Centrum (HHC). De vlag dekte de lading niet meer. Hierop zijn talloze positieve reacties binnengekomen van zowel binnen als buiten de humanistische beweging. Hierbij willen we iedereen danken voor zijn of haar reactie. Het HHC is klaar voor de toekomst.


Download ppt "15 jaar humanistisch erfgoed en meer…."

Verwante presentaties


Ads door Google