De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IMARES Reproductiesucces van kustbroedvogels Cor Smit, Martin de Jong (IMARES) Marc van Roomen, Peter de Boer, Kees Koffijberg e.a. (SOVON)

Verwante presentaties


Presentatie over: "IMARES Reproductiesucces van kustbroedvogels Cor Smit, Martin de Jong (IMARES) Marc van Roomen, Peter de Boer, Kees Koffijberg e.a. (SOVON)"— Transcript van de presentatie:

1 IMARES Reproductiesucces van kustbroedvogels Cor Smit, Martin de Jong (IMARES) Marc van Roomen, Peter de Boer, Kees Koffijberg e.a. (SOVON)

2 IMARES Waarom een meetnet reproductiesucces? o Aantallen niet-broedende watervogels in de Waddenzee worden sinds 1975 gemonitord in het kader van de reguliere watervogel- en ganzentellingen o Populatiegroottes worden (sinds 1991, sommige soorten al langer) gemonitord in het kader van NEM en TMAP Reproductiemeetnet signaleert achtergronden achter veranderingen  Instandhoudingsdoelen broedvogels (N2000) en de daaraan gekoppelde rapportageverplichtingen  TMAP – te monitoren parameter sinds 2010

3 IMARES Waarom deze vorm van monitoring? Broedvogelmonitoring signaleert alleen de aantalsveranderingen tussen jaren  geeft geen verklaring voor de achtergrond van veranderingen Kustbroedvogels zijn vaak lang levende soorten  broeden niet elk jaar  slecht broedsucces zie je dus pas na jaren Scholekster, soosvorming, Eider - groepen niet-broedende volwassen vogels Meten van broedsucces is een “early warning system” voor de “kwaliteit” van populaties Methode om achterliggende processen zichtbaar te maken en, indien nodig, in te grijpen

4 IMARES Welke soorten in de instandhoudingsdoelen? Waddenzee Lepelaar, Eider, Br kiek, Bl Kiek, Kluut, Bontbek, Strandplevier, Kleine Mantel, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern, Velduil Eilanden Aalscholver (v), Dodaars (te),Roerdomp (tx,a,s), Lepelaar (tx,v), Eider (tx,v,a,s), Br Kiek (alle), Bl Kiek (tx,v,te,a,s), Porseleinhoen (v,a), Kluut (tx), Bontbek (tx,te), Strandplevier (te), Kleine Mantel (tx,v), Dwergstern (tx,te), Velduil (tx,te,a,s), Roodborstapuit (tx), Paapje (te,s),Tapuit (alle), Rietzanger (te,a), Grauwe Klauwier (a) Noordzeekustzone Bontbek, Strandplevier, Dwergstern Selectie soorten gemaakt  rekening houdend met verschillende argumenten (voedsel, logistiek): Eider, Scholekster, Kluut, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Visdief

5 IMARES Opzet meetnet SOVON: Populatiestudie Scholekster Schiermonnikoog (RUG / SOVON) Minder gedetailleerde studies op verschillende locaties van Eider, Kluut, Scholekster, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Visdief RIN-IBN-Alterra-IMARES: Populatiestudie Scholekster Texel Broedsucces Eider Texel Uitbreiding vanaf 2010: Lepelaar, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Noordse Stern

6 IMARES Aantalsveranderingen kustbroedvogels, Eider Schelpdiereter Verbeterdoelstellin g als niet- broedvogel Koloniebroedvogel GebiedBroedparenNestsucces %Aantal jongenJongen/paar Ameland Griend Rottumeroog Rottumerplaat Texel Vlieland

7 IMARES Schelpdiereter, wormen, krabben Verbeterdoelstelling als niet- broedvogel Broedt in makkelijk vindbare nesten in relatief overzichtelijk terrein GebiedBroedparen Nestsucces % Jongen/paar Texel, Joost Dourleinkazerne Texel, De Petten & Kikkert Texel, weidevogelbeschermingsgebied Vlieland, Glooiing-Westerseveld Vlieland, Vliehors Terschelling, Polder bij Hoorn Griend Ameland, polder west Schiermonnikoog Rottumerplaat Noord-Hollandse kust9464 Bandpolder Delfzijl, schermpier Aantalsveranderingen kustbroedvogels, Scholekster

8 IMARES Aantalsveranderingen kustbroedvogels, Kluut Gebied BroedparenNestsucces %Jongen/paar Groninger kust: Polder Breebaart2871 Groninger kust: Punt van Reide2878 Groninger kust: Polder Breebaart & Punt van Reide Groninger kust: Klutenplas Schiermonnikoog: Balg Wormeneter, kleine kreeftachtigen Verbeterdoelstelling als broedvogel Broedt in makkelijk vindbare nesten, deels in kolonies, in relatief overzichtelijk terrein GebiedBroedparenNestsucces %Jongen/paar Ameland, polder west Groninger kust: Dollard pl 5-pl Groninger kust: Klutenplas4778 Friese kust: Noorderleeg Friese kust: Peazemerlannen Groninger kust: Klutenplas Groninger kust: kwelder Linthorst- Homanpolder

9 IMARES Aantalsveranderingen kustbroedvogels, Kokmeeuw GebiedBroedparenNestsucces % Jongen/paar Blija kwelders Peazemerlannen Griend19 (enclosure) 1.05 Klutenplas, Linthorst-Homanpolder Punt van Reide Rottumeroog Rottumerplaat Schiermonnikoog, Balg Viseter, wormen, kleine kreeftachtigen Instandhoudingsdoelstelling: geen Broedt in kolonies

10 IMARES Aantalsveranderingen kustbroedvogels, Zilvermeeuw Alleseter, visafval, aas, schelpdieren Instandhoudingsdoelstelling: geen Broedt in kolonies GebiedBroedparenNestsucces %Jongen/paar Ameland, Hagedoornveld Ameland, Het Oerd/De Hon Ameland, Lange duinen noord Griend Texel, Kelderhuispolder 20 (4250) Texel, Westerduinen Vlieland, Vliehors, middelste stuifdijk2286

11 IMARES Aantalsveranderingen kustbroedvogels, Visdief GebiedBroedparenNestsuccesJongen/paar Ameland, Kwelder Fugelpôlle Ameland, Neerlandsreid Groninger kust, Delfzijl schermpier Groninger kust, Delfzijl schermpier steekproef 2669 Griend totaal Griend enclosure Rottumerplaat Viseter Instandhoudingsdoelstelling: behoud Broedt in kolonies

12 IMARES Oorzaken mislukken broedsels soort overstromingenpredatievoedselanders Eider X ? ScholeksterXX verruiging, overvloedingen KluutXXx (mogelijk) slecht weer tijdens jongenfase, verruiging KokmeeuwXX slecht weer tijdens jongenfase, verruiging Zilvermeeuw x (ook kannibalisme) x VisdiefXXxverruiging

13 IMARES Toekomstige ontwikkeling Soortnaam Natura gebieden Wadden Trend Dempelwaarde uitvliegsucces Mediaan uitvliegsucces Aantal steekproefgebieden boven drempel 2007 Aantal steekproefgebieden boven drempel 2008 Prognose trend Eider Waddenzee, Duinen Schiermonnikoog, Duinen Vlieland, Duinen en Lage Land Texel, Duinen Ameland – 0.51 (7)3 (6)- Scholekster – 0.20 (6)2 (11)- Kluut Waddenzee, Duinen en Lage Land Texel – 0.10 (3)0 (6)-- Kokmeeuw--10 – 0.51 (8)1 (4)0 / - Kleine Mantelmeeuw Waddenzee, Duinen en Lage Land Texel, Duinen Vlieland (1)0 (2)- Zilvermeeuw – 0.70 (4)0 (6)0 VisdiefWaddenzee – 0.21 (6)0 (5)-- Noordse SternWaddenzee – 0.20 (6)1 (6)--

14 IMARES Vragen? © Wageningen UR


Download ppt "IMARES Reproductiesucces van kustbroedvogels Cor Smit, Martin de Jong (IMARES) Marc van Roomen, Peter de Boer, Kees Koffijberg e.a. (SOVON)"

Verwante presentaties


Ads door Google