De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW’s en Provincies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW’s en Provincies."— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW’s en Provincies

2 2 Huidige situatie (NGB/NOB/NPB) Gemeenten: Nieuwe Gemeenteboekhouding (NGB) –Nieuwe Gemeentewet (1989) ARGC (1990) OCMW’s Nieuwe OCMW Beleidsinstrumenten (NOB) –OCMW-wet (1976) BVR NOB (1997) Provincies Nieuwe provincieboekhouding (NPB) –Provinciewet (1836) ARPB (1999)

3 3 Huidige situatie (BBC) Regelgeving: –Organieke decreten Gemeentedecreet (2005) OCMW-decreet (2008) Provinciedecreet (2005) –BVR-BBC van 25 juni 2010 –MB van 1 oktober 2010 Implementatie: –Algemene invoering vanaf boekjaar 2014 –Minister kan voor welbepaalde besturen een andere datum bepalen  Eerste besturen vanaf boekjaar 2011

4 4 De beleids- en beheerscyclus Planning Evaluatie Uitvoering

5 5 De doelmatigheidscyclus Monetaire vertaling (financiële ruimte) Verantwoordelijken ActiviteitenInput(Middelen) Output (Prestaties) Effecten Omgeving Strategie Beleids- doelstellingen

6 6 Kader van totstandkoming Organieke decreten Het Vlaamse Regeerakkoord Internationale verplichtingen (ESR95) Aanbevelingen Raad van Europa Internationale standaarden (IPSAS) Evaluatie NGB en NOB Overleg

7 7 Organieke decreten BVR: geeft uitvoering aan titel IV: –Gemeentedecreet –Provinciedecreet –OCMW-decreet sluit aan bij principes inzake resultaatgericht financieel management, zoals vervat in de organieke decreten: –budgetteren: van input- naar outputsturing –responsabilisering van administratie –regelgeving reikt faciliterend kader aan

8 8 Het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 Overheden moeten transparante verantwoording afleggen over wat zij doen met het belastinggeld. Dat vereist heldere budgettaire verantwoordingsdocumenten en grondig gedocumenteerde beleidsrelevante indicatoren als basis voor de politieke besluitvorming. In het kader van de planlastverlichting komen we tot een legislatuurplan, waarbij outputcontrole en benchmarking mogelijk is.

9 9 Heldere verantwoordingsdocumenten Beleidsrapport: –Decretaal voorgeschreven elementen –Elementen waarover de raad beslist Toelichting: –Bijkomende informatie

10 10 Planlastverlichting Het nieuwe financiële systeem draagt bij tot planlastvermindering: –de sectorale plannen kunnen verwerkt worden in het strategisch meerjarenplan –de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten kunnen uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies gehaald worden

11 11 Bijdrage tot schaalvoordelen Gemeente en OCMW werken met hetzelfde financieel systeem: –financiële diensten gemeente en OCMW kunnen nauwer samenwerken → schaalvoordelen en efficiëntiewinsten –ook samenwerking tussen andere diensten van gemeente en OCMW wordt gemakkelijker

12 12 Internationale verplichtingen - ESR95 Verplichting voor lidstaten EMU Lokale besturen –Niet rechtstreeks gebonden –Moeten gegevens kunnen verstrekken: Vorderingensaldo Schulden Financiële stromen per functionele aard Financiële stromen tussen lokale besturen en economische sectoren Op transactiebasis

13 13 Internationale verplichtingen - COFOG Klassement van ontvangsten en uitgaven volgens bestemming (cfr. functionele indeling NGB) Is element van SNR => ESR95 Ook belangrijk voor beleidsinformatie op Vlaams niveau

14 14 Aanbevelingen Raad van Europa Budget moet meer dan de autorisatiefunctie dienen Budgettaire systeem moet verbonden zijn met de financiële boekhouding en de managementboekhouding Budget moet doelstellingen per beleidsdomein bevatten Budget moet niet-financiële maatstaven bevatten i.v.m. doelstellingen Boekhouding moet informatie bevatten over de realisatiegraad van de doelstellingen

15 15 Internationale standaarden IPSAS Geheel van boekhoudkundige normen, specifiek voor de publieke sector Geïnspireerd door IFRS Niet bindend, wel autoriteit Voordelen: –Grote transparantie en verantwoording –Betere kwaliteit van de financiële rapporten bestemd voor groot publiek –Goede onderbouwing van de beslissingen aangaande de allocatie van overheidsmiddelen –Betere vergelijkbaarheid van de financiële rapporten

16 16 Evaluatie NGB en NOB Beleidsrapporten opmaken i.f.v. informatiebehoeften van raadsleden (niet voor management of controlerende instanties) Beleidsmensen hebben nood aan beleidsinformatie (pas in tweede orde aan managementinformatie) Als basis voor een managementinformatiesysteem is de algemene boekhouding onontbeerlijk

17 17 Evaluatie NGB en NOB Er moeten enkel kredieten toegekend worden aan ontvangsten en uitgaven, niet aan afschrijvingen en andere niet-kasstromen Budgettaire verrichtingen worden best afzonderlijk geregistreerd in een budgettair dagboek naast de algemene dagboeken (systeem NGB) De rekeningenstelsels moeten voldoende gestandaardiseerd zijn om macro-economische beleidsinformatie te kunnen opbouwen Geen gedetailleerd en ingewikkeld inventarissysteem opleggen aan besturen

18 18 Overleg Vertegenwoordigers van gemeenten, OCMW’s en provincies –Ruimte voor maatwerk Softwarehuizen Consultants Academici –Conceptueel kader NBB Departement Financiën en Begroting van Vlaamse overheid

19 19 Ruimte voor maatwerk Besturen krijgen vrijheid om: –beleidsrapporten te enten op hun organisatie –inhoud ervan af te stemmen op de hoofdlijnen van hun beleid Besturen kunnen boekhouding aanpassen aan interne en externe informatiebehoeften Besturen zijn zelf verantwoordelijk voor hun organisatiebeheersing (ICS) –Beheersbudgetten Taakstelling budgethouder Toekenning kredieten –Beheersrekeningen Evaluatie taakstelling budgethouder Evaluatie gebruik kredieten

20 20 Conceptueel kader De boekhouding en de financiële rapportering vertrekken vanuit een “conceptueel boekhoudkader”. –Bevat: Doelstellingen en principes Kwalitatieve kenmerken De aard, de functie en de grenzen van de financi ë le rapportering –Moet leiden tot consistente boekhoudkundige normen

21 21 Conceptueel kader De beleidsrapporten staan in functie van de informatiebehoeften van de hoofdgebruikers “ User-Needs ” -model (Gebruikers – Behoeften) –Wie zijn de hoofdgebruikers? –Wat zijn hun doelstellingen? –Wat zijn hun informatiebehoeften? –Welke rapporten hebben zij nodig? –Welk registratiesysteem is er nodig?

22 22 De hoofdgebruikers Criterium: Wie neemt beslissingen met een grote impact op –Gemeentelijk/provinciaal belang Welzijn van de burgers Duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied –Algemeen belang Antwoord: –De gemeente-, de provincie- en/of de OCMW-raad –De Vlaamse Gemeenschap als beleidvoorbereider Maar niet –De controlerende instanties (toezicht, externe audit, … ) –Het management (CBS/BD, secretaris, … )

23 23 Functies beleidsrapporten Meerjarenplan –Bepaling van het beleid Budget –Bepaling van het beleid –Autorisatie (toekenning van kredieten) Jaarrekening –Evaluatie van het beleid –Evaluatie van de autorisatie

24 24 Versterken beleidsvoorbereidende rol van Vlaamse overheid Via digitale rapportering kan Vlaamse overheid: –beschikken over statistische gegevens m.b.t.: meerjarenplan budget Jaarrekening –rapporteren aan NBB (ESR95) Vlaamse overheid zal gegevens jaarlijks publiceren

25 25 Versterken beleidsvoorbereidende rol van Vlaamse overheid

26 26 Krachtlijnen nieuwe systeem 1.Beleidsfunctie van de beleidsrapporten 2.Autorisatiefunctie van het budget 3.Functionele indeling 4.Eén registratiesysteem, meerdere soorten rapporten 5.Boekhouding: methode dubbel boekhouden 6.Financieel evenwicht 7.Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW

27 27 1. Beleidsfunctie van beleidsrapporten Beleidsfunctie van de planningsrapporten –Beleidsdoelstellingen –Actieplannen –Financiële vertaling –Financiering –Financiële toestand Beleidsfunctie van de jaarrekening –Realisatie van de beleidsdoelstellingen –Realisatie van de actieplannen –Financiële vertaling –Hoe hebben we dat gefinancierd –Hoe is de financiële toestand

28 28 1. Beleidsfunctie van beleidsrapporten Niet alle doelstellingen en activiteiten moeten in de beleidsrapporten expliciet tot uiting komen: –Prioritaire beleidsdoelstellingen –Overig beleid Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen Geen verplichting tot Zero-Based Budgeting

29 29 1. Beleidsfunctie van beleidsrapporten De financiële vertaling van beleidsdoelstellingen en actieplannen gebeurt enkel op basis van kasstromen Autorisatie wordt verleend op basis van kasstromen Beheersinformatie moet op vermogensbasis beschikbaar zijn

30 30 2. Autorisatiefunctie budget Kredietbewaking –minder detaillistisch dan in NGB/NOB/NPB –Uitvoering budget kan flexibel verlopen Budget bevat enkel kredieten voor ontvangsten en uitgaven (= kasstromen): –Exploitatie: enkel transactiekredieten –Investeringen: zowel verbintenis- als transactiekredieten

31 31 Autorisatie exploitatiebudget BeleidsdomeinenOntvangstenUitgavenSaldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 … Beleidsdomein N Totalen

32 32 Autorisatie investeringskredieten Verbintenis- kredieten Transactiekredieten 2011201220132014 Uitgaven15.0003.0006.0003.5002.500 Gebouwen10.0003.0005.0002.000 Installaties3.5001.0001.5001.000 Meubilair1.500 Ontvangsten9.0001.8003.6002.1001.500 Invest.subsidie9.0001.8003.6002.1001.500

33 33 3. Functionele indeling Besturen werken met gestandaardiseerde beleidsvelden (bv. sport) Besturen kunnen beleidsvelden verder onderverdelen in beleidsitems (bv. zaalsport, buitensport,…) Besturen groeperen beleidsvelden in eigen beleidsdomeinen (bv. cultuur en vrije tijd) bepalend voor de autorisatie afgestemd op de eigen organisatie verplicht gebruik van beleidsdomein “Algemene financiering”

34 34 4. Eén registratiesysteem, meerdere soorten van rapporten 1 officieel registratiesysteem => Meerdere soorten rapporten Beleidsrapporten Meerjarenplan, budget, jaarrekening Beheersrapporten Beheersbudgetten, beheersrekeningen Digitale rapportering Vlaamse overheid (beleidsvoorbereiding, toezicht, ESR95) Sectorale rapporten Sectorale plannen worden gegeneerd uit registratiesysteem => bijdragen tot planlastvermindering Fiscale rapporten BTW-aangifte => Basis voor managementinformatiesysteem

35 35 5. De boekhouding - kader Organieke decreten: –methode van dubbel boekhouden –de budgethouder gaat verbintenissen aan overeenkomstig het hem toevertrouwde budget –de beleidsnota verwoordt de aansluiting met de financiële nota ESR95: statistische informatie –Overzicht transacties –Patrimoniale toestand –Financiële stromen tussen economische sectoren –Functionele indeling volgens COFOG

36 36 5. De boekhouding - kader Planlastvermindering: –De boekhouding moet rapportering van sectorale plannen mogelijk maken De boekhouding en de jaarrekening moeten zo veel mogelijk beantwoorden aan internationale standaarden (IPSAS) –Inhoud balans en staat van opbrengsten en kosten –Inhoud van de rubrieken –Waarderingsregels

37 37 5. De boekhouding - BVR Transactieboekhouding (conform ESR95) Gebaseerd op de gebruikelijke regels van de algemene boekhouding (IPSAS) Besturen kunnen dit uitbreiden ifv bijkomende informatiebehoeften Vormt de basis voor managementinformatiesysteem Boekhouding moet onderscheid maken tussen: –Algemene boekhouding=> algemeen dagboek –Budgettaire boekhouding=> budgettair dagboek Financiële vertaling van doelstellingen en actieplannen Autorisatie

38 38 5. De boekhouding - BVR Elke input bevat elementen die geregistreerd worden in: Het algemeen dagboek Het budgettair dagboek De algemene rekeningen De budgettaire entiteit De boekhoudkundige periode De algemene rekening(en) De budgettaire entiteit Het beleidsveld De budgethouder Het actieplan De economische sectorcode Het sectoraal plan

39 39 De budgettaire registraties: Planning=> Registratie kredieten Uitvoering=> Registratie transacties 5. De boekhouding - BVR

40 40 5. De boekhouding – BVR De budgettaire registraties

41 41 6. Financieel evenwicht Dubbel evenwichtscriterium –Resultaat op kasbasis: = toestandsevenwicht → elk financieel boekjaar ≥ 0 –Autofinancieringsmarge: = structureel evenwicht → op einde van elke planningsperiode ≥ 0 Leningen aangaan i.f.v. thesaurietoestand

42 42 6. Financieel evenwicht Toestandsevenwicht Exploitatie: ontvangsten – uitgaven + Investeringen (ontvangsten – uitgaven) + Andere ontvangsten – uitgaven ------------------------------------------------------------- = Budgettair resultaat van het boekjaar + Gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren ------------------------------------------------ = Gecumuleerd budgettair resultaat - Bestemde gelden -------------------------------------------------------------- = Resultaat op kasbasis

43 43 6. Financieel evenwicht Structureel evenwicht Exploitatie (ontvangsten – uitgaven) + Netto intresten ------------------------------------------------ = Financieel draagvlak Periodieke aflossingen + Netto intresten ------------------------------------------------ = Netto periodieke leningslasten Financieel draagvlak - Netto periodieke leningslasten ------------------------------------------------ = Autofinancieringsmarge

44 44 7. Gemeentelijke bijdrage aan OCMW Consensus tussen gemeente en OCMW –Geen technische berekening ex ante –Geen technische berekening ex post Financieel evenwicht meerjarenplan –Resultaat op kasbasis ≥ 0 –Autofinancieringsmarge laatste jaar MJP ≥ 0 Voorkomen van verarming door verkoop patrimonium –Som autofinancieringsmarges van elk jaar van het MJP ≥ 0

45 45 Ondersteuning door ABB Informatie –Website: http://binnenland.vlaanderen.be/bbchttp://binnenland.vlaanderen.be/bbc –Bestaande kanalen ABB –Publicaties ABB Helpdesk Vorming Thematische workshops

46 46 Publicaties Pocket: “BBC toegelicht in 60 vragen en antwoorden” Boek met de regelgeving Boek over de boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels

47 47 Helpdesk ABB Via email: bbcgop@vlaanderen.bebbcgop@vlaanderen.be Eerste lijn: Provinciale afdelingen –Beantwoorden concrete vragen –Telefonische ondersteuning dringende zaken Coördinatie: BBC-cel –Centrale opvolging –Bewaking kwaliteit, tijdigheid, uniformiteit –FAQ AntwerpenGeert Mertens03/240.58.14 LimburgYolanda Van Sweevelt011/29.96.60 Oost-VlaanderenBernard Struyve09/267.82.32 Vlaams-BrabantKoen Van Lierde016/26.90.75 West-VlaanderenVirginie Lakiere050/40.56.61

48 48 Vorming Vormingsplan in samenwerking met de bestuursscholen Thema’s: –Beleidsplanning en –evaluatie –Beleidsrapporten –Boekhouding Boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels Boekhoudkundige verrichtingen (2 niveaus)

49 49 Vorming ABB zorgt voor: –Cursusmateriaal –Didactische plannen –Communicatie via website ABB Bestuursscholen zorgen voor: –Docenten –Praktische organisatie Infosessies mandatarissen in samenwerking met VVSG


Download ppt "Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW’s en Provincies."

Verwante presentaties


Ads door Google