De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en de Haeck

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en de Haeck"— Transcript van de presentatie:

1 Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en de Haeck
Rob Ligtenberg Beheerplan Natura 2000

2 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Doel Natura 2000: Beschermen bijzondere Europese natuurwaarden Behoud van de biodiversiteit Gebaseerd op de vogel- en habitatrichtlijn 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

3 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Aanwijzingsbesluit: Aanwijzen van de natuurdoelen Begrenzen van het gebied Beheerplan: Aangeven maatregelen voor instandhouding voor komende 6 jaar Vrijstelling van vergunning 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

4 N2000 Instandhoudingsdoelen I
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Instandhoudingsdoelen I Instandhoudingsdoelstelling: Flora: Behoud oppervlakte en kwaliteit, of Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit Fauna: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie, of Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

5 Natura 2000-waarde Kranswierwateren
Meren met Krabbenscheer en fonteinkruiden Vochtige heiden (laagveengebied) Ruigten en zomen (moerasspirea) Trilveen Veenmosrietland Galigaanmoerassen Hoogveenbossen 9 september 2011

6 Soort Habitatrichtlijn
Zeggekorfslak Gestreepte waterroofkever Bittervoorn Kleine modderkruiper Meervleermuis Noordse woelmuis Groenknolorchis Platte schijfhoren 9 september 2011

7 Vogelrichtlijn: broedvogels
Roerdomp Purperreiger Zwartkopmeeuw Zwarte stern Snor Rietzanger Vogelrichtlijn: niet broedvogels Grote zilverreiger Kolgans Smient Krakeend 9 september 2011

8 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Roerdomp: Uitbreiding omvang en ver- betering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 6 paren Blauwgraslanden: Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

9 N2000 Habitattype Blauwgrasland
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Habitattype Blauwgrasland deelgebied opp. (ha.) vegetatietypen typische soorten structuur en functie eindoordeel De Haak 0,67 matig matig* Westveen n.v.t., habitattype ontbreekt Meijegraslanden Plassen- en moerasgebied 0,07 slecht slecht* Schraallanden langs de Meije 14,87 goed 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

10 Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO
6 december november 2010 N2000 Roerdomp deelgebied Kwaliteitsaspect Totaal Leefgebied Broedgebied Rust- en foerageergebied Relevant voor soort in huidige situatie Compleetheid m.b.t. moerastypen Ecologische randvoor-waarde Abiotiek De Haak nee n.v.t. Westveen Meijegraslanden Plassen- en moerasgebied ja slecht slecht, in potentie geschikt broed- gebied ontbreekt in potentie matig: helder water, maar geen na- tuurlijk peilbe- heer mogelijk in potentie goed zie broed- gebied 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

11 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

12 N2000 Programmatische Aanpak Stikstof I
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Programmatische Aanpak Stikstof I diagrammentabel Veenmosrietland Blauwgrasland 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

13 N2000 Programmatische Aanpak Stikstof II
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Programmatische Aanpak Stikstof II Het PAS maatregelenpakket in de 1e beheerplanperiode Maatregelen ten behoeve van blauwgrasland: Plaggen 30 ha in Hazeleger Proef met aanrijken van de bodem met basen in Schraallanden langs de Meije Maatregelen ten behoeve van trilvenen: Graven 6 ha nieuwe petgaten Plaggen 1 ha (i.c.m. aanvoer basenrijk oppervlaktewater) Maatregelen ten behoeve van veenmosrietland: Graven 6 ha nieuwe petgaten (i.c.m. trilvenen) Rooien 1,35 ha bosranden langs watergangen Diep plaggen van 3 ha veenmosrietland Ondiep plaggen van 21 ha veenmosrietland Staken branden en afvoeren sluik in (jaarlijks) 183 ha veenmosrietland en pijpenstrootjerietland Omschakelen van winter- naar zomermaaien in pijpenstrootjerietland over 25,2 ha (4,2 ha/jaar) 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

14 N2000 Van kartering tot Natuurbeheerplankaart III
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Van kartering tot Natuurbeheerplankaart III 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

15 N2000 Natuurbeheerplan 2014 Veenmosrietland en gemaaid rietland
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Natuurbeheerplan 2014 Veenmosrietland en gemaaid rietland 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

16 Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO
6 december november 2010 N2000 Natuurbeheerplan 2014 Doel: subsidie voor het in stand houden van de natuur Subsidieverplichting: de beheerder moet het beheertype in stand houden. De manier waarop hij deze instandhoudingsverplichting invult, is aan de beheerder zelf. Minimale oppervlakte van 0,5 ha Jaarlijkse subsidie: Veenmosrietland € 1.618,06 /ha Gemaaid rietland € 487,67 /ha Toeslag vaarland natuur €385,81 /ha 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

17 N2000 Besluiten en bezwaar en beroep
Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO 6 december november 2010 N2000 Besluiten en bezwaar en beroep Natuurbeheerplan 2014 Zienswijze indienen tot 5 juli 2013 Definitief aanwijzingsbesluit N2000 Verwachting eind september: beroepsprocedure Beheerplan N2000 NKP & DH Verwachting half november: zienswijze procedure 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning

18 Proces Planning & ControlRapport evaluatie BSO
6 december november 2010 N2000 Subsidie aanvragen Natuurbeheerplan 2014 Vanaf 15 november 2013 Subsidiemogelijkheid voor 2013 Zo spoedig mogelijk aangeven Collectief aanvragen? 11 juni 2013 Werkproces Opstellen 4e kwartaalrapportageEvaluatie Bureau Secretariële Ondersteuning


Download ppt "Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en de Haeck"

Verwante presentaties


Ads door Google