De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls 18 september 2009 voorstelling Module versie 2010 Brusselse steenweg 145 G 3090 OVERIJSE In samenwerking met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls 18 september 2009 voorstelling Module versie 2010 Brusselse steenweg 145 G 3090 OVERIJSE In samenwerking met."— Transcript van de presentatie:

1 Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls 18 september 2009 voorstelling Module versie 2010 Brusselse steenweg 145 G 3090 OVERIJSE In samenwerking met

2 23/06/2009 Elke aanwezige ontvangt via USB-stick: Een map met : -Bestanden Baremische Elementen -Supplementen 200906 Van de nieuwe versie van de Module: - een Blanco module - een ingevulde module voor eigen zone zonder interventies voorzien in Hoofdstuk 5 Testbestand (te gebruiken tijdens de sessie): Oefening(en) kostprijs enkele bevorderingen & of oef op vraag !

3 Verloop van de Dag Historiek + Nieuw Te volgen Stappen Waar vind ik de Module & voedingsbestanden Download unzip & bewaren  Inlezen van de geleverde bestanden = Macroprocedure Detail van Baremische elementen  Controle/Tussenkomsten  Macroprocedure activeren  Navigeren in de module Inhoud tabbladen & manipulaties  Totaal <> Totaal_Code X-1  Totaal_Code & Totaal_Code X-1  Para(meters)  Bar(rema’s) & BarC-BarO-BarR  H(u)lpform(ulier)  Formules  Zones & Budget supplementen Interventies in Ops en/of Calog  Werkregime  Niet uitgevoerde berekeningen  Toevoegen van toelagen/vergoeding  Bevordering  Toevoegen/verwijderen leden Bladen Toezicht Specifieke filters en statistieken Vragen

4 Nieuw ! Uitbreiding van het Menu Opsplitsing van het begrotingsjaar 2010-2009 =>2 x Totaal &Totaal X-1 =>2 x Totaal_code (X-1) =>2 kolommen per loonelement in « Ops » en « Calog »

5 Blad « Para » : =>3 indexen ipv 1 =>indexering van 100% ipv in de bladen =>Macro toegevoegd 3 Bladen : « Toezicht »

6 « Ops » en « Calog » => voor/nabetaald => opsplitsing 2009-2010 => correcte schrijfwijze economische codes 111-01/ suffix =>Sociale Toelage II wordt individueel berekend Toegevoegde macro’s => op Ops/Calog : Filters activeren/desactiveren => Menu HRM: Taartengrafiek per kader/Niveau mogelijk

7 Te volgen stappen Inlezen van de bestanden via ingebouwde procedure Vervolgens controle van dubbele lijnen (formule) Sorteren op 1:kolom A 2:Weddeschaal 3:Naam Verwerken van de gegevens Controle/en of aanpassen van de werkregimes U[21] of Code wedde R[18] Blad Calog en Ops Controle blad “Totaal” en opslaan ! Nooit opslaan Als! Verbeteren eerste foutmeldingen. Blad Para input van « Bedrag » Plafond

8 Waar vind ik de Module ? & Handleiding & tijdelijke richtlijnen De Blanco module is beschikbaar via de site SSGPI http://www.ssgpi.be http://www.ssgpi.be Downloaden van de Budgettaire Module Inflatie vooruitzichten 2010 en tips/aanpassingen Handleiding - wordt aangepast

9 Extractie :Site Federaal planbureau

10 Aankondiging van nieuwe bestanden via flash SSGPI Na activeren van de Zip-Manager gaat u de beide bestanden -via extract/uitvouwen - in een werkfolder te plaatsen.

11 Bewaren van de Module en van de via VERA geleverde bestanden Zowel de Module als de bestanden via Vera aangeleverd zijn.ZIP versies Twee bestanden werden vier maal per jaar aangeleverd via Vera (beschermde toegang): In februari & maart en in augustus & september Alle bestanden worden « unzipped » in dezelfde map bewaard : bv « Begroting 2010 » De Vera-bestanden worden “niet” hernoemd ! Een kopie van de Module eigen prefix geven - of versie nummer- is aangewezen

12 Openen en initialiseren van de Module De Module opent steeds op het voorblad Ze maakt bij het opstarten een bijkomend menu aan. Het beveiligingsniveau dient desgevallend lager te worden ingesteld

13 Znr en Inlezen Zie hoofdstuk 1 handleiding Beide stappen uit te voeren Het zonenummer wordt ter identificatie ingegeven Vervolgens wordt gestart met het in volgorde opladen van de gegevens uit de spreadsheets via het menu 1.5XXX Budget baremische elementen.xls 2 5XXX Budget supplementen XXX _04.xls

14 A. Blad ”Budget baremische elementen”(1)  A.1.Toegang via het menu:  A.2.i Rubrieken :  Ops/CALog : Operationeel en leden van het administratief of Logistiek kader toegekend bij de opladen op basis van de Code statuut  C(2)/S(1): Statutair of contractueel => bepalend voor de berekening van de patronale bijdrage  Vooraf (1) of nabebetaald (2) noodzakelijk voor de opsplitsing 2009/2010  Identificatienummer Naam en Voornaam, geboortedatum : identificatie gegevens  Functionele code : kan per domein gebruikt worden (vrij te gebruiken)  Code statuut : bepalend voor toekenning/weigering rechten & berekening patronale bijdrage vb P*=Operationeel B*=Calog Statutair P5 geen recht op WE, Nacht…

15 A.”Budget baremische elementen”(2)  A.2.ii Rubrieken :  Weddeschaal en Anciënniteitdatum: bepalen de 100% in functie van datum van de Module  0C10 198402 in 2008 (-1984)  => 1 * 21 036,19 (trap 25)  + 11 * 21 348,09 (trap 26)  gemiddeld 21 322.10  Datum volgende verhoging : IS NIET bepalend voor volgende SCHAAL geeft wel aan wanneer volgende trap  Idem voor de schaal vd Vrijwaring: noodzakelijk voor tweede berekening  40A0 200105 in 2008(-2001)  = 4 * 12 689,20 (trap 8)  + 8 * 12 747,37 (trap 9)  gemiddeld 12 727,98

16  A.2.iii Rubrieken ”BE”(3)  Contract: wordt toegekend in oplopende lijn 0 is het 1 ste contract /Arbeidsrelatie vb: contractueel halftijdse als bediende D1A 1 is het 2 de contract statutair halftijds in andere gemeente/zone als bediende CC1 Contract wordt eveneens gewijzigd bij mobiliteit =andere werkgever  Code Wedde :  1 = Voltijdse tewerkstelling  4 = Vrijwillige Vierdaagse werkweek met supplement of percentage wedde in 6 cijfers was voorheen code 5) = deeltijds/volledig afwijkend uurrooster (6 cijfers)  I ….= loopbaan onderbreking andere codes PRO MEMORIE  Haard standplaats :Rechten van ambtenaren op basis van gezinssituatie en inkomen 1= Haard - 2 Standplaats

17  A.3.Controle dubbele lijnen ”BE”( 4)  schaal en/of statuut verschillend en code wedde met 2 * % =>dubbel contract  dubbel contract laten staan  Bij gelijk contract : controle van datum van de volgende verhoging van de effectieve of vrijwaringsschaal. Indien de datum verstreken is, is dit aanduiding regullijn  Verwijderen van overtollige lijn ≠ verwijderen inhoud van de cellen

18  A.4.Filters – Sorteren - Verwerking van de Gegevens: BE(5)  Filters kunnen voor controle gebruikt worden  Sorteren is optioneel : => bij grote zones gebruik van de formule F_CtlDub =>Cel R4 => behouden volgorde op Code statuut (voor verwerking)  PAS NA DE CONTROLE VAN DUBBELE LIJNEN  A.5.Macroprocedure starten Klik OP DE TEKST =>  => kopiëren van de gegevens in bladen “Ops” en “Calog” =>activeren link met de prestaties uit blad supplementen => kopiëren van de berekeningen lijn 15 en lijn 17 in “Ops” en “Calog” =>Ventilatie “Totaal Code”& “ Totaal_Code X-1” en permanente link met blad “Totaal” & “ Totaal X-1”

19 B.Toegang tot de Tabbladen  Optie 1. Vanaf de 3 submenus van PZ-Personeelsbudget zijn de tabladen individueel te selecteren. Niet alle tabbladen zijn toegankelijk. Consultaties ► Algemeen totaal … Wijzigbare werkbladen ► Parameters …. HRM ► Totaal Ops Filter  Optie 2. Instelling via Extra –Opties Weergave –Vensteropties- Bladtabs Alle tabbladen zijn beschikbaar Optie 2 wordt pas geactiveerd na opladen bestanden CDVU Via rechtermuisknop klik links onder op cursors worden alle werkbladen zichtbaar.

20 C. Ctl “Totaal” &”Totaal X-1”  C.1. Indien geen « error » => bewaren/opslaan  C.2.Controle = Lichtgroene ZONE van het geseinde # Ops en CALog-leden op (niet)correcte verwerking Blad “Totaal” wordt steeds eerst gekontroleerd alvorens wordt bewaard Plaats van de foutmeldingen op blad “Totaal” is de indicatie waar de verbetering dient te gebeuren Hier blad “CALog” in rubriek wedde ttz Schaal/vrijwaring/dbb Opm : Blad Totaal X-1 => geen foutmelding in de wedde vermits voorafbetaalde => echter wel voor de bijzondere prestaties vermits de basisuurloon niet kan bepaald worden

21 C. Error in “Totaal” &”Totaal X-1”(2) => werkwijze  C.3.Filter op blad “Ops” of “Calog” # Ref of #N/A in rubriek Calog op het blad “Totaal” traceren => Controle blad “Calog “ => Eventueel inschakelen van de filter 1.door selectie van lijn 14 van het blad Calog of lijn 16 van het blad Ops 2.via standaard menu Excel =>Data=>Filter =>Autofilter  Nieuw Activering via pijltoets en onderliggende macro sluit vergissingen uit Filter Ops = Selectie lijn 17 blad Ops + Inschakelen Filter Uit = Uitschakelen filter

22  C.4.Tussenkomst op blad Ops/Calog = zie ook Blad Bar (INTERVENTIES)  Vb :Vrijwaringwedde 0B12 is niet gekend Met de aangepaste filter: “gelijk aan” parameter: “#REF !” wordt dit vastgesteld De niet gekende schaal is normaal beschikbaar in de zone (vorige versies op papieren drager in het dossier Of is deze schaal is terug te vinden in blad “BarR”) In de kolom IV van blad « BarO» voor Ops (“BarC” voor Calog) gekopieerd te worden De bedragen vanaf 1 jaar in te vullen (2009-2007=>1+2) Na de correctie gebeurt de berekening op betrokken blad: B2B1 200712=>14 115.87 > 13 107,58€ 0B12 200712 de vrijwaring is niet van toepassing (wel berekend) Na ingreep wordt de filter uitgeschakeld of “all” selecteren in de kolom AX  C.5.Tussenkomst op blad Bar

23  C.6 Totaal BEWAREN & INHOUD Bij controle van het blad “Totaal” en “Totaal” verdwijnt elke foutmelding nadat deze via ‘Calog’ of ‘Ops’ zijn opgelost Dit blad bevat bijna alle berekeningselementen nodig voor de samenstelling van de begroting. In dit STADIUM hebben we voorlopige resultaten Op dit blad wordt NOOIT een bedrag of titel gewijzigd Enkel verbergen van Kolommen of Rijen kan Enkele ingrepen dienen nog uitgevoerd te worden

24 D.Blad Totaal-code & Totaal_code X-1 (Hoofdstuk 2.8) 3 luiken horizontaal A.Titels  Economische codes  Verwijzende cijfers (verborgen lijn 2 & 3)  Benaming van het loonelement  B. 4 Groepen  Bijzonder Rekenpl en Secr (lijn 6 & 7)  Operationelen (uit blad Ops gehaald)  CALoggers (is uit blad Calog gefilterd)  Gesco’s (is uit blad Calog gefilterd) Steeds twee lege lijnen tussen laatste lid en subtotaal In de grijze lijnen na totaal per kader zit controle op <> # C.Totalen  Groepering van de Totalen  Deze totalen worden vergeleken in het Controlegebied van het blad Totaal met de totalen (lijn1) vd bladen Calog en Ops

25 D.Blad Totaal-code (vervolg) Kol A:Teller Kol B : Functionele code Kol C: Kader Kol D.Functie of naam Kol E tot AY: Individuele jaartotalen per economische-sub code Grijze achtergrond (geen recht mogelijk) Kol AZ: Eerste subtotaal van de kolommen E tot AY (grijze achtergrond) Kol BZ-BO : Individuele jaartotalen per effectieve economische code gegroepeerd Kol BP: Totaal van de kolommen BZ tot BO (grijze achtergrond) Kol BQ: Individuele basis Eindejaarstoelage Noorzakelijk voor Patronale Bijdrage Kol BR : Controle per lijn van verschillen tussen beide eindtotalen AR en BE

26 E.Blad ParaN (Nieuwe Parameters) (Hoofdstuk 2.1) Deze indexen of verhogingscoëfficiënten worden in de tabel TbIndN opgezocht =VLOOKUP($C$1;TbIndN;2;0) Drie groepen basisindexen sturen de module: wedde :IndexW - IndW_N1 & IndW_N (Lijn 4) Toelagen/Verg :IndexT - IndT_N1 & IndT_N (Lijn 5) Samenstelling : Index W(T) worden gebruikt voor de voorafbetaalde Het is het voorziene gemiddelde voor 2010 =(IndR20*AL21+IndR21*AM21)/12= 1.4884 OF (1,4859*11+1,45157*1)/12  E.1.i. De indexen of verhogingscoëfficienten De berekeningdatum «ANNEE» stuurt de module Enkel het jaar wordt ingevuld (Cel C1) Vier groepen van indexen zijn noodzakelijk: Groep 1&2 : Wedde en Toelagen 1 INDEX voor de wedde/toel voorafbetaalden 2 INDEXEN voor de nabetaalden waarvan IndTN1 (december x-1) ook wordt gebruikt voor de prestatiegebonden Toel &Verg

27 E. ParaN Groep 3 bevat de index van de periode extractie supplementen of IndRef (Cel C10) Dit gegeven bevat de gemiddelde index van de periode van de extractie. De index 1.4859 zal van toepassing op de toelagen en vergoedingen van de periode 01/10/08-30/09/09 net als voor 01082007-31072008 1.4190 De formules worden meegegeven in de module I10 –K14. Via klik (macro) passen zij de cellen B10:D10 aan De vierde indexgroep zijn de verhogingscoëfficienten: IndDiff, IndDiffDec& IndDiffNab (Cel C10-D10) Ze herberekenen de bedragen van uitgekeerde sociale abonnementen en andere getarifeerde bedragen de Module  E.1ii. De indexen of verhogingscoëfficienten (2)

28 E. ParaN  E.2 Geïndexeerde bedragen De meeste bedragen van het blad ParaN worden na aanpassing van het jaartal automatisch geïndexeerd  E.3 Plafond Patronale bijdrage Het plafond patronale bijdrage wordt bekomen door het ingeven van het trimestriële bedrag in te vullen in Cel B13. Het jaarbedrag niet geïndexeerd dat verschijnt in Cel c13. Het geindexeerde jaarbedrag verschijnt in het blad Totaal Cel G46 Het wordt NIET opgesplitst voor het jaar x-1 2009!  E.4 Percentages Patronale bijdragen & sociale Toelage 2 De percentages voor de Statutairen,Contractuelen en Gesco’s & contract 4/5 met betrekking tot de Pensioen en Ziekteverzekering en de individuele berekening van de Sociale Toelage II worden hier opgenomen De inhoudingen ten laste van de werkgever voor Sociale Dienst en Arbeidsongevallen zijn eveneens vermeld Kan opgesplits worden => in al dan niet interventie => woonwerk => met/zonder patronale => Ipv 1,70 % voor allen

29 E. ParaN  E.5 Percentage en Bedragen Wijzigbaar gedeelte Vakantiegeld Evolutief Ops ! Copernic => Calog ! Vast +Wijzigbaar deel Eindejaarspremie deel patronaal Haard/Standplaats geen berekening tussenliggende bedragen Rekenplichtige Secretaris => eventuele tussenkomst Pensioendata (p.m.)

30 E. Para  E.6.VERGOEDINGEN en TOELAGEN

31 F. Bar O, C en R (Hoofdstuk 2.8) 3 bladen met barema’s of wedde schalen zijn in de module verwerkt met per schaal: 1. Benaming PS/Acerta op lijn 1 voor nieuwe schalen de officiële benaming zonder préfix a) Voor de oude schalen steeds letter : V(Vlaanderen) W Wallonië en W voor Brussel F federale gebruikte schalen b) gevold door :. een punt voor Ops en _ underscore voor Calog 2. De benaming CDVU op lijn 2 3.-7. Op lijn 3: aard statuut - lijn 4: Ops/Calog - lijn 5: Kader/Niveau - Lijn 6- 7: info 8. lijn 8 kolomnr in het blad (Gebruikt in de VLOOKUP van Ops en Calog) 9-59. resterende lijnen 0-59 =>Het totale weddenverloop van 0 jaar tot 50

32 G. Blad Hlpform (Hoofdstuk 2.5) Het blad Hulpform bevat economische codes met suffix (zoals opgenomen in PLP of KB EN is de database voor het blad Totaal_Code (X1) Wijzigbare rubrieken sturen de titels van van de bladen : “Ops”,”Calog” “Totaal (‘X-1)” & “Totaal_Code (X-1)” evenals de bladen voor het toezicht. Slechts 2 vrij in te vullen lijnen zijn beschikbaar

33 H. Blad Form – Formules (Hoofdstuk 2.4) Bevat de formules om de cellen van de overeenstemmende kolommen uit de werkbladen Ops, Calog en Totaal_Code & Totaal-Code X-1, te herstellen. Procedure: In blad ‘Ops’ (Calog of Totaal) : Vastelling van de gewijzigde (foute) of verdwenen formule in een of meerdere cellen van eenzelfde rij => Adres van de eerste cel noteren bv BB18 Blad ‘Formules’ openen : Selectie van een cel of opeenvolgende cellen BB18:BD18 (met formules)=> Copy (Ctrl +C) Selectie in één lijn van met zelfde bereik (met foute inhoud) of de eerste cel aanklikken uit het blad Ops [Calog of Totaal (X-1))] =>Paste/Plakken (Ctrl+V) Filter eventueel eerst uitschakelen Verbeterde lijn naar beneden/naar boven verder kopiëren

34 I.Blad Zones (Hoofdstuk 2.6) J.Supplementen (Hoofdstuk 3.2)  Kolomnummer  Economische code  Benaming  Supancode/Looncode  Identificatienummer + NAAM  Alle supplementen van de periode van extractie  Bedrag of aantal al dan niet herberekend  Het bedrag nabijheid wordt omgezet in « Y » in de kolom BV(74) van « Ops »

35 I.Interventies in Ops en/of Calog (Hoofdstuk 5 vd handleiding) Inhoud van de bladen wordt beschreven in de handeiding (Hoofdstuk 4.1) Opeenvolgende mogelijke/verplichte interventies I.Verbetering/Aanpassen van het werkregime & Filter II.Baremische elementen op blad Ops/Calog III.Controle van de foutmeldingen op blad totaal Elke interventie controleren in het blad totaal. Na elke tussenstap « ok » => BEWAREN IV. Indicaties voor niet uitgevoerde berekeningen verhelpen V.Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum a’ Gebruik van filters a’’Opslaan van de gegevens in de TotOpsFiltM (TotCALog FiltM) Bewerking resultaten Statistieken & Grafieken V.Toevoegen van toelage of vergoeding met aanpassing titels op HlpForm VI.Toevoegen/verwijderen van een personeelslid Tussenkomst op het blad « Totaal-Code » VII.Toevoegen van selectiecriteria bij niet gebruik van de functiecode => enkele voorbeelden van statistieken

36 I. Controle van WERKREGIME A. Gegeven onder code wedde In de kolom R(18) van de bladen Ops of Calog wordt het werkregime in Percentage of Code meegegeven. In kolom U(21) wordt dit vertaald in %; Dit percentage bepaald het deel van de wedde,Vakantiegeld,eindejaartoealge en alle vaste loonelementen. De kolom U kan aangepast worden in functie van de voorzieningen. De formule van kolom R kan gebruikt worden om de aanwezigheids termijn in het te begroten jaar van betrokkene te bepalen. Vb de persoon in lijn 3 verkeerd tot eind september 2009 in de administratieve toestand ; U weet dat betrokkene tot 31/3/10 :50 % zal werken en daarna 80 % voor de rest van het jaar.

37 I.Controle van het werkregime B. Samenvatting + filter Op Ops & Calog wordt het aantal personen dat aan 10% & 80% tewerkgesteld is opgegeven als indicatie. Ook de gemiddelde tewerkstelling is vermeld Via de filter kan elk regime <> 100% opgezocht worden met aangepast zoekcriteria Uitrollen van de filter in Kolom U(21) Aangepaste filter :kleiner dan 1 (=>100%)

38  Baremische Elementen +interpretatie Ops/Calog : =>Statutair/Contractueel =>Kolom CDU toegevoegd: voor en nabetaald =>Pct tewerkstelling ipv code 5 =>Niveau/Kader Ops en Calog =>Sociale Toelage II individueel berekend Toegevoegde macro’s => Ops/Calog :Filters activeren/desactiveren => HRM: Taartengrafiek per kader/Niveau mogelijk

39 Baremische Elementen +interpretatie Ops/Calog: =>Statutair/Contractueel =>Kolom CDU toegevoegd: voor en nabetaald =>Pct tewerkstelling ipv code 5=> pct 6 cijfers code 4 => 80% code 2 => 50%! =>Niveau/Kader opgezocht in Bar het bepaald de toelage/Vergoeding +

40 III.A.Indicatie niet uitgevoerde berekeningen => Interventie In het blad “Totaal” wordt nagegaan welk loon (element) niet kon berekend worden, voor welke categorie in het overeenstemmende blad (hier ‘Ops’) wordt de filter GEACTIVEERD = selectie van lijn 16 Vervolgens wordt in de Kolom AV(48) de foutmelding opgezocht van de niet uitgevoerde berekeningen : #ref/#N/B 2 schalen zijn hier niet gekend : CP41 & BP 60 Normaliter zie : blad Bar C

41 III.B.Overname van schaal Bar R->Bar O « slechts » 255 schalen kunnen op een excelblad 3 bladen met schalen BarO (Operationelen) Bar C (CALog) Bar R « reserve » beiden Om de berekening uit te voeren ontbraken 2 schalen vermeld in kolom V en W van BarR. Deze worden opgehaald -samen geselecteerd. Vervolgens worden en worden geplakt in BarO(of BarC) over een niet gebruikte schaal in de eigen zone. IU en IV

42 IV. Indicaties voor niet uitgevoerde berekeningen verhelpen/controleren Een middenkader is vermeld met de code « Y » voor nabijheid  Er dient geen correctie te gebeuren (het lid ging inmiddels over naar het middenkader  De « Y » mag blijven staan indien betrokkene in de zuil nabijheid blijft P3 (oud statuut) met schaal PB04 heeft een vrijwaring op een oud tweetaligheid  Het bedrag wordt opgezocht in het dossier of in het blad supplementen en wordt opgelegd met één van beide formules Oude 100% = 1000 Uitgekeerd bedrag 02/07- 01/08 =1400,2

43 IV. Toevoegen van toelage met interventie in HlpForm Een niet voorziene Toelage zo nodig toekennen =>op blad “Hlpform” in cel Cel C39 : 11101-99 OF 11108-99 verwijderen & de woorden “Toelage vrij…” in cel Cel D39 overschrijven met correcte benaming: VB Turnhout : Toelage schietstand! Het gevrijwaarde vaste weddegedeelte invoeren op blad Ops. Kolommen DN basismaand bedrag; DO &DP kopie van de formule maaltijden Dit bedrag wordt in de laatste betaalstaten onder de supplementen opgehaald

44 V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum stap1:Wijze van selecteren van personen die in aanmerking komen voor bevordering door twee filters (te herhalen)

45 V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum a’ Resultaat van de toegepaste filters/Beginsituatie opslaan in het blad OpsFiltM In de filtertitel (cellen I3 tot I5) wordt de aanwijzing - tekst ingevoerd alvorens de te begroten wijzigingen aan te brengen De selectie kan het ook hele basiskader bevatten alvorens de macro uit te voeren Cel D1 => het aantal Ops(CALog) van de zone Cel D8 => het aantal personen door de filter(of meerdere filters) geselecteerd Cel F3-4=>Klik op de pijl voor activeren van de Macro (wegschrijven van de gegevens)

46 a’’ Resultaat van de toegepaste filters Beginsituatie opgeslagen in het blad OpsFiltM In kolom A: De gegroepeerde loonelementen van Ops of Calog In kolom B:  Een permanente verbinding met de totaallijnen en totalen van de Filters  Subtotalen/percentages voor de gedane selectie voor latere exploitatie De macro activeren =>kopiëren van de « waarden » kolom B in de naastliggende kolom C

47 Het resultaat is nog niet correct : de module beschouwd immers de vrijwaringschaal en anciënniteit als effectieve vrijwaring Enkel de schaal B3(B300) wordt toegekend 4* 20 9747,02+ 8* 21 368,44/12=>21 227,97 Stap2: Overschrijven van de schaal Vrijwaring met de schaal bevordering - kolom N(14) de daaraan verbonden anciënniteitdatum - kolom O(15) en de effectieve datum van in voege treden - kolom P(16) EFFECT=> Hoogste wedde wordt TOEGEKEND V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum Stap 3:Plaatsen van “X” in de kolom T(20) de datum die vermeld is onder Volg Trap VrijSch kolom P(16) als effect datum, voor de toepassing van de schaal B3, gelezen. schaal B2 (B200) aan trap 11 voor de eerste 4 maand schaal B3 (B300) aan trap 12 vanaf 200805 of de 8 volgende maanden van 2008 4* 20 488,46+ 8* 21 368,44/12=> 21 075,11

48 V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum b’) Resultaat van de toegepaste filters na input opgeslagen in het blad OpsFiltM met wijziging van de Titel in (I4 –I5) b’’) Klik op de Pijl => Activeren van de macro c’’) De totale kostprijs en het detail per loonelement wordt bekomen via en eenvoudige verschilberekening Deze wordt gemaakt in kolom E (C4-D4) De formule wordt gekopieerd en geeft het eind resultaat voor deze oefening = 2059,61 €

49 VI. Verwijderen van een personeelslid Hoofdstuk 5.11 1.Wanneer een lijn werd verwijderd op het blad “Ops“ of “Calog” zal de nummering verdwijnen na de verwijderde lijn; =>DE nummering wordt hersteld door de laatste cel met correcte formule (met nummer) naar beneden te kopiëren. 2.Zonder deze correctie zal het blad “Totaal“ in het Controlegebied # N/A weergeven na elke economische code; dit geldt eveneens voor elke regel na de verwijderde lijn en het totaal van het blad “Totaal_Code“. De nummering kan immers niet gelezen worden zolang de herstelling niet is uitgevoerd. 3.Zelfs indien dit euvel werd hersteld en zonder toevoeging van een vervanger of nieuw personeelslid onderaan het blad “Ops“ of “Calog“ zal de laatste lijn op “Totaal_Code“ in de overeenstemmende catégorie #N/A vermelden =>het volstaat deze lijn te verwijderen of de inhoud te « cleanen - wissen ». Aantallen 233 zijn gelijk 233 4.Blad Totaal Controle geen fourmelding = Bewaren !

50 VI. Toevoegen van een personeelslid Hoofdstuk 5.12 Het toevoegen op de bladen “Ops“ of “Calog“ gebeurt bij voorkeur uitgaande van een modellijn. Deze keuze gebeurt in functie van de toegekende toelagen en vergoedingen. De baremische elementen worden overschreven door de gegevens van betrokkene. Het identificatienummer blijft behouden. Opzoeking toelagen en vergoedingen Het percentage van de kolom [U(21)] kan opgelegd worden Vb: een personeelslid dat aan 80% wordt aangeworven vanaf 01 maart: =0,8 *9/12

51 VI. Toevoegen van een personeelslid Hoofdstuk 5.12 ) Na deze interventie zal het blad “Totaal “ de foutcode vertonen in het CONTROLEGEBIED voor elk onderwerp of recht verschillend van 0. Het aantal personen van het blad “Totaal-Code“ moet gelijk zijn aan het aantal op het blad “Ops“/”Calog”. Indicatie : een foutmelding : en verschillende totale aantal getelde Ops (227) en het aantal opgezochte leden: de laatste lijn (226) Om deze fout te herstellen wordt er na het laatste personeelslid een lijn ingevoegd, vervolgens kopieert u de lijn van dit laatste personeelslid en kopieert u deze lijn op de zonet ingevoegde lege lijn. Het volgnummer wordt automatisch aangepast en stemt overeen met het totale aantal van de categorie. Deze verschillende stappen worden hierna weergegeven. OPGELET ! : Voor het Calogpersoneel- wanneer een Gesco deel uitmaakt van de zone- dient u er over te waken dat de nummer van het toegevoegde lid wordt aangepast in de desbetreffende rubriek van de bladen Totaal_code &(X- 1).Desgevallend dienen enkele nummers aangepast te worden

52 VII Selectiecriteria en gebruik van de filter en MacroOpsFiltM Waar : Kolom B(2) is vrij te gebruiken Hier worden niet in de module hernomen parameters zoals bv : wijkwerking-gemeente een datum ingevoerd Doel : kostprijs per parameter/prestatie berekenen deelstatistieken mogelijk maken

53

54 HRM: macro aanmaak opsplitsing per kader-Niveau In het Menu HRM bestaat de mogelijkheid om 2 taartgrafieken aan te maken : 1 Ops + 1 Calog Steeds een andere dan Ops of Calog ingeven : zowel voor Ops en Calog Per filter worden 4 kolommen aangemaakt De taartgrafieken worden in een afzonderlijke sheet geplaatst -  ”menu “budget..” verdwijnt tijdelijk De grafieken kunnen aangevuld worden met pct/en waarden Korte demo ! Na invoer van BELEIDOPTIES en of bevorderingen kan op eenvoudige wijze de kostprijs per Kader(Ops) en/of niveau bepaald worden door nogmaals de macro in het HRM menu te activeren; Vervolgens worden de verschillen berekend door in de 11 kolom de verschil berekening te maken tussen overeenstemmende cel van de officieren/nivA Vervolgens de cel naar onder kopiëren de bekomen kolom => 3 kolommen naar rechts kopiëren zodat men het verschil per kader niveau bekomt voor elk loonelement Het vastleggen van andere situaties gebeurd door klik op de pijl onder het zone nummer op het blad/Calog Vergeet uw Titels niet aan te passen. Andere extracties blijven steeds mogelijk via :

55 Resultaten op blad TotOpsFiltM in statistiek zetten : Wijze van selectie

56

57 Berekening kostprijs van een Prestaties De module laat toe de kostprijs van een prestatie te berekenen. Via het sub menu DRH wordt -in een kopie van de module- het blad “Prest” opgeroepen via Stap 1 : Vervolgens wordt lijst met prestaties ingevuld of geplakt. ! Om een gepresteerd uur mee te berekenen wordt het al dan niet gerecupereerde uur steeds als overuur ingegeven

58 Drie stappen worden doorlopen via het aanklikken van de pijltjes worden de onderliggende makroprocedure geactiveerd Na uitvoering Stap 2 werd op het blad « TotOpsFiltM » een eerste uittreksel (lijn 3) van « Ops » bewaard. Dit resultaat bevat geen enkele prestatie meer (toelage of vergoeding) als getal of berekend bedrag. ik

59 Switchen tussen blad «Prest» en «TotOpsFiltM» om de resultaten te zien of terug te keren naar de te doorlopen stappen is mogelijk. Stap 3 : Na aanklikken worden de formules om blad «Prest» te lezen in «Ops» geplakt en wordt de resultaten in « TotOpsFiltM» in een kolom C geplakt (nadat opnieuw de titel «Nieuwe Sit »werd ingegeven) 2

60 Stap 4: 2 opeenvolgende berekeningen De verschilberekening wordt aangemaakt voor en na invoer prestaties wordt gemaakt dit is het resultaat als overuur berekend =>kolom G Vervolgens verschijnt de tussenboodschap dat ook de berekening wordt gemaakt als recuperatieuur;=> kolom F De overuren worden weggehaald en het jaarloon zonder de variabelen wordt gedeeld door 38/52 voor alle personen die oorspronkelijk met een overuur voorkwamen

61 Aandachtspunten Bij het beschikbaar stellen van de beide bestanden wordt de Module in blad Para aangepast (referteperiode en Index Planbureau) => Module en Bestanden gelijktijdig downloaden VERA Bestanden niet hernoemen ! Nagaan of het Model 9BIS tijdig ter beschikking werd gesteld. Lijst bevorderingen moet beschikbaar zijn evenals de lijst met de (geplande) loopbaanincidenden qua tewerkstelling Vaste gegevens ter beschikking hebben: Plafond patronale bijdrage (Trimestrieel bedrag)

62 PS:Wedde-simul-Trait Officiel ATTESTProgramma ontwikkeld voor de HRM <> Officiel ATTEST Standaardsimulaties - van brut tot net- =>als antwoord op de meest gestelde vragen (FAQ)in het kader van aanwerving Voor operationeel kader en Calog-personeel Individuele wedde simulaties uitvoeren => eenvoudige dialogen (via 5 hoofdmenu’s) => basiskennis is vereist basis gegevens zijn noodzakelijk Geen berekening vrijwaring Geen berekening onregelmatige prestaties Simulatie enkele maanden in verleden of toekomst (cfr index) Update noodzakelijk bij wijziging barema Belastingen, effectieve indexdoorvoering, plafond lage lonen of wijziging andere individuele inhoudingen


Download ppt "Begrotingsmodule BudgPersPZautom NL.xls 18 september 2009 voorstelling Module versie 2010 Brusselse steenweg 145 G 3090 OVERIJSE In samenwerking met."

Verwante presentaties


Ads door Google