De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Promotie-examen interne officieren Etterbeek, 17 januari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Promotie-examen interne officieren Etterbeek, 17 januari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Promotie-examen interne officieren Etterbeek, 17 januari 2014
INFORMATIESESSIE Promotie-examen interne officieren Etterbeek, 17 januari 2014

2 STRUCTUUR Algemene informatie Selectieprocedure Selectieproeven
Beroepsproef Persoonlijkheidsonderzoek Selectiecommissie Deliberatiecommissie Cijfers

3 Vacante plaatsen : N : 10 (11) F : 9 D:1 (0)
1. Algemene informatie Vacante plaatsen : N : 10 (11) F : 9 D:1 (0)

4 Voorwaarden Lid zijn van het middenkader met minimum 6 jaar kaderanciënniteit in het middenkader op de uiterste inschrijvingsdatum; Diploma niveau A of gelijkwaardig (of geslaagd voor de kaderproef); - Geen laatste evaluatie met eindvermelding ‘onvoldoende’ gekregen hebben; - Geen zware, nog niet uitgewiste, tuchtstraf opgelopen hebben; - De mogelijkheid bestaat nu om terug te postuleren voor de leden die 6 jaar kaderanciënniteit hebben opgebouwd na het niet slagen voor de basisopleiding voor het beoogde kader of na een ontslag of herplaatsing wegens beroepsongeschiktheid voor het beoogde kader (Belgisch Staatsblad 31/12/2013)

5 NIEUW : De mogelijkheid bestaat nu om terug te postuleren voor de leden die 6 jaar kaderanciënniteit hebben opgebouwd na het niet slagen voor de basisopleiding voor het beoogde kader of na een ontslag of herplaatsing wegens beroepsongeschiktheid voor het beoogde kader (Belgisch Staatsblad 31/12/2013)

6 Opmerking : Kandidaten die niet geslaagd waren
bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

7 Belangrijke aanvulling van artikel 39 van de Exoduswet :
Art. 39.6°: niet reeds drie maal gefaald zijn in de selectieprocedure voor de bevordering door overgang naar een hoger kader; (art. 46.b van de wet van 23 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken) Belgisch Staatsblad 31 december 2013 (zie ook opmerking op de volgende slide)

8 OPMERKING In afwijking van artikel 39, 6°, van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, worden de deelnames aan de selectieprocedure voor de bevordering door overgang naar een hoger kader die plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van deze wet niet aangerekend op het in dat artikel bedoelde maximum aantal deelnames. (art. 58 van de wet van 23 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken) Belgisch Staatsblad 31 december 2013

9 2. Selectieprocedure Vergelijkend examen (rangschikking)
Start selectieproeven: 17 maart 2014 Einde selectieproeven: eind juni 2014 Start opleiding: oktober 2014

10 3. Selectieproeven Beroepsproef Persoonlijkheidsonderzoek
Selectiecommissie

11 4. Beroepsproef - Datum : 17 maart 2014 Een volledige dag
Rangschikking obv behaalde resultaat 2 delen: Beroepsproef – algemene beroepskennis Beroepsproef – commentaar-verhandeling

12 Beroepsproef – Algemene beroepskennis
3 domeinen Meerkeuzevragen, open vragen en casus Geheel van de beroepsfacetten inherent aan de functie en het statuut van hoofdinspecteur van politie N.B. Lijst van de te kennen leerstof: zie bijlage oproep tot kandidatuurstelling of

13 Beroepsproef – Commentaar-verhandeling KENNIS TAAL
De proef bestaat uit het schrijven van een commentaartekst vertrekkende van een gepubliceerd artikel over een relevant maatschappelijk onderwerp Vorm en inhoud worden geëvalueerd. Een dubbele verbetering teneinde de objectiviteit te garanderen

14 Domein 1: Bestuurlijke politie
Op x-x-2011 zal in gemeente Y van uw politiezone een World Music festival plaatsvinden van vrijdag uur tot zondag uur. Het evenement zal neerstrijken op een landelijke locatie in een abdij in de buurt van het dorp en van een rijksweg. Het dorp heeft een station gelegen in het centrum van de gemeente. Tijdens de vorige editie zijn de meeste mensen met de wagen gekomen.

15 Op basis van schattingen tijdens de vorige jaren verwachten de organisatoren toeschouwers per dag. Er is een coördinatievergadering geweest waarna de burgemeester toestemming heeft gegeven voor het evenement. Een bewakingsdienst zal instaan voor de interne veiligheid op een openbare plaats, gesloten maar niet overdekt.

16 Het effectief van de zone telt 60 operationele leden, verdeeld over de verschillende diensten.
VRAAG 4: De bestuurlijke overheid heeft u belast met het beheer van het evenement. Op welke juridische grondslag(en)? Licht uw antwoord toe. (/2)

17 Antwoord casus bestuurlijke politie
Art 5 WPA : Voor het vervullen van de opdrachten van bestuurlijke politie staan de politiediensten onder het gezag van de bestuurlijke overheden, waaronder zij overeenkomstig de wet ressorteren.

18 Art 14 WPA : Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, zien (Wet van , art. 166 – de politiediensten) toe op de handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van de politiewetten en - verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen. Zij verlenen tevens bijstand aan eenieder die in gevaar verkeert. Daartoe zorgen zij voor een algemeen toezicht en voor controles op de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang hebben.

19 Art 22 WPA : De politiediensten houden zich op in de nabijheid van elke grote volkstoeloop en nemen de gepaste maatregelen voor het rustige verloop ervan. Art 16 WPA : De politiediensten zijn belast met de politie over het wegverkeer. Zij houden te allen tijde het verkeer vrij.

20 Domein 2: Gerechtelijke politie
Je bent OGP/HPK in de PZ XXX. Een persoon is dood aangetroffen in een doorgang onder de spoorweg. In de buurt bevinden zich woningen. Het is uur ‘s morgens. Iemand die zijn hond uitliet heeft alarm geslagen.

21 Bij uw aankomst ter plaatse constateert u dat het slachtoffer is verkoold. De getuige meldt dat de kleren van het slachtoffer nog brandden toen hij het heeft ontdekt. Vraag 1: Ter plaatse beslist u om de 3 perimeters in te stellen. Welke zijn deze perimeters en omschrijf kort hun doel. (/3)

22 Antwoord gerechtelijke uitsluitingsperimeter: bescherming van de plaats delict (labo, experts,..) /1 isolatieperimeter: politiemensen, onderzoekers, magistraten,… /1 ontradingsperimeter: andere /1

23 Domein 3: Organisatie & beheer
Gelinkt aan een casus inzake organisatie: Weet je voor wie je werkt? (/10)

24 Antwoord gelinkt aan INK, EFQM,…
a) medewerkers b) partners, overheden, leveranciers, dienstenafnemers,....(bestuurlijke, gerechtelijke overheden, slachtoffers, verdachten,...) c) maatschappij (verzekeringsmaatschapijen,....)

25 Domein 3 Je bent HINP, hoofd van de verkeersdienst van een lokale politiezone. Welke taken zou de AIG in uw dienst kunnen uitvoeren (op eigen initiatief of op verzoek)? Leg kort uit. (/10)

26 Antwoord administratief onderzoek (klachten/aangiften/ambtshalve) : /2
gerechtelijk onderzoek (klachten/aangiften/ambtshalve) : /2 voorafgaand of bijkomend onderzoek (tucht) : /1 bemiddeling (indien de feiten geen strafrechtelijke inbreuk vormen) : /1

27 inspectie of audit: /2 voorstelling van de AIG, van haar wettelijke opdrachten: /1 ‘proactief’ bezoek: /1

28 Slagingsdrempels Beroepskennis: T - score 40 Taal: 50 % voor inhoud en voor vorm

29 T-score

30 5. Persoonlijkheidsonderzoek
Enkel de kandidaten geslaagd in de beroepsproef Duur: 1 dag

31 Inhoud Geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst E-tray
2 gedragsproeven (1 individueel en 1 collectief) Gedragsgericht interview Biografische vragenlijst

32 Er wordt gebruik gemaakt van de assessmentmethode.
Evaluatie Er wordt gebruik gemaakt van de assessmentmethode. Elke competentie wordt minstens tweemaal gemeten, en dit door verschillende assessoren en aan de hand van verschillende selectietools.

33 Doel : Profiel van de kandidaat verifiëren aan het competentieprofiel

34 Managen van informatie Integreren Managen van taken Beslissen
Managen van personen Mensen aansturen Motiveren Managen van interpersoonlijke relaties Adviseren Klantgericht optreden

35 Betrokkenheid-Motivatie Normbesef-Integriteit
Managen van zichzelf Zichzelf ontwikkelen Coping Waarden Betrokkenheid-Motivatie Normbesef-Integriteit Afwezigheid van extremisme Afwezigheid van psychopathologie

36 Score Competenties worden beoordeeld op een 9-puntenschaal:
Score 9: de competentie is sterk aanwezig en is een troef voor de kandidaat; Score 8: de competentie is bij de kandidaat sterk aanwezig en ontwikkeld; Score 7: de competentie is aanwezig bij de kandidaat; Score 6: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden, resultaten kunnen op korte termijn verwacht worden; Score 5: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden; Score 4: de competentie kan bij de kandidaat ontwikkeld worden, maar wordt een aandachtspunt voor de kandidaat; Score 3: de competentie is niet verworven door de kandidaat en zal een belangrijke persoonlijke investering vereisen; Score 2: de competentie is niet verworven door de kandidaat en zal een belangrijke persoonlijke investering vereisen op lange termijn; Score 1: de competentie is niet verworven door de kandidaat. Bemerking: de evaluatie van de criteria ‘Normbesef - integriteit’, 'Afwezigheid van extremisme‘ en 'Afwezigheid van psychopathologie', kunnen geformuleerd worden als 'niets te melden'.

37 Beoordeling Mogelijke beoordelingen:
de kandidaat bezit de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (officierskader) uit te oefenen; de kandidaat bezit het potentieel om de persoonlijkheidskenmerken te ontwikkelen die hem toelaten een ambt bij de politie (officierskader) uit te oefenen; de kandidaat bezit momenteel niet de persoonlijkheidskenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie (officierskader) uit te oefenen.

38 6. Selectiecommissie Voorwaarde Positieve evaluatie potentieel en/of beoordeling a of b op het persoonlijkheidsonderzoek

39 Gemeten competenties Mensen aansturen Klantgerichtheid Coping
Betrokkenheid en motivatie Normbesef en integriteit

40 - Een gekwalificeerd lid van DSR als voorzitter
Samenstelling - Een gekwalificeerd lid van DSR als voorzitter - Een vertegenwoordiger van de lokale politie - Een vertegenwoordiger van de federale politie

41 7. Deliberatiecommissie
Doel Bepalen of de kandidaat beantwoordt aan het competentieprofiel op basis van het volledige selectiedossier

42 Samenstelling - (Adj) Diensthoofd DSRN - Een vertegenwoordiger VCLP - Een vertegenwoordiger federale politie

43 Mogelijke beslissingen
- Zeer geschikt - Geschikt - Ongeschikt

44 Op basis van de score behaald op de beroepsproef
Rangschikking Op basis van de score behaald op de beroepsproef Zeer geschikt Geschikt

45 8. Globale cijfers: Nederlands- en Franstaligen
70 inschrijvingen, waaronder 10 vrouwen en 60 mannen Beroepsproef 19 geslaagden 39 niet-geslaagd 12 afwezigen Persoonlijkheidsonderzoek 19 aanwezige kandidaten 0 niet-geslaagd (geen dubbel rood licht)

46 Selectiecommissie 19 aanwezige kandidaten Deliberatiecommissie 11 laureaten, 8 mislukt, voor 20 vacante plaatsen

47 Contactgegevens Karen Moernaut (psychologe)
Rudy Cools (CP) 0474/ Jan Bonneure (CP) 0477/ Examenverantwoordelijke: Kristien Laquay Correspondent: Ruud Walgraef: 02/


Download ppt "Promotie-examen interne officieren Etterbeek, 17 januari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google