De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 René Peusens Rivierverruiming Overdiepse Polder Community of Practice 14 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 René Peusens Rivierverruiming Overdiepse Polder Community of Practice 14 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 René Peusens Rivierverruiming Overdiepse Polder Community of Practice 14 september 2010

2 - Overdiep? - Bewoners/terpenplan - Rijk - Rol verschillende directies en directieraad - Uitdragen rol van PNB en gedeputeerde - Kostenoverschrijding infraprojecten - Kosten/baten - Zelfde afweging in 2010 als in 2004? - Gebiedsregisseur/gebiedsautoriteit 2

3 3 Inhoud: 1.korte omschrijving van het project 2.Betrokkenheid Provincie 3.Zes noties uit project  stelling over rol Overheden /Provincies als gebiedsregisseur/gebiedsautoriteit

4 4 Aanleiding rivierverruiming (Bijna) overstromingen in rivierengebied in 1993 en 1995

5 Na 1993 en 1995: PKB ‘Ruimte voor de Rivier’ 40 projecten langs grote rivieren Paradigmashift Bewoners Overdiep: terpenplan Geadopteerd door PNB (opdrachtnemer van VenW) (Boelhouwer, Verheijen, Moons en Hoes) 5

6 6 Overdiepse polder: topografisch

7 7

8 8 Normaal peil in huidige situatie Hoog water in huidige situatie Hoogwater in toekomstige situatie

9 9 Projectdoelstelling: 1.Stroomvoerend (1:25, 30 cm), daarnaast handhaven van agrarisch gebruik 2.Verbetering ruimtelijke kwaliteit (landschap & duurzame landbouwbedrijven) N.B. Projectbegroting € 86,7 mln. (prijspeil 2004)

10 Het project 2005-2009 planstudiefase (initiatiefnemer: PNB) ca. 25 deelstudies, drie procedureregimes - SNIP - publiekrechtelijk - privaatrechtelijk 2010-2015 uitvoeringsfase (initiatiefnr: Brabantse Delta) - aannemer selecteren en begeleiden - PNB: afronden vastgoed en ruilverkaveling 10

11 11 Actuele stand van zaken Vastgoed: 11 boerderijen aangekocht, flink aantal in ‘pipeline’ Planstudie conform planning uitgevoerd RvS-procedure: alle beroepen ongegrond verklaard Koploper van de 40 RvdR-projecten Raming (€ 111 mln. p.p. 2008 geaccordeerd door VenW) Selectie aannemer : op schema, najaar 2010 schop in de grond

12 12 Situatie na planuitvoering

13 13 Terp: Principeschets

14 14 Uitdragen rol gedeputeerde en PNB

15 3. Noties vanuit het project  stelling provincie als gebiedsautoriteit TOP-DOWN (o.a Lodders, Geelhoed, Coonen) Invulling ‘Gebiedsregisseur/ gebiedsautoriteit ’ Bottom-up Voorbeeldprojecten binnen PNB (o.a. ‘Overdiep’  Habiforum) Brabants model? 15

16 Notie 1: Overdiep start in 2005 als beleidsexperiment van VenW VenW DG Water: beleidsexperiment van RWS  PNB/regio en bewoners Inhuur Habiforum voor procesbegeleiding Impliciet: werken volgen mutual gains approach 16

17 Notie 2: Invulling PNB van beleidsexperiment (1) 17 VenW DG Water (WILLEN) PNB (KUNNEN)RWS (MOETEN) Inhoud procedure proces

18 Notie 2: Invulling PNB van beleidsexperiment (2) Soms tegenstrijdige eisen van het Rijk Opstelling Gedeputeerde: t.a.v. bewoners en rijk PNB neemt eindverantwoordelijkheid 18

19 Notie 3: Samenwerking met belangengroep Overdiep ‘Nol en Sjaak’ in ABG, ca, 50 excursies Vertrouwensband (projectleider en Moons) Na 10 jaar is 95% van het bewonersidee overeind gebleven Nauwelijks RvS-gangers (zitting op 12 maart 2010) 19

20 Notie 4: Kostenbeheersing infraproject van € 87 mln. In 2004 naar €116 mln. In 2009 1. oorspronkelijke rijksraming: 50% marge 2. IBOI t.o.v. re ë le prijsstijging 2. Lokale en regionale wensen 3. Raming risico’s 4. Echte kostenstijging ‘Gestolen’ van RWS: risicobeheersing en professioneel projectmanagement 20

21 21 Notie 5: Omgaan met verschillende belangen Impliciet MGA toegepast Meervoudig ruimtegebruik: schijnbaar tegenstrijdige belangen: 80% parallel trekken, 20% prioriteren Geen standpunten maar achterliggende belangen Geen compromis maar consensus RvS-proof

22 Notie 6: Zaken voor elkaar krijgen? Van beleidsurgenties naar gebiedsurgenties! Gemeente (vaak) te klein Rijk: soms te sectoraal Provincie: Juiste schaal en integraal Gevaar: stapelen, oplossing: focus op ‘scope’ 22

23 Bottom up invulling gebiedsregisseur door Habiforum 1. Nagaan via de trits: - moeten: gebiedsurgentie - willen: wie zijn ambassadeurs - kunnen: geld en organisatie 2. Impliciet of expliciet ‘Mutual gains approach’ gebruiken 23

24 COP-thema’s 1.Ontschotten 2.COP 3.Communicatie en participatie 4.Nieuwe logica voor duurzaamheid 5.Integrale aanpak


Download ppt "1 René Peusens Rivierverruiming Overdiepse Polder Community of Practice 14 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google