De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Jaap Schijve – 30 november 2009. 2 De Noordzee, einde laatste ijstijd. Ca. 12000 jaar geleden. De zeespiegel van de Noordzee. Nationaal probleem. Schatting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Jaap Schijve – 30 november 2009. 2 De Noordzee, einde laatste ijstijd. Ca. 12000 jaar geleden. De zeespiegel van de Noordzee. Nationaal probleem. Schatting."— Transcript van de presentatie:

1 1 Jaap Schijve – 30 november 2009

2 2 De Noordzee, einde laatste ijstijd. Ca. 12000 jaar geleden. De zeespiegel van de Noordzee. Nationaal probleem. Schatting Zeer hoog Hoog Gemiddeld Laag 10 20 40 60 80 1900 1950200020502100 Zeespiegelstijging (Nederlandse kust) cm Stel in 2050 een stijging van 25 cm. Dat levert een groot nationaal probleem op. Het vereist lange-termijn-planning. Deze PowerPoint presentatie gaat echter over ontpolderen.

3 3 Stromingsgebied van de Schelde met veel zijrivieren

4 4 Ontpolderen ! ? Ja of nee ? Waar en hoe ? - Wat heeft zich in het verleden afgespeeld ? - Om welke problemen gaat het nu ? - Wie zijn de belanghebbenden ? - Welke argumenten zijn bepalend ? - Welke keuze mogelijkheden ?

5 5 Zo ging het: 1585 Republiek der Nederlanden blokkeert de Westerschelde na de val van Antwerpen 1830 Belgie zelfstandig maar Nederland blokkeert de Schelde 1839Blokkade beëindigd, maar Nederland heft tolgeld 1863Einde tolheffing Dat zijn ze in Antwerpen nog niet vergeten !

6 6 1970Eerste verdieping van de Westerschelde 1995Kok sluit 1e verdrag met Vlaanderen. 20002e verdieping Westerschelde 2005Verdragen over baggeren en natuurcompensatie met Hedwige-polder onder water. Moet klaar zijn in 2009. 20081e Kamer accoord met verdrag. Maar niet ontpolderen. 2008Nijpels: Het moet toch Hedwige-polder worden. Kamerleden blijven tegen. 2009 April. Kabinet besluit tot niet ontpolderen, maar wel schorren. 2009October. Kabinet: Toch Hedwige-polder onder water. En zo ging het verder - - -

7 7 Waar wringt de schoen van de Westerschelde ? - In de hele Westerschelde ? - De Hedwigepolder ? - Waterdunen ? - Het Zwin ? - En binnendijkse activiteiten ?

8 8 Antwerpen ver van de Noordzee. Zoveel bochten in de Schelde, ook in Vlaanderen. Kanaal van Gent naar Terneuzen, geen bochten.

9 9 Verloop van de diepte van de vaargeul 0 - 5 m - 10 m - 15 m - 20 m NAP Laag water Bagger-niveau voor 3e verdieping Baggeren is geen technisch probleem. Baggeren zal altijd nodig blijven.

10 10 2005 diepgang 14,00 m lengte 350 m Minimale verdieping diepgang in 2005 in 2010 Grote containerschepen Verdrag met Vlaanderen: Ook bij eb moeten deze schepen naar Antwerpen kunnen varen.

11 11 Vastgelopen op de rede van Vlissingen. Een moeilijk punt is de Bocht van Bath

12 12 Rotterdam, niet zo ver van de Noordzee. Toch de Maasvlakte in de Noordzee voor grote containerschepen. Scheldevlakte bij Zeebrugge ? Op lange termijn is de houdbaarheid van de haven van Antwerpen als grote haven een illusie.

13 13 Havens, dokken en sluizen van Antwerpen, een omvangrijke haven Hedwigepolder

14 14 Prosper Polder HedwigePolder P Verdronken Land van Saeftinge Rood omlijnd voorgesteld voor ontpolderen. Bij de Belgische Prosperpolder alleen een noordelijk deel.

15 15 Luchtfoto van de Hedwigepolder, 300 Ha, 8000 bomen Landbouw-opbrengst geschat op jaarlijks 4,5 miljoen kg voedsel

16 16 Grenspaal tussen Hedwigepolder en Prosperpolder

17 17 Groede Breskens Waterdunen Project Waterdunen, roodomlijnd. Duinen en voor het grootste deel bouwland (250Ha) dat ontpolderd wordt met gedoseerd zeewater.

18 18 Waterdunen Plan in hoofdlijnen. Hotel en 400 recreatie-woningen in de duinen. Gedoceerde inlaat van zeewater. Zilte natuur beperkt toegankelijk alleen voor voetgangers. Daar trek je geen toeristen mee aan.

19 19 Ontpolderen voor uitbreiding van het Zwin (schorren en slikken). Grens WillemLeopold polder Zwi n Belgie Retranchement WillenLeopoldpolder bijna helemaal ontpolderd, omgeven door een dijk, 7 meter hoog. Diepe geul om het nieuwe Zwin, toeristisch niet toegankelijk..

20 20 Cadzand Cavelot Cadzand-bad Kievittepolder Project Cavelot: 450 recreatiewoningen, sportvelden. 48 Ha landbouwgrond wordt ontpolderd door de bouw van recreatie-woningen. Behalve Cavelot en Waterdunen gaan ook grote campings vacantie- woningen neerzetten op grond waar nu nog caravans staan. Brengt meer geld op. Er komen wel veel vacantie-woningen.

21 21 Nederland kent 163 Natura 2000-gebieden Waar zijn alle Nederlandse natuurgebieden ?

22 22 Het ZeeuwsLandschap bezit ook natuurgebieden. Ook gemeenten, ondernemingen en prive-personen beschermen of bezitten natuurgebiedjes.

23 23 Ecologische hoofdstructuur (EHS) Zoekgebieden voor nieuwe natuur: alle ingekleurde gebieden Strategisch concept uit 1991 Onderdeel van beleidsplan VROM

24 24 Zoekgebieden Zoekgebied robuuste verbindingen, o.a. ecobruggen, maar ook verbindingen door land Ecologische hoofdstructuur in Zeeland met onderlinge verbindingen Bij verkoop van grond in zoekgebieden is ZeeuwsLandschap verplicht te bieden. Zij kunnen een veel hogere prijs bieden dan boeren. Met Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur komt polderlandschap in de houdgreep.

25 25 Compensatie voor de tweede verdieping. Hoe werd omvang bepaald ? Rood is buitendijks “Er is een pakket samengesteld. De commissie en de provincie vonden het een redelijke compensatie voor het te verwachten verlies.” redelijk = gevoelswaarde

26 26 Natuur Water Agrarisch Recreatie 2,2 % 11,3 % 18,1 % 55,5 % Oppervlak van Nederland 41 526 km 2 2,7 % Wegen 8,9 % Bebouwde grond Water = Waddenzee, Scheldes, enz. Water niet meegerekend, dan Natuur 13.8% in een dicht bevolkt land.

27 27 2,13,0 Wereldvoedsel organisatie (FAO) milliard inwoners 6,99,1 nu40 jaar later miljard ton graan

28 28 4 Belanghebbende Instanties - Kabinet, Ministeries, 1e en 2e Kamer - PS, GS, Gemeenteraden - Gebiedscommissie - Waterschap(pen) - Ver. tot behoud van Natuurmonumenten (vanaf 1905) - Zeeuwslandschap (vanaf 1936) - Staatsbosbeheer - Zuidelijke Land- en Tuinbouw-Organisaties (ZLTO) - De Levende Delta - Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) - Duumpje - ZeeuwsVlaams Platform -......... --- zoveel meningen ----

29 29 Veiligheid Zwakke schakels Economisch Toerisme Verhuur Recreatie Andere opbrengsten Argumenten Ecologisch Habitatrichtlijnen Vogelrichtlijnen Schorren, slikken, platen Buitendijks - Binnendijks Dynamisch (eb/vloed) - Statisch Verzanding Kwantitatief voorspellen is moeilijk. Kwalitatief voorspellen kan maar vereist kennis, inzicht, ervaring. Polderland in handen van boeren is goedkoop natuur-onderhoud. Ontpolderen peperduur

30 30 2 Zij zoeken rust, stilte, geen lawaai, minicampings Wandelingen, fietstochten, locale evenementen, boerderij, polderlandschap 1 Zij zoeken de kust, strand, zee, gezelligheid, pret op campings langs de kust. Geluid en muziek geen bezwaar Campingwinkel Twee soorten toeristen

31 31 Fietsen in de polder

32 32 Optie: 3e verdieping nu uitvoeren, maar daarnaast goede alternatieven evalueren en ontpolderen vermijden. - Verdrag met Vlaanderen - Europese Unie (Natura 2000), - Gewonnen grond zet je niet zo maar onder water - Kapitaalsvernietiging - Landbouwgrond - Ervaring met natuurprojecten Problemen, waar gaat het om ? - Besluiten moeten genomen worden - Baggeren - Natuur Compensatie - Waarom stuit het op tegenstand? Goede alternatieven voor natuurcompensatie

33 33 En hoe nu verder ? ? ? Uit welk standpunt worden de keuzeproblemen benaderd ? Gewestelijk / Provinciaal / Nationaal / Vlaanderen / Europees / Mondiaal ? Welke argumenten ?


Download ppt "1 Jaap Schijve – 30 november 2009. 2 De Noordzee, einde laatste ijstijd. Ca. 12000 jaar geleden. De zeespiegel van de Noordzee. Nationaal probleem. Schatting."

Verwante presentaties


Ads door Google