De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Estuarium van de Schelde en Scheepvaart naar Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Estuarium van de Schelde en Scheepvaart naar Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Estuarium van de Schelde en Scheepvaart naar Antwerpen
Jaap Schijve – 12 december 2009

2 De Noordzee, einde laatste ijstijd. Ca. 12000 jaar geleden.
Sindsdien is de zeespiegel sterk gestegen

3 Stromingsgebied van de Schelde met veel zijrivieren

4 Zeespiegelstijging (Nederlandse kust)
cm Stel in 2050 een stijging van 25 cm. Dat levert een groot nationaal probleem op. Het vereist lange-termijn-planning. Schatting Zeer hoog Hoog Gemiddeld Laag 80 60 40 20 10 1900 1950 2000 2050 2100 Zeespiegel boven NAP (cm) voor de Nederlandse kust

5 Antwerpen ver van de Noordzee.
Zoveel bochten in de Schelde, ook in Vlaanderen. Kanaal van Gent naar Terneuzen, geen bochten.

6

7 Grote containerschepen
2005 diepgang 14,00 m lengte 350 m Minimale verdieping diepgang in 2005 in 2010 Grote containerschepen Verdrag met Vlaanderen: Ook bij eb moeten deze schepen naar Antwerpen kunnen varen.

8 Vastgelopen op de rede van Vlissingen.
Een moeilijk punt is de Bocht van Bath

9 Rotterdam, niet zo ver van de Noordzee. Toch de Maasvlakte
in de Noordzee voor grote containerschepen. Rotterdam Antwerpen Maasvlakte Zeebrugge Scheldevlakte bij Zeebrugge ? Op lange termijn is de houdbaarheid van de haven van Antwerpen als grote haven een illusie.

10 Hedwigepolder Prosperpolder Komberging of Milieu-compensatie ? Havens, dokken en sluizen van Antwerpen, een omvangrijke haven

11 Bagger-niveau voor 3e verdieping
Laag water - 5 m - 10 m - 15 m - 20 m NAP Bagger-niveau voor 3e verdieping Verloop van de diepte van de vaargeul Baggeren is geen technisch probleem. Baggeren zal altijd nodig blijven.

12 De Hedwigepolder

13 Rood omlijnd voorgesteld voor ontpolderen.
Prosper Polder HedwigePolder P Verdronken Land van Saeftinge Rood omlijnd voorgesteld voor ontpolderen. Bij de Belgische Prosperpolder alleen een noordelijk deel.

14 Luchtfoto van de Hedwigepolder, 300 Ha, 8000 bomen
Landbouw-opbrengst geschat op jaarlijks 4,5 miljoen kg voedsel

15 Grenspaal tussen Hedwigepolder en Prosperpolder

16 maar er zijn nog meer plannen voor ontpolderen

17 Project Waterdunen, roodomlijnd.
Groede Breskens Waterdunen Project Waterdunen, roodomlijnd. Duinen en voor het grootste deel bouwland (250Ha) dat ontpolderd wordt met gedoseerd zeewater.

18 Waterdunen Plan in hoofdlijnen. Hotel en 400 recreatie-woningen in de duinen. Gedoceerde inlaat van zeewater. Zilte natuur beperkt toegankelijk alleen voor voetgangers. Daar trek je geen toeristen mee aan.

19 Ontpolderen voor uitbreiding van het Zwin (schorren en slikken).
Grens WillemLeopold polder Zwin Belgie Retranchement Ontpolderen voor uitbreiding van het Zwin (schorren en slikken). WillenLeopoldpolder bijna helemaal ontpolderd, omgeven door een dijk, 7 meter hoog. Diepe geul om het nieuwe Zwin, toeristisch niet toegankelijk..

20 Cadzand-bad Kievittepolder Cavelot
Project Cavelot: 450 recreatiewoningen, sportvelden. 48 Ha landbouwgrond wordt ontpolderd door de bouw van recreatie-woningen. Behalve Cavelot en Waterdunen gaan ook grote campings vacantie-woningen neerzetten op grond waar nu nog caravans staan. Brengt meer geld op. Er komen wel veel vacantie-woningen.

21 Waar zijn alle Nederlandse natuurgebieden ?
Nederland kent 163 Natura 2000-gebieden

22 Het ZeeuwsLandschap bezit ook natuurgebieden.
Ook gemeenten, ondernemingen en prive-personen beschermen of bezitten natuurgebiedjes.

23 Ecologische hoofdstructuur (EHS) Zoekgebieden voor nieuwe natuur:
alle ingekleurde gebieden Strategisch concept uit 1991 Onderdeel van beleidsplan VROM

24 Maar wat heeft minister Verburg gezegd ?
Ecologische hoofdstructuur in Zeeland met onderlinge verbindingen Zoekgebieden Zoekgebied robuuste verbindingen, o.a. ecobruggen, maar ook verbindingen door land Met Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur komt polderlandschap in de houdgreep. Maar wat heeft minister Verburg gezegd ? Bij verkoop van grond in zoekgebieden is ZeeuwsLandschap verplicht te bieden. Zij kunnen een veel hogere prijs bieden dan boeren.

25 Compensatie voor de tweede verdieping. Hoe werd omvang bepaald ?
Rood is buitendijks Compensatie voor de tweede verdieping. Hoe werd omvang bepaald ? “Er is een pakket samengesteld. De commissie en de provincie vonden het een redelijke compensatie voor het te verwachten verlies.” redelijk = gevoelswaarde

26 Ontpolderen ! ? Ja of nee ? Waar en hoe ?
- Wat heeft zich in het verleden afgespeeld ? - Om welke problemen gaat het nu ? - Wie zijn de belanghebbenden ? - Welke argumenten zijn bepalend ? - Welke keuze mogelijkheden ?

27 Zo ging het: Republiek der Nederlanden blokkeert de Westerschelde na de val van Antwerpen Belgie zelfstandig maar Nederland blokkeert de Schelde 1839 Blokkade beëindigd, maar Nederland heft tolgeld 1863 Einde tolheffing Dat zijn ze in Antwerpen nog niet vergeten !

28 En zo ging het verder - - -
1970 Eerste verdieping van de Westerschelde 1995 Kok sluit 1e verdrag met Vlaanderen. 2000 2e verdieping Westerschelde 2005 Verdragen over baggeren en natuurcompensatie met Hedwige-polder onder water. Moet klaar zijn in 2009. 2008 1e Kamer accoord met verdrag. Maar niet ontpolderen. 2008 Nijpels: Het moet toch Hedwige-polder worden. Kamerleden blijven tegen. April. Kabinet besluit tot niet ontpolderen, maar wel schorren. 2009 October. Kabinet: Toch Hedwige-polder onder water.

29 - En binnendijkse activiteiten ?
Waar wringt de schoen van de Westerschelde ? - De Hedwigepolder ? - Waterdunen ? - Het Zwin ? - En binnendijkse activiteiten ?

30 Oppervlak van Nederland
Natuur Water Agrarisch Recreatie 2,2 % 11,3 % 18,1 % 55,5 % Oppervlak van Nederland km2 2,7 % Wegen 8,9 % Bebouwde grond Water = Waddenzee, Scheldes, enz. Water niet meegerekend, dan Natuur 13.8% in een dicht bevolkt land.

31 Wereldvoedsel organisatie (FAO)
milliard inwoners 6,9 9,1 nu 40 jaar later 2,1 3,0 miljard ton graan

32 Argumenten Ecologisch Economisch Veiligheid Habitatrichtlijnen
Zwakke schakels Economisch Toerisme Verhuur Recreatie Andere opbrengsten Ecologisch Habitatrichtlijnen Vogelrichtlijnen Schorren, slikken, platen Buitendijks - Binnendijks Dynamisch (eb/vloed) - Statisch Verzanding Argumenten Kwantitatief voorspellen is moeilijk. Kwalitatief voorspellen kan maar vereist kennis, inzicht, ervaring. Ontpolderen peperduur Uitkerkse Polder Meerkoeten Friesland Saeftinghe Polderland in handen van boeren is goed en goedkoop natuur-onderhoud.

33 Twee soorten toeristen
1 Zij zoeken de kust, strand, zee, gezelligheid, pret op campings langs de kust. Geluid en muziek geen bezwaar Campingwinkel Zij zoeken rust, stilte, geen lawaai, minicampings Wandelingen, fietstochten, locale evenementen, boerderij, polderlandschap

34 Fietsen in de polder

35 - Waarom stuit het op tegenstand ?
Problemen, waar gaat het om ? - Besluiten nemen - Baggeren - Natuur Compensatie - Verdrag met Vlaanderen - Europese Unie (Natura 2000), - Waarom stuit het op tegenstand ? - Gewonnen grond zet je niet zo maar onder water - Kapitaalsvernietiging - Landbouwgrond - Ervaring met natuurprojecten - Polderlandschap

36 Estuarium van de Schelde en Scheepvaart naar Antwerpen
Wat nu te doen ? ? ? 3e verdieping ? Accoord, hoewel onjuist op lange termijn. Estuarium van onze Westerschelde ? Onderzoek buitendijkse mogelijkheden - maar ?

37


Download ppt "Estuarium van de Schelde en Scheepvaart naar Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google