De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Rob Ligtenberg Beheerplan Natura 2000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Rob Ligtenberg Beheerplan Natura 2000."— Transcript van de presentatie:

1 Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Rob Ligtenberg Beheerplan Natura 2000

2 11 juni 2013 2 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Doel Natura 2000: Beschermen bijzondere Europese natuurwaarden Behoud van de biodiversiteit Gebaseerd op de vogel- en habitatrichtlijn

3 11 juni 2013 3 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Aanwijzingsbesluit: Aanwijzen van de natuurdoelen Begrenzen van het gebied Beheerplan: Aangeven maatregelen voor instandhouding voor komende 6 jaar Vrijstelling van vergunning

4 11 juni 2013 4 N2000 Instandhoudingsdoelen I Instandhoudingsdoelstelling: Flora: Behoud oppervlakte en kwaliteit, of Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit Fauna: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie, of Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie

5 9 september 2011 5 Natura 2000-waarde Kranswierwateren Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden Vochtige heiden (laagveengebied) Ruigten en zomen (moerasspirea) Trilveen Veenmosrietland Galigaanmoerassen Hoogveenbossen

6 Soort Habitatrichtlijn Zeggekorfslak Gestreepte waterroofkever Bittervoorn Kleine modderkruiper Meervleermuis Noordse woelmuis Groenknolorchis Platte schijfhoren 9 september 2011 6

7 Vogelrichtlijn: broedvogels Roerdomp Purperreiger Zwartkopmeeuw Zwarte stern Snor Rietzanger 9 september 2011 7 Grote zilverreiger Kolgans Smient Krakeend Vogelrichtlijn: niet broedvogels

8 11 juni 2013 8 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Roerdomp: Uitbreiding omvang en ver- betering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 6 paren Blauwgraslanden: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit

9 11 juni 2013 9 N2000 Habitattype Blauwgrasland deelgebiedopp. (ha.)vegetatietypentypische soortenstructuur en functieeindoordeel De Haak0,67matig matig*matig Westveen0n.v.t., habitattype ontbreekt Meijegraslanden0n.v.t., habitattype ontbreekt Plassen- en moerasgebied 0,07matigslechtslecht*slecht Schraallanden langs de Meije 14,87matig goedmatig

10 11 juni 2013 10 N2000 Roerdomp deelgebied KwaliteitsaspectTotaal LeefgebiedBroedgebiedRust- en foerageergebied Relevant voor soort in huidige situatie Compleetheid m.b.t. moerastypen Ecologische randvoor- waarde Abiotiek Ecologische randvoor- waarde Abiotiek De Haakneen.v.t. Westveenneen.v.t. Meijegraslandenneen.v.t. Plassen- en moerasgebied jaslecht slecht, in potentie geschikt broed- gebied ontbreekt in potentie matig: helder water, maar geen na- tuurlijk peilbe- heer mogelijk in potentie goed zie broed- gebied slecht

11 11 juni 2013 11 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

12 11 juni 2013 12 N2000 Programmatische Aanpak Stikstof I diagrammentabel Veenmosrietland Blauwgrasland

13 11 juni 2013 13 N2000 Programmatische Aanpak Stikstof II Het PAS maatregelenpakket in de 1e beheerplanperiode Maatregelen ten behoeve van blauwgrasland: Plaggen 30 ha in Hazeleger Proef met aanrijken van de bodem met basen in Schraallanden langs de Meije Maatregelen ten behoeve van trilvenen: Graven 6 ha nieuwe petgaten Plaggen 1 ha (i.c.m. aanvoer basenrijk oppervlaktewater)  Maatregelen ten behoeve van veenmosrietland: Graven 6 ha nieuwe petgaten (i.c.m. trilvenen) Rooien 1,35 ha bosranden langs watergangen Diep plaggen van 3 ha veenmosrietland Ondiep plaggen van 21 ha veenmosrietland Staken branden en afvoeren sluik in (jaarlijks) 183 ha veenmosrietland en pijpenstrootjerietland Omschakelen van winter- naar zomermaaien in pijpenstrootjerietland over 25,2 ha (4,2 ha/jaar)

14 11 juni 2013 14 N2000 Van kartering tot Natuurbeheerplankaart III

15 11 juni 2013 15 N2000 Natuurbeheerplan 2014 Veenmosrietland en gemaaid rietland

16 11 juni 2013 16 N2000 Natuurbeheerplan 2014 Doel: subsidie voor het in stand houden van de natuur Subsidieverplichting: de beheerder moet het beheertype in stand houden. De manier waarop hij deze instandhoudingsverplichting invult, is aan de beheerder zelf. Minimale oppervlakte van 0,5 ha Jaarlijkse subsidie: Veenmosrietland € 1.618,06 /ha Gemaaid rietland € 487,67 /ha Toeslag vaarland natuur €385,81 /ha

17 11 juni 2013 17 N2000 Besluiten en bezwaar en beroep Natuurbeheerplan 2014 Zienswijze indienen tot 5 juli 2013 Definitief aanwijzingsbesluit N2000 Verwachting eind september: beroepsprocedure Beheerplan N2000 NKP & DH Verwachting half november: zienswijze procedure

18 11 juni 2013 18 N2000 Subsidie aanvragen Natuurbeheerplan 2014 Vanaf 15 november 2013 Subsidiemogelijkheid voor 2013 Zo spoedig mogelijk aangeven Collectief aanvragen?


Download ppt "Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Rob Ligtenberg Beheerplan Natura 2000."

Verwante presentaties


Ads door Google