De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuw Behoud voor BaanStede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuw Behoud voor BaanStede"— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuw Behoud voor BaanStede

2 Wat doet Alfacheque Purmerend Assembleren en monteren Begeleid werken
Detachering Digitalisering Druk & Copy Elektromontage Fietsenbeheer Groenvoorziening Post Re-integratie Schoonmaak Verpakken Basis voor informatie in deze presentatie: Baanstede.nl, FNV. Foto’s: J. van Keulen.

3 BaanStede is een Gemeenschappelijke Regeling van negen Noord-Hollandse gemeenten. Dit is een juridisch samenwerkingsverband van lagere overheden. Bepaalde aan deze partijen toebedeelde taken en bevoegdheden worden hierbij overgeheveld naar een speciaal daartoe opgerichte, gezamenlijke organisatie. In het geval van BaanStede gaat het om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders sociale zaken van de gemeenten; het dagelijks bestuur moet minimaal vijf keer per jaar bijeenkomen. gemeente Beemster, gemeente Edam-Volendam, gemeente Landsmeer,  gemeente Oostzaan, gemeente Purmerend, gemeente Waterland, gemeente Wormerland, gemeente Zaanstad, gemeente Zeevang,

4 Bezuinigingen vanwege de wet
Het kabinet Rutte-I besloot in 2011 om per 1 januari 2013 een nieuwe wet - Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - in te voeren met als doel het aantal mensen in de WSW uiteindelijk te beperken tot 30 duizend in heel Nederland. In 2010 werkten er echter landelijk ongeveer honderdduizend mensen in de sociale werkvoorziening. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van diverse sociale regelingen komt bij de gemeenten te liggen. Het nieuwe kabinet zet een vergelijkbare koers in. Maar de wet is nog niet aangenomen. Als men van het bovenstaande uit gaat, levert dit een forse bezuinigingsopgave op, het geplande tekort van BaanStede voor 2013 loopt daarmee op tot 2,7 miljoen. Ook in de komende jaren verwacht men een vergelijkbaar verlies.

5 Door het bestuur voorgestelde oplossing
Begeleiden Het bestuur van BaanStede heeft besloten alle inwoners met een SW-indicatie in Zaanstreek-Waterland te begeleiden naar een arbeidsplek buiten BaanStede. Waarbij wel de begeleiding van deze medewerkers naar en op de werkplek blijft bestaan. Anders werken Er zijn twee belangrijke redenen voor het besluit. Het bestuur is van mening dat een ‘SW-er’ het meest gebaat is bij werken bij een reguliere werkgever. Daarnaast is een andere manier van werken nodig om te voorkomen dat de tekorten bij BaanStede verder oplopen. Nieuwe koers Zonder koersverandering zijn de tekorten niet meer door de gemeenten op te brengen. De periode tot de zomer van 2013 wordt gebruikt om deze nieuwe koers verder uit te werken. Daarna zal het nog ongeveer vier jaar duren voor nieuwe werkwijze helemaal is ingevoerd. Er is dan ook een transitiebudget beschikbaar gesteld.

6 Twijfels Kunnen SW-ers wel bij gewone werkgevers terecht (zeker als deze conform hun nieuwe verplichtingen ook in plaats van hen ‘gewone werklozen’ kunnen inschakelen)? Is de voorstelling dat BaanStede-werknemers beter af zijn bij een gewone werkgever niet heel rooskleurig? Is het in de praktijk wel haalbaar dat de begeleiding op de nieuwe werkvloer blijft bestaan? Hebben de gemeenten tot nu toe wel voldoende in BaanStede geïnvesteerd? Wordt rekening gehouden met het feit dat bij een bedrijf als BaanStede ‘inbesteden’ mogelijk is? Wordt rekening gehouden met het feit dat het werk bij BaanStede andere kosten (o.a. sociale en psychische opvang, kosten van milieuschade) voorkomt? Houdt men voldoende rekening met het feit dat gemeenten een zorgplicht hebben?

7 Tijd voor een alternatief!
Uitgangspunten: Een voortbestaan van een volledig BaanStede is wenselijk en mogelijk. Opsplitsing in beschut werk naast detachering betekent een zogenaamde sterfhuisconstructie, waarbij tweederde van de fte’s voor de SW-ers vervalt. Dit is onwenselijk. Een voortzetting kan uitkomen op een positief resultaat voor bestemming. Dit onderbouwen we met de volgende drie dia’s. We laten het transitiebudget dus buiten beschouwing. Buiten dit resultaat voor bestemming moet men ook nog rekening houden met ‘Social return on Investment’. We brengen dit in beeld met de laatste dia.

8 Netto toegevoegde waarde = Bruto omzetresultaat
Begroting 2013 van BaanStede BaanStede aangepaste begroting 2013 Omzet leveringen en diensten a Materiaal en uitbesteed werk b Bruto omzetresultaat BaanStede moet één bedrijf blijven waarbij ook interne detachering en interne subsidiering kan plaatsvinden. a = Via inbesteding ontstaat een toename van de omzet Groen met €2,5 mln. Niet meegerekend zijn mogelijk hogere omzetten o.a .via inbesteding repro/post en schoonmaak. Houd wel rekening met nog lopende contracten. b = Ga ervan uit dat de gemeente de beplanting levert; bij Groen ontstaat een toename van uitbesteding. overzicht begroting zie hand-out

9 Lasten Begroting 2013 van BaanStede BaanStede aangepaste begroting 2013 Lonen en sociale lasten WSW Vervoerskosten WSW c Salarissen en soc.last.ambtelijk Overige personeelskosten Externe dienstverlening Afschrijvingen Rente Huurkosten Onderhoudskosten Energieverbruik Belastingen en verzekeringen Algemene kosten Diverse lasten 67.900 Herstructureringskosten d Totaal lasten c = Doordat men op meer locaties werkt ontstaan hogere vervoerkosten d = Omdat de WWnV controversieel is verklaard vervalt € ; om reorganisaties te financieren is € overgenomen. overzicht begroting zie hand-out

10 Naar een positief resultaat voor bestemming
Begroting 2013 van Baanstede Baanstede aangepaste begroting 2013 Bruto omzetresultaat Totaal lasten Vrijval van voorzieningen Diverse baten 93.700 Incidentele baten Bedrijfsresultaat WSW-Subsidie-overdracht Loonsuppleties Begeleid Werken Resultaat onafh. Gem. bijdragen Resultaat voor bestemming overzicht begroting zie hand-out

11 Social return on investment
SROI = Maatschappelijk rendement (SROI) is een methode voor het meten van extra-financiële waarde (dat wil zeggen, b.v.milieu- en sociale waarden die op dit moment niet terug te vinden zijn in de conventionele financiële rekeningen (= economic return on investment EROI)  ten opzichte van geïnvesteerde middelen (zie de Engelse Wikipedia onder SROI) Voorbeeld: (de getallen zijn niet de werkelijke getallen) Uitgave voor 1 FTE BaanStede € , opbrengst €15000 → EROI werk met een negatieve opbrengst van € 5000. SROI stelt ook: - €5000, maar er wordt bespaard op uitkeringen van sociale zekerheid, medische kosten, psychische kosten, kosten van criminaliteit, milieukosten enz. voor een bedrag van € 18000, dus SROI werkt met een positief resultaat van € Een bijkomende factor is dat hier de menselijke waardigheid en beschaving nog buiten beschouwing worden gelaten. Let wel het zijn ratio's dus je moet de – € 5000 en de + € afzetten tegen het bedrag van de investering. Dit is wat anders dan wat gemeente Zaanstad zegt: De omschrijving van de gemeente is: “Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen bij inkoop, diensten of leveringen bij de gemeente, zodat leveranciers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid ten aanzien van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

12 Een andere toekomst voor heel BaanStede is mogelijk
Laten we eerst alles goed in beeld hebben!


Download ppt "Een nieuw Behoud voor BaanStede"

Verwante presentaties


Ads door Google