De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonzorgzones: van idee naar uitvoering Monica De Coninck, Voorzitter OCMW & schepen sociaal beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonzorgzones: van idee naar uitvoering Monica De Coninck, Voorzitter OCMW & schepen sociaal beleid."— Transcript van de presentatie:

1 Woonzorgzones: van idee naar uitvoering Monica De Coninck, Voorzitter OCMW & schepen sociaal beleid

2 2 “Vergrijzing is fantastisch” prof. dr. J. Breda – Universiteit Antwerpen

3 3 Demografische evoluties -Vergroening en verkleuring -Vergrijzing en “verwitting” (3 generaties) -Migratie Dus -Diversiteit neemt toe -Grote zorgvraag -Allen aan het werk

4 4 Demografische evoluties Totaal60+% 60+80+ % 80+ Stad Antwerpen482 456112 38623,3%26 9015,6% Aantal alleenstaande 75+ = 23 953

5 5 Demografische evoluties

6 6 Inclusieve aanpak Ouderenbeleid: de ambities van ouderen waarmaken -Zo lang mogelijk gezond blijven; nog zelf kunnen beslissen -Actief blijven participeren aan samenleving -Gehoord worden -Nog iets te betekenen hebben -Zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde wijk kunnen blijven wonen > nood aan woonzorgzones

7 7 Ouderenzorgbeleid Zorgstrategische visie op Antwerps niveau: -Op basis van een gezamenlijk gedragen visie (“Ouderen écht van Tel”) -Antwerpen onderverdeeld in 31 wijken -Streven naar levensloopbestendige wijken met voldoende voorzieningen -Elke wijk minstens één lokaal dienstencentrum -Een continuüm van woon-zorgvormen op maat in alle wijken ( nachtopvang, centrum voor dagopvangcentrum, centrum voor kortverblijf, thuiszorg, enz.) -Op basis van huidig aanbod bepalen van prioritaire wijken

8 8 Zorgstrategisch Plan 2000 extra SF Zorgbedrijf 1 LDC per wijk Detectie broze senioren (WijkNet AvS) Ergowoonadvies Experiment thuiszorgtechnologie

9 9 Inclusieve aanpak ! Niet alleen het beleidsdomein ‘zorg’ maar ook: -openbaar domein -veiligheid -mobiliteit -diensten en winkels -cultuur en sport -... Dus inclusieve en gebiedsgerichte (wijk/buurt) aanpak op basis van sociale grondrechten senioren. ! Als het goed is voor ouderen, is het goed voor iedereen.

10 10 Hoe pakken we dit aan in Antwerpen? -In Antwerpen hebben we resoluut gekozen voor een inclusieve aanpak: -In bestuursakkoord expliciet opgenomen -Ook in lokaal sociaal beleidsplan verwerkt (ook in diversiteitsbeleidplan) -Lokaal ouderenbeleidsplan (zoveel mogelijk inclusief weggeschreven) in samenwerking met Antwerpse ouderenraad en de districten (= seniorenbeleid voor een belangrijk gedeelte > gedecentraliseerde bevoegdheid !) -Actief en gezond ouder worden maximaal stimuleren en mogelijk maken (dienstencentrum in elke wijk / ontmoetingsruimten en verenigingsleven faciliteren…), want “welzijn komt voor zorg”…

11 11 Inclusieve aanpak: enkele voorbeelden Sport: -Het volledige sportaanbod voor senioren is opgenomen in een aparte brochure ‘Beweeg mee’ Gezondheid: -Gezondheidsmonitor op stad- en wijkniveau brengt kwetsbare groepen en lacunes in beeld Vrije Tijd/Cultuur: -Bib aan huis in samenwerking met rvt’s -Erfgoedkoffer in samenwerking met rvt’s

12 12 Inclusieve aanpak: enkele voorbeelden Wonen: -Ontwikkeling nieuwe woonvormen voor zelfstandig wonen: zorgflats De Pelikaan Openbaar Domein: -Vergrijzingtoets : werkgroep “vergrijzing” samengesteld uit vertegenwoordigers van stad, OCMW, partners en verenigingen kreeg de opdracht om alle doelstellingen te screenen vanuit het oogpunt vergrijzing Dienstverlening -Opening postpunten in stadskantoren -Aflevering ID-kaartn in rvt’s

13 13 Samenwerking Districten: -Seniorenbeleid is gedecentraliseerd beleid -Elk district (Antwerpen telt 9 districten) kan lokale prioriteiten bepalen en accenten leggen  De districten hadden hiervoor onvoldoende ondersteuning > aanwerving seniorenconsulenten

14 14 Samenwerking Partners: Er zijn handen tekort om alle zorg- en welzijnsvragen van de ouderen te beantwoorden Daarom Goede afstemming en complementariteit tussen stad/OCMW en district, maar ook met alle andere relevante (private) partners

15 15 Samenwerking Inspraak en participatie -De ouderenraad en seniorenraden moeten er voor zorgen dat iedere Antwerpse oudere een ‘stem’ heeft of krijgt. -Zij zijn onze klankborden en adviesorganen voor inclusief beleid zowel op stads- als districtsniveau bv. opmaak catalogus zorgbedrijf

16 16 Van idee naar uitvoering? Hoe hier concreet in de stad Antwerpen de zorgstrategische visie en planning is uitgewerkt, zal Johan De Muynck, algemeen directeur Zorgbedrijf straks verder toelichten.

17 17 Alvast een leerrijke studiedag toegewenst…


Download ppt "Woonzorgzones: van idee naar uitvoering Monica De Coninck, Voorzitter OCMW & schepen sociaal beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google